הקפאת מכרז

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הקפאת מכרז: 1.         לפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני שיקפיא את הליכי מכרז מס' 08/09 לאיוש משרת מהנדס העיר כפר סבא המצויים בעיצומם, עד להכרעה בתובענה העיקרית. בתובענה העיקרית, ביקשו המבקשים כי יינתן צו הצהרתי הקובע כי המשיב 4 - אשר הגיש מועמדותו במכרז - אינו כשיר לכהן בתפקיד מהנדס העיר, וצו עשה המורה למשיבים 1-3 להכריז על מועמד ראוי אחר לתפקיד, במקומו.   2.         המשיבים טענו כי יש לדחות את הבקשה על הסף, ובהחלטה זו נכריע בטענתם.   הרקע העובדתי 3.         המבקשים הינם שלושה חברי מועצת עיריית כפר סבא, מטעם סיעת "הירוקים".             המשיב 1 הינו ראש עיריית כפר סבא, המשיב 2 הינו מנכ"ל העיריה והמשיבה 3 היא ועדת המכרזים למינוי מהנדס העיר.             המשיב 4 מכהן כיום כממלא מקום מהנדס העיר כפר סבא, והוא הגיש מועמדותו לתפקיד מהנדס העיר במכרז שהמבקשים ביקשו הקפאתו, ועבר בהצלחה את השלב הראשון של המכרז לצד שתי מועמדות נוספות.  4. ביום 25.3.09 פרש מהנדס העיר כפר סבא מתפקידו, ובישיבת המועצה באותו מועד אושר מינויו של המשיב 4 לתפקיד ממלא מקומו.             בסמוך לאחר מינוי זה, פנו המבקשים למנכ"ל העיריה וביקשו לקבל פרטים מדויקים אודות השכלתו וכישוריו של המשיב 4, ולאחר שקיבלו את הפרטים לידיהם גילו, לטענתם, כי המשיב 4 אינו עומד בדרישות הסף למשרת מהנדס העיר הקבועות בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991 (להלן - החוק) ובחוזרי מנכ"ל משרד הפנים: לפי טענת המבקשים, כפי שפורטה בבקשה שהגישו לבית הדין, הם גילו כי המשיב 4 הוא מהנדס חקלאי שאין לו כל קשר לתחום ההנדסה האזרחית בה עוסק מהנדס עיר, כי הוא נטול נסיון בתחום של תכנון עיר וכי הוא אינו "מהנדס רישוי". ביום 3.5.09 פנו המבקשים למנכ"ל העיריה ודרשו לבטל את מינויו של המשיב 4 למשרת ממלא מקום מהנדס העיר. יצוין כי בינתיים קיבל המשיב 4 תעודת "מהנדס רישוי".   5.        ביום 8.7.09 אישרה מועצת העיר כפר סבא את הרכב ועדת המכרזים לבחירת מהנדס העיר, הכוללת חמישה חברים: ראש העיריה, מנכ"ל העיריה, מהנדס העיר נתניה, ושני נציגי מועצת העיר כפר סבא, אשר אחד מהם הוא המבקש 3 היושב בוועדה כנציג סיעות האופוזיציה במועצת העיר, והשני הוא חבר מועצה נוסף, סגן ראש העיר.             ביום 30.7.09 פורסם המכרז למשרת מהנדס העיר. המשיב 4 הגיש מועמדותו למכרז זה.            המבקשים טענו בבקשתם לפנינו כי המכרז שפרסמה העיריה כלל תנאי סף מינימליים בלבד למשרת מהנדס העיר, והתעלם מתנאי סף נוספים הנכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, בהם המשיב 4 אינו עומד.            עוד התייחסו המבקשים בטענותיהם גם להרכב ועדת המכרזים וטענו כי חלק מחבריה, ובהם ראש העיריה ומנכ"ל העיריה, כבר אוחזים בדעה מגובשת מראש לפיה יש למנות לתפקיד את המשיב 4 על אף שאינו עומד בתנאי הסף למשרה. לטענת המבקשים, אין יכולים חברי הוועדה, האוחזים בדעה זו, לכהן בוועדת המכרזים לבחירת מהנדס העיר.   6.        