הפקדת כספים באוצר לרכישת מכוניות מחו''ל - פירוק חברה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפקדת כספים באוצר לרכישת מכוניות מחו''ל - פירוק חברה: המפרק הזמני של קייזר אילין תעשיות בע"מ מבקש שבית-המשפט יכריע בגורלם של כספי-הפקדה שהגיעו לידיה של החברה מאת משרד האוצר: האם הם שייכים לקופת הפירוק או לרוכשי המכוניות ששילמו את סכומי ההפקדה הללו בעת רכישת מכוניותיהם. בעת יבוא רכב, נדרשו היבואנים, לפי צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ו - 1986[1], להפקיד אצל האוצר סכום הקבוע באחוזים משווי הרכב. היבואנים גלגלו סכום זה על הצרכנים ששילמו עם הרכישה של הרכב גם את דמי ההפקדה לידי היבואנים ואלו העבירום למכס. כשנסתיימה תקופת ההפקדה החזיר המכס ליבואנים את כספי ההפקדה והיבואנים העבירום לרוכשי כלי-הרכב. חב' קפריש, שמכרה מכוניות לצרכנים, לא היתה יבואן המכוניות אלא שימשה כמשווקת שלהן בלבד בשביל חברת קייזר. על-כן משגבתה קפריש את דמי ההפקדה מהלקוחות, לפי הנוהג הכללי הנ"ל, העבירה אותם לקייזר וקייזר העבירה אותם למכס. לאחרונה החזיר המכס לידי קייזר סכום כסף להחזר דמי הפקדה בעד מכוניות שנמכרו כנ"ל, אלא שבינתיים נכנסו שתי החברות:ו- קייזר וקפריש - להליכי פירוק וכינוס ומכאן השאלה שהוצגה בראשית החלטה זו: למי שייכים כספי ההפקדה? אין איש חולק שאילולא הפירוק היה הכסף מוחזר לרוכשי המכוניות אלא שכמה מהנושים טוענים שהכסף צריך להיכנס לקופת הפירוק ואילו רוכשי המכוניות זכאים כנושים להגיש הוראות-חוב בגין סכומי ההפקדה ותו לא. סבורני שגישה זו בטעות יסודה. צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה) [1] הנ"ל קובע כאמור את חובת ההפקדה בעת היבוא, על "בעל הטובין" שהוא לפי ההגדרה - היבואן, במקרה דנן - קייזר. קייזר נטלה בענייננו מאת קפריש כספים שזו גבתה מאת לקוחותיה והעבירה אותם למכס. קייזר שימשה בענין זה לא יותר מאשר נאמן שברשותו הופקדו כספים, שעל-פי הצו, כלשונו וככתבו, היתה צריכה לשלם מכיסה; היא גבתה מקפריש, שגבתה מלקוחותיה את דמי ההפקדה ויש מקום לקבוע קיומו של הסכם מכללא בין הלקוחות לבין החברות הנ"ל האומר: אנו מפקידים בידיכן הנאמנות את הכסף על מנת שתעבירוהו לאוצר המדינה על תנאי שברגע שתקבלו החזר - יוחזר לנו הכסף שהפקדנו בידיכן. יש כאן לפחות נאמנות - קונסטרוקטיבית כלפי בעל זכויות שביושר, אם לא נאמנות מלאה לפי חוק הנאמנות. הנני מפנה בנדון זה לספרו של פרופ' פרוקצ'יה, דיני פשיטת רגל והחקיקה האזרחית בישראל, עמ' 138ואילך [3]. לפי פרופ' פרוקצ'יה, קמה נאמנות קונסטרוקטיבית זו אפילו בטרם הוחק חוק הנאמנות. על אחת כמה וכמה כשיש לנו חוק זה. הלקוחות הם ללא ספק בעלי זכויות-שביושר לגבי הכספים הנ"ל. לפי האמור בסעיף 1לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980[2] הגדרת "נכסי פושט רגל", נכסים שפושט הרגל מחזיק בהם כנאמן אינם בגדר "נכסי פושט הרגל". סעיף זה חל גם על חברות, על-כן הכספים הנ"ל - הם בגדר נאמות בידי המפרק ואינם שייכים כלל לקופת הפירוק. אי-לזאת על מפרק קייזר מוטל להעביר כספים אלה לידי מפרק קפריש, שעליו להעבירם לרוכשי המכוניות הזכאים להם. כך אני מורה למפרקים הנ"ל. רכבפירוק חברה