אחריות מכון בדיקת רכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחריות מכון בדיקת רכב: 1. עניינה של התביעה היא אחריות מכון הנתבע לבדיקות רכב לנזק שנגרם לתובע כתוצאה מאי נכונות נתוני דו"ח הבדיקה. 2. התובע ביצע בדיקת רכב לקניה לרכב מסוג מאזדה לנטיס מס' רישוי 19-825-41. הבדיקה בוצעה ביום 8.2.02 על ידי התובע. 3. בין התובע ובין הנתבע נחתם הסכם "תנאים ואחריות לבדיקת רכב לפני קניה" להלן: "ההסכם"). תוצאות הבדיקה תועדו בטופס ולצד קטגורית מנוע בטופס לא צויין כל ליקוי והוא נמצא על כן תקין. טופס הבדיקה וההסכם צורפו כנספחים לכתב התביעה. 4. לטענת התובע, הבחין ברעידות ברכב עוד בעת ביצוע הבדיקה והפנה את תשומת לב הנתבע לדבר, אך הנתבע ציין שהכל בסדר ולפיכך רכש התובע את הרכב נשוא הבדיקה. לטענת התובע, הרעידות ברכב המשיכו ועל כן פנה למוסך מאזדה שם אמרו לו כי תושבות המנוע קרועות וכי ניתן לראות הקרעים בעין. התובע פנה לנתבע ולבקשתו קיבל הצעת מחיר ממוסך מאזדה, הכוללת החלפת שתי תושבות מנוע ועבודה ובסה"כ 1,607.90 ₪. לטענת התובע, הודה בפניו הנתבע כי טעה בבדיקת תושבות המנוע והחזיר לו את עלות הבדיקה בתוספת ריבית. 6. התובע ביצע את התיקון במוסך מאזדה ולטענתו הוא זכאי להחזר כספי מן הנתבע בלא כל "השתתפות עצמית" וכל ניכוי מן המחיר, וזאת עקב התרשלות הנתבע בביצוע הבדיקה. 7. הנתבע כפר בכתב הגנתו בצורך בהחלפת התושבות ולכל הפחות טען כי יש להחליף רק אחת מן התושבות ואף זאת בחלפים משומשים ובכפוף להשתתפות עצמית, כקבוע בהסכם "תנאים ואחריות לבדיקת רכב לפני קניה" שנכרת בין הצדדים. 8. בעדותו חזר התובע על גרסתו והציג את תושבות המנוע. בהסתכלות ובעין בלתי מקצועית ניתן היה להבחין בבירור בסדק בכל קוטר תושבת המנוע של כל אחת מן התושבות. 9. בעדותו העיד הנתבע: "אני מכחיש את זה שהיתה טעות בבדיקה שהתושבות מנוע היו קרועות... הם קצת יבשות" (עמ' 2 לפרוטוקול ש' 13 - 17). 10. לאחר שהוצגו התושבות בפני בית המשפט העיד הנתבע כדלקמן: "אני מסכים שהם סדוקות ובכל זאת הרכב יכול היה לנסוע עם זה 200,000 ק"מ ולא היה צרך להחליף. יש הבדל בין שתי התושבות, בתושבת אחת סדק קטן ובתושבת השניה סדק משמעותי יותר" (פרוטוקול הדיון עמ' 3 ש' 11 - 13). הנתבע הוסיף כי: "אני בדקתי את התושבות בזמן הבדיקה. חלק מהתושבות ניתן לראות קרעים וחלק מוסתר. אם הייתי רואה פגם הייתי מסמן X ברובריקה של מנוע. לא ראיתי את זה" ( עמ' 3 לפרוטוקול ש' 4 - 5). 11. הנתבע הציג הצעת מחיר לחלפים מיום 6.3.02 בסך 589 ₪ וציין כי סכום זה בתוספת 140 ₪ לשעת עבודה לפי הצעת המחיר שקיבל התובע במאזדה מסתכמת בסך 729 ₪ שהם בערך 162$ ואינם מגיעים לסכום ההשתתפות העצמית. 