קריסת פיגום באתר בניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חלוקת אחריות על קריסת פיגום באתר בניה: בעקבות פסק-דין שניתן בתביעת באסם מוסא בת.א. 1402/95 ועאדל מוסא בת.א. 740/96, שנפצעו בתאונה בעבודה מיום 29.12.91, והיו עובדים של עאטף מוסא ושות' בע"מ, המשיך הדיון בהליכי צד ג' ששלחה חב' הביטוח אררט. אררט היתה המבטחת בביטוח חבות מעבידים של עאטף מוסא בע"מ והגישה הליכי צד ג' נגד מי ערד חב' להנדסה פיתוח ובניין בע"מ ואח', באחריותן בנזיקין לאירועי התאונה מ-29.12.91. מי ערד ומגדל חב' לביטוח שלחו הודעת צד ד' נגד אררט ועאטף מוסא בע"מ למקרה שיחוייבו בנזיקין לאור חוזה שנכרת בין עאטף מוסא בע"מ לבין מי ערד בו נטל על עצמו עאטף מוסא בע"מ אחריות לכיסוי מי ערד לכל מקרה בו תחוייב מי ערד בעקבות תאונה שארעה עקב העבודה באתר הבניה. בפסק-דין חלקי שניתן ביום 24.5.01 נמחקו, לבקשת אררט, הודעות צד ג' נגד הצדדים השלישיים 2, 5, 6, 7 ו-8 והדיון נותר בהליכי צד ג' נגד מי ערד, מסגריית חלפון ומגדל חב' לביטוח. חלפון לא התייצבו לשמיעת ההוכחות. התאונה ארעה בעת שעאטף מוסא בע"מ בע"מ הקימו בבאר-שבע מבנה רב קומתי, בנין בן 9 קומות, לרבות קומת קרקע, כאשר גובהו הכללי היה כ-26.45מ'. המבנה נמצא בשלבי גמר וביום האירוע בוצעו עבודות חיפוי קירות חוץ, טיח פנים, ריצוף וכיוצ"ב. את העבודה קיבלה חב' עאטף מוסא בע"מ לפי חוזה שנעשה בינה לבין מי ערד ביום 4.6.91 (מי ערד/3), לפיו מי ערד היתה מזמינת העבודה ועאטף מוסא בע"מ הקבלן המבצע, ותיאור העבודה הוא בניית 64 יחידות דיור לרבות ביצוע השינויים שהתבקשו ע"י הרוכשים של הדירות לפי חוזים שיחתמו ביניהם לבין מי ערד. עאטף מוסא בע"מ מינתה את מר יעקב קרונזילבר כמנהל עבודה והודעה מתאימה נמסרה למפקח העבודה האיזורי כמתואר ב-מי ערד/2. שני העובדים שתוארו לעיל נפצעו שעה שהפיגום עליו עמדו התמוטט. לפי דו"ח חקירת התאונה של משרד העבודה, מי ערד/9, מבצע הפיגום היה עצאם עבד אלטף, שהיה צד ג' 5 ונמחק לפי פסק-הדין החלקי. המפקח מצא כי התאונה קרתה בגלל סיבות שונות ובכללם התקנת הפיגום באופן שאינו מונע התמוטטתו, אי בדיקת פיגום זקפים לקביעת יציבותו, אי גידור משטחי עבודה בפיגום זקפים, חוסר חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום וכיוצ"ב, כמתואר בדו"ח. המפקח התרשם שמאחר ועל העובדים של עאטף מוסא בע"מ היה לכסות תפר הבנין בפח, ולשם כך לקצץ חוטי שיזור מיותרים אשר נשארו אחרי יציקת שלד המבנה, וליישר קירות לפני הטיח, קיצצו העובדים כמות גדולה מהנדרש של חוטי שיזור כדי שהם לא יפריעו להם בהמשך עבודתם. בנוסף לכך חיבור פיגום הזקפים שהתרומם לגובה 26.4מ' נעשה בניגוד לתקנות הבניה. העובדים השאירו מספר מינימלי של קשירות ואז בנקודת התורפה נקרע הקשר שבין הפיגום לקיר המבנה, הרכיבים התחילו ליפול והפיגום קרס כבנין קלפים על קרקע אתר הבניה. חלפון הוא זה שהשכיר ו/או מכר לעאטף מוסא בע"מ את הפיגום כמתואר בחשבונית שצורפה לתצהירו מיום 30.11.91. מהי אחריותו הנטענת של חלפון? בכך שלא סיפק את כל החלקים הנדרשים לפיגום ושלפי דו"ח המפקח היו חסרים במבנה הפיגום כמתואר בדו"ח. למרות שחלפון לא התייצב לדיון, אין בראיות שהוצגו כדי להטיל עליו אחריות כלשהי לאירוע התאונה בה נפצעו 2 העובדים כאמור. אם היה חסר כלשהו בפיגום, היה על מתקין הפיגום או על עאטף מוסא בע"מ, לקנות או לשכור חומרים נוספים. כעולה מהדו"ח של המפקח, עאטף מוסא בע"מ ומנהל העבודה מטעמו, לא התמצאו בהתקנת פיגום זקפים בגובה העולה על 20 מ' והתקשרו עם קבלן בלתי מקצועי, חסר ידע בהתקנת פיגומים גבוהים ולא סיפקו לו את החומרים בכמות מספקת ובכללם רכיבים חשובים להבטחת יציבות הפיגום. מי ערד היתה מזמין העבודה. הוברר, שבאתר נבנו עוד מבנים ויחידות דיור באמצעות 2 קבלנים נוספים