תביעה נגד עורך דין עקב איחור בקבלת משכנתא

התובע טען, כי הנתבע בטיפולו הרשלני בהשגת מסמכים סטנדרטים ומקובלים גרם לכך שהתובע קיבל את המשכנתא באיחור וכתוצאה מעליית שער הדולר באותה תקופה, נגרם לו נזק ישיר בסך 10,452 ₪. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד עורך דין עקב איחור בקבלת משכנתא: 1. התובע הגיש תביעה על סך 13,375 ₪ נגד הנתבע, עו"ד במקצועו. 2. תמצית טענות התובע: א) הנתבע ייצג אותו בכל הקשור לרכישת דירה ברחוב הרב נורוק 7 בבני-ברק (להלן: “הדירה"). ביום 30/1/2001 נחתם הסכם בין התובע ובין משפחת טלמן לרכישת הדירה (להלן: "ההסכם"). ב) התובע טען, כי הנתבע ידע כבר בפגישתם הראשונה, כי מימון הדירה הוא בין היתר באמצעות משכנתא, ונציג בנק אדנים הבהיר לנתבע אלו מסמכים נדרשים לצורך טיפול בקבלת המשכנתא. ג) התובע טען כי הנתבע מסר לו ולבנק אדנים אישור לפיו הוסרה המשכנתא על דירה, אך האישור לא היה נכון ומדויק והטעית בנק אדנים גרמה לעיכוב בהסדרת המשכנתא למשך כחודש וחצי. ד) התובע טען, כי הנתבע בטיפולו הרשלני בהשגת מסמכים סטנדרטים ומקובלים גרם לכך שהתובע קיבל את המשכנתא באיחור וכתוצאה מעליית שער הדולר באותה תקופה, נגרם לו נזק ישיר בסך 10,452 ₪. ה) התובע טען כי הנתבע לא פעל כעו"ד סביר ומיומן ולא המציא אישור מצב זכויות מקורי מטעם חב' "משהב" - החברה המשכנת ומצב זכויות ממנהל מקרקעי ישראל. ו) התובע טען, כי נגרמו לו הוצאות בשל הצורך להעזר בעו"ד לצורך היעוץ המשפטי וזאת בסך 2,923 ₪ כולל מע"מ. 3. תמצית טענות הנתבע: א) הנתבע הודיע מראש וטרם תחילת טיפולו בהסכם, כי הוא אינו מטפל בהשגת הלוואה מכל בנק שהוא, הנתבע קיבל על עצמו לבצע העברת זכויות בלבד וכך עשה. ב) מר טלמן, המוכר, הוא זה אשר מסר ישירות בעת חתימת ההסכם, לתובע, אישור שהיה ברשותו מחב' משהב, ממנו עולה כי הנכס אינו משועבד. כיוון שעל גבי המסמך היתה מחיקה שנעשתה ע"י פקידת חב' משהב, מסר מר טלמן לתובע ישירות אישור נוסף מחב' משהב מיום 21/9/00). (נ/2 ונ/3). ג) התובע טיפל אישית בקבלת המשכנתא ואף נמסר לו ישירות מבנק אדנים מסמך ובו פורט אילו מסמכים הוא חייב להמציא לבנק (נ/1). הנתבע אינו אחראי כלל לעיכוב בקבלת המשכנתא. התובע הזניח את הטיפול בנושא וסכום ההלוואה התקבל כמעט לאחר חודשים מיום פתיחת התיק לקבלת הלוואה וזאת עקב טיפולו של התובע וללא קשר לנתבע. ד) התובע לא היה בקשר עם הנתבע מיום חתימת החוזה (30/1/2001) ועד ה- 11/3/2001, עת הופיע במשרד הנתבע וביקש אישור מחב' משהב. הנתבע טען, כי למרות שלא היה צריך להמציא אישור כזה, הוא רצה לעזור לתובע, וביקש ממשהב להעביר אישור מעודכן. אישור כזה נשלח דחוף לנתבע באותו יום (נ/5) והנתבע הודיע על כך לתובע אך התובע הופיע לקבל המסמך רק ביום 19/3/2001 כעבור