ביטול טיול לחו''ל - החזר מקדמה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול טיול לחו''ל - החזר מקדמה: 1. עניינן של התביעה והתביעה שכנגד הוא עתירת התובעים להשבת מקדמה ששילמו לנתבעת מספר 1 עבור חבילת תיור שהזמינו וביטלו, ועתירת התובעות שכנגד לתשלום דמי ביטול בגין ביטול העסקה. 2. אין חולק כי התובעים הזמינו מן הנתבעת מספר 1, באמצעות הנתבעת מספר 2 חבילת תיור לכרתים. המועד המתוכנן לטיסה לכרתים היה יום 1.10.01 מוסכם בין הצדדים כי ביום 11.9.01 הודיע התובע מספר 2 לנתבעת מספר 2 על ביטול העסקה. במועד זה התרחש אירוע הטרור שגרם לקריסת "מגדלי התאומים". 3. לטענת התובעים בתקופה שקדמה לביטול העסקה חשה התובעת מספר 2 ברע, בהמשך הוברר בבדיקות רפואיות כי לקתה בלבה וביום 30.9.01 עברה צינטור. לטענת התובעים ביטול העסקה נעשה עקב מצבה הבריאותי של התובעת מספר 1. לטענת התובעים אירועי הטרור , גם הם השפיעו על הרצון לבטל את הנסיעה, בנסיבות העניין. התובעים צירפו לכתב התביעה מסמכים רפואיים המעידים על מצבה הרפואי של התובעת לאחר ביטול העסקה. 4. לטענת התובעים פנו לנתבעות בבקשה להשבת המקדמה וסורבו. התובעים טוענים כי משביטלו את העסקה 21 ימים לפני מועד הטיסה, לא היה סירוב הנתבעות להשבת המקדמה מוצדק. 5. בכתב ההגנה טוענות הנתבעות כי בטרם נערכה ההזמנה, הבהירה הנתבעת מספר 2 לתובעים כי אם יבטלו את העסקה במועד הקצר משלושה שבועות (שלושה שבועות של ימי עבודה), קודם למועד היציאה לחו"ל, ידרשו לשלם דמי ביטול בשיעורים גבוהים וניכרים. (סעיף 5.3 לכתב ההגנה). 6. לטענת הנתבעות ביטול העסקה נעשה בשל אירועי הטרור ב"מגדלי התאומים". לטענתן מתוך רצון טוב פנו לספק השירותים על מנת שינסה למכור את חבילת התיור, אך משזה כשל, חויבו הנתבעות על ידי הספק בדמי ביטול בשיעור 300$, שהוא שיעור הנמוך מן השיעור הרגיל בנסיבות העניין. סכום זה בשווה ערך בשקלים בהפחתת המקדמה ששולמה על ידי התובעים הוא הסכום הנתבע על ידי התובעות בתביעה שכנגד. לטענת הנתבעות בפועלן כאמור לעיל לא נפל כל דופי. 7. הנתבעות מוסיפות וטוענות כי כרטיסי הטיסה הוצאו עוד ביום 10.9.01, וזאת על ידי מר שחר, חברם של התובעים, בשמם ובמקומם, ומטעם זה לא ניתנים היו הכרטיסים עוד לביטול. 8. בעדותו חזר התובע על הגרסה המפורטת בכתב התביעה. התובע העיד כי "אני ידעתי על 21 יום ולכן התקשרתי ביום האחרון שראיתי שאישתי לא מרגישה טוב." (פרוטוקול הדיון עמוד 4 שורה 23). "לא הסבירו לי כלום מה זה 3 שבועות, קיבלתי את הדברים כפשוטם, ידעתי מתוך ידע אישי שצריך לבטל 15 יום לפני הזמן." (עמוד 8 לפרוטוקול שורות 18 - 19). כמו כן העיד התובע: "מר שחר הזמין לעצמו ואני הזמנתי לעצמי." (פרוטוקול הדיון עמוד 5 שורה 12). וכן: "אני לא ידעתי שהוא הולך לכרטס את הכרטיסים. אני לא ביקשתי לעשות זאת בשבילי. מר שחר ידע את מצבה של אשתי, וראה שהיא נמצאת בחרדה." (פרוטוקול הדיון עמוד 8 שורות 1 -29.) 