פשיטת רגל בקשת נושה

משהמדובר בבקשת נושה, תום ליבו של החייב אינו משמש שיקול בעל משקל ככל שהדברים אמורים בהכרזתו של החייב כפושט רגל. בית המשפט המחוזי בפש"ר 819/06 נג'יב נג'אר נ' שהאין אברהים התייחס לתועלת שתצמח לנושים מניהול הליך פש"ר כשיקול עיקרי בדונו בבקשת נושה כדלקמן: "השיקולים שעל ביהמ"ש להביא בחשבון בדונו בבקשת נושה להכרזת חייב פושט רגל שונים משיקוליו בעת שהוא דן בבקשה דומה של חייב, והסוגיה העיקרית העומדת לדיון היא התועלת לנושים מהכרזה זו, והעדר שיקולים זרים בבקשה". ##קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פשיטת רגל לקשת נושה:## מבוא 1. בפני בקשת בן שאול השקעות בע"מ (להלן: "הנושה היוזם") להכריז על החייב כפושט רגל. עוד בפני בקשת החייב להפחתת התשלום החודשי המושת עליו ובקשת הנושה היוזם לפי פקודת בזיון בית המשפט. רקע 2. ביום 22/6/08 ניתן צו כינוס לנכסי החייב על פי בקשת הנושה היוזם והושת על החייב תשלום חודשי בסך של 3,000 ₪. 3. ביום 10/7/08 מונה עו"ד ערן אטלס לשמש כמנהל מיוחד לנכסי החייב. 4. בקשת החייב לבטל את ההחלטה למתן צו כינוס לנכסיו נדחתה בהחלטת כב' השופטת ד. סלע מיום 24/3/09 במסגרתה אף הורתה על הוצאת פקודת מאסר לחייב בשל חוב פיגורים בסך של 27,000 ₪ לקופת הפש"ר. 5. הבקשה להכריז על החייב פושט רגל נדונה ביום 3/9/09 בפני כב' השופטת ד. סלע. כב' השופטת ד. סלע הורתה בהחלטתה ולאחר שמיעת הצדדים על דחיית הדיון בהכרזתו של החייב פושט רגל ליום 15/4/10. עוד קבעה בהחלטתה כי משמר בתי המשפט יבצע את פקודת המאסר ויודיע על כך לגורמים הרלוונטיים. 6. החייב נאסר למשך 30 יום מבלי שביצע כל תשלום לקופת הפש"ר. טענות הצדדים בתמצית 7. המנהל המיוחד ציין בתסקיר מיום 10/8/09 כי הינו סבור כי החייב לא הרים את הנטל להוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב. המנהל המיוחד ציין כי חקירתו העלתה ספקות בדבר אמינות גרסת החייב אודות נסיבות קריסתו הכלכלית ופעילותו הכלכלית הנוכחית וכי נראה כי החייב מסתיר פרטים אודות עסקיו ואינו מדווח על הכנסותיו. המנהל המיוחד טען כי לאור פעילותו הכלכלית, הלכאורית, של החייב בתחום משחקי הבינגו הן במסגרת אתר אינטרנט והן במסגרת הפעלת אולמות בינגו, יכולת השתכרותו הגבוהה של החייב והנכסים שבבעלותו, נראה כי יש תועלת במשך הליכי פשיטת הרגל וכי הינו תומך בהכרזת החייב כפושט רגל. 8. בהודעתו מיום 13/8/09 טען הכנ"ר כי ממצאי המנהל המיוחד מצביעים על התנהלות נעדרת תום לב מצד החייב וכי לו היה מדובר בבקשת חייב היה מקום לדחותה על הסף. הכנ"ר ציין כי מאחר ועסקינן בבקשת נושה יש לברר עד תום הצדקה לקיומו של הליך פש"ר וכי דו"ח המנהל המיוחד אינו מעלה קיומם של נכסים כלשהם הניתנים למימוש במסגרת ההליך. כן ציין ב"כ הכנ"ר כי החייב אינו משלם דבר לקופת הכינוס כמתחייב. ב"כ הכנ"ר טען כי הינו סבור כי יש למצות את ההליכים כנגד החייב לשם קיום צו התשלומים וכן ליתן בידי המנהל המיוחד סמכויות להתחקות אחר פעילות החייב באינטרנט ובמקומות אחרים. ב"כ הכנ"ר ציין כי באם יתברר כי פעולות אלו נושאות פרי וקיימת תועלת בהליך הפש"ר, אזי הינו סבור כי יהא זה נכון להכריז על החייב פושט רגל. 9. עמדת הנושה היוזם לעניין הכרזת החייב פושט רגל ניתנה ביום 20/8/09. הנושה היוזם ציין כי ביום 11/8/09 נדחה ערעור החייב על פסק הדין ששימש עילה להתראת פשיטת רגל ולצו כינוס. הנושה היוזם טען כי מתסקיר המנהל המיוחד עולה כי החייב הינו איש עסקים פעיל בתחום ההימורים ומשחק הבינגו, אולם החייב אינו בוחר לשתף את נושיו בהכנסותיו ובכך מבזה את צו התשלומים שהושת עליו. הנושה היוזם הוסיף וטען, בין היתר, כי בדיון שהתקיים ביום 24/3/09 הודה החייב כי הינו משלם לחלק מנושיו שלא במסגרת ההליך אולם סירב ליתן כל מידע נוסף. הנושה היוזם הודיע כי הינו מצטרף לעמדת המנהל המיוחד מהנימוקים שפורטו בתסקיר וביקש להכריז על החייב כפושט רגל ולמנות את המנהל המיוחד לנאמן. 10. החייב הגיש ביום 26/8/09 בקשה להפחתת התשלום החודשי שהושת עליו לסך של 400 ₪ רטרואקטיבית ממועד מתן צו הכינוס וכן הפחתת התשלום החודשי לסך של 400 ₪ ממועד הגשת הבקשה ואילך. החייב טען כי צו הכינוס ניתן שלא בנוכחותו וכי לא היה בסיס לקביעת צו תשלומים בסך של 3,000 ₪ ואף לא ניתן כל נימוק לקביעתו. החייב טען כי ביום 30/6/09 הגיש דו"ח על הכנסות והוצאות למנהל המיוחד בצירוף תצהיר נסיבות הסתבכות כלכלית ונספחים. עוד טען החייב כי התייצב לחקירה במשרדי המנהל המיוחד, שיתף פעולה באופן מלא והוכיח במהלך החקירה כי אין לו כל יכולת כלכלית וכי הסכום שנקבע בצו הכינוס אינו תואם את יכולתו הכלכלית. החייב טען כי הינו מתקיים מהכנסה חודשית בסך של 2,700 ₪- 3,000 ₪ (500 יורו) מחברת M.C.B בספרד. עוד טען החייב כי ביום 3/8/09 פונה על ידי בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ מדירת מגוריו במסגרת הליך מימוש משכנתא וכי מחוסר יכולת לשכור דירה אחרת הינו מתארח אצל חבר. החייב טען כי את המיטלטלין המעטים שבבעלותו הותיר בדירה ממנה פונה מהעדר יכולת לשכור מחסן. החייב ביקש כי את הפיגורים וצו התשלומים החודשיים השוטף ישלם בתשלומים חודשיים בסך של 800 ₪ עד לסילוק כל הפיגורים לאחר ההפחתה המבוקשת. החייב הוסיף וטען כי אין לו כל אפשרות לגייס סכום במזומן כתשלום על חשבון חוב עבר. 11. ביום 8/4/10 הגיש הנושה היוזם בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט וכן שב והביע עמדתו לעניין הכרזת החייב פושט רגל. הנושה היוזם טען כי מנהל הנושה היוזם, מר יעקב בן שאול, ערך בירורים אודות פעילות החייב והעלה ממצאיו בתצהיר, אשר הוגש למנהל המיוחד ביום 7/4/10. הנושה היוזם פירט עיקר הממצאים ובין היתר, טען כי החייב הינו הבעלים ומנהל אתר אינטרנט "בינגו 90 הכדורים", כי האתר מתופעל מישראל, הכספים מהשחקנים נגבים במזומן או באמצעות סליקת כרטיסי אשראי והזכיות מחולקות במעטפות במזומן על ידי מי מטעם החייב. הנושה היוזם הוסיף וטען כי החייב מפעיל מועדונים בחיפה בהם מתקיימים הימורים ו/או משחקי בינגו ולצורך שכירתם ותפעולם הינו עושה