ומנהל העבודה מטעם מי ערד היה אחראי, כעולה מעדותו של אפרים מחמלי, לקשר שבין המזמין לקבלנים כדי לבדוק התקדמות ביצוע העבודות והתאמתן למוסכם על פי חוזה ההתקשרות שבין מי ערד לכל קבלן מבצע. כל קבלני המשנה שהועסקו בעבודות הבנייה, הועסקו ע"י הקבלן המבצע ומטעמו ולא ע"י מי ערד. כך גם ציוד הבנייה לרבות הפיגומים. למי ערד לא היה כל קשר עם הפיגום שקרס, הבאתו לאתר, הרכבתו וכיוצ"ב. אין על מי ערד כמזמין, אחריות בנזיקין, לקריסת הפיגום ועאטף מוסא בע"מ אחראי לשלומם של עובדיו. רשלנותו כעולה מדו"ח המפקח על משרד העבודה, היא מכרעת ואין לחלק אותה עם אחרים, ובמיוחד לא עם אותם צדדים השלישיים שנותרו בהליכי צד ג'. לענין הביטוח - מגדל לא הוציאה פוליסה לחבות מעבידים לעאטף מוסא בע"מ ועאטף מוסא בע"מ גם לא טוען כך. הניסיון להבנות מהצעת הביטוח (שאינה חתומה בכלל ע"י עאטף מוסא בע"מ), לפיה הוא ביקש כיסוי גם לחבות מעבידים (כמתואר בפרק ג' של הצעת הביטוח), נועד לכישלון. יאמר, כי מגדל הוציאה פוליסה לעבודות קבלניות לנזקי רכוש וצד ג' וזו גם הפוליסה שהוצגה ע"י פקידת התביעות מטעמה, אררט 1. למרות שב"כ אררט לא השתכנע מהחיפוש שעשתה מגדל למציאת פוליסת חבות מעבידים, שוכנעתי כי מגדל עשתה ככל שניתן וצריך לחפש אם אמנם הוצאה פוליסת חבות מעבידים. הוברר, שהפוליסה היחידה שהוצאה לעאטף מוסא בע"מ היא פוליסת ביטוח עבודות קבלניות רכוש וצד ג'. כל הטענות הקשורות להטלת החבות על מגדל בגין אחריות מעבידים גם ללא פוליסה, אינן יכולות לעמוד כלפי מגדל כשהן מועלות ע"י חברת ביטוח אחרת כשזו מבקשת לחלק בינה לבין מגדל את הפיצויים ששילמה לעובדים של מבוטחה, עאטף מוסא בע"מ. חוק חוזה הביטוח, נועד להגן על המבוטח, הצרכן ולכן מגמת הפסיקה לפרשו בדרך המיטיבה עם המבוטח. כדוגמא, שאם לא הוצאה פוליסה שפורטה בהצעת הביטוח ולא נמסרה הודעה מתאימה על כך למבוטח, תחשב חברת הביטוח כחייבת על פי הפוליסה למרות שלא הוצאה. המקרה שלפנינו שונה באופן מהותי מכך. מבחינה עובדתית, שוכנעתי כי עאטף מוסא בע"מ לא עמדה על בקשתה להוצאת פוליסת חבות מעבידים אצל מגדל, וגם אין כל הגיון בכך שתדרש לשתי פוליסות חבות מעבידים. משפנתה בהצעה לביטוח לאררט, וזו אמנם הוציאה פוליסה שכיסתה את האירועים נשוא התביעה כמתואר במי ערד 7. שאלת הריטראוקטיביות הנגלית מתאריך ההצעה 6.6.91 בעוד שתקופת הביטוח מ- 10.3.91 אינה רלבנטית לפסק דין זה, אם כי היא מעוררת שאלה באשר לתאריך ההצעה. אני יוצאת מנקודת הנחה, שבמועדים המתוארים בהצעה לביטוח של אררט ובהצעה גבי מגדל, החליט עאטף מוסא בע"מ על פוליסה לחבות מעבידים אצל אררט ופוליסה לחבות סיכוני רכוש וצד ג' אצל מגדל. ואמנם, משקיבל את הפוליסה של מגדל, לא פעל לשינויה, ביטולה וכיוצ"ב וגם קיבל כספים בגין נזקי רכוש ממגדל במהלך העבודות אותן ביצע על פי החוזה עם מי ערד. גם עאטף מוסא בעצמו, נזהר מלהצהיר שהיתה לו פוליסה לביטוח חבות מעבידים אצל מגדל, כמתואר בתצהיר עדותו הראשית ובעדותו בפניי. אשר על כן, אני דוחה את הליכי צד ג' ששלחה אררט נגד מי ערד, מגדל ויוסף חלפון. משכך, גם נדחים הליכי צד ד' ששלחו מי ערד ומגדל נגד אררט ועאטף מוסא בע"מ. אני מחייבת את אררט לשלם למי ערד ומגדל, סך של 20,000 ₪ הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד (כולל). לא פסקתי הוצאות לזכות יוסף חלפון מאחר ולא התייצב לדיון שנקבע לשמיעת הוכחות, ולמרות כך נדחתה התביעה נגדו לאחר שנבחנה לגוף הענין. אין צו להוצאות בהליכי צד ד' שנשלחו על ידי מגדל ומי ערד נגד אררט ועאטף מוסא בע"מ. אין צו להוצאות לזכות עאטף מוסא בע"מ, גם לאור ההתחיבות שניתנה בשעתו ע"י עאטף מוסא בע"מ לשתף פעולה עם אררט בכל הקשור להליכי צד ג' לאחר שהתביעה העיקרית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה. פיגוםאתר בניהבניה