הגדרת רכוש משותף

מהי הגדרת "רכוש משותף" ? בהגדרות לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין: "רכוש משותף" מוגדר ככל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". בהגדרת "דירה" בבית משותף המופיעה בסעיף 52 לחוק המקרקעין:"דירה" מוגדרת כחדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר. צירוף שתי ההגדרות זו לזו מביא להבנה, כי "רכוש משותף" הוא כל מה שאינו רשום כ"דירה" כהגדרתה בחוק, ומיועד לשמש את כל בעלי הדירות בבית, ולמצער את מרביתם. רכוש משותףהגדרות משפטיות