ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית: 1. בפני ערעור על החלטתה של כב' הרשמת ולך מיום 29.4.04 בתיק דמ 4182/04, בתביעה שהגישה המשיבה כנגד המערערים לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, הפרשי שכר, פדיון חופשה ודמי הבראה, בתוספת פיצויי הלנה. בהחלטתה זו קבעה כב' הרשמת ולך שלא לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם של המערערים במידה ותדחה התביעה. 2. ביום 8.9.04 קויים דיון בערעור, בו נשמעו טיעוני ב"כ הצדדים. 3. עיקר טענות המערערים, בתמצית, הן: מדובר בעובדת זרה, אזרחית מדינת הפיליפינים, שלא ציינה בכתב תביעתה את מענה הקבוע או מקום מושבה ובא כוחה הצהיר שאין לו קשר עימה. (בהקשר לערעור אחר שהוגשה במסגרת התביעה, בתיק עב 5067/04, בפני כב' השופטת דוידוב-מוטולה). לטענת ב"כ המערערים העובדה כי מדינת הפיליפינים איננה חתומה על אמנת האג תקשה עוד יותר על גביית סכום ההוצאות, ככל שיפסקו. עוד נטען כי תביעתה של המשיבה נגועה בשיהוי, משום שהוגשה כשנתיים לאחר שחדלה לעבוד אצל המערערים וקמו לה הזכויות הנטענות לכאורה. לטענת ב"כ המערערים, משנחקרה המשיבה בחקירה מוקדמת ניתן להעריך את סיכויי התביעה ביתר קלות. על פי הנטען, המשיבה, בעת מסירת העדות המוקדמת, הודתה למעשה בגירסת המערערים בחלק גדול מהשאלות שבמחלוקת, כך שסיכויי תביעתה קטנו משמעותית. על פי הנטען, המשיבה אישרה כי החלה לעבוד בחודש 9.01 ולא כנטען קודם לכן בחודש 8.01. עוד נטען כי המשיבה אישרה כי כל יום דיברה בטלפון של המערערים במשך 3-4 שעות. כמו כן נטען כי המשיבה אישרה כי המערערת 2 דיברה איתה בחודש 7.02 בעניין עריכת הסדר חיוב המשיבה בגין שיחות טלפון אלו ואז המשיבה הפסיקה לעבוד. עוד נטען כי אישרה שקיבלה את מלוא ימי החופש הנטענים. באשר לחודש עבודתה האחרון נטען כי המשיבה טרם מסרה את שם המעסיק אצלו עבדה לאחר עזיבתה את המערערים ובכך היא מפרה את החלטתה של כב' השופטת דוידוב-מוטולה מיום 21.6.04. ב"כ המערערים הוסיף עוד כי יש לתת משקל לגובה ההוצאות שנדרשו מהמערערים על מנת להתגונן בפני התביעה (סך של כ-6,600 ש"ח עבור הזמנת פירוט שיחות טלפון מחברת בזק). 4. עיקר טענות ב"כ המשיבה, בתמצית, הן: מדיניותו של בית הדין לעבודה, בהתאם להלכות שנקבעו, הינה שלא לחייב עובד זר בהפקדת ערובה כדי שלא לחסום בפניו את שערי בית הדין. לטענת ב"כ המשיבה סיכויי תביעתה טובים, שהרי לא הוצגה כל ראיה לכך שקיבלה את זכויותיה הסוציאליות כפי שמגיעות לה על פי החוק. לטענתו, המשיבה לא הודתה ולו בכלום. עוד טען כי כיום יש לו קשר עם המשיבה. 