פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה: .1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי לעבודה בירושלים (השופט נויגבורן - דן יחיד; תב"ע מד/3-04) אשר דחה את תביעת המערערת לגמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א- 1980(להלן - חוק הבטחת הכנסה). .2תנאי לקבלת גמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה הוא התייצבות בשירות התעסוקה, 3פעמים בשבוע, על מנת לנסות ולקבל עבודה. מחובה זו פטורה, בין היתר, אשה אשר בהחזקתה ילד אחד שלא מלאו לו שנתיים, או שבהחזקתה מספר ילדים אשר לצעיר שבהם טרם מלאו 10שנים, או שהיא אלמנה ואם לילד הנמצא בהחזקתה (סעיף 2לחוק הבטחת הכנסה). .3למערערת, אשה גרושה, 2ילדים, אשר היו בתקופה הרלבנטית בני 6ו-7 שנים, ואשר על-פי פסק-הדין של בית-דין שרעי מצוי אחד הילדים (הבת) אצל האב. .4בית-הדין האזורי קבע, כי הילד האחר נמצא בהחזקת האב, ולכן לא נתמלאו תנאי הזכאות. .5בפנינו הצהירה המערערת, כי אותו ילד נמצא לעיתים בהחזקת האב ולעיתים בהחזקתה היא, "האב מביא אותה (הילדה) ליום בשבוע". .6אין לראות ילד כמצוי "בהחזקת" האם שעה שהוא שוהה אצלה יום בשבוע. אין לנו צורך, בערעור זה, להתייחס לסוגיה, אימתי ובאיזה נסיבות ייחשב ילד כמצוי בהחזקת האם, שעה שהוא שוהה לעיתים אצל האם ולעיתים אצל האב. לענייננו די בכך שבית-משפט מוסמך (בית-הדין השרעי) קבע, כי אחד הילדים יהיה בהחזקת האב, ואין בעובדה שאותו ילד שוהה יום אחד בשבוע במחיצת אימו כדי שיראו באם כמי ש"בהחזקתה" מצוי אותו ילד. .7מן האמור עולה, כי בדין דחה בית-הדין האזורי את התביעה וכי דינו של ערעור זה להידחות. אין צו להוצאות.דמי אבטלה