אי תשלום לשיפוצניק על עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי תשלום לשיפוצניק על עבודה: מבוא התובע הינו קבלן שיפוצים, הגיש תביעתו זו נגד הנתבעים לתשלום יתרת שכרו אשר הגיע לו, לטענתו, בגין עבודה שביצע בדירת הנתבעים במושב חרב לאת, כאשר סכום התביעה כולל ריבית עד ליום הגשת התביעה - 25,737 ₪. התובע טוען בכתב תביעתו כי מחיר העבודה שהתחייב לבצע הינו סך של 48,481 ₪, ובגין התוספת סך של 4,200 ₪, וכל העבודה הסתכמה בסכום של 52,681 ₪. הנתבעים שילמו סך של 28,850 ₪ ונותרו חייבים סך של 23,831 ₪. בתצהיר העדות ראשית הצהיר התובע כי שווי העבודה הנוספת הינו סך של 5,616 ₪ ולא 4,200 ₪, כפי שנטען בכתב התביעה. הנתבעים טענו בכתב הגנתם כי עבודתו של התובע היתה לקויה והוא גרם להם לנזקים בסך 36,600 ₪, לא כולל מע"מ, ולכן הגישו תביעה שכנגד בה תבעו את התובע לתשלום הנזקים שנגרמו להם, וכן בגין שכר שמאי שהכין עבורם חוו"ד. כן תבעו נזקים שגרם להם התובע בגין רכישת קרמיקה, עגמת נפש וירידת ערך הדירה, ובסה"כ תבעו הנתבעים בתביעה שכנגד סך של 54,814 ₪. הנתבעים טענו כי שווי העבודה עפ"י הצעת המחיר הוא שווי של 11,500$ (ללא תוספת מע"מ), אלא אם התובע ינפיק חשבוניות. עוד הם טענו כי התובע ביצע עבודה נוספת בסך 4,500 ₪. הנתבעים שילמו לתובע סך השווה ל- 8,239$ ונותרה יתרה בסך 3,261$. יחד עם העבודה הנוספת נותרו חייבים לתובע סך של 17,035 ₪. לאחר קיזוז הסכום הנ"ל מסכום הנזקים שנגרמו להם, תישאר יתרה בסך 37,779 ₪ אותה הם תובעים, כאמור, בתביעה שכנגד. לתמיכה בתביעתם הגישו הנתבעים חוו"ד של מומחה אשר העריך את הליקויים בעבודת התובע בסכום של 36,600 ₪. התובע הגיש חו"ד מטעמו לפיה כל העבודה שביצע הוא נבדקה בצורה יסודית ולא נמצא כל ליקוי, ולדעת המומחה, "העבודה בוצעה בצורה מקצועית, אטומה, עם שיפועים נכונים, ללא כל בעיה שהיא". בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם ביהמ"ש, אשר העריך אך הליקויים בדירה בסכום של 8,775 ₪, כאשר התיקון כולל פיקוח על העבודה ומע"מ. לטענת הנתבעים, הליקויים היו כפי שמפורט במסמך קבלה מיום 2.3.98 (נספח ד' לתצהיר התובע), והם תיקנו את הליקויים. עוד טוען התובע כי הליקויים שמצא המומחה מטעם ביהמ"ש, הם ליקויים של עבודות שלא הוא ביצע, ובסיכומיו מפרט הוא כל ליקוי. לאחר שעיינתי במסמכים ובסיכומי ב"כ הצדדים, הגעתי למסקנות הבאות: בנסיבות הענין לא ראיתי לנכון לאפשר לתובע לתקן את הליקויים. שווי העבודה הוא כפי שמצוין בהצעת המחיר, דהיינו סך של 41,437 ₪, כאשר הסכום הנ"ל אינו כולל מע"מ כפי שמצוין בהצעת המחיר, דהיינו - מחיר העבודה הינו 48,431 ₪. מחיר העבודה הנוספת הוא סך של 4,200 ₪, ובסה"כ שווי כל העבודה - 52,681 ₪. הסכום שנתקבל ע"י התובע הוא סך של 29,090 ₪, כך שהיתרה המגיעה לתובע היא בסך 23,591 ₪. סכום הליקוים הוא סך של 8,775 ₪ כפי שנקבע ע"י המומחה מטעם ביהמ"ש, אך בהתחשב בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה, אני קובע כי חלק מהנזקים, לפחות אלה המפורטים בסעיף 4, לא נגרמו באשמת התובע, ואני מעריך את כל שווי תיקון הליקויים שנגרמו באשמת התובע בסך של 7,500 ₪. לאור האמור לעיל, מגיעה לתובע יתרה בסך של 16,091 ₪. סיכומו של דבר, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך של 16,091 ₪, בצירוף הצמדה מיום 1.3.98 ועד התשלום המלא בפועל. בכפוף לאמור לעיל, אני דוחה את התביעה שכנגד. בנסיבות הענין אינני פוסק הוצאות למי מהצדדים. שיפוצניק