קיזוז נזקים מתשלום על עבודות חפירה

התובע טוען, שהנתבעת לא היתה רשאית לקזז את הסכום בגין הנזק שנגרם לרכוש בזק ובמידה והם סבורים על פי דין, שהאחריות לנזק היא שלו היה מקום להגיש תביעה נגדו בהתאם. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קיזוז נזקים מתשלום על עבודות חפירה: הנתבעת הנה חברה העוסקת בהתקנות חשמל ותשתית לתעשיה. בחודשים ינואר פברואר 2002, או במועד סמוך לכך, שכרה הנתבעת את שירותי התובע לביצוע עבודות חפירה באמצעות טרקטור - מחפרון שברשותו.   התובע טוען כי בתום העבודה שהוזמנה על ידי הנתבעת, הוגש חשבון בסך 24,336 ₪, אולם לטענת התובע מתוך סכום זה, שולם רק סך של 11,436 ₪ ואת היתרה בסך 12,546 ₪ נוכו על ידי הנתבעת בשל הנימוקים הבאים: לטענתם, בעת ביצוע העבודה באמצעות המחפרון גרם לנזק לרכוש השייך לחברת "בזק" ועלות תיקון הנזק הסתכמה בסך של 9,679 ₪, סכום זה קוזז כאמור לעיל. סכום נוסף של 2,766.5 ₪ קוזז מהחשבון בטענה שאירעו טעויות בחישוב החשבון. התובע טוען, שהנתבעת לא היתה רשאית לקזז את הסכום בגין הנזק שנגרם לרכוש בזק ובמידה והם סבורים על פי דין, שהאחריות לנזק היא שלו היה מקום להגיש תביעה נגדו בהתאם. התובע טוען, שביצע את העבודה ללא כל התרשלות מצדו והוא פעל בהתאם להנחיות מנהל העבודה מר ניסים אבוטבול, בשטח שפיקח על ביצוע העבודה בעת ביצועה וחתם שבוצעה כנדרש.   התובע טוען, שהנתבעת הוציאה מכתב וחתמה בשמו שהוא מוכן שיקזזו לו את הכסף מהחשבונית שהגיש. לטענת התובע, החתימה על המכתב היא לא שלו ובעקבות כך הגיש תלונה במשטרה, בגין זיוף.   באשר לקיזוז בגין טעויות בחישוב, טוען התובע שהוזמן על ידי הנתבעת לביצוע העבודה כמקשה אחת דהיינו מחפרון + פטיש וזאת על פי הזמנה מראש ואין משמעות אם באותו יום של עבודה נעשה שימוש עם הפטיש ואם לאו. מה שכן מחייב הוא ההסכם מראש ובמקרה זה, לא נכתב בהסכם אבחנה בין שימוש בפטיש בעת ביצוע העבודה במחפרון - המחיר אותו מחיר. לפיכך, התובע עותר לחייב את הנתבעת בהחזר הסכומים שקוזזו, כאמור לעיל.   הנתבעת טוענת, שהזהירה את התובע ודרשה ממנו להקפיד הקפדה יתרה בביצוע עבודתו על מנת שהתובע לא יגרום נזק לכבלים תת קרקעיים, השייכים לבזק.   הנתבעת טוענת, כי משלא נזהר התובע זהירות ראויה וגרם לקרע בכבלים הקרקעיים של בזק, האחריות לנזק רובצת לפתחו.   הנתבעת טוענת שבתאריך 04/02/02 חתם התובע בצוותא עם הנתבעת על התחייבות לשיפוי נזקי רשת ובעקבות כך, התחייב לשאת בעלות תיקון הנזק והפסד שייגרם לחברת בזק.   הנתבעת טוענת, לאור התחייבותו של התובע לשאת בעלות הנזק שנגרם, קיזזה את הסכום בסך 9,679 ₪ המהווה את סכום תיקון הנזק והוצאות התיקון על ידי חברת בזק.   הנתבעת טוענת, כי התובע היה צריך לתבוע את המבטחת של רכבו בגין הנזק שנגרם ותחת זאת בחר לתבוע את הנתבעת.   הנתבעת טוענת, כי התובע לא הנהיג שיטות עבודה בטוחות והנזק אירע בשל מעשיו ו/או מחדליו או עבודתו הלקויה ו/או הרשלנית ובאשמתו המלאה.   באשר לסכום הנוסף שקוזז בגין הטעויות בחישוב עלות ימי העבודה, הנתבעת לא התייחסה לכך בכתב-ההגנה ובדיון שהתקיים בפני טענה הנתבעת, כי התובע הגיש בקשה לתשלום מבלי לפרט את הימים שבהם התובע עשה שימוש בפטיש ועל פי כרטיס העבודה נרשם שלא נעשה שימוש בפטיש ובהתאם לכך נוכו הסכומים.   לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל באופן מלא, ביחס לסכום בסך 9,679 ₪ אשר קוזז על ידי הנתבעת. לא שוכנעתי, שהמסמך ההתחייבות לשיפוי נזקי הרשת, המסומן נספח א' שצורף לכתב ההגנה, על ידי הנתבעת, נחתם על ידי התובע.   לא שוכנעתי, שהתובע גרם נזק לכבלים התת קרקעיים בשל רשלנות או מחדל כטענת התובעת וזאת נוכח הודאתו של נציג הנתבעת בדיון לפיה המפה או התוכנית שעבד על פיה התובע לא היה סימון לקו בזק ולא הופיע בתוכנית על קיומו, על אף נוכחותו של נציג בזק שהיה במקום בעת החפירה.   בנוסף לאמור לעיל, מטעם הנתבעת נכח בשטח מפקח מטעמה שתפקידו לפקח כיאות בעת ביצוע החפירות בפועל. מפקח זה לא ביצע את תפקידו כפי שנדרש ממפקח זהיר וסביר ומיומן שנדרש ממנו לנהוג בזהירות, סבירות, מיומנות בנסיבות המקרה.   לאור כל האמור לעיל, לא היה מקום על פי דין להטיל את האחריות על התובע ולבצע את הקיזוז ישירות מבלי להגיש תביעה בהתאם כנגד התובע או מבטחיו.   באשר לסכום הנוסף, שקוזז בסך 2,450 ₪ מאחר והפעילות עם הפטיש לא היתה רצופה, אני מקבל את טענת הנתבעת לפיה אין מקום לשלם לתובע את אותו מחיר שמשתלם עבור יום עבודה ללא פטיש וזאת נוכח הפרש המחירים בין יום העבודה הכולל שימוש בפטיש לבין יום העבודה במחפרון ללא שימוש בפטיש. אשר על כן, אני דוחה את בקשת התובע לחייב את הנתבעת בתשלום הסכום שקוזז בסך 2,450 ₪.   סוף דבר: אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 9,679 ₪ , סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 07/04/02 ועד התשלום המלא בפועל. קיזוזחפירה