ביום 24.9.09 התכנסה ועדת המכרזים לדון במועמדים שהגישו מועמדות לתפקיד מהנדס העיר, בהם המשיב 4. בסופה של הישיבה החליטה הוועדה לשלוח שלושה מבין המועמדים למבחני התאמה במכון חיצוני. הוועדה שלחה למבחנים אלה את המשיב 4, וכן שתי מועמדות נוספות לתפקיד.            ביום 26.10.09 הגישו המבקשים את בקשתם נשוא החלטה זו למתן צו מניעה זמני, שיורה על הקפאת הליכי המכרז. כפי שפורט לעיל, העלו המבקשים בבקשה טענות נגד הרכבה של ועדת המכרזים, הכוללת חברים המגובשים כבר בדעתם באשר לזהות המועמד שברצונם לבחור לתפקיד מהנדס העיר - הוא המשיב 4 - באופן שיש בו כדי להטות את תוצאות המכרז ולפסלן; ובנוסף, טענו המבקשים כי המשיב 4 אינו עומד בתנאי הסף לתפקיד מהנדס העיר, הן מבחינת השכלתו והן מבחינת נסיונו המקצועי, ועל כן, לא יכול היה לעבור את השלב הראשון של המכרז. לאור אלה, ביקשו המבקשים את הקפאת הליכי המכרז באופן מיידי, וזאת למניעת שינוי המצב הקיים עד לבירור התובענה העיקרית. בתובענה העיקרית תבעו המבקשים, כאמור, שבית הדין ייתן צו המצהיר שהמשיב 4 אינו כשיר לכהן בתפקיד מהנדס העיר, ובמקביל - ייתן צו עשה המורה למשיבים (הנתבעים) לבחון מחדש את המועמדים למכרז לתפקיד מהנדס העיר ולהכריז על מועמד ראוי אחר לשלב השני של המכרז.   7.        המשיבים הגיבו לבקשת המבקשים למתן צו מניעה זמני לגופה, ואולם במקביל העלו טענות בגינן יש לדחות את הבקשה על הסף.            להלן - נפרט את הנימוקים אשר מצדיקים, לטעם המשיבים, את הדחייה על הסף, ואת תשובת המבקשים לטענות.   טענות הצדדים באשר לדחיית הבקשה על הסף 8.       המשיבים טענו כי יש לדחות על הסף את בקשת המבקשים, בראש ובראשונה, משום אי-צירוף משיבים רלוונטים: לטענת המשיבים, שלחה הוועדה שתי מועמדות נוספות לבחינות התאמה במכון חיצוני, מלבד המשיב 4, ולמועמדות אלה ישנן ציפיות כי המכרז יוכרע במועד קרוב. בקשת המבקשים להקפיא את הליכי המכרז עד למתן הכרעה בתובענה העיקרית הנוגעת למשיב 4, יש בה משום פוטנציאל לפגיעה במשיבות רלוונטיות אלה, ואולם עמדתן באשר לבקשה לא נשמעה שכן המבקשים לא צירפו אותן לבקשה.             המשיבים טענו, אם כך, כי אין לתת סעד מן היושר מקום בו לא צורפו כל הצדדים שעלולים להיפגע ממתן הסעד המבוקש.   9.         שנית, המשיבים טענו כי המבקשים הגישו בקשתם בחוסר נקיון כפיים:            המשיבים טענו כי ביום 22.9.09, יומיים לפני שהתכנסה ועדת המכרזים לבחון את המועמדים שהגישו מועמדותם למשרת מהנדס העיר, הגישו המבקשים עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב כנגד הרכבה של ועדת המכרזים, ולצידה - בקשה כי יינתן צו ארעי המונע או מקפיא את הליכי מכרז מס' 08/09. בקשה זו של המבקשים נדחתה ע"י השופט זפט משום שהוגשה בשיהוי, ולאחר מכן - מחקו המבקשים את עתירתם, אשר לטענת המשיבים כללה טענות דומות לטענות שמעלים המבקשים כעת, בבית הדין לעבודה. המשיבים טענו כי בבקשה שהוגשה בבית הדין לעבודה לא הזכירו המבקשים, ולו ברמז, את העובדה שכבר פנו לבית המשפט לעניינים מנהליים בנסיון לעצור את הליכי המכרז, והדבר לא צלח בידם. לטענת המשיבים, העלמת עובדות חשובות מבית הדין היא התנהלות אשר יש בה משום חוסר נקיון כפיים וחוסר תום-לב, והיא מצדיקה דחייה של בקשת המבקשים על הסף, במיוחד לאור היותם "עותרים ציבוריים".   