נפילה במדרגות הכניסה לבניין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נפילה במדרגות הכניסה לבניין: 1. זוהי תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת ביום 30.1.98 עת נפלה במדרגות היוצאות מבניין מס' 858 הנמצא בקריית שמונה אשר בו התגוררה (להלן: "הבניין"). לטענת התובעת, היא ירדה במדרגות לכיוון הכביש הראשי וכשהגיעה למדרגה שלא היתה יציבה והתנדנדה, איבדה את שיווי משקלה ונפלה על גבה ועל רגלה הימנית (להלן: "התאונה"). התובעת הוסיפה וטענה, כי הנפילה אירעה כתוצאה מרשלנותה של הנתבעת בהיותה הבעלים והמחזיקה של הבניין. 2. הנתבעת (להלן: "המודיעה") שלחה הודעת צד שלישי אל "מוניטין" קבלן רשום לעבודות כלליות ועוסק מורשה (להלן: "הקבלן") ואל "סהר", המבטחת שלו. לטענת המודיעה, ביום 17.12.96 נחתם חוזה בינה לבין הקבלן (להלן: "החוזה"), לפיו הוסכם שהאחרון יהיה אחראי לביצוע כל עבודות השיפוץ באזור בו מצוי הבניין שבו אירעה התאונה ויהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות השיפוץ לגופו או לרכושו של אדם כלשהו. כמו כן, הוסכם שעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים המעשיים למניעת נזקים מעין אלה. עוד טענה המודיעה, כי לפי החוזה אחראי הקבלן כלפי כל צד שלישי לנזקים שייגרמו ובמידה והמודיעה תידרש לשלם פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למודיעה את סכום הפיצוי. לפיכך, המודיעה טוענת, כי הצדדים השלישיים נושאים באחריות מלאה לאירוע התאונה בשל רשלנותו של הקבלן. מאידך, הקבלן טען, כי הנזק נגרם אם בכלל ע"י נכס שלא היתה לו שליטה עליו וכי האחריות למפגע נופלת על המודיעה, שהיא הבעלים של הבניין ואחראית לאחזקתו התקינה. כמו כן, טען הקבלן, כי התאונה אירעה 11 חודשים לאחר שסיים את עבודתו בבניין. 3. ביום 26.3.01 ניתן פסק דין חלקי בהסכמת הצדדים, לפיו סולקה תביעת התובעת ושולם לה סכום בסך 58,000 + מע"מ ושכ"ט עו"ד בשיעור של 15% ומע"מ. סכום זה שולם ע"י המודיעה והצדדים השלישיים שווה בשווה. 4. העניין שנותר במחלוקת הינו אופן חלוקת האחריות בין המודיעה לבין הצדדים השלישיים. ב"כ הצדדים הגישו סיכומים בכתב בעניין זה וביקשו להכריע במחלוקת שביניהם על סמך סיכומיהם. 5. במקרה שבפנינו, לא בשאלת האחריות בנזיקין עסקינן. בעניין זה כבר ניתן פסק דין חלקי. עוסקים אנו בחלוקת האחריות לתאונה לאור ההתקשרות החוזית שבין הצדדים. תחילה יש לבחון את מהות היחסים המשפטיים בין הצדדים. בחינה זו מחייבת פירוש החוזה ובירור כוונת הצדדים. 6. כבר עתה אציין, כי החוזה במקרה דנן הוא בעייתי, שלא נועד במיוחד לצורך ההתקשרות בין הצדדים. עיון בחוזה מראה, שזהו חוזה סטנדרטי לביצוע או בניית מבנה, כאשר כוונת הצדדים היתה להתקשר בחוזה שמטרתו ביצוע עבודות שיפוצים ואחזקה בלבד. 7. מוסכם על הצדדים, כי הקבלן התקשר עם המודיעה לצורך ביצוע עבודות אחזקה ושיפוצים בבנייני המודיעה בצפון, אולם הצדדים חלוקים ביניהם בעניין שני סעיפים בחוזה: סעיף 17, שהינו סעיף אחריות וסעיף 23, שהינו סעיף שיפוי. המודיעה טוענת, כי על הצדדים השלישיים לשפותה מכוח שני סעיפים אלה. סעיף 17 לחוזה, שכותרת המשנה שלידו "נזיקין לגוף או לרכוש", הנמצא בפרק ג' שכותרתו "השגחה, נזיקין וביטוח", קובע בהאי לישנא: "1. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם. 2. שום דבר האמור בסעיף קטן (1) אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים דלהלן או כדי לחייב את הקבלן לפצות את החברה עבורם: (א) נזק הנובע מתפיסת מקום המבנה, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה ובהתאם לתנאיו. (ב) נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אויר, זכות מים או כל זכות שימוש אחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לחוזה. (ג) נזק לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו שנגרם ע"י מעשה או אי מעשה מצד החברה, המפקח או באי כוחם." סעיף 23 לחוזה, שכותרת המשנה שלידו "פיצוי החברה עקב אי - קיום התחייבות על ידי הקבלן", הנמצא בפרק ד' שכותרתו "התחייבויות כלליות", קובע בזו הלשון: "הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין, 1944, או לפי כל חוק אחר, לנזקים שייגרמו תוך ביצוע המבנה ובקשר לכך, באם החברה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר לחברה את הסכום שישולם על ידה ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה מהקבלן לפי חוזה זה". 