השמטה מקרית בפסק דין

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא השמטה מקרית בפסק דין: .1לפני מסמך הנושא את הכותרת "בקשה דחופה להבהרה", של פסק-דין שניתן על-ידי המותב ביום 12.9.1989, ונימוקיו ניתנו ביום 9.11.1989(דב"ע מט/145-9). .2בפסק-הדין נאמר כי לעובד ולנציגות העובדים תינתן אפשרות לטעון טענותיהם. ה"הבהרה" המבוקשת היא לקבוע כי אפשרות זו "כוללת בתוכה את האפשרות לחקור חקירה נגדית את העדים שעדותם נמסרה בכתב לבורר ולהעיד עדים מטעמם". .3בית-הדין סיים את מלאכתו עם מתן הנימוקים, ולא תמצא בחוק אפשרות לתת פירושים או "הבהרות" לפסק-דינו, (בג"צ 897/87). .4אם תאמר, כי הבקשה מוגשת מכוח סעיף 81לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984(בזיקה לסעיף 39לחוק בית-הדין לעבודה, התשכ"ט-1969), הרי שאין מדובר ב"השמטה מקרית", ואף אם היה מדובר בכזאת, איחרה המבקשת את המועד להגשת בקשה מכוח אותו סעיף לחוק. .5במאמר מוסגר אציין כי האמור בפסק-הדין, לרבות הדיבור "לטעון טענותיו", ברור ואינו דורש פירושים. אף כי אין דינה של בוררות כדין וועדה פריטטית, אפנה את המבקשת לדב"ע מה/30- 3, בע' .231 לאור האמור אין מקום לדון בבקשה.טעות סופר / טעות קולמוס / השמטה מקרית