הארכת מועד ביצוע צו הפסקת שימוש

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הארכת מועד ביצוע צו הפסקת שימוש: ערעור על החלטת בית משפט השלום בקרית גת (כב' השופט אקסלרד), מיום 12.12.10 בתיק תו"ח 49304-03-10, לפיה דחה בקשת המערער להאריך מועד לביצוע צווי הריסה והפסקת שימוש. העובדות בגזר הדין מיום 19.10.10, ציווה בית משפט קמא על המערער להרוס את הגדר נשוא האישום הראשון, ולהפסיק את השימוש החורג נשוא האישום השני. מדובר בגדר שנבנתה ללא היתר בנייה, ובשימוש בקרקע חקלאית לאחסנת כלי רכב. תוקף הצווים נקבע לתאריך 1.1.11. בקשה שהגיש המערער לפי סעיף 207 לחוק התכנון והבניה - (להלן: "החוק"), נדחתה, ועל כך נסב הערעור. במהלך שמיעת הערעור ניתן היתר זמני לגדר, ולכן הוארך בהסכמה מועד כניסתו לתוקף של צו ההריסה לגדר למשך 60 יום (ראה החלטה בפרוטוקול מיום 28.2.11). לפיכך, נותר לדיון רק צו הפסקת השימוש. בית המשפט קבע בהחלטה נשוא הערעור, כי הבקשה אינה עומדת בדרישות תקנות התכנון והבנייה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), תשס"ט - 2008 (להלן: "התקנות"), לאחר שלא הוגשה על הטופס שבתוספת, היא כוללת טענות עובדתיות בדבר קיומם של הליכי תכנון ורישוי תלויים ועומדים, ללא תמיכתן בתצהיר איש מקצוע, לא צורפו מסמכים שנוגעים להליכי התכנון ולא צורפה תגובת המשיבה. ב"כ המערער מלינה על ההחלטה, ומעלה את הטענות הבאות: הבקשה ערוכה על בסיס הטופס, וכל מרכיביו מצויים בה. לא צורף תצהיר איש מקצוע לעניין הליכי התכנון התלויים ועומדים, אולם המערער הסביר בתצהיר התומך בבקשה, כי הגם שהחל בהליך, עדיין אין בידיו תוכניות, ורק בחודש הבא יהיו בידיו מסמכים להמציא לבית המשפט. ואכן, שבעה ימים לאחר הגשת הבקשה, הגיש המהנדסת מטעם המערער טופס בקשה להיתר בנוהל עבודה מצומצמת. בשל שביתת הפרקליטים לא ניתן היה לקבל את תגובת המדינה. לחילופין, גם אם הבקשה אינה עומדת בדרישות התקנות, היה על בית המשפט לדון בה לגופו של עניין, נוכח הסבריו של המערער. המערער מוסיף וטוען כי בפיו טעם טוב לקבל ארכה, כאמור בהלכת סבן (רע"פ 4357/01). לטענתו, מדובר בשימוש פרטי ולא מסחרי. ניתן לקבל היתר לשימוש חורג בנחלה בשטח של 500 מ"ר, כאשר שימוש כאמור כולל גם אחסנה פתוחה. לצורך כך על המערער לעשות בנחלה מספר התאמות, ודרושה לו ארכה של 12 חודשים לביצוען, ולהגשת התוכניות. אשר ליתר הציוד, המערער מקיים מגעים עם מספר גופים לצורך שכירת שטח לאחסון הציוד, והדבר עלול לארוך זמן. בפועל, הארכה נדרשת למציאת שטח חילופי, ועילה כאמור הוכרה בפסיקה . ב"כ המערער מפנה לע"פ 70645/06. ב"כ המשיב מתנגדת לקבלת הערעור. לטענתה, המערער הכניס עצמו למצב הבעייתי, בכך שביצע, שנים רבות, עבירה של שימוש חורג, ובית המשפט אינו אמור לסייע לו בפתרון הבעיה. למערער היתה שהות מספקת משנת 2006 עת הוגש כתב האישום, לפנות את השטח. ב-9/10 ניתנה הכרעת הדין, וגם מאז חלף זמן רב. אשר להיתר לשימוש חורג ב-500 מ"ר מהנחלה, הפנתה ב"כ המשיבה למסמך מדיניות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז הדרום, בדבר תעסוקה לא חקלאית בחלקות א' של מושבים. בסעיף 5 למסמך, תחת הכותרת "תעסוקה לא חקלאית מותרת עפ"י התכנית המקומית" נקבע כך: "למען הסר ספק, לא יותרו שימושים שאינם עולים בקנה אחד עם המגבלות התכנוניות והסביבתיות במסמך זה, כגון ...מפעלים העלולים לפגוע באיכות וטיב הקרקע החקלאית (כגון...