10.       עוד טענו המשיבים כי בקשתם של המבקשים לוקה בשיהוי: המכרז לאיוש משרת מהנדס העיר פורסם כבר ביום 30.7.09, ודרישות התפקיד, כמו גם כישוריו, השכלתו ונסיונו של המשיב 4 היו ידועים למבקשים זמן רב קודם לכן, ולמעשה - היו ידועים מאז מונה המשיב 4 לתפקיד ממלא מקום מהנדס העיר. בנוסף, הרכב ועדת המכרזים היה ידוע למשיבים עוד ביום 8.7.09 והם ניסו לטעון נגדו עוד בתאריך 22.9.09 לפני בית המשפט לעניינים מנהליים.            לבסוף, הגישו המבקשים את הבקשה והתביעה דנן רק ביום 26.10.09, זמן רב לאחר שנודעו להם כל הפרטים לעיל, וכן למעלה מחודש מאז התכנסה הוועדה לבחון את המועמדים למשרה, ומאז החליטה על שליחתם של המשיב 4 והמועמדות הנוספות למבחני התאמה נוספים. שיהוי זה, כך לטענת המשיבים, די בו כדי להצדיק מחיקת בקשתם הנוכחית של המבקשים על הסף.   11.      המבקשים הגיבו לטענות המשיבים כי יש לדחות בקשתם על הסף:            ראשית, טענו המבקשים כי המשיבים העלו טענות פרוצדורליות גרידא, אשר יש בהן משום התעלמות מכובד משקלה של הסוגיה שהונחה לפתחו של בית הדין: העדר ההשכלה והנסיון של המשיב 4, אשר מונעים ממנו לכהן כמהנדס העיר כפר סבא, ולעומת זאת - דעתם המגובשת מראש של חלק מחברי ועדת המכרזים למנותו לתפקיד זה על אף זאת.             שנית, לעניין הטענות גופן, טענו המבקשים בכל הנוגע לאי-צירוף המשיבים הרלוונטים, לכאורה, כי תביעתם אינה פוגעת בשתי המועמדות הראויות האחרות שנבחרו על-ידי הוועדה לצד המשיב 4, אלא יש בה רק כדי להיטיב עימן - קרי, לפתוח את הדרך לניהול מכרז תקין, הוגן ושוויוני, להבדיל ממכרז "תפור", אשר תוצאתו ידועה מראש. לטענת המבקשים, המועמדות הנוספות במכרז אינן נפגעות בפוטנציה מהתביעה אלא רק יכולות לצאת נשכרות ממנה, מה גם שאף אם ניתן לומר כי ייפגעו - אין בפגיעה זו להשתוות לפגיעה החמורה באינטרס הציבורי במקרה שימונה לתפקיד מהנדס העיר שכישוריו לוקים בחסר.   12.      לעניין טענת חוסר נקיון הכפיים, טענו המבקשים כי עניינה של העתירה שהגישו לבית המשפט לעניינים מנהליים היה הרכב ועדת המכרזים. הליך זה אינו רלוונטי להליך בבית הדין לעבודה, אשר עוסק רק בתוצאת התכנסותה של ועדת המכרזים, קרי - העברת המשיב 4 לשלב הבא במכרז. לטענת המבקשים, משהחליטה ועדת המכרזים כך, תקפו המבקשים את החלטתה (ולא את הרכבה), ועל כן - עברה בקשתם להתנהל בזירת דיני העבודה. המבקשים הדגישו כי מדובר בשני הליכים שונים המכוונים נגד שתי החלטות שונות, והסבירו כי הם לא הסתירו דבר מבית הדין בהגישם בקשתם דכאן, אלא סברו כי הבקשה שהגישו בבית המשפט לעניינים מנהליים כלל אינה רלוונטית.   13.       באשר לטענת השיהוי, טענו המבקשים כי בקשתם לא הוגשה נגד ההחלטה לפרסם את המכרז, או נגד מינוי ועדת המכרזים או נגד הגשת מועמדותו של המשיב 4 לתפקיד מהנדס העיר; אלא הבקשה הוגשה נגד החלטת ועדת המכרזים שהתקבלה ביום 24.9.09 להעביר את המשיב 4 לשלב הבא במכרז. לטענת המבקשים, הגשתה של הבקשה ביום 26.10.09 אינה לוקה בשיהוי, במיוחד מקום בו בחודש שחלף מאז קבלת החלטת הוועדה חל יום הכיפורים, וכן פגרת בתי המשפט לרגל חג הסוכות.             