בקשה חוזרת לפשיטת רגל

מה הדין בסוגיית בקשה חוזרת לפשיטת רגל ? בית המשפט ציין כי יש לבחון בקשות חוזרות ונשנות בהליך פשיטת רגל בצורה מדוקדקת. בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 אין מניעה עקרונית כי חייב שבקשתו להכרזת פשיטת רגל נדחתה, יגיש בקשה דומה בסמוך לדחיית בקשתו הראשונה, השניה או השלישית. סימן ג' לפרק ג' לפקודה אף נועד להסדרת היחס בין שני הליכי פשיטת הרגל שהתנהלו זה לצד זה (ראו שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהודרה שניה, עמ' 186-188). הפקודה מונעת בסעיף 90א' מהחייב להגיש בקשה נוספת של פשיטת רגל רק אם קיבל הפטר בחמש השנים האחרונות ובסעיף 63(א)11 נקבע כי לא יינתן הפטר אם החייב הוכרז פושט רגל בחמש השנים שקדמו למתן צו הכינוס. אם לא קיבל החייב הפטר, על פניו, פתוחה הדרך בפניו להגיש בקשה נוספת למתן צו כינוס ופשיטת רגל. עם זאת, שימוש חוזר בהליך פשיטת רגל מיועד בראש ובראשונה למצב שבו החובות החדשים של החייב נוצרו לאחר ההליך פשיטת רגל הראשון (ראו פש"ר (מחוזי-חי') 124/04 פרג נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם במאגרים [27.05.04]). לעומת זאת, במקרה בו הליך פשיטת רגל כנגד חייב בוטל בשל פגמים שנמצאו בהתנהגותו ביצירת החובות כמו גם במסגרת ההליך עצמו, אין לאפשר לחייב להעלות את אותן הטענות שהעלה בהליך הראשון שבוטל בשל חוסר תום לבו. בהתאם לכך, על אף שההחלטה לביטול הליך פשיטת רגל אינה יוצרת מחסום דיוני בפני חייב מלהגיש בקשה חדשה, הזכות להגיש בקשה חדשה מותנית בהצגת נסיבות חדשות המצדיקות את השינוי מההחלטה הראשונה (פש"ר (מחוזי-חי') 919/06 עאדל נ' כונס הנכסים הרשמי, פורסם במאגרים [5.08.07]). כך, למשל בקשה נוספת יכול ותוגש מקום בו הגיע לידי החייב סכום כסף ועתה, בניגוד למצב בהליך הקודם, קיימת תועלת לנושים. כך, למשל, ייתכן ועתה יש בידי החייב ראיות לתמוך בטענות שלא היו לו בהליך הקודם ולא ניתן היה להשיגם אז בשקידה ראויה. וכך, למשל, יש ושינויי נסיבות אישיות של החייב, ביחס למצבו בעת דחיית בקשתו הקודמת מטה את הכף לטובתו כעת. לעומת זאת, חייב אשר ההליך כנגדו בוטל בשל יצירת החובות שלא בתום לב, יתקשה להראות שינויי נסיבות אשר בגינן יש לקבל את בקשתו כעת, אלא אם התגלו ראיות חדשות באשר לאופן יצירת החוב, או שחל שינויי נסיבות משמעותי כדי שבקשתו תידון בשנית. תוצאה אחרת לפיה חייב יכול לפנות בבקשה חדשה כאשר נדחית בקשתו הקודמת ובדרך זו ליהנות מתקופת חסד נוספת של עיכוב הליכים, וכך ללא סוף, אינה מתקבלת על הדעת.פשיטת רגל