הזכות להגיש חוות דעת משלימה

האם יש זכות להגיש חוות דעת משלימה ? "חוות דעת משלימה" אינה "מוכרת" בתקנות. אולם בפרקטיקה הנוהגת, בתיקי רשלנות רפואית, הכירו בתי המשפט באפשרות הגשתן של חוות דעת משלימות מטעם הצדדים. כך לאחר שהנתבע מגיש את חוות דעתו, התובע, שהגיש את חוות דעתו עם כתב תביעתו, עותר להגשת חוות דעת משלימה בתגובה לה, והנתבע לרוב נותן הסכמתו בכפוף לזכותו להגיש חוות דעת משלימה בתגובה לחוות הדעת המשלימה מטעם התובע. תקנות 127 ו-128 בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 שעניינן חוות דעת שברפואה קובעות: "127. רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן — חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו. 128. (א) הגיש בעל דין חוות דעת בענין שברפואה, רשאי בעל דין אחר לשלוח לו, תוך שלושים ימים מהיום שהומצאה לו חוות הדעת, דרישה בכתב להעמיד את נושא חוות הדעת לבדיקה בידי רופא או מומחה רפואי מטעמו, ובלבד שהודיע לבעל הדין שהגיש את חוות הדעת שימציא לו, לפי דרישתו, העתק חוות דעת של הרופא או המומחה הרפואי מטעמו תוך זמן סביר לאחר הבדיקה. (ב) רצה בעל דין לחלוק על טענת בעל דינו, יגיש לבית המשפט, תוך ששים ימים מהיום שהומצאה לו חוות הדעת, או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם, חוות דעת מטעמו, במספר עתקים כמספר עתקי כתב טענותיו; אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו". חוות דעת