המבקשים הפנו את בית הדין למועדים הקבועים בתקנה 3 לתקנות בית המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א-2000, הקובעת כי אם לא נקבע בדין מועד להגשת עתירה, יש להגישה בלא שיהוי "ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם".            בנסיבות המקרה, כך לטענת המבקשים, ניתן ללמוד מן העקרון שנקבע בתקנות, ולקבוע כי חלפו כ-30 ימים בלבד מיום שנודע על החלטת הוועדה אותה תוקפים המבקשים ועד שהוגשה הבקשה לבית הדין, ועל כן - אין לקבל את טענת השיהוי.    להלן - קביעתנו: 14.     לאחר ששקלנו כל טיעוני הצדדים, החלטנו לקבל את טענות המשיבים ולדחות את בקשת המבקשים על הסף.             להלן - נפרט נימוקי החלטתנו.  15.      המבקשים שהגישו את הבקשה נשוא החלטה זו הינם בבחינת "עותרים ציבוריים". אין למבקשים בעצמם עניין אישי או נגיעה אישית למכרז לאיוש משרת מהנדס העיר, אלא הם טוענים נגד החלטה שכבר קיבלה ועדת המכרזים באשר למשיב 4, או נגד החלטה שתקבל בעתיד לגביו, משום ההשלכה שיש להחלטות אלה על הציבור, קרי - המבקשים פועלים מכוחו של האינטרס הציבורי (ר' ע"ע 1233/01 יהודה אוריאלי ו-ורדה מור נ' עיריית הרצליה ואח', פד"ע לו 508, והפסיקה המאוזכרת שם, ובין היתר בג"צ 2148/94 גלברט נ' יושב ראש ועדת החקירה לבדיקת אירוע הטבח בחברון, פ"ד מח(3) 573).             כבר נפסק כי שעריו של בית הדין לעבודה פתוחים בפני העותר הציבורי, וכי המדיניות הראויה היא כי בית הדין לעבודה הוא זה אשר בפניו יובאו לדיון סכסוכים שעילתם במינוי שעשתה הרשות הציבורית או שבכוונתה לעשות (ר' עניין אוריאלי).   16.       יחד עם זאת נקבע, כי על עותרים ציבוריים חלים, מטבע הדברים, חובות מוגברים של תום לב ונקיון כפיים, משום פנייתם לבית הדין בשם הציבור ולטובתו. במקרה זה, מצאנו כי המבקשים לא קיימו חובות אלו, וזהו אחד הטעמים המצדיקים דחיית בקשתם על הסף. 17. כך, בבקשה שהגישו לבית הדין פירטו המבקשים ארוכות את השתלשלות האירועים שהביאו להגשת הבקשה, החל ביום בו מונה המשיב 4 לתפקיד ממלא מקום מהנדס העיר, בתאריך 25.3.09, ועד למועד בו קיבלה ועדת המכרזים את ההחלטה להעביר את המשיב 4 לשלב הבא במכרז, בתאריך 24.9.09. עם זאת, ועל אף הפירוט העובדתי הנרחב, לא הביאו המבקשים בפני בית הדין את העובדה שביום 22.9.09, יומיים לפני התכנסותה של ועדת המכרזים לראשונה, הם הגישו עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים העוסקת בהרכב הוועדה, ולצידה בקשה להקפיא את הליכי המכרז; וכי בקשתם נדחתה על הסף מפאת שיהוי בהגשתה, והעתירה שהגישו נמחקה על-ידם מיד לאחר מכן. 18. תשובת המבקשים לטענה כי לא הזכירו את העתירה בבקשתם לבית הדין לעבודה, הינה שמדובר בפרט שאינו רלוונטי להליך כאן, וכי שני ההליכים - זה בבית המשפט לעניינים מנהליים וזה בבית הדין לעבודה - הינם הליכים שונים, המכוונים נגד שתי החלטות שונות, שלפי טענת המבקשים כלל אינן קשורות זו בזו: ההליך בבית המשפט לעניינים מנהליים כוון נגד החלטת מועצת העיר לגבי הרכבה הפגום של ועדת המכרזים, ואילו ההליך בבית הדין לעבודה כוון נגד החלטתה הפגומה של ועדת המכרזים להעביר את המשיב 4 לשלב הבא במכרז. 