בקשה לעיון חוזר לאחר קבלת תסקיר מעצר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לעיון חוזר לאחר קבלת תסקיר מעצר: 1. שופט בית משפט השלום, רפאל יעקבי, החליט ביום 18.8.99 כי אין מנוס ממעצר העורר עד תום ההליכים נגדו. 2. העורר ביקש עיון מחדש נוכח הפתח שפתח לו כב' השופט יעקבי - לאחר קבלת תסקיר מעצר. 3. הבקשה לעיון מחדש הובאה בפני כב' השופט פיינברג, שביום 1.9.99 דחה את הבקשה. 4. באותה החלטה ציין כב' השופט פיינברג (ע' 6) "כי לא נאמר בתסקיר כי הקהילה הטיפולית היא מוסד סגור שמכתליו לא יוכל המשיב לצאת מרצונו". 5. בשל מילים אלה ראה העורר להגיש למחרת אותה החלטה - 2.9.99 - בקשה נוספת לעיון חוזר בצרפו את תשובת שירות המבחן לשאלה אם הקהילה הטיפולית 'אילנות' היא מוסד סגור אם לאו. 6. בתשובת שירות המבחן נאמר כי הקהילה הינה "מסגרת סגורה שהמטופלים שוהים בה 24 שעות". עם זאת צוין באותה תשובה "אם מטופל מחליט לעזוב את הקהילה לא ניתן לעצור בעדו". 7. לאחר קבלת הבקשה הנוספת לעיון חוזר בצירוף הבהרת שירות המבחן, החליט כב' השופט פיינברג ביום 6.9.99, מבלי לחזור ולזמן את הצדדים לפניו, כי לא מצא בבקשה שיש מקום לעיון חוזר, משום שלפי מכתב משירות המבחן מיום 2.9.99 לא ניתן לעצור בעד המשיב אם הוא מחליט לעזוב את הקהילה. 8. ב"כ העורר מלין על כב' השופט פיינברג על כך שלא זימן את הצדדים לדיון בבקשה השנייה לעיון חוזר. 9. אינני סבורה כי היה מקום להזמין את הצדדים לדיון נוסף בבקשה הנוספת לעיון חוזר, שהרי יום קודם לכן כבר ניתנה החלטה בבקשה לעיון חוזר בנוכחות הצדדים ולאחר שמיעתם, ולא היה בבקשה הנוספת שום דבר חדש שהייתה בו הצדקה להגשת בקשה לעיון חוזר, מה גם שתוכן תשובת שירות המבחן אך הדגישה את שקבע כב' השופט פיינברג בהחלטתו הקודמת, שלא נאמר בתסקיר כי "הקהילה הטיפולית הינה מוסד סגור שמכתליו לא יוכל המשיב לצאת מרצונו" אלא נאמר בה בדיוק ההיפך. 10. גם לגופו של עניין אינני רואה מקום להתערב בהחלטות שני השופטים הנכבדים של בית המשפט קמא. 11. העורר הינו בעל 48 תיקים קודמים, רובם המכריע בעבירות רכוש, ואף נדון למאסר בפועל, ולא היה בכך כדי להרחיקו מהמשך ביצוע עבירות רכוש. 12. העורר אכן נכנס להליך גמילה אולם לא עמד בו וסולק מן הקהילה הטיפולית בה החל את גמילתו. 13. ב"כ העורר טוען כי העורר נגמל פיזית, אולם למרות זאת ביום 8.8.99, יום ביצוע העבירות נושא הערר שלפני - היה העורר משתמש בסמים, ולצורך מימון אותם סמים ביצע את עבירת הרכוש שהוא מואשם בביצועה, ובאותן נסיבות אף ניסה לתקוף שוטר בנסיבות מחמירות ולברוח מן המשטרה. 14. שחרורו של העורר בשלב זה לצורך ביצוע בדיקה אם הוא בכלל מתאים לקבלה לקהילה טיפולית נוספת - יהווה הזדמנות לביצוע עבירות נוספות. 15. בנסיבות הקיימות לא ניתן לומר כי העורר החל בהליך גמילה וכי בשל כך ראוי לתת בו אמון, אלא היפוכו של דבר הוא הנכון. 16. לעורר היו הזדמנויות די והותר לעבור הליך גמילה לאחר ריצוי עונשים קודמים ולפני ביצוע עבירות נוספות, אולם הוא לא עשה כן, ומשעשה כן - לא עמד בהליכי הגמילה. 17. לאור כל האמור - הערר נדחה. מעצרעיון חוזרמסמכיםתסקיר מעצר