הסכם מכר - דוגמא למסמך הצהרת כוונות | תוקף טיוטת הסכם מכר

להלן דוגמא למסמך הצהרת כוונות בהסכם מכר מקרקעין: ##מסמך הצהרת כוונות - הסכם מכר## בגוש______חלקה_______ (להלן: "המקרקעין") הגב' ___________תתקשר עם ___________, או באמצעות _____________, בהסכם מכר מחייב בגין זכותה במקרקעין הנ"ל. בשלב ראשון כפי שיופיע בהסכם מכר הגב' _____________ תפעל לרישום הירושה מהמנוחה ____________ ז"ל וזאת תוך 60 ימים. לאחר מכן תירשם הערת אזהרה לטובת ___________ והגב' ______________ תהיה זכאית לקבלת תשלום ע"ס ______________ ₪. סך כל התמורה בגין עסקת המקרקעין ______________ ₪. בנספח יסוכם ש_____________יישא בתשלום היטלים לרשות המקומית וזאת תוך 40 ימים מבקשת הגב' ______________. להבטחת רצינות מפקיד ____________ בידי עו"ד ___________סך של ____________₪ במידה ויחזור בו מהוראה זו. כמו כן הצדדים נותנים לעו"ד מושיקו מלכה הוראה לערוך הסכם מכר בגין המקרקעין הנ"ל. חזרת המוכר מהוראה זו תזכה את הקונה בסך של _____________₪. ##מה התוקף המשפטי של טיוטת הסכם מכר ?## סעיף 8 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 מורה כי התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב. אין דרישה לפיה תנאי לתוקפה של התחייבות כאמור הוא כי המסמך הכתוב ייחתם ודי שיוכח קיומו של מסמך בכתב (ראה ע"א 571/79 דירות מקסים נ' ג'רבי, פ"ד לז(1) 589; ע"א 692/86 יעקב בוטוקובסקי ושות' חברה לייבוא ושיווק בע"מ נ' גת, פ"ד מד(1)57. מכאן, שאין בעובדה שלא נחתם בסופו של דבר הסכם כשלעצמה, כדי לאיין את אכיפת מי מהטיוטות באם המסקנה תהייה כי הייתה גמירות דעת של הצדדים להתקשר בטיוטא ורק נסיבות חיצוניות, מנעו את החתימה עליה. הסכם מכרטיוטת חוזהמסמכיםהצהרת כוונותחוזה