האם מנהל בית ספר יכול להיות חבר מועצה בעירייה ?

האם תפקידו של המבקש כמנהל בית ספר פוסל אותו מלכהן כחבר במועצת העיריה בה נמצא בית הספר אותו הוא מנהל ? קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא האם מנהל בית ספר יכול להיות חבר מועצה בעירייה: .1בקשה על פי סעיף 123א' (ד) לפקודת העיריות נוסח חדש, לביטול הודעה על "התפנות מקומו של חבר המועצה". הבקשה הוגשה על ידי מר יקי גוב ארי, המבקש, חבר מועצת העיר מעלות-תרשיחא. .2המבקש מכהן כמנהל בית ספר ארזים שבמעלות. בבחירות שהתקיימו ביום 10.11.1998נבחר המבקש להיות חבר מועצת העיריה מטעם רשימת "יש דרך אחרת תפנית במעלות-תרשיחא". .3ביום 25.11.98שלח ראש עירית מעלות-תרשיחא, המשיב בבקשה זו, מכתב אל המבקש בו הודיע לו "כי אינו יכול לכהן כחבר מועצת עירית מעלות-תרשיחא וכמנהל בית הספר בעת ובעונה אחת, בשל ניגוד ענינים בין שני התפקידים". המבקש נתבקש על ידי ראש העיר להודיעו תוך 7ימים באיזה מבין שני התפקידים הוא בוחר להמשיך למלא. משלא באה כל תגובה מטעם המבקש, שלח המשיב למבקש הודעה מיום 2.12.1998בה רשם לאמור: "מכח סמכותי על פי סעיף 123א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש), הנני להודיעך על התפנות מקומך כחבר מועצת עירית מעלות-תרשיחא, וזאת לאור הוראת סעיף 120(4) לפקודת העיריות, היותך עובד מדינה (מנהל בית הספר) בתחום הרשות המקומית, כאשר תפקידך זה יוצר ניגוד ענינים הנ"ל, הנך פסול מלכהן כחבר במועצת עירית מעלות-תרשיחא". .4וזה נוסח סעיף 123א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש), שמכוחו מבקש ראש העיריה לפעול. "נראה לראש העיריה כי חבר המועצה פסול לכהן או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 123, ישלח לו ראש העיריה הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה, ויפרט בה את הסיבות לכך; ההודעה תשלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה, והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לממונה". .5סעיף 120לפקודת העיריות הדן ב"פסולים לכהונה " קובע בסעיף קטן (4) לאמור: "עובד המדינה בשכר, שעבודתו קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, או שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה". .6והשאלה המבקשת בדיקה ותשובה היא זו. האם תפקידו של המבקש כמנהל בית ספר פוסל אותו מלכהן כחבר במועצת העיריה בה נמצא בית הספר אותו הוא מנהל. לשון אחר: האם קיימת או עלולה להיות קיימת סתירה או אי התאמה בין תפקידיו כמנהל בית הספר שבמעלות-תרשחיא לבין תפקידיו כחבר המועצה של אותה עיר. .7ניגוד ענינים. הכלל האוסר ניגוד ענינים אינו מכוון רק לעצם שיקול הדעת בביצוע פעולה או תפקיד. האיסור הוא על המצאות במצב שבו עלול להיות ניגוד ענינים. מטרת הכלל הוא למנוע את הרע בטרם יארע. הכלל צופה פני עתיד. אין זה מעלה או מוריד אם בפועל שיקול הדעת הוא ראוי. גם אין זה מעלה או מוריד אם בפועל נגרם נזק או הוענקה טובת הנאה לזה שלמענו פועלים. ראה בהקשר זה, פרופ' אהרון ברק, "ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד" [משפטים י' עמ' 11, 12]. וראה כמו כן (נצרת) ת.