עבודות בניה איטום ושיפוצים במשרד ארגון המורים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עבודות בניה איטום ושיפוצים במשרד ארגון המורים: 1. בפני תביעה כספית ע"ס 45,323 ₪ (נכון למועד הגשתה 2.12.98), שהוגשה ע"י ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות (להלן: "ארגון המורים" ) נגד גבור שמעון מהנדס בניין בע"מ, (להלן: "הקבלן") בעקבות הסכם מיום 17.8.93 לביצוע עבודות בניה איטום ושיפוצים במשרד ארגון המורים, ברח' הלל 16 א בחיפה (להלן: "המשרד"). הקבלן הגיש ביום 24.1.99 תביעה שכנגד לחייב את ארגון המורים בתשלום סך 62,521 ₪ שלא שולמו לו ,לטענתו, עבור עבודות שביצע. כמו כן הגיש הקבלן הודעה לצד שלישי נגד המהנדס רמי בר כוכב, שנשכר ע"י ארגון המורים לצורך תכנון ופיקוח על העבודות הנדונות (להלן: "בר כוכב"). האחרון הגיש הודעה כנגד ארגון המורים. הוא טוען לדחיית ההודעה נגדו ולחיוב הקבלן או ארגון המורים בגין ההוצאות שנגרמו לו (לרבות השתתפות עצמית במסגרת הפוליסה שהופעלה על ידו). 2. הצדדים הסכימו לטעון עפ"י המסמכים, התצהירים וחוו"ד שהוגשו. מטעם ארגון המורים הוגש תצהירו של מר בר-טל. בר טל החליף באוגוסט 1995, את מי שטיפל בענייני שיפוץ המשרד, עד לפטירתו, מר מאיר חבר ז"ל. כמו כן הוגשה מטעם ארגון המורים חוו"ד המהנדס בר- חורין מ"טרמינל". מטעם הקבלן הוגש תצהירו של שמעון גבור, חוו"ד המהנדס קרלוס וגמן ז"ל, חוו"ד מומחה איטום משה מגן ותצהירו של מנהל חברת א.א. גומאיטום בע"מ (להלן: "גומאיטום"), אברהם אלמלם. מטעם בר כוכב הוגש תצהירו וכן חוו"ד המהנדס גיל רפאל. 3. טענות הצדדים בקצרה. א. ארגון המורים טוען כי הקבלן אחראי לנזקי הרטיבות שהתגלו בקיר ונזקים נלווים כתוצאה מכך. ארגון המורים טוען כי שילמו לקבלן את מלוא הסכומים על פי החוזה וכי איננו זכאי לסכום נוסף כלשהו. ב. הקבלן טוען כי ביצע את מלוא העבודות בהתאם להוראות בר כוכב ולמפרט על פיו התחייב. הרטיבות הנה תוצאה של תכנון לקוי של פתרון בעית הרטיבות וכן עקב קידוחים מאוחרים שבוצעו ע"י קבלני החשמל, אזעקה ותקשורת. הוא טוען כי הנזקים העקיפים לא הוכחו. כמו כן טוען כי ארגון המורים חייב לו בגין עבודות נוספות שביצע , בסכום הנקוב בתביעה שכנגד. ג. בר כוכב טוען כי הרטיבות מקורה בעבודה לקויה שביצע הקבלן, אשר לא השתמש כלל בחומר איטום, טרוסיל, על אף שהונחה על ידו להשתמש בחומר זה. הוא מסתמך על בדיקת חברת "כימאדיר" שלא מצאו סימני טרוסיל. לטענתו ההנחיה והתכנון שביצע היו טובים ומספקים. עוד הוא טוען נגד ארגון המורים כי נשכר רק לבצע פיקוח עליון ולא זומן כמתחייב עפ"י החוזה לבדוק את ביצוע האיטום, לכן איננו אחראי. ארגון המורים והקבלן אחראים להוצאותיו עקב התביעה הנדונה. 