תביעה טורדנית וקנטרנית

בית המשפט ציין כי התביעה בנוסחה בכתב התביעה היתה טרדנית וקנטרנית גם יחד (ראה תקנה 100(2) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984) שכן, על פניו, ובהעדר הסבר כלשהו, הרי שכל "חטאה" של הנתבעת הסתכם בכך שהיא ביקשה, בשם לקוחה, להוציא את צו העיקול, ומשהוצא צו העיקול, פעלו בעלי התפקיד בהתאם לסמכות שהוקנתה להם על ידי ראש ההוצאה לפועל. זאת ועוד, טרם נקבע, או מכל מקום טרם הובא לידיעתי, מה נפסק, סופו של יום בבית משפט השלום בחיפה באשר לעצם חוקיותו של העיקול שהרי עם יקבע שהעיקול היה כדין, שוב אין לתובע עילת תביעה כלשהי. להלן נוסף סעיף 100 (2) לתקנות סדר הדין האזרחי: 100. בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה: (2)   נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית; ##להלן פסק דין בנושא תביעה טורדנית וקנטרנית:## 1. התובע הגיש כנגד הנתבעים כולם (להלן יפורטו) תביעה כספית אשר הוגדרה על ידו במבוא לכתב התביעה כך: "מוגשת בזה תביעה כנגד הנתבעים הנ"ל, לתשלום פיצוי כספי על ניצול לרעה של המעמד והתחזות לשוטרים, והפרת חובה חקוקה, זאת בניגוד לחוק ולפסיקה הנוגעים בדבר, תוך כדי גרימת נזק רפואי לתובע ומניעת טיפול רפואי מהתובע ...". לא למותר לציין, כי התביעה חסרה את סכום התביעה או את שווי התביעה. 2. הנתבעים בתביעה הנ"ל, הינם כדלהלן: נתבעת - (להלן: "הנתבעת"). נתבע 2 -" המעקל א' נתבע 3 - מעקל ב - (אלמוני). נתבע 4 - קצין משטרתי בתחנת זבולון (קצין תורן ב- 21.12.2010). נתבע 5 - אלמוני (נהג הגרר, זומן על ידי נתבע 3)." עד כאן ציטוט מדויק מרשימת הנתבעים בכתב התביעה כפי שהוגש בפני. עינינו הרואות אפוא, כי שמות הנתבעים, למעט הנתבעת, חסרים, הן בפרטיהם, הן בתעודת הזהות שלהם, הן בכתובתם והן אפילו בשמם! גם על כך להלן. 3. עניינו של כתב התביעה הוא בנזקים שנגרמו לתובע, כך לטענתו, עקב עיקול רכבו כתוצאה מחוב נשוא תיק הוצל"פ שנפתח כנגדו. לטענת התובע, הרכב עוקל שלא כדין. לטענת התובע, כתוצאה מהעיקול הלא חוקי, כך כאמור, לטענתו, נגרמו לו נזקי גוף עקב אשפוזו בבית חולים וכן נזקים נוספים והכל כמפורט בכתב התביעה. 4. מן הראוי להזכיר כבר עתה כי במצורף לכתב התביעה הוגשה על ידי התובע בקשה לסעד זמני ובה עתר הוא כך, כלשונו - "בקשה דחופה/בהולה - במעמד צד אחד להשבת רכב הונדה מ.ר. 69-631-70 - המעוקל". בבקשה זו הייתה הנתבעת, בלבד, המשיבה. התובע-המבקש נימק בקשתו כך שהינו נכה 100% וכי הוא זקוק לרכב עקב היותו נכה מוגבל בניידות. 