מכרז מינויים בחברת החשמל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז מינויים בחברת החשמל: 1. בפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני לפיו תימנע חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - המשיבה) מלהכריז על המשיב כזוכה במכרזM-6-1 אשר פורסם ביום 31.3.09 לתפקיד מנהל מחלקת מונים צרכנות דרום (להלן - המחלקה) וכן תמנע מלחתום על כתב מינוי למשיב לתפקיד מנהל המחלקה מהטעם שהמשיב לא עומד בתנאי הסף של המכרז ו/או משהמכרז נגוע בפגם מהותי היורד לשורש המכרז בהיותו נוגד את נהלי החברה ואת הוראות חוק החשמל, התשי"ד- 1954 (להלן- חוק החשמל) והתקנות מכוחו ולחילופין בשל הפגם שנפל במכרז ו/או בשל אפלית המבקש ושקילת שיקולים שאינם עניינים ונוגדים את המלצת הגורמים המקצועיים האמונים על עבודת המחלקה. 2. המבקש - משמש בתפקידו הנוכחי כסגן מנהל המחלקה. 3. מטעם המבקש העיד המבקש בעצמו ומטעם המשיבים העיד - מנהל אגף השיווק במשיבה. 4. רקע על המחלקה בכלל ועל התפקיד מושא המכרז בפרט - א. יחידת המונים הארצית במשיבה הינה חלק מאגף השיווק בחברה, אחראית על מדידת אנרגיה תקינה ומדויקת בחברה ומבצעת, בין היתר, הרכבת מוני חשמל ובדיקתם בקרב צרכנים תעשייתיים ופרטיים; ב. היחידה הארצית כוללת ארבע מחלקות מתוכן שתי מחלקות צרכנות מונים, מחלקת מונים צפון ומחלקת מונים דרום היא המחלקה מושא החלטה זו; ג. מחלקת מונים אחראית, על פי נהלי החברה, על ביצוע בדיקות מוני חשמל לחיבור ישיר ובדיקות והתקנות של מערכות מניית אנרגיה חשמלית אצל לקוחות החברה, ועל ביצוע בדיקות מערכות מניית אנרגיה חשמלית ורשמי אנרגיה חשמלית בתחנות כח, תחנות טורבינות גז ותחנות משנה. 5. השתלשלות עובדתית כעולה מהמסמכים שבתיק - א. בשנים האחרונות שימש בתפקיד מנהל המחלקה המהנדס יעקב ריבקין (להלן- ריבקין) וזאת עד לחודש מרץ 2009 עת עבר לשמש בתפקיד מנהל מחלקה אחרת באגף השיווק. עם התפנות תפקיד מנהל המחלקה החל הליך למינוי מנהל חדש למחלקה בהתאם לנוהל מכרזים פנימיים לאיוש תפקידים פנויים (נוהל חברה מספר 01-04-08) (להלן - הנוהל). ב. בהתאם לנוהל (ס' 5.1), מכרז פנימי מפורסם על ידי מחלקת כח האדם בחברה הנוגעת בדבר, כאשר לפני הפרסום מובאים פרטיו לידיעת נציגות העובדים, אשר יכולה להעביר התייחסותה והסתייגותה בנוגע לתנאי המכרז (סעיפים 5.2 ו 5.3 לנוהל). ג. ביום 31.3.09 העביר מנהל כח אדם אגפית דרום בחברה , חיים הופר, את טיוטת המכרז לתפקיד מנהל המחלקה לנציגות העובדים, כמתחייב על פי הנוהל. על פי טיוטת המכרז שהועברה לנציגות העובדים נקבע כי על מנהל המחלקה להיות, בין היתר, "מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים במדור הנדסת חשמל"; ד. נציגות העובדים הודיעה, ביום 1.4.09, כי היא מסכימה לנוסח המכרז כפי שהוצע על ידי הנהלת החברה וביום 2.4.09 מסרה נציגות העובדים את שמות נציגיה לועדת המכרזים ; ה. עם קבלת הסכמת נציגות העובדים לתנאי המכרז, פורסם המכרז בו התבקשו עובדי החברה הרואים עצמם מתאימים למלא את תפקיד מנהל המחלקה להגיש את מועמדותם; ו. שלושה מעובדי המשרד הגישו מועמדותם לתפקיד מנהל המחלקה -המבקש - המשמש בתפקידי סגן מנהל המחלקה; המשיב - המשמש בתפקיד ראש מדור במחלקה ויוסי טוינה; ז. ביום 14.7.09 התכנסה ועדת המכרזים (להלן - הועדה) על מנת לראיין את המועמדים, ולאחר ששמעה את שלושת המועמדים, סיכמו חברי הועדה את עמדתם בנוגע למועמדים; ח. בין חברי הועדה התעוררו חילוקי דעות בדבר המועמד המתאים