הקלטת דיון בועדת המכרזים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הקלטת דיון בועדת המכרזים: הנשיא (גולדברג): .1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בנצרת (השופט מייבלום - אב-בית-הדין; וה"ה וינשטיין ופיק - נציגי ציבור; תב"ע מז/325-3), אשר דחה על הסף את תביעת המערער שעניינה תוצאות מכרז שבו השתתף, וזאת מן הטעם, שהתברר במהלך הדיון כי המערער הקליט, ללא ידיעת חברי ועדת המכרזים, את אותו חלק מדיוני הוועד בה השתתף. לאחר שמיעת הערעור החלטנו על אתר לדחותו, תוך חיוב המערער בהוצאות ולהלן נימוקינו. .2היחסים בין המערער לבין המדינה הם יחסי עובד-מעביד, ובתור שכאלה חייבים הם להתנהל בתום לב מלא ובהגינות, שהיא אף מעבר לחובת חום הלב. חובת תום הלב נובעת מסעיף 39לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, ומסעיף 61(ב) לאותו חוק חובת ההגינות, שהיא כאמור מעבר לחובת "תום הלב" עולה משורה ארוכה של הלכות שיצאו מבית-דין זה, ומבית-המשפט העליון, טרם חקיקת חוק החוזים ואחריו (ראה בסוגיה זאת [2], מ. גולדברג: תום לב במשפט העבודה, ספר בר-ניב, ע' 139, 143). .3אין ולא יכול להיות ספק כי התנהגותו של המערער בהופיעו בפני ועדת המכרזים יש בה, כקביעת בית-הדין האזורי, הערמה על הוועדה וחבריה, ובכך התנהגות שאינה ממלאה אחרי קריטריונים מינימליים של התנהגות נאותה. .4בדין אימץ בית-הדין האזורי את דבריו של בית-המשפט העליון: "מי שחטא בעצמו בכל הנוגע לדרך השתתפותו במכרז, לא נשמע לו כאשר יבוא להלין על תוצאות המכרז" (בג"צ 256/85, בשג"צ 10/85[1], בע' 612, מפי הנשיא שמגר). .5באת-כוח המדינה המציאה לנו את פסק-דינו של בית המשפט העליון בבג"צ 103/81(אורי אבנר נגד שר המשפטים ואח' - לא פורסם), אשר בו נדון עניין דומה, אך לא זהה. עניינו של בג"צ 103/81היתה עתירה נגד ועדת בוחנים בבחינות התמחות של לשכת עורכי-הדין; במהלך הדיון בעתירה התברר שהעותר הקליט את ההליכים בבחינת התמחות מבלי שהבוחנים היו מודעים להקלטה, ואף הגדיל לעשות - ניסה להקליט את דיוני בית-המשפט מבלי ששופטיו היו מודעים לכך. בית-המשפט העליון דחה את העתירה על הסף, מבלי להיזקק לה לגופה, בקובעו, כי: "התנהגות זו של העותר אינה ממלאת אחרי חובת הגילוי הגמורה שבו חייב עורך-דין כלפי בית-המשפט וכלפי ועדה סטטוטורית שלפניה הוא מופיע, ומי שמבקש להיות עורך-דין, וזו מטרת עתירתו לבית המשפט, חייב בחובה דומה. בשל התנהגות העותר בעריכת ההקלטה הסמויה בדיון בוועדת הבוחנים ונסיונו לערוך הקלטה סמויה באולם בית-המשפט אין אנו מוכנים להושיט לו סעד". דברים אלה של בית המשפט העליון יפים, בשינויים המתבקשים, אף לענייננו, לאור חובת ההגינות ותום הלב הנדרשת ביחסי עובד-מעביד.הקלטת דיוןמכרזדיוןהקלטה