א. 329/94, הרב יצחק קקון נגד ראש עירית קרית שמונה (תקדין מחוזי כרך 95(2) תשנ"ה תשנ"ו - 1995). .8בבג"צ 531/97 סיעת "הליכוד" בעירית פתח-תקוה נ' מועצת עירית פתח .8ואח' (פ"ד לד (2) 566הגדיר השופט ברק את היקפו של האיסור בהחלטתו על עובדי ציבור: "עובד ציבור אסור לו להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד ענינים בין האינטרס הקשור בביצוע סמכותו וכוחו, לבין אינטרס אחר כלשהו שאף עמו הוא קשור (בעמ' 571). כלל זה, שהוא מן החשובים בעקרונות הצדק הטבעי, מיועד, בעיקרו, להבטיח, כי במילוי תפקידו יפעל עובד הציבור (או מי שנושא בחובת נאמנות בתחום המשפט הפרטי) על יסודם של שיקולים ענינים, ביושר, בסבירות ובהגינות; שכן באפשרות שייקלע למצב של ניגוד ענינים טמון חשש שלא יעלה בידו למלא את חובתו כהלכה ויחטא - מודע או אף שלא במודע - במשוא פנים. כשהמדובר במילוי תפקיד ציבורי מתווסף, לרציונל של הכלל, גם הצורך לקיים את אמון הציבור ברשויות המינהל". (בג"צ 531/97 הנ"ל, שם; וראה גם: א' ברק, "ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד", משפטים י' (שם). 11, בעמ' 16). ובאותו הקשר מפי כב' השופט ברק בבג"צ 214/79: " .3בתפקידו כחבר המועצה חייב העותר לשוות לנגד עיניו את טובתה של המועצה ואת קידום עניניה. עליו לפעול לשם הגשמתו של אינטרס זה. בתפקידו כמנהל בית הספר חייב העותר לשוות לנגד עיניו את טובתו של בית הספר ואת קידום עניניו. עליו לפעול לשם הגשמתו של אינטרס זה. האם בין שני אינטרסים אלה עלולה להיות סתירה או אי התאמה? יושם אל לב: השאלה אינה אם קיימת הלכה למעשה סתירה או אי-התאמה. השאלה הינה אם עלולה להתקיים סתירה או אי התאמה, דהיינו, אם קיימת אפשרות ממשית של ניגוד ענינים. מבחנו של החוק הוא אוביקטיבי, והוא בא למנוע מאדם מלהמצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד ענינים. טעמה של ההוראה הוא כפול. הטעם הראשון הינו פרגמטי. הוא בא להגן על האינטרסים של המועצה המקומית, אשר עלולים להפגע אם חבר המועצה עלול להעדיף אינטרס אחר עליו הוא מופקד על פני האינטרסים של המועצה. הטעם השני הוא ערכי. הוא בא להבטיח קיומו של שירות ציבורי סדיר, אחראי ובעל עמדה ציבורית נאותה. דבר זה מחייב אמון הציבור כי ההחלטות של הרשויות הציבוריות בענינו נובעות משיקולים עניניים, הנעשים ביושר ובהגינות, תוך מתן יחס של שויון לכל אזרח הבא במגע עם הרשות הציבורית. חבר מועצה הנתון לניגוד ענינים פוגם באימון הציבור במערכת השלטונית". בג"צ 214/79, טארק רפיק נ' יו"ר המועצה המקומית טירה (פד"י לד (1) 431). .9דיון. די בתצהירו של המבקש ובדברים שאמר בחקירה נגדית על אותו תצהיר, כדי ללמוד מתוכם על ניגוד אינטרסים ברור, גם אפשרי גם קיים, בין תפקידו כמנהל בית הספר לבין תפקידו כחבר המועצה. המבקש משמש כמנהל בית ספר ארזים שבמעלות זה 13שנה. בבית הספר, אותו הוא מנהל, לומדים כמעט 550תלמיד, תחת שרביטם של 44מורים, עובדי משרד החנוך ו 15מורים שאינם עובדי משרד החנוך, אל אלה יש להוסיף עובדי מנהלה וכן עובדי נקיון. .10המבקש אינו חולק על כך שבין יתר תפקידיו כמנהל, הוא נמצא בקשר ישיר עם המחלקות השונות בעיריה בענינים שונים. ביניהם תקציב, יום חנוך ארוך, מבנים, חדרי לימוד, עובדי מנהלה, עובדי נקיון ועוד. חלק ניכר מבין אלה באים מכוחה של העיריה. ואני מכוון בעיקר למבנים, חדרי לימוד, עובדי מנהלה, עובדי נקיון, תחזוקה ועוד. וכל אלה מתקציב העיריה ועל חשבונה. אלא מאי, כך הוא מוסיף וטוען, כדי לנטרל