ביותר כאשר ההתלבטות היתה בין המבקש למשיב. נוכח חילוקי הדעות ביקשו חברי ועד העובדים להעביר את ההכרעה בין המועמדים למנכ"ל החברה ואולם יו"ר הועדה ביקש למצות את חילוקי הדעות שבין חברי הועדה ולשלוח את המבקש והמשיב למבחני התאמה, כקבוע בסעיף 7.1 לנוהל. העתק פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 14.7.09 צורף לתגובת המשיבים; ט. המבקש והמשיב נשלחו למבחנים חיצוניים במכון "קינן שפי" - תוצאות מבחני ההתאמה הוצגו בפני הועדה; י. לאחר קבלת תוצאות המבחנים התכנסה, ביום 27.8.09, הועדה. משעדין נותרו חילוקי דעות בין חברי הועדה ובהתאם להוראות סעיף 9.7 לנוהל, החליטו חברי ההועדה, פה אחד, להעביר את ההכרעה בשאלת המינוי למנכ"ל החברה. העתק פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 27.8.09 צורף לתגובת המשיבים; יא. לאחר עיון בכל המסמכים הרלבנטיים, ראיין המנכ"ל באופן אישי את המשיב ואת המבקש ומצא כי שניהם מתאימים למלא את התפקיד, אך בשים לב למטלות העומדות בפני החברה בכלל והמחלקה בפרט, החליט המנכ"ל להעדיף את המשיב. 6. במסגרת הבקשה העלה המבקש מספר טענות עיקריות - א. המשיב אינו עומד בתנאי הסף של המכרז משאין לו "רישיון חשמלאי מהנדס" ומשנוכח הוראות הדין והוראות נהלי חברת חשמל יש לקרוא לתוך הוראת המכרז תנאי מכללא לפיו כולל המכרז דרישה לקיום "רישיון חשמלאי מהנדס"; ב. המשיב לא עומד בתנאי המכרז משהוא נעדר את הניסיון הניהולי המוכח של ניהול צוות עובדים ולמעשה אין לו כל ניסיון ניהולי; ג. המכרז נגוע בפגם היורד לשורשו בהיותו נוגד את חוק החשמל והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהיותו נוגד את נהלי החברה; ד. ההחלטה על זכייתו של המשיב במכרז נובעת ממניעים לא עניינים, בניגוד לחוות דעת הגורמים המקצועיים ואגב אפליה על רקע גיל. 7. מנגד טענו המשיבים, בהקשר זה, כלהלן - א. לא קיים מקור כלשהו בדין, בנהלי חברת החשמל או בנוסח המכרז המחייב כי מנהל מחלקת מונים צרכנות דרום יהיה בעל "רישיון חשמלאי מהנדס"; ב. המשיב עומד בדרישה של ניסיון ניהולי מוכח וטענת המבקש בהקשר זה לא נסמכה על דבר ; ג. אין כל ממש בטענה כי העדפתו של המשיב נגועה בשיקולים זרים בהם שיקול של אפליה מחמת גיל, ההיפך הוא הנכון, נציגי הועד בועדה אשר תמכו במינוי המבקש לתפקיד מנהל המחלקה, תמכו עמדתם דווקא בהתבסס על גילו של המבקש. דיון והכרעה - 8. שאלה ראשונה שיש לבחון הינה האם מלשון המכרז לתפקיד מנהל המחלקה עולה דרישה כי מנהל המחלקה יהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס? העתק המכרז צורף כנספח א' לבקשה. המכרז שפורסם למשרת מנהל המחלקה ביום 31.3.09 - מנה "דרישות תפקיד" אלה - מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים במדור הנדסת חשמל. בעל ניסיון של לפחות 10 שנים בתחום מדידת אנרגיה במתקני החשמל , שנאי מדידה ומכשירי מדידה. ידע בתקינה לאומית ובינלאומית בתחום המניה. בעל ניסיון ניהולי מוכח של צוות עובדים. שליטה באנגלית ובעברית. הכרת מערכות ממוחשבות בתחום צרכנות וניהול . הכרת נוהלי החברה הקשורים לעיסוקו. סיום קורס ניהולי בבי"ס לניהול. (ההדגשות הוספו - א.