צו מניעה זמני נגד מינוי מנהלת בית ספר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו מניעה זמני נגד מינוי מנהלת בית ספר: א. המבקשות הגישו בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד על פיו ימנעו המשיבים מלהוציא אל הפועל את החלטת ועדת המכרז של המשיבה מס' 2, על פיה נבחרה למשרת מנהלת בית הספר "קדמה" המשיבה מס' 3, ותימנע כניסת המשיבה 3לעבודה כמנהלת בית הספר וחתימת חוזה העסקה עימה, וזאת עד לדיון והכרעה בתביעה המוגשת עם הבקשה, ובה מתבקש כב' בית הדין להצהיר על בטלות החלטה זו ועל זכייתה של המבקשת מס' 1במכרז. ב. מרבית העובדות הצריכות לעניין אינן שנויות במחלוקת והן כדלקמן: .1בית הספר "קדמה" פועל מזה ארבע שנים כבית ספר תיכון בשכונת התקוה בתל-אביב. .2בית הספר הוקם על יסוד הסכמים בין עמותת "קדמה" לבין משרד החינוך ועיריית תל אביב. עמותת "חינוך חדש", היא חליפתה של עמותת "קדמה", לעניין בית הספר. משרד החינוך והעיריה הכירו בעמותת "קדמה" ובעמותת "חינוך חדש" כגוף המייצג הורים ואנשי חינוך שנטלו על עצמם לחולל שינוי בתפישת בית הספר והחינוך באזורים שסבלו באופן כרוני ממצוקת חינוך, אטימות רוח ולב וקיפוח תקציבי. .3הסכם ראשוני בין עמותת "קדמה" לבין משרד החינוך והתרבות נחתם ביום .21.4.93 על פי הסכם זה תפתח עמותת "קדמה" בתי ספר שיפעלו על פי עקרונות קדמה ועל יסוד עקרונות הפעולה ותכנית פדגוגית שיקדמו את החינוך בשכונות ובעיירות פיתוח, אשר הוצגו בפני משרד החינוך. .4ביום 29ליוני 97' סוכם בין נציגי בי"ס קדמה בתל אביב ובי"ס קדמה בירושלים ומר יצחק כהן סמנכ"ל משרד החינוך ומנהל המינהל הפדגוגי ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי, אודות פתיחת חטיבה עליונה בבתי הספר קדמה. .5ב- 26.8.96הוחלט כי עקב הקשיים התקציביים והניהוליים של הפעלת בתיה"ס קדמה באמצעות עמותת קדמה - יופעל ביה"ס קדמה בת"א באמצעות משיבה 2, תוך שמירת עקרונות הפעולה והתכנית הפדגוגית של העמותה (נספח ג' לתצהיר לוסי אבטליון). .6עפ"י המסמכים שהוצגו בפנינו (הסכם מיום 21.4.93בין עמותת קדמה לבין משיב 1וחוברות הסבר על ביה"ס) - עולה כי עקרונות הפרוגרמה החינוכית והניהולית של העמותה, הינם, בקליפת אגוז, כדלהלן: א. יוזמה חינוכית חדשה השמה דגש על הוראה עם רמת ציפיה גבוהה מהתלמידים, רמת לימודים גבוהה וקבלת תלמידים ללא מיון. ב. הכללת תכנית לימודים ניסויית שתכלול תכנים מעולמם התרבותי והרוחני של התלמידים. בתי הספר יקפידו על שלוב תכנית מעולמה התרבותי, המסורתי והדתי של הקהילה בה הוא פועל. ג. מטרות היוזמה החינוכית הן קידום החינוך של תלמידי השכונות ועיירות הפיתוח, יצירת בתי ספר בעלי רמת לימודים והשגים גבוהה, הגדלת מספר מקבלי תעודות