אי התייצבות לערעור נגד החלטת קצין התגמולים

המערערת ובא-כוחה לא הופיעו לדיון וב"כ המשיב חזר על בקשתו למחיקת הערעור תוך שהוא מצהיר שהוא מוותר על הוצאות משפט ועל שכר-טרחת עו"ד. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי התייצבות לערעור נגד החלטת קצין התגמולים: 1. ערעור זה עניינו פגימה הקשורה עם מצב בעמוד-השידרה הצווארי. 2. המערערת, אשר שירתה כמד"סית בצה"ל היתה מעורבת באירוע חבלתי, בעת שעסקה במעבר מתח ובשל תנאי מזג אוויר (רטיבות שהיתה על המתקנים), החליקה ונחבלה בגבה. 3. בתאריך 24/01/2000, פנתה המערערת לקצין-התגמולים להכיר בה כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה לעיל. 4. בתאריך 13/06/2000, הודיע ק"ת למערערת, כי החליט לדחות את תביעתה, הואיל ובהסתמך על תוצאות הבדיקות ועל-סמך חוות-הדעת הרפואית של ד"ר ב. פרידמן, מומחה באורטופדיה, מיום 26/05/2000, הגיע לכלל מסקנה, שלא קיים "קשר סיבתי", בין הפגימה דלעיל לבין החבלה מיום 03/12/92, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים. 5. בתאריך 24/07/2000, הגישה ב"כ המערערת את הערעור הנוכחי על החלטתו האמורה לעיל של ק"ת מיום 13/06/2000. 6. לכתב-הערעור לא צירפה ב"כ המערערת כל חוות-דעת רפואית, של מומחה רפואי מטעמה, שיש בה כדי לסתור את מסקנותיו של המומחה הרפואי, עליהן סמך ק"ת את החלטתו בדחותו את תביעת המערערת. 7. ב"כ המערערת מציינת בערעורה האמור לעיל, כי נימוקים לערעור וכן מסמכים רפואיים יוגשו על ידה, בהקדם. 8. בהחלטה שניתנה על-ידנו ביום 30/07/2000, הורינו לב"כ המערערת לדאוג להגיש לנו נימוקים לערעור, וכן חוות-דעת רפואית של מומחה רפואי, תוך 4 חודשים, וקבענו ערעור זה, לישיבה ראשונה, ליום 19/11/2000. 9. ביום 19/11/2000, הופיעו בפנינו ב"כ הצדדים, וב"כ המערערת ביקשה דחייה, בת 5 חודשים, לצורך הכנת חוות-דעת רפואית. בהסכמת ב"כ המשיב, נדחה הדיון ליום 12/06/2001. 10. ביום 12/06/2001, הופיע בפנינו ב"כ הצדדים, וב"כ המערער הצהירה, כי הם עושים מאמצים לסיים את איסוף החומר, לצורך גיבוש חוות-דעת רפואית, והיא מבקשת אורכה נוספת לצורך הגשתה. 11. ב"כ המשיב הסכים לדחייה, אבל ביקש לקצוב מועד שאם עד אז לא תוגש חוות הדעת הרפואית - יימחק הערעור. בהסכמת ב"כ הצדדים, נתנה דחייה נוספת, עד ליום 30/10/2001. 12. ביום 25/10/2001, הגישה ב"כ המערערת בקשה לדחות את הדיון הואיל וניבצר ממנה, מסיבות אישיות ורפואיות, להופיע בבית המשפט. בהסכמת ב"כ המשיב, נדחה הדיון ליום 14/05/2002, ובהחלטה שניתנה על ידנו, באותו מעמד, קבענו, כי אם עד ליום 31/03/2002 לא תומצא חוות-הדעת - יימחק הערעור. 13. בתאריך 14/05/2002, הופיעו בפנינו ב"כ הצדדים, ובהסכמת ב"כ המשיב, הוארך המועד עד ליום 31/12/2002 והדיון נקבע ליום 30/03/2003. 14. ביום 30/03/2003 הופיעו בפנינו ב"כ הצדדים וב"כ המערערת הצהירה, כי בשלב זה מתקשה המערערת לגייס את הכסף כדי לקבל את חוות הדעת הרפואית הנדרשת והיא מבקשת דחייה נוספת. בהסכמת ב"כ המשיב נדחה הדיון ליום 16/12/2003. 15. ביום 16/12/2003, הופיעו בפנינו ב"כ הצדדים, וב"כ המערערת ביקשה אורכה נוספת עקב מצבה הכלכלי הקשה. עוד הצהירה ב"כ המערערת, כי אם עד ליום 12/09/2004 לא תוגש חוות-דעת רפואית מתאימה, היא מסכימה למחיקת הערעור, ללא שתחוייב בהוצאות. 16. הדיון נדחה ליום 12/09/2004. 17. ביום 12/09/2004 הופיע בפנינו ב"כ המשיב. המערערת ובא-כוחה לא הופיעו לדיון וב"כ המשיב חזר על בקשתו למחיקת הערעור תוך שהוא מצהיר שהוא מוותר על הוצאות משפט ועל שכר-טרחת עו"ד. 18. במצב דברים זה, אנו מחליטים להעתר לבקשת ב"כ המשיב, ומחליטים למחוק ערעור זה. 19. ב"כ המשיב וויתר על הוצאות ואין צו להוצאות. צבאקצין התגמוליםערעור