צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

לחייבת ניתנה אפשרות לפתוח דף חדש בחייה שעה שהופטרה מחובותיה במסגרת הליך פשיטת רגל שנוהל בעניינה, אולם החייבת צברה חובות מוצהרים בסך של כ- 400,000 ₪ משך תקופה של 3 שנים וחצי. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא המשך צבירת חובות בזמן פשיטת רגל: 1.         בפני בקשת החייבת למתן צו כינוס לנכסיה ולהכרזתה כפושטת רגל מיום 14/11/07 בגין חובות מוצהרים על סך של כ - 400,000 ₪ ל- 4 נושים. 2.         לגרסת החייבת בתצהיר התומך בבקשה חובותיה לבנקים נגרמו בשל פיטוריה ממקום עבודתה במקביל לעזיבת בעלה, מר דרורי דן, את הבית וערבותה לכיסוי חובותיו בהליך הפש"ר המנוהל בעניינו. החייבת טענה כי אין בבעלותה נכסים מהם תוכל לפרוע חובותיה. עוד טענה החייבת למצבה הנפשי והאישי הקשה וכן כי מפאת מצבה הכלכלי אין בהמשך ההליכים נגדה תועלת לנושים. החייבת ציינה כי הוכרזה בעבר כפושטת רגל בתיק פש"ר 264/02 וכי התיק נסגר בשל הגעתה להסדר עם נושיה. 3.         בזיקה לבקשה ניתנה הודעת ב"כ הכנ"ר, לפיה תגובת הכנ"ר תומצא לאחר שהחייבת תשלים פרטים ומסמכים נחוצים, לרבות באשר לנסיבות הסתבכותה הכלכלית ומועד היווצרות כל חוב. 4.         החייבת פעלה להגיש תצהיר משלים לבקשתה. החייבת טענה כי חובותיה נוצרו בשל פיטוריה ופרידתה מבעלה. עוד טענה החייבת כי היה עליה לשאת לבדה בהוצאות התא המשפחתי. החייבת טענה כי אין בחזקתה העתקים מפסקי הדין בגינם נפתחו תיקי ההוצל"פ מאחר וכתבי התביעה ופסקי הדין נשארו ו/או הושלכו ו/או אבדו שעה שעברה להתגורר בבית אמה. 5.         ב"כ הכנ"ר מתנגדת בתגובתה למתן צו כינוס לנכסי החייבת. ב"כ הכנ"ר ציינה כי בית המשפט אישר ביום 2/2/04 את הצעת החייבת להסדר חובותיה בהליך הפש"ר שננקט לבקשתה וביום 19/5/04 קבע כי החייבת מילאה אחר תנאי ההסדר והורה על ביטול ההגבלות שהוטלו על החייבת בהליך. לטענת ב"כ הכנ"ר החייבת הופטרה מחובותיה, אולם יצרה חובות של מאות אלפי שקלים בתקופה של 3 שנים וחצי ויש בכך להעיד על התנהלות חסרת תום לב ביצירת חובותיה. ב"כ הכנ"ר טענה כי החייבת אינה משתפת פעולה ואינה ממציאה פרטים ו/או מסמכים הנדרשים לאימות גירסתה באשר להסתבכותה הכלכלית ולהוכחת תום הלב ביצירת חובותיה. ב"כ הכנ"ר טענה כי החייבת נדרשה להבהיר את מהות היווצרותו של כל חוב ולהמציא את פסקי הדין בנדון, אך לא טרחה לעשות כן.  ב"כ הכנ"ר טענה כי אין המדובר בפסיקה ישנה ושני תיקי הוצל"פ  שנפתחו בגין פסקי דין הינם משנת 2007.  ב"כ הכנ"ר הוסיפה וטענה כי עולה חשד כי שעה שהחייבת הייתה מצויה בהליך פש"ר המשיכה ליצור חובות, שכן עולה כי תיק ההוצל"פ של הנושה, עיריית חיפה, נפתח בשנת 2002. לטענת ב"כ הכנ"ר תכלית הוראת סעיף 90א' לפקודה הינה כי יש לראות בהליך שנסתיים בהסדר כזהה להליך שנסתיים בצו הפטר ובמקרה דנן חלפו כ- 3 שנים וחצי בלבד ממועד אישור ההסדר. 6.         ביום 10/12/09 נערך בפני דיון בבקשה בנוכחות הכנ"ר ובלא התייצבות החייבת. ב"כ הכנ"ר טענה כי מאחר והחייבת לא התייצבה לדיון עולה כי זנחה את הבקשה וכמו כן כי אף לגופו של עניין ומהנימוקים שפורטו בתגובה יש להורות על ביטול הליכי הפש"ר. דיון: 7.         הוראת סעיף 18 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] , תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה") קובעת כדלקמן: "בית המשפט רשאי ליתן צו כינוס כמשמעותו בסעיף 6, בבקשת פשיטת רגל שהגיש חייב, אם צורף לה אישור מאת הכונס הרשמי כי מולאו התנאים הקבועים בסעיף 17..." אף אם התקיימו התנאים הנדרשים להגשת בקשת חייב למתן צו כינוס על בית המשפט לשקול האם ראוי ליתן את הצו. ( ש. לוין וא. גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שנייה, עמ' 108) להליכי פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות, האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה היעילה והשווה ביותר, והשניה לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מן החובות. (ראה: ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכנ"ר, פ"ד