רישיון עסק רוכלות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לקבלת רישיון עסק רוכלות: 1. העותר מנהל דוכן למכירת פרחים הממוקם ברח' ז'בוטינסקי בפתח תקוה בסמוך לשביל הכניסה לבית החולים בילינסון. משני צידי הדוכן מתנהלים עסקים נוספים. מצד אחד ממוקם דוכן למכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס ומצדו השני של הדוכן, קיוסק לממכר עיתונים, דברי מתיקה ושתיה. העותר מוכר פרחים במקום החל מאפריל 1999. קודם לכן (החל מסוף 1998) עמד דוכנו בשביל הכניסה לבית החולים. על פי דרישת המשיבה 1 (להלן: "עירית פתח תקוה"), שינה העותר את מיקום הדוכן ומאז אפריל 1994 מוצב דוכנו במקום בו הוא נמצא עד היום, היינו בחלק הפנימי של המדרכה, צמוד לגדר החוצצת בין בית החולים לבין המדרכה ברח' ז'בוטינסקי, כאשר משני צידיו מוצבים הקיוסק ודוכן מפעל הפיס. במשך כל השנים הפעיל העותר את הדוכן ללא שניתן לו רשיון קבע לניהול עסק של רוכלות. עם זאת כבר באפריל 1999 ניתן לו ע"י ועדת הרוכלות אישור עקרוני לניהול העסק (ראה נספח 2 לעתירה). רשיון קבע, על פי חוק רשוי עסקים, לא ניתן לעותר עד היום חרף בקשותיו. (ראה נספח 4 לעתירה) מביקורות תקופתיות שנערכו בעסקו ע"י פקחי העיריה, עולה כי עירית פתח תקוה איפשרה, למעשה, לעותר להמשיך ולנהל את העסק, על אף העדר הרשיון, תוך ציון העובדה כי "יש לו אישור ועדה" (ראה נספח 3 לעתירה). רשיון הקבע על פי חוק רישוי עסקים לא ניתן לו במשך כל אותן שנים בשל התנגדותה של המשיבה 2 (להלן: "המשטרה"), אשר הסכמתה דרושה על פי חוק רישוי עסקים, כתנאי מוקדם למתן הרשיון ע"י רשות הרישוי, היינו עירית פתח תקוה. לטענת המשטרה מיקומו של הדוכן, על דרך ראשית, מהווה מפגע תעבורתי וסכנה לשלום הצבור ובטחונו. הצבת הדוכן במקום גורמת לחסימת נתיב התנועה ומונעת את הגישה החופשית לתחנת האוטובוס הסמוכה. בשלב מסוים החלה המשטרה לרשום דוחו"ת לעותר בשל ניהול עסק של רוכלות ללא רשיון. הוא אף הועמד לדין מספר פעמים בשל כך והוטלו עליו קנסות בסכומים ניכרים. בנסיבות אלה, לא נותר לעותר, אלא לפנות לבית משפט זה על מנת להשיג את מבוקשו. בעתירה שבפני עותר העותר לחייב שני המשיבים, ליתן לו את הרשיון המיוחל על מנת לאפשר לו להמשיך לנהל את עסקו במקום. 2. אין ספק כי לו היה מתן רשיון הקבע תלוי רק בה, היתה עירית פתח תקוה מעניקה אותו לעותר. אישור הועדה שניתן לו, כאמור לעיל, ואי סילוקו מהמקום ע"י פקחיה, מעידים על כך כאלף עדים. אלא שהמשיבה 2 מנועה מלעשות כן במקרה זה בהיותה כפופה להוראת חוק רישוי עסקים הקובע כי רשיון לעסק מסוג זה לא יינתן, אלא באישור משטרת ישראל (ראה סעיף 1 ו-6 לחוק רישוי עסקים). זו מסרבת, כאמור, ליתן את הסכמתה להוצאת הרשיון מהטעמים שפורטו לעיל. על אף זאת טוענת עירית פתח תקוה, בסיכומיה, כי יש לדחות את העתירה על הסף בהעדר נקיון כפיים מצד העותר, אשר ניהל את דוכן הפרחים במשך כל השנים ללא רשיון ובניגוד לחוק. בהעלאת טענה זו יש