הבגרות ויצירת מודל חינוכי למערכת החינוך שבסביבה. ד. דפוסי הוראה הכוללים שני מורים בכיתה במקצועות עברית, אנגלית ומתמטיקה. ה. מורים מלווים התומכים בתלמידים. ו. כיתות בנות 25תלמידים. ז. גישה רב תחומית בהוראה, תוך מתן העדפה להפעלה מתמדת של התלמידים. ח. תכנית עשירה של סיוע אישי ושל חוגי העשרה בשעות אחה"צ. .7בראשית יולי 98' פורסם ע"י משיבה 2מכרז פומבי לתפקיד מנהל בי"ס קדמה. (נספח א' לתצהיר לוסי אבטליון). במכרז תואר התפקיד המוצע: .1ייזום, תכנון, ביצוע ופיקוח על כל הפעולות החינוכיות הטכנולוגיות והמינהליות של ביה"ס. .2אחריות לכוח אדם וניהולו. .3אחריות לביצוע תקציב המוסד בהתאם לחוקים ולנוהלים. .4אחריות למבנה המוסד לציוד המקצועי והמשקי ולתקינות תחזוקתם. כן פורטו דרישות המשרה: .1השכלה אקדמית מושלמת של a.bאו cb.bרצוי a.mאו .cs.m .2רישיון הוראה קבוע לכל כיתות בית הספר העל יסודי, רצוי סיום הקורס האקדמי הדו שנתי להכשרת מנהלים או סיום מגמת מינהל החינוך במסגרת הלימודים האוניברסיטאיים. .3ניסיון בהוראה בחינוך על יסודי של 5שנים, לפחות, שבהם הצליח המועמד בתפקיד של מורה ומחנך. .4כושר הדרכה בעבודה פדגוגית. .5ניסיון בפעולות עם תלמידים טעוני טיפוח. .6כושר ניהול צוות וקיום יחסי עבודה תקינים. .7ידיעה של עקרונות המינהל החינוכי, ידיעה של חוקי החינוך ותקנות החינוך. .8כושר מינהלי וניסיון בניהול משרד ומשק של מוסד חינוכי. .9ניסיון בפעולות של החינוך המשלים, החינוך הקהילתי והחינוך המקיף. .10כושר לקיים מגעים בכתב ובע"פ עם גורמים ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות ואחרים. .11הכשרה והסמכה להוראה בחינוך המיוחד. .8המבקשת 1ומשיבה 3הגישו מועמדות למשרה. .9המבקשת 1הינה מורה בביה"ס מזה 4שנים, מחנכת כיתה ומרכזת המערך המסייע. המבקשת 1הינה ילידת שנת 69', בעלת 4שנות ותק בהוראה (+ מילוי מקום), ונסיונה כולל חינוך כתה בביה"ס קדמה, ניהול קורסי קיץ, ניהול המערך המסייע, הקמת מרכז למידה אחה"צ וניהולו, וניהול מועדונית ביפו ג'. .10המשיבה 3שימשה כמורה ומחנכת בתיכון אורט בכפר-סבא. המשיבה 3הינה ילידת 52', בעלת 26שנות נסיון בהוראה, מרכזת חינוך חברתי, מרכזת שכבה, מרכזת טיולים, מרכזת מקצוע הסטוריה, מרכזת מועצת תלמידים בביה"ס. המשיבה 3הינה ילידת שכונת התקוה וחיה בשכונה עד תחילת לימודיה באוניברסיטה בשנת 75'. .11המועמדות לתפקיד המוצע רואיינו ע"י הגב' לוסי אבטליון מטעם משיבה .2 .12ביום 19.8.98התכנסה ועדת המכרז. כיו"ר הועדה שימש סגן ראש העיריה מר איתן סולמי, וכן השתתפו בועדה נציגי משרד החינוך והתרבות וארגוני המורים. .13משיבה 3נבחרה לתפקיד פה אחד. .14מר איתן סולמי, ששימש כיו"ר הועדה, התנגד ומתנגד לעצם הקמתו של