19. לא קיבלנו את טענות המבקשים לעניין זה. ראשית, אין, ולא יכול להיות חולק על כך, כי כל פרט הקשור בתקיפה קודמת של המבקשים את הליכי המכרז אותם הם תוקפים גם כעת בבית הדין לעבודה, רלוונטי להליך בבית הדין לעבודה. אין ספק שעתירה נגד הרכב ועדת המכרזים אשר את החלטתה תוקפים המבקשים כעת הינו רלוונטי לבקשה הנוכחית, וגם בקשה למתן צו להקפאת הליכי אותו מכרז שמבקשים המבקשים להקפיא גם הפעם, הינה רלוונטית להליך הנוכחי. בפסיקת בית המשפט העליון נקבע, לא אחת, בנוגע לחוסר נקיון כפיים הנובע מאי-גילוי של פרטים הנוגעים לעניין, כי הפונה לבג"צ חייב לגלות את כל הפרטים הנוגעים לעניין, והסתרת פרטים חוסמת את דרכו לערכאה זו; וכי "הפונה לבית משפט זה חייב להקפיד הקפדה רבה על דיוקן של העובדות הנטענות וכי ידיו חייבות להיות נקיות לחלוטין" (ר' בג"צ 521/92 גרינברג נ' שאקי, פ"ד מו (3) 788, המאוזכר בבג"צ 6136/06 ארנון פרי ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', מיום 10.9.06, ). העותרים הציבוריים בענייננו, אשר זכות עמידתם בבית הדין לעבודה בעניינים המצויים בסמכותו הוכרה על רקע ההכרה בזכות העמידה של עותרים ציבוריים בבג"צ, מחויבים אף הם בנקיון כפיים מוחלט, הבא לידי ביטוי, בין היתר, בגילוי מוקפד של כל הפרטים הנוגעים לעניין בגינו הגישו בקשתם. 20. ושנית, בבסיסה של טענת המבקשים כי העתירה שהגישו לבית המשפט לעניינים מנהליים אינה רלוונטית, עומדת הנחה שגויה נוספת: לפי טענת המבקשים, באותה עתירה הם תקפו את ההחלטה בדבר הרכב ועדת המכרזים, ואילו כעת, לכאורה, "ירדו מהבמה" בכל הנוגע לתקיפת הרכב הוועדה לאור דחיית בקשתם ע"י בית המשפט, והם אינם טוענים דבר נגד הרכב ועדת המכרזים. עם זאת, מעיון בבקשת המבקשים, וכן משמיעת טענותיהם בדיון שהתקיים לפנינו, עולה כי חלק נכבד מבקשתם עודנו עוסק בהרכב ועדת המכרזים, ולמעשה מכיל טענות זהות לאלו שהועלו ע"י המבקשים בפני בית המשפט לעניינים מנהליים באותה עתירה אשר לא גולתה על-ידם לבית הדין, אלא גולתה ע"י המשיבים דווקא. כך, גם בבקשתם הנוכחית, טענו המבקשים במפורש כי ראש העיריה ומנכ"ל העיריה אינם כשירים לכהן בוועדת המכרזים משום עמדתם הברורה לגבי מינויו של המשיב 4 לתפקיד מהנדס העיר (סעיף 44 א' ו-ב' לבקשה); הם תמכו טענתם זו בפסיקת בג"צ ובדברי חקיקה (סעיפים 48 ו-50 לבקשה); הם קבעו מפורשות בבקשה כי במקרה דנן מדובר "בהליך מכרז פסול שבו מוביל ראש העיריה לתוצאה ידועה מראש אליה כיוון עוד כאשר מינה את מר ארז אייזנר למ"מ מהנדס העיר" (סעיף 55 לבקשה); ולאור טענות אלה, לצד טענותיהם בדבר אי-כשירותו הנטענת של המשיב 4 לתפקיד, ביקשו המבקשים את הסעדים שביקשו. גם בהמשך הבקשה הביעו המבקשים דעתם - ולמעשה ביקשו את הכרעתו של בית הדין בסוגיה - כי המכרז למינוי מהנדס העיר הינו מכרז "תפור" (סעיף 63 לבקשה), ואף בפרק הסיכום הביעו דעתם לפיה