תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה: 1. בפני בית הדין תביעת התובע כנגד החלטת הנתבע (להלן-המוסד) מיום 4.4.04 שדחה תביעתו לדמי אבטלה. על פי החלטת המוסד לא צבר התובע תקופת אכשרה המזכה אותו בדמי אבטלה. 2. העובדות הרלוונטיות כפי שעולה מן התיק הן אלו: א. התובע הגיש תביעתו לדמי אבטלה בחודש מרץ 2004. ב. התובע היה עובד קופת חולים מאוחדת. תחילת עבודתו ביום 1.1.03. ביום 10.12.03 הודע לו על פיטוריו שיכנסו לתוקפם ב 31.12.03. ג. לפי החלטת המוסד, לא צבר התובע תקופת אכשרה. הנתבע הפנה למסמך שצורף לכתב ההגנה, ממנו עולה כי בחודשים יוני, נובמבר ודצמבר 2003 התובע לא עבד, בחודש אוקטובר עבד אך 5 ימים, בחודש יולי 2003 עבד אך 11 ימים. ד. בהחלטתו נסמך המוסד על מסמך "אישור המעביד על השכר" (ת/1) בו מפרט המעביד את ימי העבודה בשכר של התובע במהלך תקופת עבודתו. בין השאר מפרט שם המעביד קיזוזים ותשלומים ששולמו לתובע ביתר בשכרו במהלך תקופת העבודה. ה. התובע הגיש לתיק 12 תלושי שכר המתייחסים לכל תקופת עבודתו (ת/3) כמו כן הגיש טופס 106 (ת/2). מן המסמכים עולה כי עבד בכל אחד מחדשי השנה בשנת 2003 (ת/2). 3. התובע טוען כי הפרטים שמילא המעביד בטופס האישור על שכר (ת/1) אינם נכונים. לדבריו, וכפי שעולה מתלושי השכר ומטופס 106, עבד 360 ימים. התובע העיד אודות מחלוקת ודין ודברים שהיו לו עם מעסיקתו - קופת חולים בקשר לתקופות עבודתו. לטענתו, הדיווחים על ימי עבודה שדיווח מעסיקו למוסד אודות ימי העבודה אינו משקף את האמת. התובע העיד על מחלוקות שונות שהיו לו עם מעסיקתו לרבות לענין אי החתמת כרטיס נוכחות עקב אי פעולת שעון הנוכחות ועוד. מעדותו של התובע עולה כי את גרסתו זו מסר עוד לפקיד התביעות במוסד, ואז נאמר לו כי תערך חקירה בנושא. אין חולק כי המוסד לא ערך חקירה ולא בדק את טענות התובע. החלטת המוסד בדבר דחיית התביעה מאחר שהתובע לא השלים תקופת אכשרה נתקבלה בלא חקירה ועל סמך מסמך המעסיק. השתלשלות ההליכים בתיק 4. בדיון להוכחות שקוים בבית הדין ביום 8.9.04, ולאחר שנשמעה עדות התובע בקשה ב"כ המוסד מבית הדין לאפשר לה להזמין עד מטעם קופת חולים לצורך בירור תקופת עבודתו של התובע. בקשת ב"כ המוסד נדחתה. בשל חשיבות ההחלטה דאז ובהיותה מהווה בסיס להחלטה כאן אציג אותה כאן כלשונה: "1. פקיד התביעות דחה בשעתו את התביעה של התובע לדמי אבטלה על סמך רישומים שרשם המעביד בטופס אישור המעביד על השכר, מיום 2.2.04. הרישומים הללו התקבלו על דעתו של פקיד התביעות למרות טענות התובע כנגד אותם הרישומים, וכל זאת מבלי שנעשתה כל בדיקה על ידי המוסד בענין אותם הרישומים. מתברר כי בשעתו נאמר לתובע כי תערך חקירה אולם חקירה לא נערכה וההחלטה בדבר דחיית התביעה ניתנה. 2. תביעתו של התובע עמדה לבירור פעם נוספת בפני המוסד, עם הגשת תביעתו לבית הדין. ושוב הודע על אותה עמדה בדבר דחיית התביעה מבלי שנבדקו טענות התובע בענין התייחסות המעביד לתקופת עבודתו. 3. הזדמנות נוספת היתה בפני המוסד לעריכת בדיקה כזו לאחר שהתובע שב והשמיע טענותיו במהלך הדיון המוקדם בפני השופט נויגבורן. 4. גם לקראת הדיון היום להוכחות לא הובאה כל ראיה מטעם המוסד לסתור את טענות התובע. במצב הדברים הנוכחי יש בפני בית הדין את גרסת התובע, הדוחה את טענות המעביד כפי שהן עולות מן הרישום ת/1 ואין כל ראיה לסתור טענותיו, על אף כמה וכמה הזדמנויות שהיו למוסד לעשות כן. 5. בנסיבות אלה ונוכח טענותיו של התובע בדבר המצב הכלכלי הכל כך קשה שבו הוא נתון, בית הדין לא יעתר לבקשת המוסד להזמנת עד להזמת טענות התובע, מה עוד שאף לא ברור ולא נבדק עם המעביד אם בכלל יש בטענותיו כדי להזים את טענות התובע." 