מהו שימוש חורג ?

מה זה שימוש חורג ? שימוש חורג בקרקע או בבניין מוגדר, בין היתר, כשימוש בקרקע או בבניין למטרה שלא הותר להשתמש בהם לפי כל תוכנית החלה על הקרקע או על הבניין. שימוש חורג משקף חריגה מהתכנית החלה על הקרקע, מהאינטרסים התכנוניים העומדים מאחוריה ומהציפיות הסבירות של הציבור ושל תושבי האזור הנדון ביחס לשימושים המותרים בשטח. הסטייה ממגמות התכנון הכרוכה בהיתר לשימוש חורג עלולה לפגוע בתכלית ההגנה על איכות החיים והסביבה, באשר השימוש בו פוגע בגורם הוודאות והיציבות הנדרשים במישור התכנוני. בשל כל אלה, השימוש באמצעי זה הינו במשורה (ראו בג"צ 389/87 סלומון נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, אזור המרכז, פ"ד מב(4) 30 (1988) (להלן: "עניין סלומון"); ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עלית, פ"ד נז(2) 63 (2001), להלן: "עניין מחצבות כנרת"). ע"א 5927/98 בחוס גאן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, פ"ד נז(5) 752 (2003) (להלן: "עניין בחוס"); עע"מ 10089/07 אירוס הגלבוע בע"מ נ' לאה ברוך ואח' (ניתן ביום 5.4.11), להלן: "עניין אירוס הגלבוע"). הצעת החוק לרפורמה בדיני התכנון והבנייה מציעה להימנע כלל ועיקר משימושים חורגים (ראו הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010). שימוש חורג, על פי מהותו, נועד לשמש פתרון לבעיה מקומית, נקודתית וזמנית. הוא נועד להוות פתרון זמני ולא להסדיר מצב ארוך טווח (ראו עניין בחוס). לפיכך, גם נקבע מפורשות בסעיף 148 לחוק התכנון והבניה, כי היתר לשימוש חורג מתוכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראש (על החשיבות שבתחימתו של השימוש החורג בזמן ראו עע"מ 4881/08 אלמוג אילת (מ.ד.ע) 2000 בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה אילת (ניתן ביום 10.2.10)). מתן היתר לשימוש חורג נתון לשיקול דעתם הרחב של מוסדות התכנון, בכפוף לתנאים הקבועים לכך בחוק התכנון והבניה. ככל רשות מינהלית, על רשות תכנונית לנהוג על פי הדין ולהשתית את החלטתה על שיקולים ענייניים וסבירים. גבולות התערבותו של בית המשפט בהחלטות וועדות התכנון מצטמצמים לבחינת חוקיות החלטות מוסד התכנון על פי עילות המשפט המינהלי ולסבירות שיקוליה במסגרת מתחם הסבירות הנתון לה (ראו עניין סלומון, בעמ' 35; עניין מחצבות כנרת, בעמ' 72; עניין אירוס הגלבוע, בעמ' 34). שאלות משפטיותשימוש חורג