קיום צוואה תושב זר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קיום צוואה בפסק דין זר / קיום צוואה תושב זר: הבקשה היא לאכיפת פסק חוץ: כאשר פסק החוץ הוא צו שקיים את צוואת המנוחה שהיתה תושבת חוץ. במהלך דיונה ביקשה ב"כ המבקשים לתקן את הבקשה, והיא מבקשת, שבית המשפט יכיר בפסק החוץ מבלי צורך באכיפת פסק החוץ. נראה לי שלא אוכל להושיע למבקשים ואלה טעמי: - .1חוק אכיפת פסקי חוץ [2] הוא חוק כללי בעוד אשר חוק הירושה הוא חוק ספיציפי ולכן יש לבחון לענייננו, כאשר יש בקשה להכרת פסק חוץ, אם אין מניעה לכך על-פי חוק הירושה. .2סעיף 39לחוק הירושה [1] קובע "אין לתבוע זכויות על-סמך צוואה ואין להזקק לה בצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי". אין חולק שהבקשה שבפני איננה למתן צו קיום צוואה על-פי הוראות הפרק החמישי של חוק הירושה. .3אינני מקבל את טענת ב"כ המבקשים שהוראות סעיף 39לחוק הירושה איננו חל על צוואת מצווה שמקום מושבו האחרון הוא בחוץ-לארץ. סעיף 39הנ"ל איננו מסייג את תחולתו. .4נראה לי שיש גם טעם הגיוני לדרישת סעיף 39לחוק הירושה משום שצוואה תמיד ניתנת לשינוי ע"י המצווה וישנה אפשרות שבעוד שבחוץ-לארץ הצוואה שקויימה היתה היחידה או האחרונה שהובאה לידיעת בית המשפט הזה, הרי שבישראל יתכן שישנה צוואה מאוחרת יותר. .5מהטעם הנ"ל יש צורך בפרסומי הזמנות בישראל ולשם כך יש צורך לנקוט בבקשה לצו קיום צוואה על-פי החוק והתקנות הקיימות בישראל בענייני ירושה. .6לאור כל האמור, הבקשה נדחית.צוואהירושה