בי"ס קדמה. לדעתו של מר סולמי הנסיון לקדם את בני השכונות החל מכתה ז' הינו מאוחר מדי, ויש לפעול לקידום בני השכונות בגילאים נמוכים יותר, על מנת שבהגיעם לחטיבה - יהיו הפערים נמוכים יותר. (עדות סולמי, עמ' 4ו- 5לפרוט'). מר סולמי סבור לפיכך שיש לפרק את בי"ס קדמה. ג. למבקשות 3טענות מרכזיות: 1). יו"ר הועדה, מר איתן סולמי, נגוע במשוא פנים והפעיל שיקולים זרים בבחירת המועמדת לתפקיד. מכיוון שמר סולמי עצמו מסכים שלדעתו אין מקום לקיום ביה"ס - אין הוא ראוילעמוד בראש ועדה שתפקידה לבחור מנהל לביה"ס. לטענת המבקשות, בחירת משיבה 3נועדה להביא לחיסולו של בית הספר קדמה, שכן משיבה 3מחוסרת כל כישורים לפעול עפ"י הפרוגרמה החינוכית והניהולית של ביה"ס. המבקשות טוענות כי מבקשת 1היא המתאימה לשמש בתפקיד, בהיותה חברה בעמותת "חינוך חדש" (חליפתה של עמותת קדמה), ובהיותה מעורה היטב בביה"ס ומכירה את תכניו, דרכו ותכליתו. לטענת המבקשות - העובדה שהמבקשת 1הינה חברה בעמותה ונאמנה לדרכו של ביה"ס עפ"י עקרונות העמותה - היא שגרמה למר סולמי לפסול את מועמדותה, תוך העדפת מועמדת שמינויה יביא את ביה"ס אל קיצו. 2). המבקשת 1הינה בהיריון, ועובדה זו עמדה לה לרועץ. המבקשות מסתמכות על דברים שאמרה למבקשת 1הגב' לוסי אבטליון, לעניין הריונה. 3). המבקשת 1הינה המתאימה לניהול ביה"ס עקב הרקע שלה ומעורבותה בביה"ס. הועדה לא הביאה בחשבון את כלל השיקולים הדרושים להכרעה, ולא נתנה משקל מספיק להיות מבקשת 1מורה ומחנכת בביה"ס ומעורה בנעשה בו. למשיבה 2מחוייבות להמשך הפעלת ביה"ס עפ"י הפרוגרמה החינוכית שפורטה לעיל, ולפיכך היה עליה לגרום לכך שביה"ס ינוהל ע"י מנהלת המחוייבת לאותה פרוגרמה חינוכית. המשיבה 3היא "נטע זר", אינה מעורה בפרוגרמה החינוכית והניהולית ולא תוכל לנהל את ביה"ס עפ"י עקרונותיה של פרוגרמה זו. ד. נדון בטענות המבקשות כסדרן: בהיות ההליך הליך זמני - הקביעות דלהלן הינן קביעות לכאורה בלבד: 1). הטענה כי מר סולמי נגוע במשוא פנים ושקל שיקולים זרים: א. אין אנו מקבלים את הטענה. מר סולמי, בהגינותו, הודה כי קיום ביה"ס אינו מקובל עליו והוא סבור כי יש לפרק את ביה"ס. עם זאת אמר מר סולמי כי דעתו האישית לא השפיעה על הבחירה, וכי ברגע שביה"ס קיים - יש לדאוג לכך שתהיה בו המנהלת הטובה ביותר שבנמצא. לשיטת המבקשות, יש להאמין למר סולמי כאשר הוא אומר שקיום ביה"ס אינו נכון לדעתו, ואין להאמין לו באומרו כי דעתו האישית לא השפיעה בבחירת המועמדת. אנו סבורים כי לכל אדם, בכל תפקיד, יש דעות אישיות ופרטיות, שאינן צריכות להשפיע על דרך מילוי תפקידו הציבורי. העובדה שמר סולמי הסכים לחשוף את דעתו האישית - אינה צריכה לעמוד לו לרועץ. כפי שאנו מאמינים לדברי מר סולמי לעניין