שכר טרחת עורך דין מקסימלי (תאונות דרכים)

סעיף 16 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 קובע את התעריך המקסימלי לשכר טרחת עורך דין, כאשר בתביעה בה היו הליכים משפטיים, שכר טרחה יהיה 13% מהסכום שנפסק לפיצויי הנפגע. להלן נוסח סעיף 16 ל חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים: (א) המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תקבע, באישור שר המשפטים, תעריף מקסימלי לשכר טרחה של עורך-דין בעד הטיפול בתביעות לפי חוק זה, ובלבד ששכר טרחה שנקבע לפי תוצאות הטיפול לא יעלה על 8% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע, ואם היו הליכים משפטיים - על 13% מהסכום שנפסק; מי ששילם שכר טרחה העולה על התעריף המקסימלי, זכאי להחזר העודף. (ב) הרשות הנתונה לועד מחוזי של לשכת עורכי הדין לפי הסיפה של סעיף 82 לחוק עורכי הדין, תשכ"א-1961, לא תהא נתונה לו לגבי תעריף שנקבע לפי סעיף זה.שכר טרחהשכר טרחת עורך דיןתאונת דרכיםעורך דין