שימוש בהמחאות אחיו ובנו. כן נטען כי החייב מנהל חשבון בבנק לאומי בחיפה על שם בנו אולם החייב שולט בחשבון, חותם על המחאות כבעל זכות חתימה וחשבון זה משמש את עסקי הבינגו. הנושה היוזם הוסיף כי אחד המהמרים אצל החייב פגש את המנהל המיוחד והעיד בפניו עדות ראשונית אולם דרש כספים וחיסיון על מנת ליתן עדות מפורטת עם אסמכתאות. הנושה היוזם ביקש ליתן למנהל המיוחד סמכויות וסעדים לחקור את בני משפחתו של החייב ולקבל מסמכים, בין היתר, מבנקים ורשויות מקומיות על מנת להתחקות אחר פעילותו הכלכלית של החייב. 12. ביום 15/4/10 נערך בפני דיון בנוכחות ב"כ החייב, ב"כ הנושה היוזם, מנהל הנושה היוזם, ב"כ הכנ"ר והמנהל המיוחד. 13. המנהל המיוחד טען כי המידע הנוסף עליו הצהיר הנושה היוזם הגיע לידיו לפני כשבוע ואולם אף המידע הכלול בתסקיר מצביע חד משמעית על תועלת לנושים מהכרזת החייב כפושט רגל. המנהל המיוחד ציין כי מהדברים עליהם הצהיר נציג הנושה היוזם עולה, לכאורה, כי החייב לא מסר את כל הפרטים אודות פעילותו הנוכחית. המנהל המיוחד טען כי אין ויכוח כי המאסר הקודם לא הועיל ואולם טען כי "יכול להיות שהחייב נשך שפתיים ואמר שיישא בעול המאסר". המנהל המיוחד טען כי אם החייב ישלם את הסכום עליו הצהיר שהינו יכול לשלם ויחל לפרוע את חוב הפיגורים, יהא זה סעד יעיל של אכיפה. המנהל המיוחד הוסיף וציין כי הצטברות משאבים ואף דלים בקופת הכינוס תאפשר מימון חוקר פרטי לחייב. המנהל המיוחד ביקש כי בית המשפט יורה על אכיפת חוב הפיגורים בדרך שהציע החייב וכי באם יחזור בו, אזי שיהא ניתן לאכוף זאת במאסר. 14. ב"כ החייב הודיע כי אין התנגדות להכרזת החייב כפושט רגל. ב"כ החייב טען, בין היתר, כי לחייב אין כסף וכי "זה לא אותו חייב שמציירים כבעל נכסים". ב"כ החייב טען כי עולה כי נטען בפני המנהל המיוחד לראיות בעניינו של החייב וכי החייב לא זומן לחקירה בעניין הטענות המועלות כנגדו ולא הוגש תסקיר חדש. ב"כ החייב טען כי החייב ישתף פעולה וכי כל הצגת הדברים אינה נכונה ובאה להטעות. כן נטען כי החייב אינו עובד יותר אצל מעסיקיו הספרדיים. 15. ב"כ הנושה היוזם טען כי יש קושי להביא מהמרים להעיד על דירות מסתור ועל זכיות בהימורים בלתי חוקיים ואולם טען כי הביא ראיות מספקות לעניין החייב. ב"כ הנושה היוזם טען כי כאשר מדובר בבקשת נושה לא יתכן מצב בו לא יוכרז חייב מאחר ואינו משלם. ב"כ הנושה היוזם טען כי אין מניעה מלהורות על מאסר החייב וכן ביקש ליתן לנאמן את הסמכויות שנתבקשו בבקשתו. ב"כ הנושה היוזם הודיע כי הינו מתנגד להצעה כי החייב ישלם סכומים זניחים אך לאור הצהרות שאינן נתמכות וטען כי החייב לא הגיש ערעור על התשלום החודשי שנקבע לו. ב"כ הנושה היוזם הודיע כי הינו מתנגד לבקשת החייב להפחתת התשלום החודשי. 