העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים: 1. התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 13.1.82, והנזק שהוסב לו כתוצאה מהתאונה הוא נזק בתחום האורטופדיה, כתוצאה מפגיעה ישירה בברכו. מומחה רפואי שנתמנה על-ידי בית-המשפט העריך את נכותו כמחצית מהנכות שבסעיף 35(1)ב לפי התוספת לתקנות הביטוח הלאומי, דהיינו בשיעור של %5, לצמיתות. לאחר שעיינתי בתביעה, ולאחר שבחנתי את חוות דעתו של המומחה הרפואי, ובהתחשב במקצועו של התובע, שהוא מפעיל מחשבים, ובגילו, שהוא יליד 1954, אני בדעה, שגובה הנזקים בתיק זה אינו יכול לעלות, בשום מקרה, על סך של 000, 150 ש"ח. 2. נכון הדבר, שבתובענה זאת שווי התובענה אינו נקוב, ולכאורה, על-פי המקובל, יש לברר את עמדת התובע בדבר שיעור הפיצויים הצפוי בעיניו, על-מנת לקבוע אם ראוי שהתובענה תתברר בבית-משפט זה או בבית-משפט השלום. ציינתי, שכך הדברים הם לכאורה, שכן אני חולק על הדעה הזאת. לא יתכן שבית-המשפט יפעל על-פי שיקול דעתו הבלעדי של בא-כח התובע, ואפילו יש בו טעמים של עקשות ושרירות. דעתי היא, ששיקול דעת זה צריך לעמוד בביקורת שיקול דעתו של בית-המשפט. אני סבור, שבית-המשפט חייב להפעיל את שיקול דעתו גם בתובענות שאין בהן סכום נקוב, והוא חייב להפעיל את נסיונו בהערכת עובדות, גם אם טרם נשמעו ראיות, והכל - על מנת שתקויים מטרתו התחיקתית של התיקון, בדבר סמכותם הענינית של בית-משפט השלום ושל בית-המשפט המחוזי לדון בתובענות כספיות. בעיני, המטרה התחיקתית של התיקוון האמור היא לסלק משולחנו של בית-משפט בערכאה גבוהה יותר את אותם עניינים שראויים לדיון בפני בית-משפט של ערכאה נמוכה יותר. זו המטרה שעמדה מאחורי התיקון, ועל בית-המשפט להפעיל את נסיונו על מנת לקיים אותה. 3. גם אם בית-המשפט טועה בהפעלת שיקול דעתו כאמור, לא יגרם כל נזק לתובע. הדין הוא, שתיק שעבר מבית-משפט אחד לבית-משפט אחר, בשל שיקולים של סמכות, בית-המשפט הנעבר אינו יכול להחזיר אותו לבית-המשפט המעביר (סעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984). ההלכה היא, שמכח הוראת דין זאת קונה בית-המשפט הנעבר גם סמכות שלא היתה לו, אם התובענה היתה מוגשת אליו מלכתחילה. יוצא, איפוא, שבית-משפט השלום, בשבתו לדין בתיק זה, לאחר שיגיע לידיו, מוסמך לפסוק בו סכום פיצויים שאף גבוה מ-000, 150 ש"ח. הדבר נתון, כמובן, לשיקול דעתו של בית-המשפט הנעבר, לאחר שיבחן את כל הראיות שיבואו בפניו. 4. נמצא, איפוא, שהפעלת שיקול דעתו של בית-משפט זה, לצורך קיום מטרתו התחיקתית של התיקון בדבר סמכות בית-המשפט, תועיל לסילוק תובענות בסכומים נמוכים בבית-משפט זה ולא תסב כל נזק שהוא לתובע. 5. נכון הדבר, שיש לשים גבולות מסויימים להפעלת שיקול דעתו של בית-המשפט המעביר, בבחינת ראיות לכאורה בתובענות שלא נקוב בהן סכום התביעה. בענין זה, יש לבטוח בשיקול דעתו של בית-המשפט, כפי שבוטחים בשיקול דעתו בבחינת הראיות עצמן. נסיונו של בית-משפט יעמוד לו, שלא לשגות בהעברת ענין כבד משקל לבית-משפט של ערכאה נמוכה. 6. על-פי האמור לעיל, ומכח הוראותיו של סעיף 2לצו בתי המשפט (הגדלת סכום תביעות אזרחיות בבית משפט שלום) (תיקון), התשמ"ח- 1988, אני מורה על העברת הדיון בתיק זה לבית-משפט השלום במחוז תל-אביב או לבית-משפט השלום במחוז המרכז, לפי קביעתו של נשיא בתי-המשפט במחוזות אלו. נכותהעברת דיוןאחוזי נכות