מעל שבוע ימים!!! ה) התובע ביקש ביום 19/3/2001 אישור ממנהל מקרקעי ישראל, ומתוך רצון לסייע לתובע, מסר הנתבע לתובע מכתב המופנה למנהל מקרקעי ישראל ואף טלפן לפקיד האחראי במנהל מקרקעי ישראל. אישור המינהל ניתן באותו יום. ו) הנתבע טען כי לא טיפל כלל בהשגת ההלוואה, ונזקו של התובע נובע מרשלנותו והזנחתו של התובע בלבד. 4. לאחר עיון בטענות הצדדים ולאחר ששמעתי את העדויות הגעתי למסקנה לפיה יש לדחות את התביעה, מהנימוקים כדלקמן: א) שוכנעתי, כי הנתבע כלל לא התחייב לטפל בכל הקשור בקבלת הלוואה ו/או משכנתא כלשהי, ועל כן, אינו אחראי לנזקים שנגרמו בשל קבלת המשכנתא באיחור. התובע צרף לכתב התביעה קבלה בדבר תשלום שכ"ט לנתבע. על גבי הקבלה נרשם כי התשלום הוא עבור "העברת הדירה". המסמך נ/1 - אשר צורף לכתב ההגנה, הוא מסמך שנמסר לתובע מבנק אדנים, הנושא תאריך 31/1/2001 (למחרת החתימה על ההסכם). באותו מסמך פורטו כל המסמכים שעל התובע להמציא לבנק לצורך קבלת משכנתא ובהם אישור רישום זכויות מחב' משהב וכן ממנהל מקרקעי ישראל. ב) הנתבע לא טיפל בקבלת המשכנתא והמסמך נ/1 נמסר לתובע עצמו. פקיד הבנק, מר לוינגר אישר, כי הוא לא פנה לנתבע אלא התובע הוא זה אשר פנה אליו (עמ' 3 שורה 1). פקיד הבנק אף העיד, כי למרות שלא היה אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל - לא בגלל זה נדחתה בהתחלה בקשתו של התובע (עמ' 2 שורות 7-8). פקיד הבנק אף העיד, כי למרות שבנק אדנים דורש בכל חוזה שמעורב בו מנהל מקרקעי ישראל, להמציא אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל, הרי שאישור זה נדרש בשלב מתקדם יותר ולא בשלב שבו הבנק מחליט אם לאשר את מתן המשכנתא (עמ' 2 שורות 3-4). ג) ה"ה טלמן - מוכרי הדירה זומנו אף הם לעדות ע"י התובע, ומר טלמן הציג לביהמ"ש את מסמך הזכויות בדירה מיום 21/9/2000 המקורי - מ/1. מר טלמן העיד כי חב' משהב הוציאה שני אישורים לגבי הדירה. אישור אחד נשלח בפקס אשר היתה בו בעיה באשר למשכנתא, מאחר ולא נמחקה במסמכי משהב משכנתא קודמת אשר שולמה כבר על ידי ה"ה טלמן, ואישור זכויות מקורי שנשלח בדואר. מר טלמן, אשר כאמור, זומן לעדות מטעם התובע, חזר על טענת הנתבע ולפיה בחב' משהב היתה בעיה מאחר ועורכת הדין המטפלת באישור הזכויות חלתה ובאופן זה התעכבה המצאת מסמך אישור הזכויות. מר טלמן תמך בטענת הנתבע ולפיה לא זויף כל מסמך ע"י הנתבע ואני מאמינה לנתבע כי לא זייף את מסמך העברת הזכויות, והתובע לא הוכיח כלל, ולו לכאורה, כי הנתבע או מאן דהוא אחר זייף או שינה נתונים כלשהם במסמכי העברת הזכויות. התובע הוא אשר ביקש לזמן את מר טלמן לעדות, ומר טלמן העיד ותמך בגרסת הנתבע בכל השאלות השנויות במחלוקת. ד) התובע העיד כי הנתבע הטעה אותו ואמר לו כי אין צורך בקבלת אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל (עמ' 3 לדיון מיום 20/11/2001 שורה 5). התובע ציין כי חלפו ימים רבים, כיוון שהנתבע טען שהפקידה בחב' משהב חולה, גם אם הייתי מקבלת את גירסת התובע וטוענת כי הנתבע התחייב לספק מסמכים אלו, הרי אין מדובר כלל ברשלנות, שכן הנתבע כעו"ד סביר, כלל לא היה צריך לצפות לכך שהטיפול במשהב יתעכב כתוצאה ממחלת פקידה, שכן אין כל מורכבות בפעולה של אישור מצב זכויות בנכס, ומסמך כזה ניתן לקבל עוד ביום הפניה עצמה למשהב. מה עוד, שהנתבע טען, כי בו ביום שבו פנה אליו התובע וציין כי קימת בעיה עם האישור של חב' משהב (וזאת כחודש וחצי לאחר מועד חתימת החוזה שבפרק זמן זה, התובע כלל לא היה בקשר עם הנתבע ולא ציין בפניו כי קימת בעיה כלשהי) כבר דאג להסדיר את ענין האישור המעודכן. אך- כאמור, אמינה בעיני גירסת הנתבע ולפיה הוא כלל לא התחיב לספק מסמכים אלו לתובע, והתובע אף יכל לקבל מסמכים אלו בכוחות עצמו. אני מאמינה לנתבע, כי כאשר הסכים לעזור לתובע להשיג בסופו של דבר את המסמכים, עשה זאת לפנים משורת הדין ומתוך רצון לסייע לתובע ולא במסגרת חובתו להעברת הזכויות בנכס. ה) התובע העיד כי התקשר מספר פעמים רב לבנק לצורך טיפול בענין המשכנתא, אך הוא לא סיפק כל הסבר לעובדה ולפיה מדוע במשך פרק זמן של כחודש וחצי בין מועד חתימת ההסכם ועד ה- 11/3/2001 לא פנה לנתבע וביקש ממנו לסייע לו בקבלת מסמכים. כמו כן, לא הסביר מדוע לא דאג לקבלת מסמכים באופן עצמאי, בפרק הזמן שבין ה- 30/1/2001 ועד ה- 11/3/2001 ובאופן זה היה מקטין את נזקיו. ו) התובע טען, כי הנתבע העביר את הזכויות בדירה על שמו, בטרם התקבלו כספי המשכנתא ובאופן זה, נגרם עיכוב בקבלת המשכנתא. פקיד הבנק, מר לוינגר, העיד, כי עובדה זו גרמה לעיכוב בקבלת המשכנתא. המסמך נ/1 - פירוט מסמכים שהתובע צריך להמציא לבנק, נמסר עוד ביום 31/1/2001. הבעלות בדירה עברה לשם הנתבע רק בתחילת חודש מרץ 2001. טופס ההתחיבות הבלתי חוזרת לרישום משכנתא ניתן ביום 15/3/2001 לבנק אדנים. בתחילת חודש מרץ 2001 היה שער הדולר 4.118 ₪ לדולר (עפ"י נספח ג' לכתב התביעה) וביום 15/3/2001 היה שער הדולר 4.174 ₪ לדולר. ביום קבלת המשכנתא - 22/3/2001 היה שער הדולר 4.21 ₪. דהיינו - "הקפיצה הגדולה" בשער הדולר היתה לאחר שכבר חב' משהב נתנה אשור לבנק אדנים וכל הבעיה באשר לרישום הדירה - כבר נפתרה. על כן, לא הוכח כלל קשר סיבתי בין עובדת רישום הדירה ע"י התובע, במועד שבו נרשמה ובין הנזק שנגרם לתובע כתוצאה מעליה בשער הדולר. 5. לסיכום: לאור האמור לעיל יש לדחות את התביעה. התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך 1,300 ₪. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ( (23/7/2001) ועד התשלום בפועל. עורך דיןמשכנתאתביעה נגד עורך דיןמקרקעין