ראש העיריה ומנכ"ל העיריה עשו יד אחת למינויו של המשיב 4 לתפקיד, וכי עריכת המכרז הינה "למראית עין בלבד" (סעיף 82 לבקשה). לאור אלה, דחינו את נסיונם של המבקשים לטעון כיום כי בקשתם בבית הדין לעבודה אינה עוסקת בהרכב ועדת המכרזים ולכן אין לה כל קשר לעתירה שהוגשה בעבר לבית המשפט לעניינים מנהליים, ויש לדחות גם את הנסיון הנוסף של ב"כ המבקשים להסביר בדיון שהתקיים לפנינו כי הטענות נגד חברי הוועדה הן טענות "צדדיות", שנועדו לתת "קצת רקע עובדתי", והן לא "לב לבה" של התובענה (ר' טיעוני ב"כ המבקשים בעמ' 3 ו-6 לפרוטוקול). למקרא בקשת המבקשים ניתן להבחין כי הטענות נגד הרכב ועדת המכרזים הן טענות המצויות בלב לבה של הבקשה ונדמה כי כלל לא ניתן להיעתר לבקשה מבלי להכריע גם בהן. בנסיבות אלה, אין ספק שהעובדה שבקשה דומה של המבקשים נדחתה בעבר ע"י ביהמ"ש לעניינים מנהליים מחמת שיהוי, הינה עובדה שגילויה לבית הדין היה נחוץ, והעובדה שהמבקשים הסתירו עובדה זו מבית הדין בהגישם את הבקשה, די בה כדי לקבוע כי בקשתם נגועה בחוסר נקיון כפיים. 21. טעם נוסף המצדיק דחייתה של בקשת המבקשים על הסף, הינו העובדה שמצאנו כי גם בקשתם זו, בדומה לבקשה שהוגשה לבית המשפט לעניינים מנהליים, הוגשה בשיהוי. בכל הנוגע לשלל הטענות שהעלו המבקשים נגד הרכבה של ועדת המכרזים, אשר חלק מחבריה, לטענתם, נגועים בגיבוש דעה נחרצת ומוקדמת בדבר מינויו של המשיב 4 לתפקיד, הרי שמקום בו נדחתה בקשתם הזהה ע"י בית המשפט לעניינים מנהליים מפאת שיהוי, כעת השיהוי בהעלאת אותן טענות אף כבד יותר. עם זאת, גם יתר טענות המבקשים שהועלו בבקשתם הועלו בשיהוי, לטעמנו: לטענת המבקשים, הם הגישו את בקשתם הנוכחית נגד החלטת ועדת המכרזים להעביר את המשיב 4 לשלב הבא במכרז. המבקשים טענו כי החלטת הוועדה התקבלה רק ביום 24.9.09, ומיד לאחריה, תוך זמן סביר, הם הגישו את בקשתם לבית הדין; וכי הם לא יכלו להגיש את הבקשה לפני יום 24.9.09 משום שלא קמה להם כל עילת תביעה נגד הוועדה, עד שזו התכנסה והחליטה החלטה כלשהי בנוגע למשיב 4. משכך, טענו המבקשים כי הגישו בקשתם בזמן וכי אין לדחותה מחמת שיהוי כלשהו, לו טוענים המשיבים. 22. על אף טענות המבקשים כי עד ליום 24.9.09 לא היתה להם כל זכות עמידה בפני בית הדין לעבודה, סבורים אנו כי גם כאן נתפסו הם לכלל טעות: באם היו המבקשים טוענים נגד העברתו של המשיב 4 לשלב הבא במכרז מקום בו המשיב 4 היה מועמד ככל המועמדים, אשר רק במועד העברתו לשלב הבא במכרז גילו המבקשים כי הוא אינו כשיר להיות מהנדס עיר - כי אז ניתן היה למצוא הגיון וטעם בטענה לפיה הגישו את הבקשה במועד הראשון האפשרי, וללא שיהוי כלשהו (גם בהתעלם מכך שחלף למעלה מחודש מאז החליטה ועדת המכרזים החלטתה, ועד שהוגשה הבקשה לבית הדין). ואולם, לא כך הם פני הדברים. המשיב 4 אינו מועמד שהגיש מועמדותו למכרז כיתר המועמדים, לאחר פרסום המכרז; אלא מדובר במי שמכהן כממלא מקום מהנדס העיר מאז מרץ 2009, אז מונה לתפקיד זה ע"י מועצת העיר, אשר שלושת המבקשים הם חבריה. מפרוטוקול ישיבת מועצת העיר במהלכה מונה המשיב 4 לתפקיד זה, בתאריך 25.3.09, עולה כי המבקשים 1 ו-2 