תאונת עבודה בעבודות שירות

##האם תאונה בזמן עבודות שירות נחשבת תאונת עבודה ?## האם ניתן לראות בריצוי עבודות שירות שהינו סוג של מאסר, פעילות המקימה יחסי עובד מעביד לעניין פגיעות בעבודה ? לו היה מדובר בפגיעה במסגרת עבודתו של אדם שאינו אסיר, היה עלינו לפנות לשם בירור זכויותיו השונות, למעסיקו ולביטוח הלאומי. פגיעה במהלך העבודה מוגדרת בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה - 1995: "פגיעה בעבודה" - תאונת עבודה או מחלת מקצוע; "תאונת עבודה" - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו..". ##האם ניתן לראות בריצוי עבודות שירות שהינו סוג של מאסר, פעילות המקימה יחסי עובד מעביד לעניין פגיעות בעבודה? ## נראה כי על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995: התשובה חיובית: "287. לענין פרק זה, "מתנדב" - אחד מאלה: ..... (4) מי שעושה עבודה ציבורית או שירות לציבור לפי סימנים ב'1 או ד'1 לפרק ו' של חוק העונשין. 289. מתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו, יחולו עליו ועל התלויים בו, לפי העניין, הוראות פרק ה' בשינויים המחויבים...". הוראות פרק ה' נוגעות לביטוח נפגעי עבודה. ##גם על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977 נמצא כי הזכויות מוגנות. ע"פ חוק זה: ## "עבודת שירות" - עבודת משק או עבודה ציבורית; 51ד. התנאים בעבודת משק (א) עובד שירות בעבודת משק ייחשב עובדו של המעביד במקום העבודה שבו הוא מועסק (להלן - המעביד) ויחולו עליו תנאי העבודה החלים באותו מקום עבודה, בתנאים ובתיאומים ששר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. ... 51ה. התנאים בעבודה ציבורית עובד שירות בעבודה ציבורית לא יקבל שכר ולא ייחשב כעובדו של מי שבשבילו או באמצעותו הוא מבצע את השירות, למעט לעניין דיני העונשין, דיני הבטיחות בעבודה ואחריות בנזיקין כלפי אותו עובד שירות. ##לסיכום:## מכל אלו, ניתן ללמוד, כי על המוסד לביטוח לאומי להוות כתובת לאסיר שנפגע במהלך עבודות השירות, בדיוק באותה המידה שהיה מהווה כתובת לפניותיו של עובד ביחסי עובד מעביד רגילים. תאונת עבודהעבודות שירותמשפט פלילי