5. ההלכה הפסוקה היא שאין בית המשפט מחייב תובע במתן ערובה להוצאות מחמת עוניו בלבד. זאת, מן הטעם שזכותו של האזרח לפנות לבית המשפט היא זכות קונסטיטוציונית מן המעלה הראשונה ושערי בתי המשפט פתוחים לפני אזרח בריבו עם משנהו, גם במקרים בהם לא תשיג ידו לשלם את ההוצאות, אם תובענתו תידחה (רע"א 544/89 אויקל תעשיות (1985) בע"מ נ' נילנ מפעלי מתכת בע"מ, פ"ד מד (1) 647). במקרים בהם מדובר בעובדים זרים, בית הדין הארצי לעבודה התווה מדיניות, על פיה על בית הדין לערוך איזון האינטרסים שבין המעביד, שהוא בעל זכות לגבות את הוצאות המשפט שייפסקו לטובתו ואת הקושי בגבייתן מעובד זר לאחר עזיבתו את הארץ לבין זכותו של העובד לזכויות סוציאליות, שלהן חשיבות מוסרית, חברתית וכלכלית אשר נועדה להגן על עובדים זרים ולמנוע העמדת מכשולים בדרכם למימוש זכויותיהם בבתי הדין. בית הדין הארצי קבע כי בבחינת איזון אינטרסים זה, זכותו של עובד זר לזכויות סוציאליות תהא על העליונה וזכויותיו של המעביד לגביית הוצאות משפט תסוגנה. לעקרון זה נקבע חריג, אשר בהתקיימו יחוייב עובד זר בהפקדת ערובה. התנאים לתחולת החריג הם בהם הושתו על העובד הזר בעבר הוצאות משפט או חיובים אחרים אותם לא פרע, או שעל פניו הוכיח המעסיק כי ייגרם לו נזק של ממש כתוצאה מהגשת התובענה, או שתובענה מופרכת על פניה. (עע 1064/00 דניאל קיניאנג'וי ואח' נ' אוליצקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ תק-אר 2000 (3) 181). 6. בעדותה של המשיבה בחקירתה הנגדית במהלך גביית העדות המוקדמת, אין כדי להפריך או לקעקע, על פניו, את התביעה. אמנם, אישרה לכאורה התובעת בעדותה את גירסתם של הנתבעים באשר למועד תחילת העבודה. יחד עם זאת, עמדה התובעת על גירסתה כי פוטרה. באשר לחופשה, על פי גירסת התובעת בעדותה נוכה משכרה בגין ימי העדרות. מכל מקום, נטל ההוכחה בעניין יתרת החופשה וניצול חופשה וכן בעניין תשלום דמי הבראה מוטל על המעביד וגירסתם העובדתית של המערערים-הנתבעים טרם נבחנה. כנגד ההוצאה הנטענת לצורך גיבוש הגנתם של הנתבעים (בנוגע לפירוט שיחות הטלפון) ניצבות זכויותיה של המשיבה מתחום משפט העבודה המגן, לפיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת לפיטורים, הפרשי שכר עבודה, פדיון חופשה ודמי הבראה, אם וככל שיוברר כי אלו מגיעים לה ולא ניתן לקבוע בשלב לכאורי זה כי דין התביעה, על פניה, להדחות. יצויין גם כי בחקירתה הנגדית הכחישה התובעת את החוב הנטען בגין חשבונות טלפון, כאשר לגירסת התובעת נוכו משכרה סכומים בגין שיחות הטלפון האמורות. 7. מנגד, לא ניתן להתעלם בשלב זה מאי קיום החיוב בהתאם לפסק הדין בתיק עב 5067/04, על אף שחלף זה מכבר המועד לקיומו. נתון זה יש בו כדי לפעול לחובת המשיבה בבחינת הבקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות, במיוחד בשים לב לכך שהמשיבה אינה נמצאת בגבולות ישראל וספק אם הליכים שינקטו לאכיפת החיוב יהא בהם כדי להועיל למערערים. 8. בנסיבות אלו, ככל שלא יוגשו הפרטים הנדרשים בהתאם לפסק הדין בתיק עב 5067/04 עד ליום 1.3.04 - תחוייב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המערערים בהליך העיקרי, בסך של 750 ש"ח. סוף דבר: 9. הערעור מתקבל באופן חלקי, כאמור בסעיף 8 לעיל. 10. הוצאות ערעור זה ישקלו בסיומו של ההליך העיקרי.ערובה להבטחת הוצאותערובהעובדים זרים