מגרשים לאחסנת ומכירת רכב)". כך ששימוש כזה ממילא נוגד את מדיניות רשויות התכנון, ולא יתקבל על דעת הועדה. עוד טענה, כי הרציונל שמכיר בדחיית הריסה שעה שניתן להכשיר את המבנה תוך פרק זמן קצר, אינו חל ביחס לצו איסור שימוש. דיון צדק בית משפט קמא שעה שסרב לדון בבקשה כפי שהוגשה. לא יעלה על הדעת כי בקשה להארכת מועד לביצוע צווי הריסה והפסקת שימוש, אשר מבוססת בעיקרה על טענות לנקיטת מהלכים לשינוי המצב התכנוני, תוגש ללא תצהיר איש מקצוע. הטעם העיקרי שהוכר בפסיקה למתן ארכות לביצוע צווים (הריסה או הפסקת שימוש), הוא ההיתכנות להכשיר את הבניה הלא חוקית או השימוש החורג, בזמן סביר. היתכנות כאמור, בצרוף לוח זמנים לקבלת ההיתרים, צריכה להיות מגובית בתצהיר איש המקצוע אשר הגיש את הבקשה. המערער טען בתצהירו, כי שכר שירותיה של מהנדסת, והחל בהליכים לקבלת היתר לגדר. אותה מהנדסת גם יעצה למערער, לטענתו, בעניין הכשרת השימוש החורג בשטח של 500 מ"ר (סעיף 14 לתצהיר). מכאן, שלא היתה כל מניעה לצרף תצהיר מטעם אותה מהנדסת, כנדרש בתקנות. לפיכך, אי צרוף התצהיר הצדיק דחיית הבקשה. לאחר שבדיון שהתקיים בפני עלו גם טענות עובדתיות, אשר אינן שנויות במחלוקת, ונוכח צמצום זירת המחלוקת לשימוש החורג בלבד, אתייחס גם לגוף הבקשה. נוכחנו כי אין אופק תכנוני להכשרת השימוש החורג, אף לא בתחום מצומצם של 500 מ"ר בנחלה, מאחר ומדובר בשימוש שאינו נכלל בגדר השימושים המותרים על פי עמדת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה. נותרה לפיכך הטענה היחידה, לפיה, יש לאפשר למערער שהות בת 12 חודשים לצרכי התארגנות. ב"כ המערער הצביעה על שורת צעדים בהם נוקט המערער על מנת למצוא מקום חילופי לאחסון כלי הרכב, אשר תופסים, כאמור בהכרעת הדין, שבעה דונם. לצורך העניין, אתייחס לכל האמור בתצהיר המערער התומך בבקשה, כעובדות שאין לגביהן מחלוקת, ועל אף כל אלה, אני סבורה כי אין מקום לארכה המבוקשת. המערער טען בתצהירו, כי שוחח עם ראש המועצה האזורית באר טוביה, וזה הביע נכונות ליידע אותו אודות קרקעות חלופיות ככל שיתפנו באזור. בנוסף, נפגש המערער עם ראש עירית קריית מלאכי בקשר לקרקע אותה הוא מעוניין לשכור, שכן קיימת תוכנית אב להפשרת קרקעות בתחום העיר למטרות תעשייה, והוא עתיד לחתום על חוזה בתוך פרק זמן של 12 חודשים מגמר הליך ההפשרה מול עיריית קריית מלאכי. המערער הוסיף, כי קיים קושי לפנות נחלה חקלאית של עשרות שנים במהלך חודשיים וחצי בלבד, ולמיטב אמונתו, בתוך תקופה של 12 חודשים יוכל לעמוד בצו. בשלב זה, אינו נח לרגע, והחל לפנות מהשטח דברים שאין להם ערך סנטימטאלי וניתן לזרוק אותם, אך יש דברים שיש להם ערך מבחינתו, והוא מעוניין לשמרם. למעשה, לא הוצגה בתצהיר כל תכנית קונקרטית לפינוי השטח. הבטחת ראש מועצת באר טוביה ליידע את המערער על קרקעות חילופיות שיתפנו, או המתנה לתוכנית אב כלשהי שתופשר, שאז תוך שנה יחתם חוזה שכירות, אפילו אינן בגדר תוכניות, אלא רק רעיונות לעתיד. איני פוסלת מתן שהות לנאשם לצורך התארגנות ופינוי השטח, אולם כפי שיש להראות אופק תכנוני, שעה שהבקשה נסמכת על שינוי כאמור, על המבקש ארכה לצורך התארגנות, להציג "אופק התארגנותי". מילים אחרות, יש להציג תוכנית עבודה לפנוי המקרקעין בזמן סביר, מהשימוש החורג שנעשה בהם. כזאת לא נעשה כאן. אדגיש, כי למרות טענות המערער אודות הערך הסנטימנטלי שיש לגרוטאות הרכב נשוא השימוש החורג, נקבע בהכרעת הדין, כי אין מדובר בתחביב (ככל שגרוטאות של מאות רכבים יכולות לשמש תחביב), אלא במגרש המשמש את המוסכים שמפעיל המערער. כך שמדובר בעסק כלכלי לכל דבר ועניין. פינוי השטח, שעתיד להיות כרוך בתשלום כספים, מתקזז עם השנים הרבות בהן הרוויח מאחסנת הרכבים על מגרש שיעודו חקלאי. אשר על כן, המערער לא הציג כל תכנית פינוי שיש להצדיק בגינה מתן ארכה נוספת, ודין הערעור להדחות גם לגופו של עניין. צו הפסקת השימוש יכנס לתוקף בתאריך 1.4.11. הארכת מועדהפסקת שימוש במקרקעיןצו הפסקת שימושצווים