נוסח סעיף בוררות

להלן נוסח סעיף בוררות / דוגמא לסעיף בוררות: בכל מקרה בו יתגלעו סכסוכים ו/או חלוקי דעות בין הצדדים בכל ענין הנוגע לכריתתו ו/או תקפותו ו/או הפרתו ו/או לבצועו ו/או לפירושו של הסכם זה ימסרו הצדדים את הסכסוכים ו/או חלוקי הדיעות להכרעתו של הכרעת הבורר תהא סופית והוא לא יהיה כפוף לדין המהותי ולא לדיני הפרוצדורה אלא יפסוק בהתאם לשקול דעתו ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו ובלבד שיתן לצדדים הזדמנות נאותה לשטוח את טענותיהם בפניו. במקרה ויבצר מ כל סכסוך או חלוקי דעות שיתגלעו בין הצדדים להסכם זה כולם ו/או כל חלק מהם בכל הקשור לקיומו, פירושו, ביצועו או ביטולו של הסכם זה ו/או כל הוראה בהוראותיו, יובאו לבוררות שתתקיים בפני הבורר, שיקבע בהסכמה בין הצדדים. ובהעדר הסכמה על זהות הבורר על פי קביעת נשיא לשכת רואי החשבון בישראל (להלן: "הבורר") וזאת תוך חמישה עשר (15) ימים מיום שביקש זאת בכתב צד להסכם זה. הבורר יהיה רשאי ליתן כל החלטות ביניים וצווים זמניים. פסק דינו והחלטותיו של הבורר יהיו סופיים ומחייבים. הבורר לא יהיה כפוף לסדרי הדין, ולדיני הראיות. אך הוא יהיה כפוף להוראות הדין המהותי וכן יהיה חייב לנמק את פסק דינו". תניות בחוזהחוזהיישוב סכסוכיםתניית / סעיף בוררותבוררות