בקשה לפסילת דוח חוקר פרטי עקב האזנת סתר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לפסילת דוח חוקר פרטי עקב האזנת סתר: המבקשים טוענים כי דוח חוקר שהוגש ע"י המשיבים לתיק ביה"ד כנספח כימניר/8, לתצהירי המשיבים בתיק, התבצע תוך האזנת סתר אסורה ופגיעה בחוק הגנת הפרטיות ולכן יש לקבוע כי הדו"ח כולו או לחלופין, שלושה מפגשים מינואר 2006 (3,6,8) נגועים בהאזנת סתר ולכן הדו"ח פסול כראיה. המבקשים טענו, כי יש לקבע שהדו"ח כולו נגוע בפגיעה בפרטיות ואינו עומד בכללי הקבילות הטכנית הנדרשים. המשיבים מצידם דוחים את טענות המבקשים לדחות הבקשה ולקבל את הדוח, כחלק מראיות המשיבים בתיק ההוכחות. לאחר שבמהלך חקירתם הנגדית, הועלו התנגדויות לשאלות תוך התייחסות להיות דוח החקירה, פסול עקב היותו נגוע בהאזנת סתר אסורה ו/או פגיעה בהגנת הפרטיות, הופסק דיון ההוכחות ונקבעה ישיבה לחקירת החוקרים שהשתתפו במעקב ובעריכת הדו"ח . ביום 7.1.2010 נקבע דיון בו חקרו המבקשים את החוקים ויתר המשתתפים באיסוף הנתונים שמופיעים בדוח החקירה. באי כוח המבקשים חקרו את החוקרים ואת הגב' נוה, אשר הגישו לתיק בית הדין תצהירי עדות, באשר לאיסוף החומר לדוח הגישו באי כוח הצדדים סיכומיהם, באשר לשאלת קבילותו של הדוח לשמש ראיה וזאת בטרם השלמת חקירת המבקשים במהלך ההוכחות בתיק. בסיכומיהם חוזרים באי כוח המבקשים וטוענים, כי עלה מן החקירה שהחוקרים השתמשו במצלמה הקולטת גם קול והמצוידת במיקרופון, באופן שאין אפשרות להפריד בין התמונה לקול וזאת אף שקיימות מצלמות מוסלקות ללא קול. לכן לאור הוראות חוק האזנות סתר, עצם הצבת המצלמה ללא הסכמת אף אחד מבעלי השיחה מהווה עבירה על חוק האזנות סתר. גם אם איכות ההקלטה אינה נקלטת במלואה, אין בכך כדי להוות הגנה למשיבים. אין לקבל את טענת החוקרים, כי כל מטרתם היתה לתעד את קיום השיחה ולו זו היתה כוונתם, די היה במקרה של הפגישה ב"קפה האיכר", להשתמש במצלמת סטילס או מצלמה ללא קול או לצלם את הפגישה מבחוץ. באי כוח המבקשים מדגישים כי לדוח לא צורפה תרשומת אוטנטית של השיחה, אלא רק סיכומי הדברים שהודפסו בדיעבד ואינם מייצגים את כל השיחה ומי הדובר. השוואת הנשמע מן הקלטת אל מול מה שתועד בדברים שהודפסו, מעלה חשד באשר למקור תרשומת השיחות, מנגד נטען ע"י ב"כ המשיבים, כי יש לקבל את הנאמר בתצהירי החוקרים שלא נסתרו ולקבוע כי האזנה לשיחה שאינה מסתייעת במכשיר ומהווה שמיעה בדרך טבעית, אינה בגדר האזנת סתר בניגוד לחוק. עוד נטען כי אדם אשר שמע שיחה ורשם אותה בזמן אמת, אינו מצבע האזנת סתר אסורה. לטענת המשיבים, אדם שבוחר לנהל פגישותיו במקום ציבורי ואחרים יכולים לשמוע את שיחתו, אינו יכול לטעון להאזנת סתר פסולה. תרשומות השיחות של 3 המפגשים בחודש ינואר 2006 נעשו כפי שעלה מעדויות המצהירים, לאחר שהדברים נשמעו ע"י המצהירים. באשר לשיחה מיום 6.1.06 העיד מר עזארי, כי הוא מכיר את הוראות חוק האזנות סתר וכי הוא זה שרשם את הדברים בעת שישב ליד שולחן סמוך. השיחה מיום 3.1.06 נרשמה ע"י מר גלבוע ששמע את הדברים באוזניו ומר עזארי רשם את הדברים, אותם שמע מר גלבוע ומסר לו תוכן הדברים. הנאמר בפגישה מיום 8.1.06 נרשם ע"י הגב' נוה, לאחר שהוזמה לרשום את הדברים ששמעה והתרשומת הוקלדה במשרדו של מר עזארי. הדברים נתמכים בעדותו של מר עזארי ושל הגב נוה ודבריהם לא נסתרו ולכן יש לקבל את טענת עדי המשיבים, כי לא ניסו לפענח את האמור בקלטות ודבריהם לא נסתרו. טענות המבקשים כי הצליחו לשמוע חלק מהדברים הרשומים מהאזנה לקלטות עומדים בסתירה לטענתם, בבקשתם להוציא הדוח מתיק בית הדין, מהטעם שהקלטות הן באיכות גרועה ובקושי ניתן לשמוע את תוכן הדברים. מכל מקום טענות המבקשים אינם נתמכים בתצהיר בניגוד