12. המחלקות בין הצדדים היא בשאלות כדלקמן: א. האם היתה טעות בבדיקה. ב. אם נפלה טעות בבדיקה, האם אחראי הנתבע לנזק שנגרם לתובע כתוצאה מכך. ג. אם היתה טעות כאמור לעיל והנתבע אחראי בגין כך, האם על התובע לשאת בהשתתפות עצמית בסך 200$ בהמרה לש"ח. 13. לאחר שעיינתי בטופס הבדיקה בו הוערך המנוע כתקין וללא כל ליקויים ובהסכם, ראיתי את התושבות הסדוקות, ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, הנני קובעת כי היתה טעות בבדיקת הרכב על ידי הנתבע. 14. על פי הקבוע בהסכם אחראי הנתבע למצבו הטכני התקין של הרכב על פי ממצאי הבדיקה. (סעיפים 1, 2 ו- 5 להסכם). 15. על פי הקבוע בסעיף 4 להסכם מימוש האחריות יעשה בהבאת הרכב לתיקון ו/או לבדיקה במכון. ועל פי הקבוע בסעיף 8 (א) להסכם על המכון לבצע התיקון עד הבאת הרכב למצבו בעת הבדיקה, תוך שימוש בחלקים משופצים או משומשים. 16. בהסכם קבועה השתתפות עצמית של מזמין הבדיקה בסך 200$ בהמרה לש"ח. 17. בנסיבות העניין, העיד התובע כי: "הוא אמר לי שהוא יכול לתקן עבורי את הרכב אבל ההשתתפות העצמית שלי היא 200$ ושאלתי למה אני צריך לשלם. הוא אמר כי יש הסכם.... אני אמרתי לו שבאתי כבר עם הבעיה ואני לא צריך לשלם את ה- 200$" (עמ' 2 לפרוטוקול ש' 1 - 3). 18. לו הסכים התובע להצעת הנתבע וביצע התיקון במכון, כקבוע בסעיף 4 להסכם, היה הנתבע נושא בתשלום בסך עד 200$ בשווה ערך בשקלים - היינו 940 ₪ לערך. הנתבע במצב דברים זה היה נושא במחירי העלות של ביצוע העבודה תוך שימוש בחלקים חלופיים או אף משומשים. מעדות הנתבע עולה, כי עלות ביצוע העבודה והחלפים כאמור לעיל היתה מסתמכת בכ- 729 ₪ בלבד לערך. 20. התובע ביצע את התיקון במוסך המורשה של מאזדה, רכש חלפים מקוריים וחדשים ושילם תמורת התיקון והחלפים סך 1,607 ₪. 21. בהסכם "תנאים ואחריות לבדיקת רכב לפני קניה" החילו הצדדים את דיני החוזים על המצב הנזיקי שעלול להתרחש עקב אי נכונות ממצאי הבדיקה. הצדדים קבעו מראש בהסכם כי אם יגרם ללקוח נזק כתוצאה מאי נכונות נתוני הבדיקה, אפילו אינם נובעים מרשלנות המכון, יהיה המכון אחראי למצבו הכללי התקין של הרכב, לפי ממצאי הבדיקה. 22. עם זאת, ההסכם בין הצדדים כי מימוש האחריות מותנה בתשלום השתתפות עצמית על ידי הלקוח. תשלום ההשתתפות העצמית אינו מסוייג רק למקרים בהם הטעות בבדיקה נבעה מהתרשלות המכון, כטענת התובע, זאת על פי לשון החוזה והגיונו הכללי. 23. לפיכך, משסרב התובע לשלם את סכום ההשתתפות העצמית כקבוע בהסכם, ומשביצע את התיקון במוסך המורשה של מאזדה, תוך שימוש בחלפים מקוריים וחדשים, אין הוא זכאי לשיפוי מן הנתבע. לפיכך, התביעה נדחית. בנסיבות העניין לא מצאתי לנכון לפסוק הוצאות. רכבבדיקת רכבמכון לבדיקת רכב