5. בקשה זו הובאה תחילה בפני חברי כב' השופט ד. צרפתי אשר קבע בהחלטה מיום 6.1.11, כי לכאורה אין סמכות מקומית ועניינית לבית המשפט המחוזי בנצרת. לפיכך, על המבקש להודיע לבית המשפט תוך 5 ימים, מהו מקור הסמכות המקומית והעניינית כמו כן, יבהיר המבקש האם ננקט הליך עיקרי והאם קיימת החלטת ראש ההוצל"פ, בנדון. עוד הורה כב' השופט צרפתי וזאת מטעמי זהירות, כלשונו, על העברת הבקשה לתגובת הנתבעת ועל מתן תגובה תוך 5 ימים. 6. הנתבעת, הגיבה לבקשה, ועל כך להלן, ואילו במועד שנקצב לא הגיב המבקש, וגם על כך להלן. 7. בין כך ובין כך, התיק הועבר לטיפולי וביום 18.1.11 על סמך תגובת הנתבעת, ובהעדר תגובת התובע/המבקש להחלטתו של כב' השופט צרפתי, החלטתי לדחות את הבקשה לסעד זמני. בהחלטתי זו ציינתי, כי מתגובת הנתבעת, אשר גובתה במסמכים עולה, כי הליך עיקול הרכב, תפיסתו, כמו גם הבקשות להשבתו, נדונו בפני יו"ר ההוצל"פ בחיפה ובפני בית משפט השלום בחיפה ומשכך, בית משפט זה מנוע מלהידרש לסוגיה זו, התלויה ועומדת בבית משפט אחר. נוכח העובדה שהמבקש/התובע, אף העלים פרטים מבית המשפט חייבתי אותו בהוצאות לטובת הנתבעת בסך 5,000 ₪. 8. אחר הדברים האלה, הגיעה בקשה מטעם התובע/המבקש ולפיה, עותר הוא להאריך את המועד למתן תגובה כפי האמור בהחלטת השופט צרפתי, וזאת עקב אשפוזו בבית החולים. לבקשה זו צורפו מסמכי אשפוז, אולם לא צורף הסבר או, נימוק מדוע מלכתחילה, הוגשה הבקשה המקורית לבית המשפט המחוזי בנצרת. מכל מקום, בהחלטתי מיום 23.1.11 קבעתי כי, מאחר וכבר ניתנה החלטה לגופה, הרי ששוב אין מקום ליתן ארכה להגשת תגובה נוספת. 9. אחרי כל זאת התקבלו שתי בקשות שונות, אחת מטעם הנתבעת לסילוק התביעה כנגדה על הסף והשנייה, מטעם התובע להורות לנתבעת להמציא לידיו פרטים נוספים אודות הנתבעים 2 - 5. 10. הוריתי לתובע בהחלטתי מיום 27.11.10 להגיב לבקשת הנתבעת תוך 20 יום. במקביל, החלטתי, כי אדון בבקשת התובע לחייב את הנתבעת להמציא לו פרטים נוספים, רק לאחר מתן החלטתי בבקשה לסילוק התביעה כנגד הנתבעת על הסף, שכן, בהעדרה של זו מכתב התביעה, שוב לא ניתן לחייבה למסור לתובע פרטים כלשהם. 11. ביום 23.2.11 הגישה הנתבעת, בקשה למתן החלטה בבקשה לסילוק התביעה על הסף, שכן חלף המועד שהוקצב לתובע להגיש תגובתו לבקשה, וזה לא עשה כן, חרף העובדה שהחלטתי המורה להגיב הומצאה לו על ידי הנתבעת. הנתבעת צירפה לבקשתה, אישור מסירה המעיד על מסירת בקשתה המקורית והחלטתי מיום 27.11.10. 