לטענות עדי המשיבים, כי שמעו את הנאמר במו אוזניהם ורשמו את הדברים. באי כוח המשיבים טוענים על כן, כי אין בקלטות כדי להוות הפרה על פי חוק האזנות סתר. כמו כן אין במעקבים כדי להוות פגיעה בפרטיות של המבקשים, זאת מאחר והמעקב נערך במקומות ציבוריים והמבקשים לא טענו כי הצילומים גרמו להם פגיעה או הטרידו אותם. להלן ההכרעה: לאחר ששקלנו את טענות המבקשים, אשר מלכתחילה ביקשו לפסול את דוח החקירה (כימניר/8) ואף למחוק את כתב ההגנה עקב כך, שמדובר בדוח שהושג בדרך של האזנת סתר אסורה ובסיכומיהם מסתפקים במחיקת השיחות בשלוש מן המעקבים (3,6,8 ינואר 2006), לא מצאנו כי הדוח הושג בדרך של האזנת סתר אסורה וכן דוחים אנו את הטענה, בדבר פגיעה בפרטיות. מהדיון הנפרד שהתקיים בפנינו לשם חקירתם הנגדית של החוקרים שהשתתפו במעקב ובעריכת דוח המעקב עלה, כי החוקרים ביקשו לתעד מפגשים בין המבקשים או מיהם, לבין אנשים שונים ששם מופיע בדוח וכי המפגשים נערכו ברשות הרבים, בין היתר במסעדות במקומות שונים בארץ. המעקב תועד על גבי דיסקים, כאשר ב"כ המבקשים טענו כי השיחות שנקלטו בהם, הינם בגדר האזנת סתר אסורה, זאת משהוקלטו בלא ידיעת המשוחחים. החוקרים בתצהיריהם טענו, כי כאשר תיעדו את המפגשים במצלמה מוסלקת, ביקשו לתעד אך ורק את עצם המפגש וכי לא ביקשו לתעד את הנאמר באותן פגישות, והדברים ככל שנקלטו אינם ברורים כלל, עקב הרעש במקום משמדובר בבתי קפה בהם היו אנשים נוספים והן עקב האיכות הירודה של המצלמה. לטענת החוקר מר רונן נוה, בעת שנערך המעקב לא היה בשוק ציוד שאינו קולט את הקול יחד עם התמונה. לדבריו ולדברי הגב' נוה, הגב' נוה הוזמנה להגיע למסעדה "אקליפטוס" בקניון אלונים. שם ישבו המבקשים עם אנשים נוספים, כדי להאזין לשיחתם וכי הגב' נוה, רשמה את הדברים אשר שמעה במו אוזנה. עדותם של החוקר נוה ושל הגב' נוה בעניין זה לא נסתרה. מקבלים אנו את דברי החוקר, מר עזארי שטען בעדותו, כי הדברים הרשומים מפי המשתתפים במפגש מיום 3.1.06, נקלטו ע"י החוקר מר גלבוע שישב ב"פונדק הסיירים" ואילו הדברים שנרשמו בהתייחס לשיחה ב"איכר קפה", נשמעו הדברים ע"י מר עזארי עצמו. טענת ב"כ המבקשים כי ניתן לשמוע את הדברים גם בעת צפייה בווידאו ולכן יש לקבוע כי הדברים הרשומים בדוח, נקלטו בהאזנת סתר אסורה וכי עצם השימוש במצלמה שגם יכולה לקלוט קול היה בגדר האזנת סתר פסולה נאמר, כי בעת שבאי כוח המבקשים הקרינו את קלטת באולם בית הדין, התרשמנו כי קליטת השמע היא כמעט בלתי אפשרית בשל רעש רקע משמעותי. נוכח העובדה כי האמור בתצהירי החוקרים לא נסתר, מקבלים אנו את טענת המשיבים כי אין לפסול את דוח החקירה כולו, מהטעם שהושג בהאזנת סתר אסורה. יחד עם זאת, מאחר והדברים שנרשמו כפרטי השיחה או תוכן השיחות במפגשים המתועדים מיום 3.6.8 ינואר 2006, נקלטו במצלמה שבאמצעות צולמו מפגשים אלה וגם נשמעים באופן חלקי ואף אם במקוטע ולמען הזהירות, לא יהוו חלק מהראיות שבתיק בית הדין. באשר לטענה כי החקירה והדוח המתעד פגעו בפרטיות של המבקשים, סבורים אנו כי הוראות חוק הגנת הפרטיות, אינו חל על נסיבות המקרה בפנינו. הסעיפים הנוגעים לצילום בחוק הגנת הפרטיות קובעים, כי פגיעה בפרטיות תהיה "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד" ו-"פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהם עלול הפרסום להשפילו או לזכותו". בנסיבות המקרה כאן, הצילומים ככל שהם מתועדים, בוצעו ברשות הרבים במסעדות/בתי קפה בצורה נסתרת ולא פורסמו ברבים. לסיכום דוח החקירה ישאר בתיק בית הדין כחלק מראיות המשיבים, למעט השיחות שנרשמו בדוח בהתייחס למפגשים מ-3.1.06 ,6.1.06, 8.1.06, שלא יהוו חלק מחומר הראיות בתיק בית הדין. דו"ח חקירהחוקר פרטיהאזנת סתר