8. הקבלן טוען, כי בסעיף 17(2)(ג) נקבעה החרגה לפיה אין הקבלן אחראי לנזק לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, שנגרם ע"י מעשה או אי מעשה מצד המודיעה, המפקח או באי כוחם. לטענת הקבלן, אי המעשה מצד המודיעה הוא בכך, שלא דאגה לזמן את הקבלן כדי לתקן כל פגם שהיה אם היה במדרגות, שכן לקבלן אין כל שיקול דעת לבצע תיקונים בבניין אלא אך ורק כאשר הוא נקרא ע"י המודיעה לביצוע התיקונים או העבודות. כמו כן, הקבלן ביצע את עבודות השיפוצים בבניין 10 חודשים לפני התאונה (בחודש אפריל 97) והמפקח של המודיעה אישר שהעבודות בוצעו כשורה. הקבלן הוסיף וטען, כי אם היה מפגע כלשהו במדרגות הבניין, היה על המודיעה לאתר את המפגע ולקרוא לו כדי לתקנו, שכן המודיעה אחראית לתחזוקה ולאחזקה השוטפת של הבניין לרבות המדרגות. 9. כפי שעולה במפורש מסעיף 17, אחראי הקבלן לכל נזק או אבדן שייגרמו לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, תוך כדי ביצוע העבודות בבניין. אין הוא אחראי לנזקים שייגרמו לאחר תום ביצוע העבודות. אמנם הקבלן אחראי לתקן כל נזק או קלקול (שנגרם כתוצאה מעבודה ליקוייה) שנתהווה בבניין תוך תקופת הבדק, שהיא תקופה של 12 חודשים מיום סיום העבודות (סעיף 53(1) לחוזה), אם כי אחריותו זו של הקבלן כרוכה בדרישת המפקח של המודיעה לתיקון הנזק או הקלקול, כפי שנקבע בסעיף 53(2) לחוזה, הקובע: "נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה ליקוייה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או כל קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ - 3 חודשים מתום תקופת הבדק...". המפקח של המודיעה לא פנה לקבלן ולא דרש ממנו לתקן את המדרגות כפי שהיה עליו לעשות. אי הדרישה מטעם המפקח לתקן את הפגם או הקלקול במדרגות הינו בגדר אי מעשה מצד המודיעה לפי סעיף 17(2)(ג) והקבלן הופטר מאחריות בגין נזק לאדם שנגרם בעקבות מחדל זה. 10. באשר לסעיף השיפוי, טוען הקבלן כי חובת השיפוי קיימת אך ורק לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ואינה חובת שיפוי לנצח, שכן חלף פרק זמן של 10 חודשים מיום סיום העבודות ועד ליום התאונה. הקבלן מוסיף וטוען, כי ביום 7.4.97 ניתן אישור גמר עבודות סופי מטעם המפקח של המודיעה. משניתן אישור כי העבודות בוצעו באופן תקין, מלא ומושלם, הרי נסתיים הקשר בין הצדדים. 11. כאמור, התאונה אירעה 10 חודשים לאחר סיום ביצוע העבודות ע"י הקבלן. לא יעלה על הדעת, שהקבלן יהיה אחראי לנזק שייגרם לאחר 10 חודשים ממועד סיום העבודות. ראשית, המודיעה לא הוכיחה כי הליקוי שבמדרגות נגרם כתוצאה מעבודה ליקויה של הקבלן, שכן אחריותו של הקבלן מצומצמת אך ורק לעבודות שביצע בפועל ואין המדובר באחריות אבסולוטית ומקיפה לגבי כל ליקוי ללא אבחנה. שנית, ביום 7.4.97 ניתן אישור גמר עבודות סופי ע"י המפקח של המודיעה, המאשר כי העבודות בוצעו כשורה ולשביעות רצונו של המפקח. מתן האישור הנ"ל פוטר את הקבלן מכל אחריות לנזק שייגרם בעתיד, למעט האחריות המוטלת עליו (מכח החוזה) לבצע תיקונים לנזק או לקלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק, במידה ונדרש ע"י המפקח של המודיעה לבצע תיקונים אלה. דרישה כזו לא היתה ומשכך הקבלן פטור מכל אחריות. 12. לאור האמור, אני דוחה את ההודעה לצדדים השלישיים ומחייב את המודיעה לשלם לצדדים השלישיים הוצאות משפט סכום כולל בסך 2,500 ש"ח. כמו כן, אני מחייב את המודיעה להשיב לצדדים השלישיים את הסכום ששילמו לתובעת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. בנייןנפילהמדרגותנפילה במדרגותתאונות נפילה