ניגוד אינטרסים בין שני תפקידיו, הוא עמד והעביר את כל הנושאים ביחסים שבין בית הספר לבין המחלקות השונות שבעיריה, הכל - לסגנו מר זריהן. בתצהירו מצטט המבקש מתוך מכתב שקבל מאת מנכ"ל העיריה: "הריני להודיעך שמבחינתה של עירית מעלות-תחשיחא, מי שמנהל את בית ספר ארזים הוא מר שמעון זריהן. הנחנו את ראש מינהל החינוך ליצור קשר עם מר זריהן בלבד, בכל הקשור לתפקידו השוטף של בית הספר...". בחקירתו נשאל המבקש באותו נושא, נשאל והשיב: "ש. אני מבין שבעצם עמדתך היא כזאת שמנהל בית ספר המכהן כחבר מועצה, בשני התפקידים יחדיו, טמון ניגוד אינטרסים ובמקרה הספציפי שלך אתה תנטרל את אותו ניגוד איטרסים? ת. העיריה, ראש העיר וראש מינהל החינוך כתבו לי שאת כל עניני בית ספר ינהל הסגן שלי מר שמעון זריהן. הנושא ממוסמך וכתוב למנהל המחוז ולכל הגורמים הבכירים במשרד החינוך. את כל עניני הפדגוגיה והחינוך של בית הספר מול משרד החינוך אני אעשה, ואת הקשר עם הרשות המקומית מקובל עלי שיעשה סגני, אם יש ניגוד אינטרסים. הבעיה היתה שאני שבתי בתחילת דצמבר לעבודה, ולצערי אחיו הצעיר של סגני נפטר והוא לא היה במצב שיכול לנהל את הענינים. היה בתקופה קשה ולקח מספר שבועות עד שנתתי לו לנהל את כל הענינים בבית הספר. יתרה מזאת. עד לרגע זה אני מנוע מהעיריה להגיע לישיבות מנהלים אלא סגני בלבד נדרש לכך. פיקוח משרד החינוך יודע על כך, וברוך השם ההשגים הלימודיים והחינוך הערכי והחברתי בבית הספר לא נפגעו". .11הבחנה זו אינה מקובלת עלי. סגנו של המנהל הינו היד הארוכה של המנהל, בתפקידים כאלה או אחרים, שהמנהל מורה לו אותם. אותו סגן נתון לפקוחו וכן למרותו של המנהל, ולו הוא חייב דין וחשבון. לא מכוחו הוא, בא הסגן אל הרשויות השונות שהוא צריך להם בעיריה, אלא מכוח מי ששלח אותו שמה, קרי: מכוחו של המנהל. .12ולא רק מפיו של המבקש, הלא הוא מנהל בית הספר, אלא גם מפיו של ראש העיר עצמו, מר שלמה בוחבוט בתצהירו: " .2עירית מעלות תרשיחא הינה מבין העיריות המובילות בתחום החינוך במדינת ישראל. החלק הארי של תקציב העיריה מופנה למערכת החינוך המקומית אשר במשך השנים התפתחה בצורה מרשימה ביותר. .3 העיריה מוערבת מעורבות פעילה ומסיבית בכל מערכות החינוך בישוב כאשר העיריה משתפת את כל המערכת החינוכית בתי ספר, מנהלי בתי ספר, מפקח משרד החינוך והתרבות, מורים ואנשי אקדמיה בהתווית תוכניות חינוך בישוב, יישומן תיקצובן על כל הכרוך בכך. .4 בישוב פועלות ועדות היגוי לעניני חינוך בהם שותפים מנהלי בתי ספר, ועדי הורים ונציגי הרשות. .5 ... מנהלי בתי מעורבים כמעט בכל החלטה הנוגעת לבתי הספר בישוב ובפעילות החינוכית שבהם. מר גוב ארי, באופן אישי, נטל ועודנו נוטל חלק בקבלת ההחלטות בכל הנוגע להפעלת בית הספר, בין היתר הפעלת יום חינוך ארוך, ישום תוכניות חדשניות תיקצוב בית הספר, בדק בית, העסקת עובדים וכו'". בהמשך צירף ראש העיר לתצהירו כמה מכתבים מתוכם ניתן ללמוד על מעורבות קיימת ומעורבות אפשרית של המבקש בעניני בית הספר ביחסיו עם מחלקות שונות של העיריה. ואני מכוון להעתקי מכתבים שצורפו לתצהיר. מוצגים ב' עד ח' לתצהירו. .13סוף דבר. בקשתם של המבקשים נדחית. המבקשים, אהדדי, ישלמו למשיב את הוצאות הבקשה וכן 000, 10ש"ח שכ"ט עו"ד, בצירוף מע"מ, ריבית והפרשי הצמדה כדין. מנהל בית ספרבית ספרעירייהשאלות משפטיותחברי מועצהדיני חינוך