16. ב"כ הכנ"ר טען כי ניתן לשקול ארכה של מספר חודשים להמשך חקירה על בסיס המידע החדש שהגיע, מבלי להכריז על החייב כפושט רגל ולאחר מכן להגיע להכרעה סופית. ב"כ הכנ"ר ציין כי מהתסקיר שהוגש אינו רואה בסיס מוצק לתועלת ההליך ואולם מצד שני אינו רוצה ליתן "פרס" לחייב. דיון - הבקשה להכרזת החייב כפושט רגל 17. הוראת סעיף 42 לפקודה שכותרתה, צו הכרזה על פשיטת רגל, קובעת כדלקמן: "ניתן על חייב צו כינוס והחליטו הנושים באסיפתם בהחלטה רגילה שהחייב יוכרז פושט רגל, או שלא קיבלו כל החלטה או לא נתכנסו, או שפשרה או הסדר לא אושרו לפי סימן ג' בפרק זה תוך מועד שקבע בית המשפט, יכריז בית המשפט בצו שהחייב פושט רגל, ומשעשה כך יהיו נכסי פושט הרגל ניתנים לחלוקה בין נושיו ויוקנו לנאמן." יחד עם האמור, לבית המשפט קיים שיקול דעת שיפוטי באשר להכרזתו של חייב כפושט רגל, אף כאשר הבקשה הוגשה על ידי נושה. היקף סמכותו של בית המשפט בבקשות נושה להכרזת חייב כפושט רגל נדון בע"א 3756/92 מנס נ' הכנ"ר הרשמי ו-6 אח', פ"ד מח(4), 121 ובמסגרתו קבע כב' השופט י. קדמי כדלקמן: "א. לשיטתי, סעיף 42 לפקודה אינו מבטא הוראה קונקלוסיבית, הכובלת את ידיו של בית המשפט בכל הקשור להכרזת חייב כפושט-רגל למקרים המפורטים בו ואינו שולל ממנו בהקשר זה שיקול-דעת שיפוטי, המביא בחשבון את כלל השיקולים המתחייבים מן הצורך לעשות צדק עם כל הנוגעים בדבר. על-פי גישה זו, סעיף 42 לפקודה אינו אלא "מורה דרך", המנחה וממחיש את דרך יישומה של סמכותו של בית המשפט בדבר הכרזת חייב כפושט-רגל. אין לראותו כמציג רשימה סגורה של נסיבות, שכאשר הן מתקיימות חובה על בית המשפט להכריז על חייב כפושט-רגל, וכאשר אינן מתקיימות אין בית המשפט מוסמך לעשות כן. אופי המשימה שהטיל המחוקק על בית המשפט בפקודה מחייב את הפרשנות המוצעת לעיל לסעיף 42 שבה. פרשנות מצמצמת ודווקנית - כפי שמציעה באת-כוח המערער- תשלול מבית המשפט את האפשרות לקיים פיקוח צודק על הליכי פשיטת הרגל ולהבטיח הגינות ומניעת קיפוח, הן - ובעיקר - מן הנושים והן מהחייב." בית המשפט המחוזי בפש"ר 819/06 נג'יב נג'אר נ' שהאין אברהים התייחס לתועלת שתצמח לנושים מניהול הליך פש"ר כשיקול עיקרי בדונו בבקשת נושה כדלקמן: "השיקולים שעל ביהמ"ש להביא בחשבון בדונו בבקשת נושה להכרזת חייב פושט רגל שונים משיקוליו בעת שהוא דן בבקשה דומה של חייב, והסוגיה העיקרית העומדת לדיון היא התועלת לנושים מהכרזה זו, והעדר שיקולים זרים בבקשה". משהמדובר בבקשת נושה, תום ליבו של החייב אינו משמש שיקול בעל משקל ככל שהדברים אמורים בהכרזתו של החייב כפושט רגל. מן הכלל אל הפרט 18. מממצאי תסקיר המנהל המיוחד מיום 10/8/09 עולה כי החייב עוסק בתחום משחקי הבינגו וההימורים. המנהל המיוחד ציין כי לטענת החייב הינו שכיר בחברה ספרדית העוסקת בהפעלת אתר אינטרנט הידוע אף כ- "בינגו 90 הכדורים". המנהל המיוחד ציין כי החייב טען כי הינו עובד כיועץ בתחום משחקי הבינגו ובהתאם להסכם בינו ובין החברה משכורתו תעמוד על סך של 10,000 יורו בחודש, בכפוף לפעילות 150 לקוחות באתר בו זמנית. המנהל המיוחד ציין כי לטענת החייב בשל מצבו הכלכלי הסכימה החברה לשלם לו סך של 500 יורו בחודש שינוכה מתקבולים עתידיים. המנהל המיוחד ציין כי החייב לא המציא כל אסמכתא המאמתת את העסקתו על ידי החברה והיקף משכורתו. המנהל