משרדים שירותים ומסחר - סיווג ארנונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא משרדים שירותים ומסחר - סיווג ארנונה: העותרת, אשדוד בונדד בע"מ, מחזיקה ומפעילה בתחום שיפוטה של המשיבה, המועצה האזורית חבל יבנה, (להלן: "המועצה") מחסני ערובה, כנאמן של שלטונות המכס. בשנים 1994 - 2001, סיווגה המועצה את נכסיה של העותרת לצרכי ארנונה כ - "תעשייה". ב - 2002 שינתה המועצה את סיווג העותרת וחייבה אותה לפי הסיווג של "משרדים שירותים ומסחר". כתוצאה משינוי הסיווג הועלה פי כמה שיעור הארנונה שהמועצה הטילה על העותרת. ביהמ"ש מתבקש ע"י העותרת לאסור על המועצה לשנות את סיווג נכסי העותרת לצרכי תשלום ארנונה. סיווג עיסקה של העותרת נדון בעבר בבית משפט זה, בה"פ 1432/93. בפסק הדין שנתן כבוד סגן הנשיא השופט גורן (בתוארו אז) ביום 27.9.95 נאמר בין היתר: "דעתי היא כי אין עיסוקה של המבקשת יחודי עד כדי שיש להוציא אותה מתחום התעשיה". הנני קובעת, כי העותרת לא שינתה את פעילותה. פעילותה ב - 2002 היתה זהה לפעילותה בכל התקופה, מהמועד הרלוונטי בו דן ביהמ"ש בה"פ 1432/93. השינוי בסיווג נכסה של העותרת לא נקבע בשל שינוי פעילותה, אלא בשל תוספת הפריט - "משרדים שירותים ומסחר", בסוגי הנכסים של המועצה לעניין חיובי ארנונה. בשינוי סיווגה של העותרת הסתמכה המועצה בין היתר על פסק דין שנתן כבוד השופט עודד מודריק בת.א. 1165/01, בעניינה של מדי פישר בע"מ נ' המועצה האזורית עמק לוד, שם נקבע כי פעילות של אחסנה מתאימה לסיווג בפריט: - "משרדים, שרותים ומסחר". העותרת מבקשת לפסול את החלטתה של המועצה מטעמים משפטיים מחד ומטעמים עובדתיים מאידך. העותרת טוענת כי חוק ההסדרים במשק, אוסר שינוי סיווג או תת סיווג של נכס באופן המשפיע על סכום הארנונה המוטל, אלא אם המועצה קיבלה אישור לשינוי משרי האוצר והפנים. תנאי זה לא קויים בענייננו. המועצה לא קיבלה אישור לשינוי סיווגה של העותרת. בטרם אתייחס לטענה זו, עלי לבחון את טענתה העובדתית של העותרת שפעילותה בנכס, כוללת פעילות תעשייתית ואין היא עוסקת אך ורק באחסנה כטענת המועצה. טענתה זו של העותרת, מתיישבת עם קביעתו של הנשיא השופט גורן בה"פ 1432/93, כי: "אין עיסוקה של המבקשת ייחודי". בתצהיר העדות שנתן מר אילן עוזרי מטעם העותרת הוא מפרט עובדות לביסוס טענת העותרת, שנכסי העותרת אינם משמשים רק לאיחסון סחורות וכי הנכסים משמשים גם לפעילות תעשייתית מובהקת. בעבר כאשר העותרת ניהלה את עיסקה בסמוך לנמל אשדוד, היא אכן עסקה בתחום אחד והוא אחסנת טובין ומתן שירותי ערובה כמורשה מטעם מנהל המכס. עיסוק כזה, דומה לעיסוק האחסנה שמבצעת מדי פישר בע"מ, עיסוק שכבוד השופט מודריק אישר הכללתו בפריט "משרדים, שירותים װמסחר" לצורך סיווג לעניין חיובי ארנונה. מאז שהעותרת העבירה את עיסקה לתחום שיפוטה של המועצה, היא עוסקת בפעילות נרחבת בתחום המשלים ייצור תעשייתי. היא מעסיקה כ - 300 עובדים בפעילות תעשיײתית. בסעיף 19 בתצהירו של מר אילן עוזרי, הוא מפרט את תחומי העשייה השונים החורגים מפעילות של אחסנה. בתצהיר הוא מתאר מילולית את הפעילויות. כמו כן צורף נספח ו' הכולל צילום העובדים בביצוע הפעילויות. מוכח בעליל כי העותרת עוסקת בפעילות המתאימה לחלק מתהליכי ייצור. אזכיר לדוגמא, החלפת כבלי חשמל במכשירי חשמל כדי להתאימם לשימוש ברשת החשמל הישראלית. הוכח איפוא כי אין עיסוקה של העותרת עיסוק ייחודי של אחסנה. או כדבר כב' סגן הנשיא גורן (כתוארו אז) בה"פ 1432/93 "אין עיסוקה של העותרת ייחודי עד כדי להצדיק את הוצאתה מתחום התעשייה" עוד הוסיף כב' הנשיא השופט גורן: "כי המשיבה מנועה מלטעון כי המבקשת אינה כלולה בקטגוריית התעשייה לאחר שהיא עצמה ראתה אותה ככזו במשך השנים 1994 -2001". כאמור, פעילותה של העותרת לא השתנתה לעומת פעילותה בעת שהמועצה סיווגה אותה כעסק תעשייתי. קביעתי זו מייתרת את הצורך בבחינת השלכות חוק ההסדרים במשק. התוצאה היא שאני מקבלת את העתירה. אני מורה למשיבה לתקן את חיוביה של העותרת ולחייבה על פי סיווג בפריט תעשייה. המשיבה תשלם לעותרת את הוצאות המשפט כפי שהוצאו בפועל וכמו כן שכר טרחת עו"ד בסך -.10,000 ₪ בצרוף מע"מ. ארנונהארנונה (סיווג)