הטלת חבות אישית על אורגן של חברה

קיימים שלושה מקורות משפטיים להטלת חבות אישית על אורגן של חברה: סעיף 56 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) המדבר על עוולת תרמית. סעיפים 12, 39 ו-61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 (להלן:"חוק החוזים") - ניתן להביא לחיוב אישי של אורגן בחברה שאחראי לכריתת חוזה, וזאת כאשר הוא מפר את חובת תום הלב במשא ומתן לכריתת חוזה מכוח סעיף 12 לחוק החוזים או בקיום החוזה מכוח סעיף 39 לחוק החוזים וכן בכל דיני החיובים מכוח סעיף 61 (ב) לחוק החוזים. ראה לענין זה, גם ד"נ 7/89 פנידר נ' קסטרו, פ"ד ל"ז (4) 673, 696 וכן בג"צ 59/80 שירותי תחבורה בבאר שבע נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד ל"ה (1) 828. סעיף 15 לחוק החוזים המדבר על הטעייה. דיני חברותאורגן (חברה)אחריות אישית