המיוחד טען כי החייב נהג להפעיל מועדוני בינגו בארץ ובעולם וכי זיקתו לתחום הבינגו ופעילותו העסקית משך השנים אינן מתיישבות עם טענותיו כי הינו עובד שכיר בחברה חיצונית שאין לו כל קשר אליה. המנהל המיוחד הוסיף וטען כי העובדה כי החייב התגורר בספרד וניהל שם עסקים מגבירה את החשש כי הינו הרוח החיה מאחורי החברה והפעלת אתר האינטרנט. המנהל המיוחד טען כי החייב הפנה אותו לקבל הסברים על אופן ההשתתפות והעברת כספים למספר טלפון באתר האינטרנט וכי שיחות הטלפון המגיעות לקו זה נענות על ידי החייב ולא על ידי נציגים כפי שטען בחקירתו. המנהל המיוחד ציין, בין היתר, כי בהתאם לפרטים שמסר מר יעקב בן שאול בחקירתו אצל המנהל המיוחד החייב מזדהה כבעל אתר אינטרנט ואף נוהג להעביר בעצמו את כספי הזכייה ללקוחות האתר באמצעות מעטפות ובהן כסף מזומן. המנהל המיוחד טען כי הנתונים שהועלו לעיל אינם מותרים מקום לספק כי החייב ממשיך בפעילות כלכלית ענפה בתחום משחקי הבינגו וההימורים בארץ.המנהל המיוחד הוסיף וציין כי מאחר ומדובר בחברה ספרדית אין באפשרותו להתחקות אחר פעילות החברה והכנסותיה. 19. זאת ועוד, ממצאי דו"ח המנהל המיוחד עולה כי בבעלות החייב דירה בקרית אתא הידועה כגוש 11008 חלקה 55/4. המנהל המיוחד ציין כי לטענת החייב הנכס נרכש על ידו בשנת 1999 בסך של 588,000 ₪ ושווי הנכס כיום עומד על סך של 740,000 ₪. המנהל המיוחד ציין כי הנכס משועבד לבנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ וכי החייב דיווח כי הגיעה לידיו הודעת פינוי בגין אי תשלום הלוואת המשכנתא, כאשר מועד הפינוי נקבע ליום 3/8/09. המנהל המיוחד הוסיף וציין כי בבעלות החייב נכס מקרקעין בגוש 11008 חלקה 56 אשר לטענת החייב קיבל בירושה מאביו בשנת 1980 והשקיע בו 300,000 ₪ עלויות בניה ואשר שוויו הנטען עומד על סך של 400,000 ₪. המנהל המיוחד ציין כי נכס זה משועבד לבנק הבינלאומי הראשון בע"מ. עוד ציין המנהל המיוחד כי בשנת 2007 מימש בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נכס שהיה בבעלות החייב הידוע כגוש 10809 חלקה 24. המנהל המיוחד טען כי כפוף להכרזת החייב כפושט רגל יפעל לבדיקת השווי העדכני והאפשרות למימוש הנכסים שבבעלות החייב לטובת קופת הפש"ר. עוד עולה כי חקירת המנהל המיוחד לא העלתה נכסים פיננסיים שבבעלות החייב. 20. בדיון שנערך בפני כב' השופטת ד. סלע ביום 3/9/09 חזר והביע המנהל המיוחד את עמדתו לפיה אותרה פעילות ענפה של החייב בתחום ההימורים באינטרנט. המנהל המיוחד הוסיף וציין כי מתעוררים קשיים באשר לאופן בו ניתן יהא למדוד את היקף פעילותו של החייב (עמ' 6 לפרוטוקול): "החקירה בעניינו של החייב התקדמה מאוד, כפי שמפורט בתסקיר, אותרה פעילות ענפה מאוד של החייב בתחום ההימורים באינטרנט. אני מודה שאיני בקיא איך משתלטים על פעילות מסוג זה, אין לי דוגמא לרכב, לנכס פיננסי שיש לו אב ואם וכתובת. עו"ד ליעד יוסף ממשרדי גם טילפנה פעם אחת למספר הטלפון שמתפרסם באתר שאליו קשור החייב, אני נזהר בדבריי כי אם הייתי אומר שהוא הבעלים או