נכה שמסרב לעבוד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכה שמסרב לעבוד: .1לפנינו ערעור לפי סעיף 127לד לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, על החלטת ועדת הנכות לעררים, אשר קבעה ביום 18.8.1983כי דרגת הנכות התפקודית של המערער היא נמוכה מ-%.50 נימוקה של הוועדה - סירובו של המערער לקבל עבודות שהוצעו לו המתאימות למגבלותיו הרפואיות. .2עיקר טענות המערער הן, כי בהיותו בוגר כיתה י"ב וכמי שעבר קורס בפקידות (שלא הסתיים), הוא זכאי לעבוד בעבודה בפקידות ועבודה אחרת אינה מתאימה לו. .3כנגד זה טען המשיב, כי לא נפלה כל טעות בהחלטת ועדת הנכות לעררים. .4הסמכות לקבוע, אם העבודה אשר הוצעה למבוטח מתאימה למגבלותיו הרפואיות, נתונה מכוח החוק לוועדת הנכות לעררים בלבד, ואין בית-הדין רשאי להתערב במסקנתה כל עוד לא נפלה טעות משפטית בהחלטתה; מובן שלא המבוטח מוסמך לקבוע, אם הוא מסוגל לעבודה אליה נשלח אם לאו. בית-דין זה פסק בעבר בסוגיית "עבודה מתאימה" מספר פעמים, וכך נאמר באותם פסקי-דין: א) בדב"ע שם/746- 01(לא פורסם) נפסק: "המערערת טוענת, כי לא קיבלה גמלת נכות בגין פרק זמן שהעבודות שהוצעו לה לא התאימו לה מבחינה אישית וכישורים. אכן ייתכן שהעבודות שהוצעו לה לא נראו לה מבחינת עדיפות בחירה של אדם בריא. לא זה הוא הקובע, עת מדובר בקצבת נכות. הקובע הוא, אם ישנה אפשרות לקבל עבודה המתאימה לנכה מבחינת יכולתו הפיזיולוגית וסביר, במכלול הנסיבות, לצפות שהנכה יקבל אותה עבודה. מהאמור עולה, כי דין הערעור להידחות"; ב) בדב"ע שם/2010- 01(לא פורסם) נפסק: "נשוא הערעור הוא החלטה של ועדת נכות לעררים מיום 18.6.1980מדו"ח הערר עולה בבירור, כי המערער עומד על כך שתימצא עבורו עבודה ההולמת את עברו המקצועי, ולא עבודה בייצור. גם מדברי המערער היום לא נוכל להסיק, כי עמדתו שונה. אין החוק קובע, שרק עבודה המתאימה ל"מעמדו" המקצועי בעבר היא עבודה המשמשת "מקור הכנסה". על כן דין הערעור להידחות"; ג) בדב"ע מב/1638- 01[1], נפסק (בע' 350): "מכל האמור עולה, כי ה'עבודה המוצעת' לנכה בנכות כללית אינה חייבת להיות עבודה התואמת את כישוריו המקצועיים של האיש, אלא את יכולתו הפיזיולוגית". .5בענייננו אין כל טעות שבחוק ועל כן דין הערעור להידחות. אין צו להוצאות.נכות