החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

האם ניתן לברר תביעה להשבת ארנונה שנגבתה ביתר בדרך של תביעה ייצוגית ולאפשרות (או חוסר האפשרות) לתבוע סעד של השבה במסגרת עתירה מינהלית ? תביעה להשבת ארנונה שנגבתה ביתר יכול שתוגש במסגרת של תובענה ייצוגית. זאת, בשים לב לסעיף 3(א) לחוק תובענות ייצוגיות, המאפשר הגשת תובענה ייצוגית בכל עניין שבתוספת השנייה, כאשר סעיף 11 לתוספת השנייה מתייחס ל"תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר". סעיף 5(ב)(2) לחוק קובע, כי תביעה כאמור תוגש לבית המשפט לעניינים מינהליים. החוק גם קובע מערכת כוללת של הסדרים בהקשר זה, שנועדו לאזן בין האינטרס של התובע ושל הקבוצה לקבל סעד של השבה, לבין האינטרס של הרשות לשמור על המסגרת התקציבית שלה. כך, ניתנה לרשות האפשרות להודיע על חדילת גבייה ולהימנע מהשבה (סעיף 9ב' לחוק) ונקבעה תקופת התיישנות מקוצרת בת 24 חודשים בלבד (ס' 21 לחוק). תביעה ייצוגיתארנונה