בקשה לתיקון טעות בפסק דין

על פי הוראת סעיף 81(א) לחוק בתי המשפט, יש להגיש בקשה לתיקון טעות בפסק דין בתוך 21 ימים. גם לעניין זה נפסק לא פעם, כי ככלל, אין לתקן פסק דין בחלוף המועד מבלי שהוצגו טעמים מיוחדים כלשהם המצדיקים הארכתו, ואין הפגרה עוצרת את מניין המועדים הקבוע בסעיף (ד"נ 29/83 "סהר" חברה לביטוח בע"מ נ' מריו כהנקא, פ"ד לט(4) 433, 438; ע"א 4308/00 עספור נ' ח'ורי, פ"ד נה(3), 865, 868 (2001); רע"א 5210/08 רוזנבלום נ' מועצה מקומית חבל מודיעין, מיום 3.2.2011 בפסקה 3; ע"א 856/12 צרפתי שמעון נ' פרחי ביקל בע"מ, מיום 12.2.2012, בפסקה 5; ע"ע 350/03 מדינת ישראל- משרד העבודה והרווחה - אברהם גרינשפן, מיום 9.6.2011. כמו כן ראו בספרו של אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית - 2009), בעמ' 384-386). הלכה היא כי סעיף 81(א) מסמיך את בית המשפט לתקן טעות, מן הסוגים שפורטו בהגדרה ודומיהם, אשר נפלה בפסק הדין או בהחלטה והנובעת מהיסח דעתו של השופט בעת ניסוח דבריו. נפסק, כי "מושג הטעות משמעותו, בדרך כלל, דבר, אשר נכלל בתוך פסק הדין בשל שגגה, או דבר, אשר אינו נכלל בפסק הדין אך היה במחשבתו של השופט ונשמט מפסק הדין." (ע"א 576/81 בן שמעון נ' ברדה, פ"ד לט(2) 589, 590 (1985); ע"א 159/90 סולל בונה בע"מ נ' ברק אור בע"מ, פד"י מז(4) 17, 21-22 (1993); רע"א 9066/01 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' חיים שטיין, מיום 2.1.2002, בפסקה 4; ע"ע 418/06 חיים נחושתן - קלאסיקה אינטרנשיונל בע"מ, מיום 13.2.2011). על-פי הוראת סעיף 39 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, חלות בבית הדין לעבודה הוראות סעיף 81 לחוק בתי המשפט, תשמ"ד-1984, שכותרתו "תיקון טעות בפסק דין". וזו לשונו של סעיף 81 לחוק בתי המשפט: "81. (א) מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה; לענין זה, "טעות" - טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה. (ב) בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על כל תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן. ..."תיקון פסק דין