12. בנסיבות אלו, צודקת הנתבעת, כי אכן יש להורות על סילוק התביעה נגדה על הסף וכאן אפוא, המקום לסקור את טענות הנתבעת לעניין זה וכדלהלן; העדר יריבות - שכן תפיסת כלי הרכב בוצעה מכוח צו עיקול אשר ניתן על ידי ראש ההוצל"פ, ולא מכוח הליך של כינוס נכסים, ומשכך אפוא, בוצע צו העיקול שהוטל על ידי ראש ההוצל"פ על בעל תפקיד, כהגדרתו של זה בחוק ההוצאה לפועל ובתקנותיו. העדר פירוט שווי התביעה - לטענת הנתבעת התובע עותר לנזקי גוף שגרמו לו הנתבעים כולם וכן לנזקים נוספים שנגרמו במהלך ובגין העיקול, כמו גם לתשלום בסך 5,000 ₪ בגין כל יום בו מאוחסן הרכב במחסני ההוצל"פ. כל אלו, כך לטענת הנתבעת הינם בעלי שווי כספי מוגדר, ואינם בגדר נזקי גוף עתידיים, משכך צריך היה התובע להתכבד ולפרט מה שווי תביעתו על מנת שניתן יהיה לוודא לאיזה ערכאה נתונה הסמכות העניינית. עוד טוענת הנתבעת, להעדר חוות דעת בעניין שברפואה בתביעה כספית וכן לתשלום אגרה בחסר שכן כעולה מכותרת כתב התביעה, הרי ששולמה אגרה, כאילו, מדובר רק בתביעה נזיקית וכאמור, לטענת הנתבעת לא כך הם פני הדברים. 13. לאחר עיון, ונוכח אי תגובת התובע, הרי שצודקת הנתבעת בנימוקיה היא כי יש להורות על סילוק התביעה על הסף. עוד אוסיף לנימוקי הנתבעת, כי בהחלטה מיום 18.1.11 הוריתי לתובע להשלים את פרטי הנתבעים האחרים וכן להודיעני מהו מקור הסמכות של בית משפט זה. לא למותר לציין, כי זה גם זה לא נעשה! למעלה מן הצורך אוסיף ואומר, כי התובענה בנוסחה בכתב התביעה שבפני היא טרדנית וקנטרנית גם יחד (ראה תקנה 100(2) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984) שכן, על פניו, ובהעדר הסבר כלשהו, הרי שכל "חטאה" של הנתבעת הסתכם בכך שהיא ביקשה, בשם לקוחה, להוציא את צו העיקול, ומשהוצא צו העיקול, פעלו בעלי התפקיד בהתאם לסמכות שהוקנתה להם על ידי ראש ההוצאה לפועל. זאת ועוד, טרם נקבע, או מכל מקום טרם הובא לידיעתי, מה נפסק, סופו של יום בבית משפט השלום בחיפה באשר לעצם חוקיותו של העיקול שהרי עם יקבע שהעיקול היה כדין, שוב אין לתובע עילת תביעה כלשהי. 14. משכך אפוא, אני מחליט על סילוק התביעה כנגד הנתבעת על הסף, אלא שבדרך של מחיקת התביעה ולא בדרך של דחייתה. 15. בהינתן העובדה, כי התביעה כנגד הנתבעת נמחקה, הרי ששוב לא ניתן לחייבה להמציא פרטים כלשהם באשר לנתבעים האחרים. 16. משכך, הוא, הרי שכתב התביעה נמצא חסר, שכן אין בפנינו נתבעים שניתן למסור להם כתב התביעה, שכן באשר לנתבע 2 - חסרה כתובתו ותעודת זהותו, ובאשר לנתבעים האחרים, הרי אלה כונו "פלוני", "אלמוני" וקצין משטרה. מאליו ברור, כי אין בפרטים אלו, משום פרטים מספקים, או משום עמידה בתנאיה של תקנה 9, לתקנות סדר הדין האזרחי. 17. סוף דבר אפוא, התביעה כנגד הנתבעים כולם, נמחקת. לעניין הליך זה איני מחייב בהוצאות, שכן באשר לנתבעת, כבר חייבתי את התובע בהוצאות, בגין בקשתו למתן סעד זמני, ואילו באשר לנתבעים האחרים, הרי שלאלו לא נגרמו, מטבע הדברים, הוצאות. עם זאת, כתנאי להגשת תובענה עתידית כנגד הנתבעת, ישלם התובע סך של 5,000 ש"ח, בגין הוצאות ההליך שבפניי. תביעה קנטרנית