בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

המבקש הגיש ערעור על גזר הדין ומבקש בבקשה זו לעכב את מאסרו עד מתן פסק דין בערעורו. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר: 1. למבקש הרשעות קודמות בעבירות רכוש ובעבירות נגד הגוף והיה תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי של 6 חודשים, בעת ביצוע העבירה שלפנינו. 2. בתיק שלפנינו הורשע המבקש, על פי הודאתו, בפריצה לרכב בכוונה לגנוב ובהחזקת מכשירי פריצה, ודינו נגזר ל21- חודשי מאסר בפועל ו9- חודשים על תנאי, וכן הופעל נגדו המאסר על תנאי בר-ההפעלה של 6 חודשים, כשמחציתן במצטבר ומחציתן בחופף. 3. המבקש היה במעצר קרוב ל3- חודשים ולאחר מכן שוחרר, והיה משוחרר בעת מתן גזר דינו. 4. בית המשפט קמא הורה למבקש להתייצב למאסר ביום 1.6.99. 5. המבקש הגיש ערעור על גזר הדין ומבקש בבקשה זו לעכב את מאסרו עד מתן פסק דין בערעורו. 6. המדינה מתנגדת לבקשת העיכוב, בטענה כי אין להניח שבית המשפט של הערעור יתערב בעונש, אולם גם אם יתערב - ממילא יהיה על המבקש לרצות תקופת מאסר, ועל כן אין מקום לעכב את ביצוע המאסר בשלב זה. 7. מאחר שהיה תלוי ועומד נגד המבקש מאסר על תנאי של 6 חודשים בר-הפעלה, שממילא היה צורך להפעילו, וכן היה מקום לגזור עליו עונש מאסר נוסף בגין העבירות נושא הבקשה שלפנינו, אינני רואה כל סיבה לעכב את ריצוי המאסר, וגם אם בית המשפט של הערעור יחליט לקבל את הערעור ולהפחית בעונש, עדיין ייעשה הדבר תוך כדי התקופה שממילא תיגזר על המבקש, ולא ייגרם נזק אם המבקש יתחיל בריצוי העונש כפי שקבע בית המשפט קמא. 8. לאור האמור, הבקשה לעיכוב ביצוע - נדחית. 9. אינני רואה מקום לעכב את תחילת ריצוי העונש רק על מנת שהמבקש יוכל להגיש בקשת רשות ערעור בבית המשפט העליון. עיכוב ביצועמאסר