עזבו את ישיבת המועצה במחאה, עוד טרם נערכה ההצבעה על מינוי המשיב 4 לתפקיד. כעולה מבקשת המבקשים עצמה, כחודש לאחר אותה ישיבת מועצה, הם דרשו ממנכ"ל העיריה פרטים אודות השכלתו וכישוריו של המשיב 4 וכעבור ימים ספורים נענתה בקשתם. לטענתם של המבקשים, הם גילו, עם קבלת החומר בתאריך 30.4.09, כי חוסר נסיונו של המשיב 4 בתחום של תכנון עיר הוא "משווע", כי הוא מהנדס חקלאי שאין לו כל קשר לתחום ההנדסה האזרחית, וכי בדיקת נתוניו האישיים של המשיב 4 "העלתה באופן ברור וקיצוני את המסקנה כי מר אייזנר אינו עומד בתנאי הסף" (סעיף 13 לבקשה). ולמרות זאת, לא נקטו המבקשים בצעד משפטי כלשהו נגד מינויו של המשיב 4 לתפקיד ממלא מקום מהנדס העיר, במועד בו מונה בפועל לתפקיד זה או לאחר מכן, ולמעשה, כל שעשו בנדון - ועל אף הגילויים הקשים שגילו אודותיו, לטענתם - היה לפנות למנכ"ל העיריה בתאריך 3.5.09 בדרישה לבטל באופן מיידי את המינוי. 23. אם כך, המשיב 4 ממלא את תפקיד מהנדס העיר בפועל מאז מרץ 2009, ואילו המבקשים פנו לבית הדין בטענה כי הוא אינו עומד בתנאי הסף המוגדרים לתפקיד אותו הוא ממלא רק שבעה חודשים לאחר המינוי; ושישה חודשים לאחר שקיבלו את מכלול הנתונים בדבר השכלתו וכישוריו של המשיב 4 והגיעו, כבר אז, למסקנה נחרצת בדבר אי-עמידתו בתנאי הסף למילוי התפקיד. 24. בנסיבות אלה אין נפקות, לטעמנו, לטענת המבקשים כאילו רק ביום 24.9.09כשהתקבלה החלטתה הראשונה של ועדת המכרזים בקשר עם המשיב 4, נוצרה עילת התביעה בגינה פנו לבית הדין לעבודה, שכן ככל שסברו המבקשים כי המשיב 4 נעדר כישורים ונסיון ומינויו לתפקיד רב אחריות כמהנדס העיר אף עלול, חלילה, להמיט אסון על העיר כפר סבא (ר' דברי ב"כ המבקשים בעמ' 10 לפרוטוקול) - כי אז יכולים היו לפעול נגד מינויו לתפקיד זה, אותו הוא ממלא בפועל מאז יום 25.3.09, במועד מוקדם יותר. 25. מצידו השני של המטבע נציין באותו הקשר, כי כשם שטענות המבקשים הנוגעות להעדר כישוריו ונסיונו של המשיב 4 הועלו בשיהוי רב; בנוסף, ככל שנושאים המבקשים פניהם לעתיד וטוענים נגד מינויו הסופי של המשיב 4 לתפקיד הקבוע של מהנדס העיר (מינוי שטרם בוצע), הרי שתביעתם לבית הדין הוגשה בשלב מוקדם מדי: בשלב זה, כל שעשתה ועדת המכרזים היה לברור מבין כלל המועמדים שהגישו מועמדותם לתפקיד שלושה מועמדים שיעברו לשלב הבא של המכרז. המשיב 4 אינו המועמד היחיד שהועבר לשלב זה, דיוני הוועדה טרם הסתיימו והחלטתה טרם התקבלה. על כן, הבקשה לפסילת מועמדותו של המשיב 4 לאור טענת המבקשים כי ימונה לתפקיד מהנדס העיר אדם שאיננו מוכשר לכך, מוקדמת מדי לאור העובדה שהמשיב 4 טרם מונה לתפקיד. 26. ולעניין המועמדות הנוספות שעברו לשלב הבא במכרז, לצד המשיב 4, הרי שמצאנו כי אי-צירופן של המועמדות הללו כמשיבות לבקשת המבקשים, מהווה סיבה נוספת למחיקת הבקשה על הסף. בקשת המבקשים למתן צו זמני מתייחסת להקפאת הליכי המכרז עד להכרעה בתובענה העיקרית העוסקת בכשירותו של המשיב 4 לכהן בתפקיד מהנדס העיר, אם ימונה לתפקיד. כיום, מצוי מכרז זה בשלב בו עברו שתי מועמדות נוספות למשרה את השלב הראשון במכרז, הן נשלחו, לצד המשיב 4, למבחנים