נז(4) 197; ע"א 92/76 בן ציון נ' מדינת ישראל, פ"ד לא(1), 164; ע"א 4892/91 אשכנזי נ' הכנ"ר, פ"ד מח(1), 45; ע"א 501/67 הכנ"ר נ' ולנסי ואח', פ"ד כב(1), 23; וכן ראה א' פרוקצ'יה, "פשיטת רגל על פי בקשת חייב", הפרקליט ל' (תשל"ו) 271). הפקודה אינה מציבה כללי שיקול דעת למתן צו כינוס, אך הפסיקה קבעה כי בשלב מקדמי זה יבחן בית המשפט האם לכאורה מתמלאים התנאים למתן צו הכרזת פשיטת רגל כנגד החייב. אם ברור כבר בשלב ההתחלתי כי החייב פעל בחוסר תום לב ו/או במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, וכי בקשתו להכריז עליו פושט רגל תידחה, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה ואין טעם במתן צו הכינוס אשר יוביל לניהול הליך סרק. (ראה: שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שנייה, עמ' 169 וכן ראה ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכנ"ר, פ"ד נז(4) 197). השיקולים המנחים את בית המשפט בעת בדיקת הנסיבות שהביאו להסתבכותו הכלכלית של החייב הינם רבים ומגוונים. בית המשפט ישקול, בין היתר, את אופן יצירתם של החובות והאם נהג החייב בתום לב כלפי נושיו בעת יצירת החובות או שמא נהג בחוסר אכפתיות תוך סיכון כספי הנושים, האם  נוצרו החובות בדרכי רמייה והאם נהג החייב מתוך כוונה לברוח מנושיו תוך הסתרת נכסיו או הברחתם והצגת מצגי שווא בפניהם, האם נגועה התנהגותו באי חוקיות והאם חובותיו הינם תוצאה ישירה של אי החוקיות. בנוסף לכך ייבחן אם נמנע החייב מלעשות פעולות מינימליות כדי למנוע את התדרדרותו הכלכלית, לרבות ניצול אפשרויות לקבלת כספים (ראה: ע"א 4892/91 אשכנזי נ' הכנ"ר, פ"ד מח(1), 45; ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכנ"ר, פ"ד נז(4) 197, ע"א 149/90 קלאר נ' הכנ"ר, פ"ד מה(3), 61; ע"א 5178/92 אליהו נ' הכנ"ר, פ"ד מט(1), 435; פש"ר (חיפה) 513/03 קרן עמית ואח' נ' הכנ"ר, תק-מח 2004  (3), 2871; פש"ר (חיפה) 71/03 עלי דקה נ' הכנ"ר, דינים- מחוזי לד(1), 281; פש"ר (חיפה) 178/03 זילברמן נ' הכנ"ר, דינים-מחוזי לה(5), 760). מן הכלל אל הפרט: 8.       החייבת לא הגישה תשובה לתגובת הכנ"ר ואף לא התייצבה לדיון שנקבע בבקשתה ביום 10/12/09. 9.       לחייבת ניתנה אפשרות לפתוח דף חדש בחייה שעה שהופטרה מחובותיה במסגרת הליך הפש"ר שנוהל בעניינה, אולם החייבת צברה חובות מוצהרים בסך של כ- 400,000 ₪ משך תקופה של 3 שנים וחצי. 10.     כאמור, שיקול הדעת באם יש מקום ליתן צו כינוס מותנה אף באופן יצירת החובות.           לפיכך היה  על החייבת להמציא מסמכים המסבירים את הסתבכותה הכלכלית והיה עליה לפעול בתום לב לאלתורם וליתן הסברים לכאורה לפחות לחלק מחובותיה. 11.     החייבת לא רק שלא פירטה את מהות ו/או את נסיבות היווצרות כל אחד ואחד מחובותיה מעבר לגרסתה הכללית, אלא אף נמנעה מלהמציא לכנ"ר את פסקי הדין בדבר חובותיה המוצהרים, חרף דרישתו.           יתרה, אף כי מגרסת החייבת עולה כי פסקי הדין שנדרשו אינם מצויים ברשותה, הרי שהחייבת לא הצביעה על כי נקטה בפעולה ו/או בניסיון לאתרם, לא כל שכן ביחס לשני תיקי ההוצל"פ שנפתחו כנגדה בשנת 2007. 12      זאת ועוד, מעיון בחובותיה המוצהרים של החייבת עולה כי בשנת 2002 נפתח כנגדה תיק הוצל"פ על ידי עיריית חיפה. בנסיבות דלעיל ובהעדר כל התייחסות מצד החייבת לחובותיה ולנסיבות היווצרותם, הרי שאין מנוס מלקבל את טענת הכנ"ר לפיה המשיכה החייבת לצבור חובות שעה שהינה מצוייה תחת הגנת הפקודה במסגרת הליך הפש"ר הקודם שנוהל בעניינה. "גם חייב אשר המשיך לצבור חובות במהלך הליכי פשיטת הרגל מבלי ליידע את נושיו בדבר מצבו ייחשב כחסר תום לב". (ראה: פש"ר (חיפה) 513/03 קרן עמית ואח' נ' הכנ"ר, תק-מח 2004  (3), 2871). 13.     לנוכח האמור ובהעדר הסבר מפורט מצד החייבת באשר לאופן היווצרות החובות והעדר גילוי מלא של כל העובדות והמסמכים הרלוונטיים, סבורני כי אין מקום להיעתר לבקשת החייבת ליתן צו כינוס לנכסיה והריני מורה על דחייתה ומבלי להיזקק לבחינת יתר טענות הכנ"ר שבהתנגדות. חובפשיטת רגל