ניחוח של התחסדות, אם לא צביעות, שהרי העותר המשיך לנהל את דוכן הפרחים במקום במשך שנים בעידודה, או לפחות, בהסכמתה של העיריה, אשר ביקשה על ידי כך, לסייע בשיקומו הכלכלי. מטעם זה אישרה היא, למעשה, ובאופן לא פורמלי, את ניהול העסק. לו המשטרה היתה מסירה את התנגדותה היתה היא, מן הסתם, מנפיקה גם את רשיון הקבע ומסדירה את הצבת הדוכן במקום באופן פורמלי. מוטב היה, איפוא, להמנע מהעלאת טענות בדבר חוסר נקיון כפיים מצד העותר בנסיבות אלה. מה עוד שגם היום סבורה עירית פתח תקוה כי מן הראוי היה לאפשר לעותר את ניהול העסק ברשיון לתקופה של שנה אחת לפחות (ראה עמ' 4 לכתב סיכומיה). 3. באשר להתנגדות המשטרה: בית המשפט לעניינים מנהליים לא יתערב בדרך כלל בשיקוליה והחלטותיה של הרשות המנהלית ולא יחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתה, אלא אם החלטותיה נגועות בפגם מנהלי המצדיק התערבות כזו. הלכה מושרשת זו ישימה גם בענייננו לאמור: בית משפט זה לא יטה להתערב בהחלטתה של משטרת ישראל למנוע מהעותר מלקבל רשיון להפעלת דוכן פרחים במקום בו הוא מוצב, אלא אם כן החלטה זו נגועה בפגם אשר יצדיק התערבות כזו. כאמור, התנגדות המשטרה באה בשל המפגע התעבורתי החמור שיוצר, לטענתה, הדוכן במקום בו הוא מוצב. מוכן אני להניח שכך הוא. עם זאת לאור העובדה כי משני צידיו של הדוכן ממוקמים שני "בתי עסק" נוספים, עולה מאליה השאלה מה "מעמדם" של הקיוסק ושל דוכן מפעל הפיס בהקשר זה, והאם אין בהצבתם במקום משום מפגע תעבורתי. שאלה נוספת המתבקשת בהקשר זה היא, האם סילוק דוכן הפרחים מהמקום יפתור את בעיית המפגע התעבורתי, או שמא המפגעים לא יעלמו והסיכון הבטיחותי לעוברי האורח ישאר כפי שהיה, גם לאחר סילוק דוכן הפרחים, לאור העובדה ששני העסקים האחרים ישארו על כנם. לשאלות אלה אין כל התייחסות מצד המשטרה. טוענת, אמנם, באת כוחה בסיכומיה, כי העסקים הנדונים המתנהלים בסמוך לדוכן הפרחים, אינם טעונים הסכמת או אישור המשטרה ועל כן אין באפשרותה למנוע מהם את קבלת הרשיון מעירית פתח תקוה. לו הדבר היה מסור לשיקול דעתה, היתה היא נמנעת ממתן הסכמתה להוצאת רשיונות אף לעסקים אלה. היא המליצה, איפוא, בפני עירית פתח תקוה להמנע ממתן הרשיונות שכן, לדעתה, אף עסקים אלה במיקומם הנוכחי, מהווים מפגע תעבורתי. עירית פתח תקוה לא קבלה המלצה זו והעניקה רשיון של קבע לקיוסק. לו דוכן מפעל הפיס אינו טעון כלל רשיון להפעלתו ולכן לא התייחסה אליו העיריה. 4. כשאלה הם פני הדברים, כאשר בסמוך לדוכן הפרחים ועל אותה מדרכה, עומדים שני "מפגעים תעבורתיים" נוספים (לדעת המשטרה עצמה) הפועלים ברשיון על פי דין, יש מקום לבחון אף את השאלה, האם סילוקו של דוכן הפרחים מהמקום, בעוד שהקיוסק ודוכן מפעל הפיס נותרים על מכונם, יביא לסילוק המפגע התעבורתי בכללותו וישפר את בטיחות ציבור הולכי הרגל במקום, ולא להסתפק בבחינת השאלה האם דוכן הפרחים, עצמו, מהווה מפגע תעבורתי. אם המשטרה סבורה כי הקיוסק ודוכן הפיס מהווים