תאונת עבודה בעבודות שירות | עו"ד רונן פרידמן

##האם תאונה בזמן עבודות שירות נחשבת תאונת עבודה ?## האם ניתן לראות בריצוי עבודות שירות שהינו סוג של מאסר, פעילות המקימה יחסי עובד מעביד לעניין פגיעות בעבודה ? לו היה מדובר בפגיעה במסגרת עבודתו של אדם שאינו אסיר, היה עלינו לפנות לשם בירור זכויותיו השונות, למעסיקו ולביטוח הלאומי. פגיעה במהלך העבודה מוגדרת בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה - 1995: "פגיעה בעבודה" - תאונת עבודה או מחלת מקצוע; "תאונת עבודה" - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו..". ##האם ניתן לראות בריצוי עבודות שירות שהינו סוג של מאסר, פעילות המקימה יחסי עובד מעביד לעניין פגיעות בעבודה? ## נראה כי על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995: התשובה חיובית: "287. לענין פרק זה, "מתנדב" - אחד מאלה: ..... (4) מי שעושה עבודה ציבורית או שירות לציבור לפי סימנים ב'1 או ד'1 לפרק ו' של חוק העונשין. 289. מתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו, יחולו עליו ועל התלויים בו, לפי העניין, הוראות פרק ה' בשינויים המחויבים...". הוראות פרק ה' נוגעות לביטוח נפגעי עבודה. ##גם על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977 נמצא כי הזכויות מוגנות. ע"פ חוק זה: ## "עבודת שירות" - עבודת משק או עבודה ציבורית; 51ד. התנאים בעבודת משק (א) עובד שירות בעבודת משק ייחשב עובדו של המעביד במקום העבודה שבו הוא מועסק (להלן - המעביד) ויחולו עליו תנאי העבודה החלים באותו מקום עבודה, בתנאים ובתיאומים ששר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. ... 51ה. התנאים בעבודה ציבורית עובד שירות בעבודה ציבורית לא יקבל שכר ולא ייחשב כעובדו של מי שבשבילו או באמצעותו הוא מבצע את השירות, למעט לעניין דיני העונשין, דיני הבטיחות בעבודה ואחריות בנזיקין כלפי אותו עובד שירות. ##היעדרות במקום העבודה מעבודת השירות עקב תאונה:## סעיף 51ז(ד) לחוק העונשין קובע כי "תקופת הפסקת עבודת שירות וימי העדרותו של עובד שירות לפי סעיף זה, לא יבואו במנין ימי עבודת השירות, למעט היעדרות מסיבות רפואיות בשל תאונת עבודה שאירעה במסגרת עבודת השירות ובמקום עבודת השירות". תקנה 7 לתקנות קובעת כדלקמן: "(א) אירעה לעובד שירות תאונה במקום עבודת השירות, ידווחו עובד השירות והמעסיק על האירוע למפקח; דיווח עובד השירות ייעשה באופן מיידי לאחר התרחשות התאונה. (ב) עובד השירות יצהיר על פרטי התאונה ועל היעדרותו עקב התאונה לפי טופס 12 שבתוספת. (ג) ימי היעדרות מסיבות רפואיות ייחשבו במניין ימי עבודת השירות שבהם היה אמור עובד השירות לעבוד, בהתקיים התנאים שלהלן: (1) התאונה אירעה לעובד השירות במקום עבודת השירות, בזמן ביצוע עבודת השירות ובמסגרתה, דווחה למפקח כאמור בסעיף קטן (א), וניתנה לגביה הצהרה לפי סעיף קטן (ב); (2) עובד השירות אושפז בבית חולים בשל תאונת העבודה או המציא אישור רפואי לפי טופס 13 שבתוספת על כך שניידותו נפגעה ושאין ביכולתו להגיע למקום עבודת השירות, או שנבדק על ידי רופא שירות בתי הסוהר ונקבע כי אינו יכול לבצע את המוטל עליו במקום עבודת השירות או במקום עבודת שירות חלופי, שהממונה רשאי לשלוח אותו אליו בהתאם להוראות תקנה 11; עובד השירות ימציא את האישורים האמורים לא יאוחר משבעה ימים מיום תחילת ההיעדרות, אלא אם כן מצבו הרפואי אינו מאפשר זאת". התקנה מנוסחת בלשון פשוטה וברורה, שאינה נזקקת לפרשנות מורכבת. סעיף קטן ג שבה דן בשאלה מתי תימנה תקופת ההיעדרות במניין ימי עבודות השירות, וקובע לצורך זה שני תנאים מצטברים, שמפורטים בהמשך הסעיף, כאשר התנאי הראשון מתייחס לפרוצדורה הפורמלית, והתנאי השני מתייחס בעיקר למהות הפגיעה. תנאי בסיסי הוא שמדובר בתאונה שאירעה לעובד השירות במקום עבודת השירות, ומבחינה פרוצדורלית נדרש שעובד השירות ידווח על כך למפקח באופן מיידי לאחר התרחשות התאונה, יצהיר על פרטי התאונה והיעדרותו בעקבותיה על גבי טופס מתאים, וימציא מסמכים רפואיים מתאימים בתוך 7 ימים מתחילת ההיעדרות, אלא אם מצבו הרפואי אינו מאפשר זאת. מבחינה מהותית, נדרש קיומו של תנאי אחד מתוך 3 תנאים חלופיים שמפורטים בסעיף 7(ג)(2): התנאי האחד הוא אשפוז בבית חולים בעקבות התאונה; התנאי השני הוא פגיעה בניידות בעקבות התאונה, עד כדי חוסר יכולת להגיע למקום עבודת השירות, והתנאי השלישי הוא קביעה של רופא מטעם המשיב כי עובד השירות אינו יכול לבצע את המוטל עליו, לא במקום עבודת השירות הנוכחי, ואף לא במקום חלופי למקום הנוכחי. ##לסיכום:## מכל אלו, ניתן ללמוד, כי על המוסד לביטוח לאומי להוות כתובת לאסיר שנפגע במהלך עבודות השירות, בדיוק באותה המידה שהיה מהווה כתובת לפניותיו של עובד ביחסי עובד מעביד רגילים. משפט פליליעבודות שירותתאונת עבודה