ס.) לציין כי כעולה מהשתלשלות העובדתית שלעיל דרישות המכרז סוכמו בין הנהלת החברה וועד העובדים בהתאם לנוהל (סעיפים 5.2 ו-5.3); המבקש לא חולק על כך שהמשיב עונה על הדרישה של "מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים במדור הנדסת חשמל" . עיון בדרישות המכרז מעלה שאין כל דרישה כי מנהל המחלקה יהיה בעל "רישיון חשמלאי מהנדס" דווקא , אלא שהמבקש טוען כי הוראה זו הינה הוראה הצריכה "להיקלט" מכללא בדרישות המכרז. לשון אחר - המבקש טוען כי חרף הקביעות המפורשות שבדרישות המכרז כפי שהובאו לעיל, יש להגביל את האפשרות להתמודד במכרז רק למי שמחזיק "רישיון חשמלאי מהנדס". בהקשר זה מפנים המשיבים, בסיכומיהם, לפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 386/09 ועד המהנדסים בחברת החשמל - מחוז צפון ודרור קן דרור- חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן- עניין קן דרור) שם צוין עקרון כללי לעניין קיום מכרזים והוא מתן אפשרות למירב המועמדים להגיש מועמדותם, על מנת שייבחר הטוב מביניהם. עוד נאמר שם והדברים מתאימים מאד לענייננו- "עמדת הועד, המעלה תנאי טכני שזכרו לא בא מפורשות במסגרת תנאי הכשירות- תמוהה, והפוכה לעקרון הכללי המנחה בדיני מכרזים...קבלת עמדת הועדה תגרום לכך שרובם המכריע של המועמדים שניגשו למכרז לא יענו על התנאי האמור, וזאת מבלי שנשמעה לגביהם טענה זו מלכתחילה" ; כך גם בענייננו, אימוץ פרשנותו של המבקש באופן שרק מי שברשותו רישיון חשמלאי מהנדס יכול למלא תפקיד של מנהל המחלקה יגרום לכך שרוב המועמדים שניגשו למכרז לא יענו על התנאי ומציבה מגבלה בלתי מידתית על חופש העיסוק של מהנדסים במשיבה. ומכל מקום, ככל שהמשיבה היתה מעוניינת להציב דרישה זו היה נכון לציינה במפורש באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים , בדרישות המכרז. אף בעניין זה הפנו המשיבים להלכה הפסוקה הקובעת כי "אין להיזקק לתנאים שלא נכללו במפורש במסמכי המכרז" (בג"ץ 632/81 מיגדה בע"מ נ' שר הבריאות, פ"ד לו (2) 673,678). במקרה שבפנינו אין חולק כי התנאי לפיו על מנהל המחלקה להיות בעל רישיון חשמלאי מהנדס לא נכלל מפורשות בדרישות המכרז ומשכך אין להיזקק לו. עוד טענו המשיבים, בסיכומיהם, אם כי למעלה מהצריך, טענה המקובלת עלינו אף היא, כי גם לו היה מדובר בפרשנות סבירה של המבקש את דרישות המכרז עדיין היה מקום לתת תוקף לפרשנות המשיבה את דרישות המכרז וזאת מהטעם שהלכה היא כי "כאשר קיימים מספר פירושים סבירים לדרישת סף במכרז, יש להעדיף את הפרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז על פני פרשנות הפוסלת אותם" (עע"ם 5949/07 אמישראגז טבעי בע"מ נ' פז גז (1993) בע"מ ,מיום 28.4.08) הדברים נכונים בענייננו במשנה תוקף שכן כעולה מעדויות המשיבה, ככל שתתקבל עמדתו של המבקש (שכאמור לא מתיישבת עם דרישות המכרז), התוצאה תהא שרק המבקש, מבין כל המועמדים, ממלא אחר הדרישה של רישיון חשמלאי מהנדס; שוכנענו לכאורה כי אין לקרוא דרישה "מכללא" לתוך תנאי המכרז מקום שדרישה כזו באה להגביל השתתפות של עובדים רבים במכרז. לזאת נוסיף כי גם בשנים האחרונות, כעולה מעדותו של המבקש עצמו, מילא את תפקיד מנהל המחלקה ריבקין אשר הוא בעצמו איננו בעל רישיון חשמלאי מהנדס. 9. שאלה נוספת בה עלינו להכריע, בשלב זה, היא האם הוכח לכאורה כי תפקיד מנהל המחלקה , על פי נוהלי החברה , מחייב רישיון חשמלאי מהנדס? לטענת המבקש - על פי הוראות נוהלי החברה המחייבים, יש לקרוא לתוך הוראות המכרז תנאי מכללא לפיו כולל המכרז דרישה לקיום רישיון חשמלאי מהנדס ומשהוכח כי המשיב לא עומד בתנאי הסף של המכרז יש לפסול את מועמדותו. המבקש נסמך, בין היתר, על הוראת נוהל הרישיונות שבנספח 1 לו בכותרת, "התפקידים/העיסוקים המחייבים רישיון חשמלאי מהנדס" בין יתר התפקידים נרשם- "מנהלי מחלקות