עתירה מוקדמת

"ככלל, עתירה שהוגשה לפני שהרשות המוסמכת לכך קיבלה החלטה לגופו של הענין הנדון, דינה להדחות על הסף מחמת היותה מוקדמת." דברים אלה של בית המשפט העליון מפי כב' השופט א. מצא (בע"א 524/98- מדינת ישראל נ' ציון חב' לבטוח בע"מ - פד"י נ"ב (2) עמ' 145 (בעמ' 151) משקפים את המצב העובדתי והמשפטי הפסק הדין להלן. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגשת עתירה מוקדמת: 1. כתב הסיכומים האחרון (כתב התשובה של העותרות) הוגש ב-1.7.03. מחמת טעות או תקלה במזכירות, הובא אלי התיק לעיון ומתן פסק דין רק ב-12.2.04. מטעם זה התעכב פסק הדין זמן כה רב ועל זאת נתונה התנצלותי לצדדים ובאי כחם.   2. ביום 21.4.93 החליטה מועצת מנהל מקרקעי ישראל להקצות לעותרת 1 (להלן - העותרת) מגרשים לבניית 63 יחידות דיור נוספות במסגרת שלב ד' (השלב האחרון) של פתוח שיכון הצנחנים ברמת גן, אשר החל עוד בשנות ה-50. כמוסכם, ועל פי החלטת מועצת המינהל, היתה אמורה להתבצע הקצאת המגרשים לעותרת לאחר שיתרת המגרשים באתר תשווק לציבור הרחב במכרז פומבי ופתוח. שיווק המגרשים החל עם פרסום המכרז ב-1996 והסתיים בסוף שנת 2000. חרף סיום השיווק, סירב המשיב להקצות את 63 המגרשים לעותרת ללא מכרז. עמדתו זו לא השתנתה עד היום, על אף פניות שנעשו למשיב בענין זה ע"י ראש עירית רמת גן ודיונים שונים שהתקיימו בגופים השונים של המשיב. הסוגיה אף הופנתה לבחינתו של היועץ המשפטי של המשיב וזה קבע כי מועצת מנהל מקרקעי ישראל לא היתה מוסמכת להתחייב בשם המשיב להקצות את המגרשים ללא מכרז ועל כן, לדעתו, יש לבטל ההחלטה שלה בענין זה ואין לפעול לפיה. לדעתו היה על המשיב לקבל אישור של ועדת פטור של המשיב קודם להקצאת המגרשים ללא מכרז. הנהלת המשיב החליטה, בסופו של דבר, לקבל את עמדת היועץ המשפטי שלה ולא להקצות המגרשים ללא מכרז, ללא דיון מוקדם בענין זה בועדת הפטור. עמדה זו הובהרה ע"י מנהל המשיב לנוגעים בדבר בישיבה מיום 23.10.01 שהתקיימה אצל המשיב. בתגובה ביקש ראש עירית רמת גן "להקפיא את הטיפול בשלב זה" (ראה פרוטוקול הישיבה שצורף כנספח ה' לתגובת המשיב לעתירה).   3. העתירה שבפני הוגשה ביום 21.2.02, עוד בטרם התקיים דיון חוזר בועדת הפטור, כאמור לעיל על רקע זה מעלה ב"כ המשיב טענה, לפיה העתירה מוקדמת מדי וכי טרם מוצו כל ההליכים האפשריים טרם הגשת העתירה.   בטענה זו יש ממש. בין שהעותרות חולקות על חוות דעתו הנ"ל של היועץ המשפטי, ובין אם לאו. בין שהעותרים חולקים על טענת המשיב כי יש לקבל אישור ועדת הפטור קודם להקצאת המגרשים לעותרת ללא מכרז ובין אם לאו, ברור כי המשיב טרם קיבל החלטה סופית בענין ההקצאה. אמנם הנהלת המשיב החליטה לאמץ את חוות דעתו של היועץ המשפטי ולא להקצות את המגרשים ללא מכרז, אך היא הוסיפה וקבעה כי בקשת ההקצאה ללא מכרז תובא בפני ועדת הפטור. משמעות קביעה זו היא כי המשיב טרם "נעל" סופית את הדלת בפני העותרת. אני מניח כי אם ועדת הפטור תקבל את בקשת העותרת לפטור ממכרז, יפעל המשיב בהתאם. מכל מקום, בקשת העותרים לא נדונה בפני ועדת הפטור עד היום משום, כך אני מניח, שראש עירית רמת גן, ביקש "להקפיא" הטיפול בנושא ומאז לא חודשה בקשת העותרים בענין זה.   בנסיבות אלה יש ממש בטענת ב"כ המשיב כי עתירת העותרים באה מוקדם מדי, עוד בטרם מוצה או הושלם ההליך המנהלי.   "ככלל, עתירה שהוגשה לפני שהרשות המוסמכת לכך קיבלה החלטה לגופו של הענין הנדון, דינה להדחות על הסף מחמת היותה מוקדמת".   דברים אלה של בית המשפט העליון מפי כב' השופט א. מצא (בע"א 524/98- מדינת ישראל נ' ציון חב' לבטוח בע"מ - פד"י נ"ב (2) עמ' 145 (בעמ' 151) משקפים את המצב העובדתי והמשפטי בתיק שבפני.   המשיב לא קיבל עדיין החלטה סופית בבקשת העותרת להקצות לה מגרשים ללא מכרז. כל שהחליט הוא, שלא לפעול על פי החלטת מועצת המנהל בענין זה, שכן לדעת יועצו המשפטי, היא ניתנה ללא סמכות ועל כן בטלה היא מעיקרה ואינה מחייבת את המשיב. המשיב לא הודיע לעותרת כי הוא דוחה את בקשתה באופן סופי ומוחלט, אלא שהוא הפנה אותה לוועדת הפטור, אשר בפניה יש להביא את הבקשה ורק לאחר מכן אמור המשיב לקבל את ההחלטה הסופית בענין.   רק אם וכאשר תדחה בקשת העותרת להקצות לה מגרשים ללא מכרז, באופן סופי (לאחר הדיון וההחלטה בוועדת הפטור) יפתחו בפניה שעריו של בית משפט זה. אז, ורק אז יבחן בית המשפט את כשרות ההחלטה וחוקיותה. אין מקום, כאמור לבחון את החלטת המשיב בטרם עת ואף לא את סמכותה, או העדר סמכותה, של מועצת המינהל להחליט על הקצאת מגרשים ללא מכרז, בטרם הושלם המעשה המינהלי ובטרם התקבלה החלטה סופית על ידי המשיב, כאמור לעיל.   מטעם זה אני דוחה את עתירת העותרות. בנסיבות הענין כל צד ישא בהוצאותיו.עתירה מוקדמת / תיאורטית / כוללנית