הודעה על החלפת ייצוג

תקנה 473(א) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת: "בעל דין שמייצגו עורך דין רשאי להחליף את עורך דינו בכל תובענה או עניין או לסלקו ובלבד שנמסרה על כך הודעה לבית המשפט הדן בהם והומצא העתק ממנה לכל שאר בעלי הדין". בית המשפט ציין כי טענת התובע, כי "הופתע" בשל כך שלפתע יוצגו הנתבעים ע"י פרקליט אחר במקום קודמו ועובדה זו חייבה אות ו להערך באופן אחר מופרכת ואיננה ממין העניין. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי הודעה על החלפת ייצוג: 1. שוב נדרש בית המשפט להתעכב ב"פרוזדור" ההולך ומתארך (עד כה 7 המרצות !) וטרם ניתן לו לבוא אל "הטרקלין" הוא בירור התיק העיקרי נשוא תביעה זו. בפעם הזאת נדרש בית המשפט לפרשנותה של תקנה 473 לתקנות סדר הדין האזרחי; לטענת התובע הופתע בעת ישיבה מתאריך 28/04/98 מהחלפת ייצוגו של נתבע 1 בעו"ד א. חדד במקום עוה"ד נביל ג'ית, ביום הדיון ללא הגשת הודעה לבית המשפט והמצאת העתק לו עצמו. לדבריו, אילו צפה שתתייצב מולו "סוללת עורכי דין" היה "פועל בדרך אחרת למימוש זכויותיו". 2. כידוע מטרת תקנות סדר הדין האזרחי שלוש הן (ע"א 615/84 מרקוביץ נ' חייא פ"ד מב(1) 541) (א) הבטחת ניהול המשפט בצורה יעילה; (ב) מניעת סחבת ובזבוז זמן שיפוטי; (ג) מניעת התדיינות שהינה אקדמית וחסרת תועלת; כל זאת תוך שמירה על זכות הצדדים להביא ראיותיהם וטיעוניהם לפני בית המשפט בצורה מלאה ונאותה. 3. (א) לא אחת קורה כי "עורכי הדין הממשיכים להיאחז בכל דבר קטן וגדול שבסדרי הדין כדי לנסות להכשיל את עשיית המשפט" ע"א 430/74 בסמן נ' גזית שירותי אדריכלות והנדסה בע"מ כט(1) 228. (ב) וכן - "אשר לבית המשפט הוא מייצג את אינטרס הכלל ומוסיף ומגן הוא על אינטרסים ראויים הן של התובע והן של הנתבע. אינטרס הכלל הוא שבית המשפט לא יבטל זמנו לריק וכי יעשה כמיטב יכולתו לסיומם של משפטים שהוחל בשמיעתם תובעים חדשים לבקרים עומדים ומתדפקים על שערי בית המשפט וישן מפני חדש נוציא" (ע"א 32/89 גולן נ' עלוני ואח' פ"ד מו(3) 665, 671א). (ג) וכן - נקבע כי "חובתו זו של בעל דין להפעיל את כוחותיו המשפטיים דיוניים בדרך מקובלת ובתום לב מטילה עליו את החובה לפעול כפי שבעל דין הגון וסביר היה פועל במקומו" (בר"ע 305/80 שילה נ' רצקובסקי פ"ד לח(3) 449, 461 ב, ג). דומני, בכל הכבוד לתובע, המנווט דרכו בהליך זה בעצמו, בלא סיוע פרקליט ואף, יש לומר, מגלה בקיאות בהוראות דין - כי דווקא ההלכות הללו נשמטו מעיניו ! 4. לגופו של עניין: תקנה 473(א) קובעת כי : "בעל דין שמייצגו עורך דין רשאי להחליף את עורך דינו בכל תובענה או עניין או לסלקו ובלבד שנמסרה על כך הודעה לבית המשפט הדן בהם והומצא העתק ממנה לכל שאר בעלי הדין". דומני כי ביסוד טענת התובע שהתנגד ליצוג הנתבע ע"י עו"ד א. חדד בשל שלא קיבל העתק הודעה על כך, תפישה שגויה לחלוטין של מהות ומטרת התקנה: סבור אני כי זו בעיקרה איננה מכוונת למערכת היחסים שבין הצדדים - אין לצד כל מעמד ופתחון פה בשאלה איזה פרקליט ייצג את יריבו. טענת התובע, כי "הופתע" בשל כך שלפתע יוצגו הנתבעים ע"י פרקליט אחר במקום קודמו ועובדה זו חייבה אות ו להערך באופן אחר מופרכת ואיננה ממין העניין. "תחום נפקותה" של התקנה הוא בעיקרו בין בעל הדין לבין בית המשפט, מטרתה להבטיח ניהול תקין של המשפט - היינו שלא יימצא, לפתע, צד איננו מיוצג ויהא צורך לדחות את הדיון או כיוצ"ב. אמת - יש לתת הודעה על חילופי פרקליט גם לצד שכנגד - אך אף זאת, להבנתי, כדי לבסס ולעגן את התקשורת שבין עורכי הדין למען ידע כל צד ופרקליט למי עליו להמציא מסמכים או עם מי עליו לבוא בדברים בשעת צורך. בשום פנים אין מטרת התקנה לתקוע טריז בעגלת הדין ולעכבו ! 5. נראה כי מלשון התקנה והשוואתה למשפט הפלילי [בו נאמר בתקנה 12 לתקנות סדר הדין הפלילי תשל"ד1974- : "סניגור ... יגיש לבית המשפט יפוי כוח ... זולת אם הודיע הנאשם בשעת הדיון שהוא מייפה את כוחו של אותו סניגור לייצגו והדבר נרשם בפרוטוקול"] עולה לכאורה כי יש צורך בהמצאת העתק כתוב על החלפת הייצוג לכל בעלי הדין אולם לא נאמר כמה זמן מראש יש להודיע לבית המשפט על החלפת הייצוג; הבה נתאר מקרה בו מופיע אדם עם עורך דינו החדש ביום המשפט ובתחילת המשפט מחלק לכל הצדדים מסמך המאשר החלפת עורך הדין ומיידע על כך לבית המשפט האם בכך לא סגי ? 6. יתר על כן - הפרקטיקה הנהוגה בכל ערכאות המשפט היא כי הודעה על החלפת ייצוג נעשית במהלך הדיון ובדרך כלל בעל פה - ובלבד שעוה"ד המחליף ממציא יפוי כח כדין. 7. נראה לי כי עמידתו של התובע על קבלת העתק מהודעת הנתבע לבית המשפט לפני הדיון מהווה הפעלה שלא בתום לב של "זכויות" דיוניות וכבר נקבע כי "הפרוצדורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או בר-מינן הפרוצידורה היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את עניינו בצורה מלאה ושלמה ... העיניים צריכות להשאר תמיד נשואות אל המטרה היחידה של המשפט והיא עשיית צדק" ע"א 189/66 ששון נ' קדמי בע"מ פ"ד כ(3) 477, 479 ! 8. לפיכך אני קובע כי לא היה כל מקום להתנגדות התובע לייצוג הנתבעת ע"י עו"ד חדד - ובעקבות זאת ביטול ישיבת קדם המשפט. התובע ישלם לנתבעים הוצאות בסך 1,000.- ש"ח + מע"מ, בלא קשר לתוצאות המשפט. עורך דיןהחלפת ייצוגייצוג