במכון בדיקה חיצוני, והוועדה אמורה להתכנס שוב על מנת לדון במועמדותן ולהכריע הכרעתה הסופית בדבר המועמד שימונה לבסוף לתפקיד. במצב דברים זה, הקפאת המכרז עד לסיום ההליך המשפטי פירושה פגיעה במועמדות הנוספות במכרז, שכן סביר בעינינו כי הן, כמו המשיב 4, מצפות שהמכרז יוכרע בקרוב והקפאתו לפרק זמן לא ידוע פירושה העמדתן של המועמדות הללו במצב של חוסר ודאות לגבי עתידן. ולמרות זאת, לא צורפו המועמדות הללו כמשיבות לבקשה, ובית הדין לא שמע עמדתן בעניין. 27. המבקשים טענו, אמנם, כי המועמדות הנוספות לא צורפו כמשיבות לבקשה משום שהן כלל אינן נפגעות פוטנציאליות מניהול ההליך, אלא רק יכולות לצאת נשכרות ממנו. לא נוכל לקבל טענה זו כנכונה, כשהיא מגיעה מפי ב"כ המבקשים וכשעמדת המועמדות עצמן לא נשמעה על-ידינו. בנוסף, משתמע מטענה זו של המבקשים כי הם פועלים, למעשה, בשם אותן מועמדות נוספות אשר אין להן סיכוי לזכות במכרז ה"תפור"; וקבלת הבקשה והתובענה רק תפתח בפניהן את הדרך לניהול מכרז פתוח וראוי, שתוצאותיו אינן ידועות מראש (ר' האמור בתשובת המבקשים לתגובות המשיבים לבקשה). לפי דברי ב"כ המבקשים בדיון שהתקיים לפנינו, המבקשים פועלים "לטובת" המועמדות הנוספות, משום שכרגע אין להן כל סיכוי להיבחר במכרז מפאת היותה של ועדת המכרזים "נגועה" (עמ' 4 לפרוטוקול). ואולם, באשר לטענה זו של המבקשים, אשר פירושה כי המועמדות הנוספות במכרז הן נפגעות ישירות מהחלטת ועדת המכרזים להעביר את המשיב 4 לשלב הבא, נקבע כבר בפסיקת בג"צ כי אם קיים נפגע ישיר מפעולה שלטונית, והוא עצמו אינו פונה בבקשת סעד לבית המשפט, לא ייענה עותר ציבורי הפונה בעתירה כללית בעניינו. לפי פסיקת בג"צ, הרחבת זכות העמידה של העותר הציבורי נתחמה בכל זאת לתוך מסגרת מוגדרת בה ניתן להעמיד במבחן שיפוטי פעולה שלטונית בעלת השלכה ציבורית חשובה, אך במקום שבו אין נפגע ישיר שהעניין נוגע לו (ר' בג"צ 962/07 עו"ד אמיר לירן נ' היועץ המשפטי לממשלה ונשיא מדינת ישראל, מיום 1.4.07, ). על כן, ככל שטוענים המבקשים כי הם פועלים, בין היתר, לטובת הנפגעות הישירות, לכאורה, מהחלטת ועדת המכרזים, ואותן נפגעות כלל לא עתרו נגד ההחלטה להעביר לשלב הבא אדם שאינו עומד בתנאי הסף של המכרז לכאורה, או נגד הרכבה של ועדת המכרזים או היותה נגועה בדעה מגובשת מראש - כי אז גם מטעם זה יש לדחות על הסף בקשתם של המבקשים. 28. סיכומו של דבר, לאור מכלול הטעמים שפירטנו לעיל, החלטנו לדחות את בקשת המבקשים על הסף. 29. המבקשים יודיעו לבית הדין, בתוך 30 יום, את עמדתם באשר להמשך ניהול התובענה העיקרית לאור דחיית הבקשת הזמנית, תוך כך שיטלו בחשבון את האפשרות העומדת בפניהם לתקוף את החלטת ועדת המכרזים לאחר שזו תכריע מיהו המועמד שימונה לתפקיד מהנדס העיר. 30. המבקשים ישלמו לכל אחד מהמשיבים הוצאות משפט בסך 2,500 ₪ + מע"מ, ובסה"כ - 10,000 ₪ + מע"מ לארבעת המשיבים גם יחד וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. לאחר מועד זה ישא סכום ההוצאות הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן 'ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל. מכרז