אף הם מפגע תעבורתי, כפי שהיא אכן סבורה (ראה סעיף 46 לסיכומיה), וביודעה כי לא ניתן לסלקם מהמקום על אף זאת, היה עליה להביא עובדה זו בחשבון, במסגרת מכלול השיקולים ששקלה בעת שבחנה את השאלה האם להסכים, או להתנגד, למתן רשיון של קבע לדוכן הפרחים. במצב מעין זה היה על המשטרה לשקול אפשרות "להכשרת" דוכן הפרחים, שכן סילוקו מהמקום לא תורם משמעותית להסרת המפגעים התעבורתיים, כל עוד העסקים האחרים ממשיכים לפעול במקום. מעיון בתצהירו של רפ"ק הררי ובתשובותיו, במהלך חקירתו הנגדית בבית המשפט, לא התרשמתי כי שיקולים אלה נלקחו על ידו, או על ידי המשטרה, בחשבון, במסגרת כלל השיקולים שהנחו אותו להתנגד למתן הרשיון לדוכן הפרחים. מוכן אני להניח, כאמור (וכפי שסבורה המשטרה) כי דוכן הפרחים, כמו גם דוכן מפעל הפיס והקיוסק במקום בו הם מוצבים היום, יוצרים מטרד לציבור הולכי הרגל ומהווים "מפגע תעבורתי" לכלי הרכב החולפים במקום. עם זאת לא היה מקום להתעלמות המשטרה מהעובדה כי סילוק דוכן הפרחים בלבד לא יסיר, כנראה, את המפגעים התעבורתיים בשל העובדה כי עסקים אחרים יוותרו על מקומם לאורך הציר הראשי של רח' ז'בוטינסקי, מטעמים כאלה או אחרים, שאינם רלונטיים לשאלת המשך קיומם של המפגעים התעבורתיים. התעלמות זו, אינה ראויה ואינה סבירה בנסיבות הענין. בנסיבות אלה, עשוי להיווצר מצב על פיו יסולק דוכנו של העותר מהמקום בשל היותו מפגע תעבורתי ובה בעת ייוותרו על מקומם, הן הקיוסק והן דוכן מפעל הפיס המהווים, אף הם, לדעת המשטרה עצמה, מפגע תעבורתי. כך רק משום שאין למשטרה הסמכות למנוע מהם את הרשיון. תוצאה מעין זה אינה מתקבלת על הדעת, אינה סבירה, ויש להביאה, כאמור, בחשבון במסגרת שיקולי המשטרה להסכים או להתנגד להוצאת הרשיון. 5. סבור אני, איפוא, כי מן הדין ואף מן הצדק, להורות למשטרה לשקול מחדש את עמדתה בענין זה. לאור העובדות והנסיבות שפורטו לעיל, יהיה עליה לבחון את השאלה (שלא נבחנה על ידה), האם הותרת דוכן הפרחים על מקומו, מגביר או מעצים את המפגע התעבורתי, או שמא לסילוקו מהמקום לא תהיה השפעה משמעותית, לאור העובדה כי שני "המפגעים התעבורתיים" האחרים ייוותרו על כנם. 6. א. לאור כל האמור לעיל, אני מורה למשיבות להמנע מסילוק העותר מהמקום וכן להמנע מהחרמת הסחורה ורישום דוחו"ת, בכל הנוגע לדוכן הפרחים, כל זאת במשך שנה מהיום. צו זה לא ימנע מהמשטרה לרשום דוחו"ת לרכבים שחונים במקום שלא כחוק. ב. העותר יגיש בקשה מחודשת לקבלת רשיון רוכלות לדוכן הפרחים תוך 30 יום מיום מתן פסק דין זה. ג. הבקשה תבחן ע"י הרשויות והגופים המוסמכים של המשיבים. במסגרת בחינה זו תשקול המשטרה שוב את עמדתה, תוך התחשבות בנסיבות שפורטו לעיל. ד. במידה ובקשתו של העותר לא תתקבל גם הפעם ו/או התנגדותה משטרה למתן הרשיון תשאר על כנה, לאחר הבחינה המחודשת של הבקשה, כאמור לעיל, יהיה רשאי העותר לחזור ולעתור לבית משפט זה כנגד דחיית בקשתו, אם ימצא זאת לנכון. ה. כל צד ישא בהוצאותיו. רישיון עסקרוכלות