5. לאחר שניתנה החלטת בית הדין הודיעה ב"כ הנתבע כי אינה רואה מקום לסכם לענין התביעה לדמי אבטלה. עוד הודיעה כי היא מבינה את החלטת בית הדין כהמלצה לקבל את התביעה לדמי אבטלה, ועל כן, ביקשה להודיע על עמדת הנתבע לענין זה בתוך 7 ימים. בית הדין נעתר לבקשה. ביום 26.9.04 הודיעה ב"כ המוסד כי המוסד עומד על עמדתו בדבר דחיית התביעה. בהודעתה סיכמה ב"כ הנתבע את טענות המוסד. בית הדין קבע אז מועד לדיון ליום 26.10 להשלמת טענות התובע ביחס לסיכומי הנתבע. 7. בין לבין, ביום 14.10.04 הגישה ב"כ המוסד את בקשתה לאפשר לה להגיש לתיק מסמכים שנתקבלו בינתיים מן המעביד, ואף ביקשה להורות על הזמנת נציג קופת חולים. התובע הודיע (בכתב) על התנגדותו לבקשה. 8. ביום 26.10.04 הוא המועד שנקבע לדיון לא הופיע התובע לדיון. במועד זה ניתנה החלטת בית הדין החוזרת על ההחלטה המפורטת מיום 8.9.04, בהחלטה זו שב בית הדין ודחה את בקשת המוסד להזמנת עדים ולהגשת ראיות לתיק. יש להוסיף ולומר כי לא ראוי הדבר שלאחר שניתנה החלטת בית הדין שאיננה מאפשרת הגשת ראיות נוספות ובחסות הארכה שניתנה למוסד על פי בקשת באת כוחו להודיע על עמדתו בקשר להמלצת בית הדין לקבל את התביעה, שב המוסד וחזר על בקשתו להזמין עדים ולהציג ראיות בפני בית הדין. 9. ב"כ המוסד מבקשת מאיתנו לדחות את התביעה, ואלו הם עיקרי טענותיה: א. בהסברי התובע ובמסמכים שהגיש אין כדי להסביר את הקיזוזים הגדולים שנערכו משכרו בתלוש חודש ינואר 2004 לאחר שסיים את עבודתו. אם התובע מבסס את טענותיו על תלושי השכר, הרי שמסמכים אלו כשלעצמם אינם מוכיחים את טענותיו כי אם ההיפך מכך. ב. על התובע להראות כי עבד במשך השנה באופן מלא. משמדובר בדרישה לתקופת אכשרה בת 360 ימים, הרי שדי בהעדרות קצרה ביותר כדי לשלול ממנו את מלוא תקופת האכשרה. 10. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים והראיות שבפני הגעתי לכלל החלטה כי דין התביעה להתקבל. בפני עדותו של התובע, לפיה עבד במשך כל השנה. התובע נסמך על טופס 106 ועל תלושי שכר שלו שניתנו בידו במהלך תקופת העבודה (ינואר 2003 - דצמבר 2003). בפי התובע טרוניות רבות כנגד מעסיקתו, לרבות בענין הקיזוזים שקוזזו משכרו, וטענותיה בענין העדרותו מן העבודה (ראה הטענות בענין שעון הנוכחות שלא היה תקין ועוד). את הקיזוזים מן השכר לא על התובע החובה והנטל להסביר שכן לטענתו, המעסיקה קיזזה סכומים משכרו שלא כדין. 11. בהעדר ראיה לתמוך ולבסס עמדת הנתבע, שדחה את התביעה לדמי אבטלה מבלי שנבדקה גרסת התובע, דין התביעה להתקבל. אשוב ואזכיר כאן את ההזדמנויות הרבות שהונחו לפתחו של הנתבע לבדוק את גרסת התובע עוד לפני הדיון להוכחות. כך, עם הגשת תביעת התובע למוסד, עם הגשת התביעה לבית הדין, ובשלב שלאחר הדיון המוקדם, לאחר שהתובע פרש את גרסתו בפני בית הדין ועוד לפני הדיון שנקבע להוכחות. התובע שולל מכל וכל את טענות המעסיק, לרבות בענין אי נוכחות וכיו"ב. במסמכי המעסיק עליהם נסמך הנתבע בלא שנבדקה גרסת התובע מול המעסיק, אין כדי לסתור את גרסת התובע, והמסמכים האחרים עליהם הוא מסתמך. סוף דבר נחה דעתנו על יסוד חומר הראיות שהונח בפנינו כי התובע השלים תקופת אכשרה כנדרש לענין תביעתו לדמי אבטלה. התביעה לדמי אבטלה מתקבלת. אין צו להוצאות. תקופת אכשרהדמי אבטלה