פיצויים לפי משכורת אחרונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצויים לפי משכורת אחרונה: .1התובע עבד בשירות המדינה ופרש לגמלאות אחרי שירות של למעלה מחמישים שנה. אחרי פרישת התובע לגמלאות תוקן חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל- 1970(להלן - חוק הגמלאות) באופן המעניק לעובד מדינה הפורש לגמלאות זכות לפיצויי פיטורים עבור התקופה העולה על 35שנות שירות. המדינה שילמה לתובע פיצויי פיטורים, אלא שהבסיס לחישוב הפיצויים נעשה על-פי משכורתו של התובע עובר לפרישה ולא על בסיס המשכורת הקובעת כמשמעותה בחוק הנ"ל לעניין גמלאות. טוען איפוא התובע, כי בשל הזמן הרב שחלף מאז פרש לגמלאות ועד שפיצויי הפיטורים שולמו לו נשחקה הזכות הזאת עד לבלי הבר נוכח מצב האינפלציה הדוהרת הקיים בארץ. טענתו איפוא היא, כי בבסיס לפיצויי הפיטורים היה צריך להיות המשכורת הקובעת כמשמעותה בחוק הנ"ל ביום ביצוע תשלום פיצויי הפיטורים. לחלופין, עותר התובע לחייב את הנתבעת בהפרשי הצמדה, ריבית ופיצוי הלנת שכר כמשמעותם בחוק הגנת השכר, תשי"ח-.1958 טענת הנתבעת היא, כי על-פי הוראות סעיף 39לחוק הגמלאות פיצויי פיטורים הם כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, ועל כן הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים צ"ל השכר האחרון של התובע ולא המשכורת הקובעת כמשמעותה לעניין גמלאות. .2אנו תמימי דעים עם טענתה הנ"ל של באת-כוח הנתבעת. משנקבע בחוק הגמלאות כי פיצויי הפיטורים יהיו כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, אין עוד להזדקק למונח משכורת קובעת שנועד לקבוע את גובה הקצבה, אלא צריך להזדקק לשיטה הגנוזה בחוק פיצויי פיטורים ושיטה זאת מחייבת תשלום פיצויי פיטורים על-פי השכר האחרון של העובד. .3אבל נראה כי על-פי שיטה אחרת ניתן, פחות או יותר, לפצות את התובע בשל שחיקת הזכות בגלל האינפלציה באמצעות הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א .1961אין חולקין כי פיצויי הפיטורים שולמו לתובע בלא ריבית והפרשי הצמדה. לא קיבלנו הסבר מניח את הדעת על שום מה נהגה הנתבעת כך, כאשר אליבא דכולי עלמא זכות התובע נשחקה נוכח האינפלציה בצורה משמעותית ביותר. אנו סבורים איפוא, כי מן הדין הוא לחייב את הנתבעת לשלם לתובע ריבית והפרשי הצמדה בגין התקופה שחלפה מן היום הקובע ועד לתשלום הקרן בפועל. היום הקובע לענייננו הוא יום פרישתו של התובע לגמלאות. אשר לשיטת החישוב של הריבית והפרשי הצמדה, יש לפעול כפי שנקבע לאחרונה בפסק-דין של בית-המשפט העליון (ב"ש 1006/82(ע"א 398/79) בעניין צבי מנגל נגד מדינת ישראל - טרם פורסם) בו נאמר כי זוקפים כל תשלום תחילה על חשבון הריבית ואת היתרה על חשבון הקרן. דין הפרשי הצמדה כדין הקרן ולא כדין הריבית, על סכום הקרן יש להוסיף הפרשי הצמדה עד יום החישוב בעת הסילוק הסופי. מהסכום המתקבל יש לנכות תשלום ששולם על חשבון הקרן לפי ערכו בעת החישוב. .4על יסוד כל האמור לעיל אנו מחייבים בזאת את הנתבעת לערוך חישוב מחדש של פיצויי הפיטורים ולהוסיף עליהם ריבית והפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית וזאת מהיום הקובע, הוא היום בו הגיעו לתובע פיצויי פיטורים והפרשי פיצויי פיטורים כתוצאה מתיקון דרגתו, קרי יום פרישתו לגמלאות, ועד ליום החישוב שייעשה כתוצאה מהאמור בפסק-דין זה. החישוב יעשה כדלהלן: א) על סכום הקרן ייווספו ריבית והפרשי הצמדה מהיום הקובע ועד ליום בו בוצע תשלום. מהסכום שהתקבל תנכה הנתבעת סכומים ששילמה תחילה על חשבון הריבית ואחר כך על חשבון הקרן החדשה; ב) היתרה שתתקבל כתוצאה מהחישוב הנ"ל תשא הפרשי הצמדה עד לתשלום בפועל על-פי פסק-דין זה. .5הנתבעת תשלם לתובע הוצאות שכר טרחת עורך-דין (כולל) בסך-הכל 000,5 שקלים. התובע יהיה פטור מתשלום אגרות דחויות.פיצוייםמשכורת