העסקת עובדים זמניים

מה הדין בסוגיית העסקת עובדים זמניים ? המגמה המתפתחת כיום בפסיקה, מטרתה למנוע יצירת מנגנון מלאכותי של עבודה זמנית בתנאי עבודה מופחתים. אמנם פרורגטיבת הניהול של מקום העבודה נתונה בידי המעביד, אך היא כפופה לכללי הצדק הטבעי, תום הלב וההגינות. כבר נפסק, כי העסקת עובדים באופן זמני לתפקיד שאינו זמני אינה העסקה לגיטימית ונוגדת את תום הלב וההגינות, שכן מטרתה הינה להסיר מהעובד את ההגנה שמעניק לו משפט העבודה {ראו: עע (ארצי) 300053/96 אסנת נתאי נ. בית התפוצות , 24/04/02, ; עב (ת"א) 9441/06 ליאורה שכטמן נ. מדינת ישראל - משרד החינוך 04/05/08}. גם החקיקה הלכה לצד הפסיקה, עקב בצד אגודל, ביישום התכלית הנ"ל. כך, ניתן למצוא תימוכין למגמה בתיקון מיום 19/07/00 לחוק העסקת עובדים על ידי כוח אדם, התשנ"ו - 1996, שנכנס לתוקף ביום 01/01/08, 8 שנים לאחר שנחקק, על פיו תוגבל תקופת העסקתו של עובד קבלן כוח אדם, ולאחר 9 חודשים ייחשב לעובד המעסיק בפועל.עובד זמני