התנגדותו לקיום ביה"ס, כך אנו מאמינים לו באומרו כי דעתו האישית לא שקלה בבחירת המועמדת. ב. לא מצאנו בחומר שבפנינו כל תימוכין לטענת המבקשות לפיה בחירת משיבה 3 תגרום לחיסול ביה"ס. פירטנו לעיל בהרחבה את עקרונות הפרוגרמה החינוכת של ביה"ס, ולא הוצגה בפנינו כל ראיה, ואף לא הועלתה כל טענה לפיה לא תהיה משיבה 3מסוגלת לפעול עפ"י עקרונות הפרוגרמה החינוכית והניהולית של ביה"ס. יש לזכור כי מדובר בתפקיד ניהולי, ולצורך ניהול בי"ס יש צורך בנסיון, נסיון הנרכש בדרך כלל עם השנים. הרעיון המרכזי שבבסיס הפרוגרמה החינוכית של ביה"ס הינו מתן אפשרות נרחבת לבני השכונות, לשיפור הישגיהם הלימודיים בדרך של הקטנת הכיתות, הוספת כח הוראה, מתן תמיכה נוספת בחוגי העשרה, גיוון תכנית הלימודים והפעלת התלמידים. לא נשמעה כל טענה ולא הוצגה כל ראיה ממנה ניתן ללמוד כי משיבה 3אינה מסוגלת לפעול עפ"י הפרוגרמה הנ"ל. לא מצאנו מה המיוחד שבפרוגרמה השולל את יכולתו של מי שאינו חבר עמותה או מורה בביה"ס - להבינה, לקבלה וליישמה. ג. המשיבה 3, שהינה ילידת שכונת התקוה, העידה כי עקרונות הפרוגרמה החינוכית מקובלים עליה, לרבות תכנית הלימודים, מעורבות הורים וכיו"ב. כאמור, לא מצאנו בחומר הראיות אף לא קצה חוט לביסוס הטענה כי מינוי משיבה 3יגרום לחיסול ביה"ס. נהפוך הוא: מהופעתה הקצרה של משיבה 3בפנינו התרשמנו כי היא נחושה בדעתה להצליח בתפקידה כמנהלת ביה"ס. 2). היות המבקשת 1בהיריון: א. המבקשת 1הסתמכה בטענה זו על דברי הגב' לוסי אבטליון אשר, בעת הראיון איתה, העלתה את נקודת היות המבקשת בהיריון, ושאלה אותה כיצד תוכל להסתדר, וכן ביררה את מועד הלידה. כן אמרה הגב' אבטליון למבקשת, לטענתה, כי בועדת המכרז ישתתפו גברים וכי עובדת הריונה עשויה להיות לצנינים בעיניהם. הגב' אבטליון, בתצהירה, העידה כי בראיון המוקדם עם המבקשת 1ביררה, לאור היות המבקשת בהיריון, כיצד בכוונתה להמשיך ולמלא את תפקיד המנהלת לאחר הלידה. הגב' אבטליון העידה כי קיבלה מהמבקשת תשובות אשר הניחו את דעתה ושכנעו אותה כי בחירת המבקשת לא תפגע בתפקידה כמנהלת עקב הלידה הצפויה. ב. לא מצאנו ראיה לכך שעובדת היות המבקשת 1בהיריון שקלה לעניין קבלתה לתפקיד. השאלות שנשאלה המבקשת ע"י הגב' אבטליון הינן סבירות ומניחות את הדעת. הגב' אבטליון אחראית לפתיחה תקינה של שנת הלימודים, וסביר שתברר כיצד מתכוננת המבקשת להערך לאחר הלידה, על מנת למנוע תקלה בהפעלת ביה"ס שבתחום אחריותה. 