9. בדיון שהתקיים ביום 22.8.02 העיד מר שחר כדלקמן: "באתי למשרד נסיעות, אמרתי שאני רוצה לנסוע, ואמרתי שיש לי גם חבר שרוצה לנסוע, הזמנתי לעצמי, שלימתי לעצמי, ואמרתי שהוא יבוא ויעשה את הסידורים הכספיים ומה שהוא צריך לעשות - שיזמין לעצמו... כשטלפנו אלי ואמרו שיש כרטיסים,באתי ושילמתי." (עמוד 10 לפרוטוקול שורה 5 ואילך). 10. הנתבעת מספר 2 העידה אף היא וחזרה על הגרסה שבכתב ההגנה. הנתבעת מספר 2 העידה בנוסף כדלקמן: "אני מעיינת בלוח שנה משנת 2001. מיום ההודעה ועד יום הנסיעה חלפו 15 ימי עבודה. בגלל החגים ראש השנה ויום כיפור. ובסה"כ חלפו 21 ימים כולל יום ההודעה ויום הנסיעה." (פרוטוקול הדיון עמוד 3 שורות 22 - 24). כן העידה הנתבעת מספר 2: "לענין ימי העבודה התובע לא שאל אותי אם זה כולל או לא ימי ואני לא עניתי." (פרוטוקול הדיון בעמוד 5 שורה 5). העידה הנתבעת מספר 2 "אנו לא מוסרים בכתב את פרטי ההתקשרות והתנאים שבהם ניתן לבטל אותם." (פרוטוקול הדיון בעמוד 2 שורות 18 -19). מסמכי ההתקשרות בין הצדדים צורפו כנספח א' לכתב ההגנה ואמנם אינם כוללים התייחסות למועד ביטול העסקה והתנאים לכך. 11. על פי הקבוע בתקנה 8 (13) לתקנות שירותי תיירות (סוכנויות) - התשס"א - 2000, (להלן: "התקנות") מארגן תיור ימסור בכתב פרטים למי שרכש חבילת תיור שארגן על: "מועדים ותנאים אפשריים לביטול רכישת החבילה בידי הלקוח והסכומים שיש לשלמם בשל ביטול כאמור." 12. לאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי בכתבי הטענות ובמוצגים הגעתי לידי מסקנה כי בנסיבות העניין ועל פי עדות הנתבעת מספר 2 עצמה, הפרו הנתבעות את חובתן על פי התקנות למסור לתובעים בכתב מידע על תנאי ומועדי הביטול. בעטיו של מחדל זה, ומשלא נתן לתובעים הסבר מפורט בדבר המועדים והתנאים לביטול העסקה, סבר התובע כי הודעתו בדבר ביטול העסקה נמסרת במועד האחרון האפשרי, ללא חיוב בדמי ביטול. בנסיבות אלה יש לראות את הודעת הביטול מטעם התובעים כהודעה שנמסרה במועד. הנתבעת מספר 2 פעלה כעובדת הנתבעת מספר 1 ובנסיבות הענין לא מצאתי לנכון לחייבה באופן אישי. 13. מעדות מר שחר עולה כי הפקת הכרטיסים ביום 10.9.01 לא נעשתה בשליחות התובעים אלא עבור משפחת שחר בלבד. באשר מועד הטיסה המתוכנן היה יום 1.10.01 יכולה וצריכה היתה הנתבעת מספר 2 לברר עם התובעים, ולו אף טלפונית בלבד, אם אמנם יש להפיק גם את כרטיסיהם. לו כך נעשה, היה נמנע הנזק שנגרם לנתבעות, או מי מהן, בגין חיובן בדמי ביטול הטיסה על ידי ספק השירותים. 14. לאור כל האמור לעיל הנני מחייבת את הנתבעת 1 להשיב לתובעים סך 474 ₪. כן תשא הנתבעת מס' 1 בהוצאות התובעים בסך 350 ₪. החיובים הקבועים בפסק הדין יבוצעו תוך 21 ימים מהיום. התביעה כנגד הנתבעת 2 נדחית. התביעה שכנגד נדחית.נופשביטול חופשה / טיולמקדמה