4. לאחר שבחנתי את מלוא המסמכים חווה"ד והמסמכים הנני קובעת כדלקמן: א. אין חולק כי בקיר הדרומי של המשרד אכן התגלו בעיות רטיבות בחורף 1995. בעיות אלו התגלו בתקופת האחריות. הקבלן סירב תחילה לתקנן בטענה כי איננו אחראי להיווצרותם. בסופו של דבר הסכים לפנים משורת הדין לתקן, בתנאי שישלמו לו את השכר שהגיע לו לטענתו, בגין תוספות עבודה שביצע בפועל. ב. ארגון המורים ביצע את תיקון בעיות הרטיבות באמצעות חברת גומאיטום סמוך ל- 30.7.98 ושילם לה סך 23,400 ₪ כולל מע"מ. עבודת האיטום של גומאיטום כללה בנוסף לצפוי הקירות בטיח הידראולי טורוסיל בשתי שכבות, גם הזרקת פוליאורטן למשטחי הקירות. ג. הרטיבות נגרמה עקב שילוב של תכנון לקוי, ביצוע לקוי (לא מלא של ההוראות), קידוחים שבוצעו בשלב שלאחר עבודות האיטום והעדר פיקוח מספיק. ד. הוכחה רכישת טרוסיל בכמות מספקת לאיטום הקיר הנדון ע"י הקבלן (ראה חוו"ד משה מגן). יש מקום לקבל כי הקבלן אכן השתמש בטורוסיל לאיטום. אולם, לא עשה זאת באופן מלא כנדרש והיה ליקוי בביצוע. ההנחיה שניתנה ע"י בר כוכב הייתה 2 שכבות בסיס ושכבת טרוסיל גמר. מדבריו של הקבלן למר קרלוס וגמן ז"ל, בחווה"ד שהוגשה מטעם הקבלן, הודה הקבלן כי ביצע רק 2 שכבות טיח אוטם טרוסיל ומעליה רק טיח רגיל (ראה סעיף 4.1.8 לחוו"ד וגמן ז"ל). (בכך אף ההסבר לכך שחברת כימאדיר לא גילתה את הטרוסיל בקיר שבמחלוקת). ה. לפתרון בעיית הרטיבות נדרשה גם הזרקת חומרים למשטחי הקיר, כפי שביצעה גומאיטום וכן טיפול מלא בסדקים. המהנדס גיל רפאל (מטעם בר כוכב) מסיק מעבודת גומאיטום, בעקבותיה נפתרה בעיית הרטיבות, כי דרישת בר כוכב להשתמש בחומר טרוסיל הייתה נכונה. אולם ההיקש המלא והנכון אמור להיות - כי כיוון שגומאיטום נאלצה להשתמש גם בהזרקת חומרים, עקב המבנה הטופוגרפי הספציפי של המשרד הנדון, הרי שההנחיה של בר כוכב , שלא כללה הוראה כזו - לא הייתה מספקת לפתרון בעיית הרטיבות. כפי שאכן קבע גם המהנדס וגמן ז"ל. (גם המהנדס בן חורין הציע הזרקת חומרים פולימרים לקיר לפתרון הבעיה. זאת כיוון שאיטום בצד החיצוני במקרה הנדון, בלתי אפשרי). ו. הוכח גם כי בוצעו קידוחים שעלולים היו לפגוע באיטום. (עד לכך שאכן נעשו קידוחים שחדרו את כל השכבות שהיו מעל הקיר, מנהל גומאיטום). ז. בר כוכב ביצע את התכנון ואת הפיקוח. הוא ביצע לפחות 17 ביקורי פיקוח תמורתם קיבל שכר. הוא איננו יכול להתנער ממחויבותו ואחריותו, הן עקב תכנון לקוי והן עקב היעדר פיקוח על ביצוע תקין ומלא, גם של הקבלן וגם של קבלני משנה אחרים (קידוח חורים). בר כוכב, בניגוד לדרישות המפרט הכללי בין - משרדי לעבודות איטום, שהנו חלק מההסכמים שבין הצדדים, לא הכין מפרט מיוחד לאיטום הקיר שגובל בגינה. הקבלן לא דרש מפרט כזה. (אירגון המורים, משום מה, לא תבע את בר כוכב! ) גם על הקבלן המבצע מוטלת חובה לוודא שימוש נכון בחומרים ולדרוש מפרט מפורט לצורך עבודות האיטום, דבר שלא נעשה. הקבלן ובר כוכב גרמו לבעיית הרטיבות. חלק ניכר מהבעיה שנוצרה נגרמה עקב מחדליו של בר כוכב. לכן יש מקום לחייבו בשיפוי רוב הסכום בו יחוייב הקבלן, 2/3. ח. הנזקים הישירים שהוכחו על ידי ארגון המורים כללו תשלום לגומאיטום, 23,400 ₪. (יש מקום להוסיף הפרשי הצמדה וריבית כחוק בלבד ולא הצמדה למדד תשומות לבניה, כנטען ע"י ארגון המורים, כיוון שמדובר בסכום כסף ששולם בפועל ולא תביעה בגין עבודות בנייה שיש לבצע! ); בעקבות עבודת