המפעיל שלו בית המשפט היה אומר שאין לי הוכחה קונקרטית לכך וזו אין לי. החייב בחקירה האחרונה שנערכה במשרדי, קשר את עצמו קשר חזק אל הפעילות הזו, הוא טוען שהוא גם צפוי לקבל הכנסות ממנה בתנאי שתתקיים רמת פעילות מסויימת של 150 מהמרים או משתתפים בו זמנית באתר. לי אין דרך למדוד את היקף הפעילות ואין לי דרך לדעת אם החייב מהתל בי או לא. החייב הוא ללא ספק חייב חמקמק. העדויות שהתבקשתי לא לחשוף את מקורן מצביעות על כך שלחייב יש פעילות בישראל מדירות כאלה ואחרות שכולן קשורות לחוב של הימורים. הטעם היחיד בהכרזתו הוא השתלטות על הפעילות הזו. אני לא יודע אם יש בעל תפקיד שעשה כך בעבר, בוודאי שזו לא השתלטות שגלומים בה סיכונים מסויימים..." 21. כן טען מר יעקב בן שאול, מנהל נושה היוזם, כי יש בידו נתונים אודות פעילות הימורים על ידי החייב (עמ' 7-8 לפרוטוקול): "זה לא נכון שהחייב פעיל רק באינטרנט. ידוע לי לפחות על שני אתרים פיסיים בדירות אשר בהם מתקיימת פעילות הימורים על ידי החייב באופן אישי, אחת מהם בדירה בהדר, ברח' הרצוג 3 שהבעילם שלה הם עבריין ידוע שיש לי את שמו. בנוסף, החייב נוסע באופן קבוע ברכב שכור שיש לי את מספרו 1309366 של חברת שלמה, שאלתי שם בחברה, המחיר השכירות החודשי הוא בסביבות 4,000 ₪ בחודש, בנוסף קיבלתי עדויות שהחייב משתמש באופן קבוע בכרטיס אשראי ובפנקסי שיקים מחשבון בנק, הוצג לי שיק כזה. לחייב פעילות מאוד עניפה, יש לו שתי עובדות, אחת מהן יש לי את מספר הטלפון שלה, היא בין השאר מחלקת תלושים להימורים באזור הוואדי, העדויות לא נסמכות על אדם אחד אלא על יותר מאדם אחד אשר מהמרים אצלו באופן קבוע." 22. חרף העובדה כי עולה ספק ממשי בדבר האפשרות להתחקות אחר עסקי החייב בתחום ההימורים, לא כל שכן אפשרות לגביית כספים מהכנסות אלה, סבורני כי יש להיעתר לבקשת הנושה היוזם ולהכריז על החייב פושט רגל. לא ניתן להתעלם מממצאי המנהל המיוחד בתסקירו ומממצאי הנושה היוזם באשר לפעילותו הכלכלית של החייב, לא כל שכן שעה שב"כ החייב לא ביקש לחקור את מנהל הנושה היוזם אודות תצהירו. זאת ועוד, עיון בדו"ח על חובות ונכסים שצירף החייב לבקשתו להפחתת התשלום החודשי מעלה כי החייב דיווח אודות דירת מגורים שבבעלותו בגוש 11008 חלקה 55/4 בקרית אתא. החייב ציין, בין היתר, כי שווי הדירה כיום הינו 740,000 ₪ וכי על הדירה רשומה משכנתא לטובת בנק דיסקונט למשכנתאות על סך 417,000 ₪ מתאריך 27/6/99. החייב צירף את החלטת כב' ראש ההוצל"פ מיום 15/7/09 המאשרת סעד פינוי שנתבקש על ידי בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ. יתרה, החייב הוסיף וציין כי הינו הבעלים של 25% מהזכויות בחלקת קרקע בשטח של דונם אחד בגוש 11008 חלקה 56 בקרית אתא אשר נתקבלה בירושה ביום 9/12/80. החייב ציין, בין היתר, כי שווי הנכס כיום הינו 400,000 ש"ח וכי על הנכס רשומה משכנתא לטובת הבנק הבינלאומי הראשון ללא סכום מתאריך 21/6/06. מן האמור עולה איפוא כי יש ותצמח תועלת לנושים ממימוש נכסי החייב כאמור בממצאי דו"ח המנהל המיוחד ובאופן