פסילת חוות דעת מומחה מטעם בית הדין לעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסילת חוות דעת מומחה מטעם בית הדין לעבודה: .1בפנינו ערעור ברשות על החלטת בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופט גוטמן; תב"ע ל/238-0) "למנות מומחה רפואי אחר" במקום מומחה רפואי אשר מינה קודם לכן באותו הליך. .2ההחלטה נשוא הערעור באה בעקבות בקשת פרקליטה של התובעת "לפסול לחלוטין חוות-דעתו של המומחה הרפואי ולמנות תחתיו מומחה רפואי אחר". בהחלטה אין נימוקים לפסילת חוות-הדעת ומינוי מומחה אחר במקום זה שמונה בשעתו. כל אשר נאמר בהחלטה הוא שבית-הדין נעתר "לבקשת בא-כוח התובעת". .3משממנה בית-דין מומחה-יועץ רפואי מטעמו, ההנחה היא שחוות-דעתו של אותו מומחה, לאחר שהושלם כל ההליך הקשור במתן חוות-הדעת והיתה לסופית, תשמש לבית-הדין ליתן תשובה לשאלות מתחום הרפואה הצריכות לפסק-הדין. ברור שיכול ויתהווה מצב שבו אין בית-הדין מקבל בחוות-הדעת תשובות לכל השאלות שהוצגו למומחה או מצב שבו אין בית-הדין נוטה לאמץ את חוות-הדעת והוא רואה לטוב להזדקק לעוד חוות-דעת. במקרה כזה ימנה בית-הדין מומחה-יועץ רפואי נוסף, כך שבחשבון סופי יוכל להיות מודרך על-ידי שתי חוות-דעת והוא - בית-הדין יחליט איזו מהן להעדיף. עת ממנים מומחה "נוסף" עולה מעצם המינוי כי בית-הדין האזורי לא קיבל תשובות לכל השאלות שהציג או שאין הוא "נוטה" לאמץ את חוות-הדעת שקיבל מאת המומחה ("הנחיות", פד"ע, כרך ט', ע' 195) ואין צורך בהנמקה, באשר הנימוק עולה מעצם ההחלטה. .4בענייננו לא מינה בית-הדין מומחה-יועץ רפואי "נוסף", אלא נעתר לבקשה של פרקליטה של התובעת, "לפסול לחלוטין חוות-דעתו של המומחה הרפואי ולמנות תחתיו מומחה רפואי אחר". פסילה "לחלוטין" של חוות-דעת של מומחה מטעם בית-הדין, ומינוי מומחה אחר במקומו, אינה מעשה שביום-יום, אינה ממין ההחלטות בדבר סדר דין וראיות שבמהלך הדיון מקבל בית-משפט רבות כמותן, מבלי לנמק, ואם בית-דין רואה לעשות - מן הדין שיתן נימוקים לכך, וזה לא נעשה. .5על כן מתקבל הערעור כך, שהעניין מוחז לבית-הדין האזורי, להשלמת ההחלטה על-ידי מתן נימוקים. אם בא-כוח המוסד לביטוח לאומי יראה לנכון לחלוק על ההחלטה לאור הנימוקים שיינתנו - יהיה רשאי להודיע לבית-דין זה, תוך 10ימים מיום קבלת ההחלטה המנומקת, כי הינו מבקש לחדש את הערעור לאור ההנמקה. אם לא יעשה כן - תהיה החלטת בית-הדין סופית. .6פסק-דין זה הוא על דעת רוב חברי המותב. לדעת אחד מחברי המותב יש לדחות את הערעור. אין צו להוצאות.פסילת מומחהמומחה מטעם בית הדין לעבודהחוות דעת מומחהפסילת חוות דעתמומחהבית הדין לעבודהחוות דעת