חובת המעסיק לנהל משא ומתן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חובת המעסיק לנהל משא ומתן: .1בפנינו ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בחיפה, מיום 20.3.1983 (תב"ע מג/2-4). מאותו פסק-דין עולה, כי אין רשות הנמלים חייבת לנהל משא-ומתן נפרד ממעבידים אחרים, לקראת כריתת הסכם קיבוצי בינה לבין המערערת, לפרק זמן שאחרי 1.4.1982, אלא משא-ומתן עם "מועדון" של ארבעה מעבידים, והם: רשות הנמלים, המדינה, הרשות לחינוך והכשרה ימיים וקצ"אא, אשר יסתיים בהסכם קיבוצי מיוחד "פלורלי". .2בית-דין זה הכיר אמנם בעבר במציאות, שבה קיימים "הסכמים פלורליים", אך קבע, שאין אלה "סוג" נוסף על השניים הקיימים: "הסכם קיבוצי כללי" ו"הסכם קיבוצי מיוחד". ה"הסכמים הפלורליים" קמו מתוך רצון חופשי של כל הצדדים ולא כתוצאה מכך, שאחד המרכיבים של צד או שבצד השני כפו אותה דרך או שאותה דרך נכפתה על צד. .3לשאלת חובת מעביד לנהל משא-ומתן קיבוצי נדרש כבר בית-דין זה בעבר. ענייננו אינו מחייב לחזור לשאלות העקרוניות שכבר נדונו ולהן ניתנה תשובה. בעניינו - עצם החובה לנהל משא-ומתן קיבוצי - עולה מחוק רשות הנמלי, תשכ"א-1961 - סעיף 18(ב) שבחוק, ברור שבאותו סעיף מדובר בהסכם קיבוצי מיוחד (מאחר ורשות הנמלים אינה חברה בארגון מעבידים - השאלות הקשורות בהסכם קיבוצי כללי אינן מתעוררות, מעבר לצו הרחבה). .4מהאמור עולה, שאין לאשר את העולה מפסק-הדין שבערעור. נהפוך הוא: רשות הנמלים חייבת להענות לדרישת ארגון העובדים היציג לנהל עמו משא-ומתן נפרד, במגמה להגיע להסכם קיבוצי נפרד עם אותו ארגון, לפרק הזמן שהחל מיום .1.4.1982 .5באותו משא-ומתן מוגבלת רשות הנמלים ולאותה זכות אשר לארגון העובדים סייג. הכלל במשפט המינהלי הוא, אמנם, כי עת חוק מקנה כוח או סמכות לגוף מסוים או לרשות מסוימת - הפעלת הכוח או הסמכות הם בידי אותו גוף או רשות, ואלה חייבים לפעול על-פי שיקולם הם, שיקולים רלבנטיים, וההחלטה הסופית היא שלהם. בענייננו, הטיל המחוקק על רשות הנמלים, עליה ולא על אחר, את התפקיד "לנהל, להחזיק ולהפעיל את הנמלים" (סעיף 4לחוק), ומכאן סמכותה של הרשות לקבל עובדים ולקבוע תנאי עבודתם: לאמור סייג, והסייג עולה מרצון מפורש של המחוקק אשר מצא את ביטויו בסעיף 23לחוק התקציב לשנת הכספים 1982, תשמ"ב- 1982(להלן - חוק התקציב). אותו סעיף מגביל הוראה שבחוק אחר ועל כן יש ליתן לו פירוש דווקני, אך במסגרת הוראותיו הברורות - יש ליתן לו את מלוא הנפקות. .6מכאן, שחובת משא-ומתן נפרד וחובה לנהלו בתום לב - כן; וכן בחשבון סופי הסכם קיבוצי מיוחד ונפרד - כו; אך הכל כפוף להוראות שבסעיף 23לחוק1התקציב. מאחר והמגבלות והסייגים קבועים בחוק, ברור שהצדדים למשא-ומתן ובשלב מסוים בסיומו, יהיו מודעים כי התוצאה הסופית תלויה בקיום הסייגים והתנאים הקבועים באותו סעיף שבחוק התקציב. .7התוצאה היא, שרשות הנמלים חייבת לנהל משא-ומתן עם ההסתדרות - איגוד קציני הים: משא-ומתן בתום לב במגמה להגיע להסכם קיבוצי שיחול על פרק הזמן שהחל מיום 1.4.1982ובלבד שיקוים כל האמור בסעיף 23לחוק התקציב. .8אין צו להוצאות.חובת המעבידמשא ומתן