גומאיטום עבודות נקיון שנדרשו בעלות 1,872 ₪ כולל מע"מ; וכן הוצאות בגין פירוק והרכבה של מערכת האזעקה, סך 292 ₪ כולל מע"מ ובגין פירוק והרכבה של מערכת גילוי העשן סך 1,731 ₪ כולל מע"מ. ט. ארגון המורים לא הוכיח זכאותו לפיצוי בגין הנזקים העקיפים הנטענים שלהלן: ארונית בטחון נרכשה ב-7.7.98 . לא הוכח קשר בין עובדה זו לבין הרטיבות בקיר ו/או אחריות הנתבע והצד השלישי. כנ"ל לגבי תביעת חנה שפירא, תביעה משנת 96. כל שהוגש הוא הסדר הפשרה עימה. אין ראיה כי הנזק בגינו תבעה חנה שפירא את ארגון המורים נגרם דווקא ע"י הקבלן דנן. י. בתביעה שכנגד, זכאי הקבלן לתשלום רק עבור הסכום המאושר בעקבות ישיבה משותפת שלו עם נציג ארגון המורים מאיר חבר ז"ל. במכתבו מאשר הקבלן כי מדובר "בישיבה מסכמת עבור העבודות הנוספות". עפ"י דרישת התשלום מיום 28.1.94, סוכם סך 8,646 ₪ כולל מע"מ. אין חולק כי סכום זה לא שולם. הקבלן ויתר על דרישה נוספת כלשהי, עד לפרוץ הסכסוך הנדון. אין ראיה לסכומים נוספים מאושרים. תנאי לתשלום היה דרישה, בדיקה מדידה בשטח וכו'. לפיכך יש מקום לקבל את התביעה שכנגד רק בחלקה. הקבלן זכאי לסך 8,646 ₪ כאמור לעיל. 5. התוצאה: א. הנני מחייבת את הנתבעת, גבור שמעון מהנדס בניין בע"מ לשלם לתובעת , ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות, סך 27,295 ₪. (כולל מע"מ). הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30.7.98 ועד לתשלום המלא בפועל. [סך 23,400 ש"ח בצירוף הסכומים 1,872 ש"ח+292 ש"ח+1,731 ש"ח]. ב. הנני מחייבת את הנתבעת שכנגד, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות לשלם לתובעת שכנגד, גבור שמעון מהנדס בניין בע"מ, סך 8,646 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28.2.94 (מועד הדרישה) ועד התשלום המלא בפועל. הסכום יקוזז מחיוב הנתבעת/התובעת שכנגד כמפורט בסעיף 5 א' לעיל. ג. אין צו להוצאות בתביעת התובעת נגד הנתבעת ובתביעת התובעת שכנגד נגד הנתבעת שכנגד. הוצאות התביעה יקוזזו כנגד הוצאות התביעה שכנגד. ד. הנני מחייבת את הצד השלישי, רמי בר כוכב, לשפות ולשלם למודיעה/הנתבעת, גבור שמעון מהנדס בניין בע"מ, (2/3) סך 18,197 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30.7.98 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, הנני מחייבת את הצד השלישי לשלם למודיעה הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 6,000 ₪ בצירוף מע"מ. ה. ההודעה מטעם רמי בר כוכב נגד ארגון המורים נדחית. המודיע, רמי בר כוכב, ישלם לארגון המורים - הוצאות ושכ"ט בגין ההודעה, סך 3,000 ₪ בצירוף מע"מ. הערה: בשולי פסה"ד אציין כי מדובר בתביעה משנת 1998. סיומו אך היום, נגרם עקב סיבות שונות שאינן תלויות בי. התיק המקורי הועבר בשעתו עפ"י דרישת המשטרה לידיה, עקב חקירה כלשהי. התיק הועבר לטיפולי רק ב- 1/01. עקב חילופי יצוג ודחיות שניתנו לצדדים, לבקשתם, ע"מ לאפשר להם להגיש חוו"ד תצהירים וסיכומים, נדחה סיומו של הסכסוך הנדון, עד כה. דיני חינוךבניהאיטוםעבודות בניהשיפוצניקשיפוציםמורים