תקנון אגודה שיתופית

תקנון אגודה שיתופית אינו חוזה אחיד. ברוח זו נפסק בע"א 1705/93 קרן גימלאות על חברי אגד בע"מ נ' יעקב. השופט אנגלרד גרס, שהתקנון של האגודה הוא אמנם חוזה, אך לדבריו קיים קושי אמיתי לראות במסמך היסוד של תאגיד חוזה שתנאיו נקבעו מראש בידי צד אחד. אין כאן ספק ואין כאן לקוח, כולם שווים מבחינת חופש העיצוב של התקנון, בכפוף לדין הכופה של החיקוק החל על התאגיד הנוגע בדבר. הוא הדין ביחס לשנוי התקנון. לדעת השופט אנגלרד, אין מקום להרחיב את תחולתו של חוק החוזים האחידים לעבר תחומים אלה של תאגידים, שזכו להסדרים מיוחדים ומפורטים והיחסים בין חברי התאגיד חורגים במהותם מיחסים חוזיים רגילים. הפועל היוצא מכך שטענת קיפוח, אם היא קיימת, צריכה למצוא את פיתרונה במסגרת דיני התאגידים. חריג אחד קיים לדעת השופט אנגלרד והוא במקרים שמבנה התאגיד וטיב פעולתו יוצרים בינו לבין חבריו יחס דומה לזה שבין ספק ולקוח. במקרה זה יש לתת עדיפות לתפקיד הכלכלי האמיתי של החוזה. השימוש בתיבה "קיפוח" בלא להיכנס לעובי הקורה ולפרט מהו הקיפוח הינה טענה בעלמא (ראה ע"א 685/81 ליסנסס ג'נרל חברה לביטוח בע"מ נ' בורכרד ליינס בע"מ, פ"ד לח(3) 421).מסמכיםתקנון אגודהתקנון אגודה שיתופיתאגודה שיתופית