3). טענת המבקשות כי מבקשת 1היא המועמדת הראויה להבחר: בית הדין אינו מחליף את שיקול דעת הועדה בשיקול דעתו הוא. עם זאת, מכיוון שהמבקשות טענו כי הועדה לא הביאה בחשבון את מלוא השיקולים, או שלא נתנה משקל מתאים לשיקולים רלבנטיים, נעמוד בקצרה על מכלול השיקולים שהיו בפני הועדה, ועל ערכם היחסי כפי שהוא מוצג בפנינו: א. כאמור, למבקשת 1יתרון בכך שהיא חברת העמותה, מורה ומחנכת בביה"ס ומכירה היטב את ביה"ס, תכניו ותכניתו החינוכית והניהולית. ב. מאידך, למשיבה 3נסיון רב ומגוון במשך שנים רבות, לעומת נסיונה הדל ביותר של מבקשת .1 ג. אנו סבורים כי אין מקום להתערב בשיקולי הועדה אשר העדיפה את נסיונה הרב של משיבה 3, ונתנה משקל רב יותר לנסיון ולוותק על פני מעורבות מבקשת 1בתכניו הרעיוניים של ביה"ס. ד. המבקשת 1הוכיחה כי הפרוגרמה החינוכית של ביה"ס ידועה לה ומקובלת עליה, והשתתפה ביישומה. מאידך - נסיונה המקצועי הינו דל ומועט. המשיבה 3משופעת בוותק ונסיון - אך לא השתתפה ביישום הפרוגרמה החינוכית של ביה"ס. ה. מתן הזדמנות למשיבה 3ליישם את הפרוגרמה החינוכית של ביה"ס - הינו בגדר האפשר. המשיבה 3יכולה ומסוגלת ללמוד את הפרוגרמה האמורה, לאמץ את עקרונותיה וליישמם בביה"ס - אם תנתן לה הזדמנות מתאימה. לעומת זאת, מבקשת 1אינה יכולה לרכוש בזמן קצר נסיון ניהולי ומקצועי עשיר המקביל לזה של משיבה 3, והיא עומדת להתחיל בתפקיד מנהלת (לו נבחרה) - כאשר לרשותה נסיון של 4שנים בלבד בהוראה!. לא מצאנו לנכון להתערב בשיקול דעתה של הועדה כאשר יצאה מנקודת הנחה שנסיון מועט כזה אינו מספיק לצורך ניהול בי"ס, ובמיוחד בי"ס קדמה, שהפרוגרמה שלו דורשת יכולת וכישורים רבים בתחום החינוך והניהול. ה. כפי שהדגשנו לעיל - כל הקביעות שנקבעו עד כה הינן קביעות לכאורה בלבד. ו. מאזן הנוחות: 1). מעבר לכל מה שפירטנו לעיל, אנו סבורים כי מאזן הנוחות נוטה בעליל לכיוון אי מתן הצו. 2). אם לא יינתן הצו - תפתח שנת הלימודים בהנהלת משיבה 3, וביה"ס יפעל באופן מסודר. גם אם נכונה טענת המבקשות, כי מינוי משיבה 3כמנהלת יביא לחיסול ביה"ס - הרי שהדבר לא יקרה תוך מספר חודשים, עד שיסתיים הדיון בתיק העיקרי. מאידך, אם יינתן הצו - יפעל ביה"ס ללא מנהל, דבר העלול לגרום לאנדרלמוסיה ואי סדר, ודווקא אלה עלולים לקרב את ביה"ס אל קיצו. 3). אם לא יינתן הצו - תמשיך מבקשת 1בתפקידה כמורה בביה"ד, ותוכל תמיד לעבור לתפקיד מנהלת, אם ייקבע כך בהליך העיקרי. אי מתן הצו לא יגרום למבקשת 1 כל נזק ממשי. לעומת זאת, אם יינתן הצו - תוותר משיבה 3ללא עבודה, לאחר שהתפטרה מעבודתה בבתי הספר בהם לימדה בכפר סבא. במסגרת השיקולים לאי מתן צו מניעה, יש לשקול אף את מניעת הפגיעה במי שזכה במכרז, כאשר הזוכה לא היה מעורב במעשה הפסול שגרם להעדפתו במכרז, והקולר אינו תלוי בו. ז. לאור כל האמור לעיל אנו דוחים את הבקשה. ח. הנתבעות יגישו כתב הגנה בתיק העיקרי בתוך 30יום מהיום, עם העתק ישירות לתובעות.דיני חינוךצו מניעה זמניצוויםצו מניעהבית ספרמנהל בית ספר