המצדיק המשך ניהולו של ההליך. בנוסף לא ניתן להתעלם מהתשלומים החודשיים שהושתו על החייב בסך של 3,000 ש"ח לחודש אשר גם מהם עשויה לצמוח לנושים תועלת, ככל שהחייב ישלמם. בקשת החייב להפחתת התשלום החודשי 23. החייב לא ערער אחר החלטת כב' השופטת ד. סלע מיום 22/6/08 והחלטתה מיום 24/3/09 בה דחתה את בקשתו לבטל את צו הכינוס שניתן בעניינו ואין בטיעוניו טעם בעטיו יש להפחית התשלום החודשי רטרואקטיבית העומד על סך של 3,000 ש"ח ממועד מתן צו הכינוס. החייב אינו מגיש דו"חות חודשיים כנדרש, לא תמך טענותיו ביחס להכנסותיו והוצאותיו באסמכתאות, לרבות תלושי משכורת, ולא ניתן, איפוא, לבחון את יכולתו הכלכלית הנטענת ולא כל שכן לקבוע כי יש לשנות מהתשלום החודשי המושת על החייב. אף טענת ב"כ החייב בדיון שנערך ביום 15/4/10, לפיה החייב אינו עובד יותר בחברה הספרדית אינה מגובה באסמכתאות. עוד אין להתעלם מטענות המנהל המיוחד באשר לפעילותו הכלכלית ואורח חייו הפזרני של החייב. לנוכח האמור לא ראיתי להיעתר, בשלב זה, לבקשת החייב והנני מורה על דחייתה. החייב יהא רשאי להגיש בקשה חדשה תוך צירוף מלוא האסמכתאות הדרושות לביסוס טענותיו. בקשת הנושה היוזם לפי פקודת ביזיון בית המשפט 24. הנושה היוזם טען בבקשתו כי יש לאכוף על החייב במאסר או בכל דרך אחרת את קיום החלטת בית המשפט מיום 22/6/08 ובין היתר, בשל חוב פיגורים שצבר החייב בסך של 69,000 ₪ לקופת הפש"ר. 25. ב"כ החייב אישר בדיון שנערך ביום 15/4/10 כי חוב הפיגורים של החייב לקופת הפש"ר עומד על סך של 69,000 ₪. 26. החייב לא פעל לשלם ולו תשלום אחד על חשבון חוב פיגוריו לקופת הפש"ר אף לאחר שבוצעה פקודת מאסר שהוצאה לו. כאמור, לא ראיתי לשנות, בשלב זה, מהתשלום החודשי המושת על החייב. מגרסת החייב בבקשתו להפחתת התשלום החודשי עולה כי יש ביכולתו לשלם סך של 800 ₪ לחודש, ואולם החייב נמנע מלשלם אף את הסכום המופחת אשר לטענתו ביכולתו לשלם. הואיל וכך , הנני סבורה כי ניתן לאכוף על החייב בפקודת מאסר לשלם ולו מקצת מחובו. בנסיבות העניין, הריני מורה על הוצאת פקודת מאסר לחייב למשך 30 יום. פקודת המאסר תכנס לתוקפה ביום 30/7/10 וככל שלא ישלם החייב עד המועד הנקוב סך של 15,000 ₪ לקופת הפש"ר. בהיכנס פקודת המאסר לתוקף וככל שהחייב ישלם את הסך של 15,000 ₪ לקופת הפש"ר, ישוחרר החייב ממאסר בטרם חלוף 30 ימי המאסר. ככל שיעמוד החייב בתשלום הסך הנקוב לעיל, תינתן לחייב אורכה לתשלום יתרת הפיגורים בתשלומים אשר יצטרפו לתשלום החודשי, בתיאום עם הנאמן והכנ"ר. סוף דבר 27. לנוכח כל המקובץ לעיל, אני מקבלת את הבקשה ומכריזה כי החייב פושט רגל. 28. כל ההגבלות שהוטלו על החייב יעמדו בעינן, והחייב ישלם 3,000 ₪ לקופת הפש"ר מדי חודש בחודשו. 29. מובהר בזה לחייב כי עליו להגיש דו"חות הכנסות והוצאות מדי חודשיים בצירוף אסמכתאות, וכי הגשת הדו"חות מהווה חלק מחיובי חייב לפי פקודת פשיטת הרגל. 30. הכנ"ר ישמש כנאמן על נכסי החייב וכל עוד לא תוגש בקשה למינוי עו"ד ערן אטלס כנאמן ו/או למינוי נאמן אחר. נושהפשיטת רגל