מונים". המבקש נסמך על המילה מחייבים ומכאן למד כי תנאי סף לתפקיד מנהל מחלקת מונים מחייב רישיון חשמלאי מוסמך. נספח ח' לתגובת המשיבים הינו מזכר שנרשם ע"י זאב בן ישראל- מנהל אגף הולכה והשנאה בחברת החשמל ומי שעומד מאחורי כתיבת "נוהל הרישיונות". בהליך אחר אשר התנהל בין המשיבה לבין עובדיה (עב 1514/07 יעקב חי ואח'- חברת החשמל לישראל בע"מ, מיום 26.8.09) (להלן - עניין יעקב חי) הועלו שאלות דומות ומתוך זהירות ולמען הסר ספק החליטה המשיבה לבדוק את השגותיהם של התובעים על בסיס נוהל הרישיונות עליו התובעים הסתמכו ופנתה לקבלת הבהרות ממנסח נוהל הרישיונות כאמור. ובין היתר נרשם במזכר כלהלן- "רקע הרקע לצורך בשינוי הנוהל נבע מהחשש של העוסקים בתחום החשמל בחח"י, שאין עובדי החברה עונים בעבודתם להוראות החוק. . . 6. מקריאת נספח מס' 1 לנוהל עולה כי התפקידים הרשומים בנספח "מחייבים" רישיון: להלן כותרת הנוהל-(התפקידים / העיסוקים בחברה המחייבים רשיון חשמלאי מהנדס) 7. כוונת ה"מחוקק" (מכיני הנוהל)-ניתן לראות כי קיימת סתירה בין גוף הנוהל לנספח, הנוהל נכתב לאור המצב העובדתי בחברת החשמל , על פיו לרוב העובדים המועסקים בתפקידים הרשומים בנספח 1 לנוהל, אין רישיון חשמלאי מהנדס והם עובדים תחת הרישוי המסויג. הסתירה נובעת כמובן מטעות שנעשתה בשימוש במילה "מחייבים", מילה זו אינה נכונה שכן ברוב התפקידים המוזכרים בנספח אין העוסקים נושאים ברישיון חשמלאי בודק או חשמלאי מהנדס ולא זו היתה כוונתנו בהכנת הנוהל. כוונתנו היתה לקבוע התפקידים שבעבורם החברה תפעל לקבלת רישיון ותשא בתשלום עבורו , שכן עד לעדכון הנוהל הישן, החברה לא טיפלה בהשגת רישיון עבור עובדים אלה, אלא רק ברישיון חשמלאי מסויג"; (ההדגשה הוספה- א.ס.) מזכר זה עמד בבסיס פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים בענין יעקב חי אשר אימץ את עמדת המשיבה לפיה נוהל הרישיונות לא נועד לקבוע מהם התפקידים המחייבים כי הממלאים אותם יהיו בעלי רישיון כזה או אחר. ובלשון בית הדין - "מקובלת עלינו עמדת הנתבעים , לפיה הנוהל המרכזי עליו מסתמכים התובעים, נוהל "רישיונות חשמלאי לעובדי החברה " , 01-05-08, (להלן נוהל רישיונות) , לא נועד לקבוע כי בעלי התפקידים המפורטים בו חייבים להיות בעלי רישיון מסוג "חשמלאי מהנדס" כי אם לקבוע מי מבין בעלי התפקידים בו זכאים לכך שחברת החשמל תשתתף במימון הוצאת רישיונות מסוג "חשמלאי מהנדס" . אין לנו אלא להצטרף לדברים אלה. "כוונת המחוקק" כאמור, הובהרה אחד לאחד בנספח ח' שלעיל. זאת ועוד; כעולה מתצהיר מובשוביץ (סעיף 27), בהמשך ובהתאם למזכרו של זאב בן ישראל הוציא מנכ"ל החברה, ביום 1.2.07, הוראת שעה המהווה חלק בלתי נפרד מנוהל הרישיונות (להלן- הוראת השעה) (נספח ט' לתצהיר מובשוביץ) בהוראת השעה שכותרתה "הוראת שעה - רישיונות חשמלאי לעובדי החברה" נרשם כלהלן- "1. כללי נוהל חברה 01-05-08 מפרט את סוגי רישיונות החשמל שיונפקו לעובדי החברה ואת התנאים וההכשרה המקצועית הנדרשים לקבלת הרישיונות. בנספח מספר 1 לנוהל מפורטים התפקידים/העיסוקים בחברה המחייבים רישיון חשמלאי מהנדס. התברר, שהנוהל ורשימת התפקידים/העיסוקים הנ"ל מחייבים בחינה מחדש ועדכון. 2. מינוי ועדה מקצועית 2.1 מנהל אגף משאבי אנוש ימנה ועדה מקצועית בראשות מנהל אגף /מחוז, מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל רישיון חשמלאי מהנדס; 2.2 בועדה יהיו חברים נציגים מהגופים הבאים: חטיבת שיווק וקשרי לקוחות, חטיבת ייצור והולכה, אגף משאבי אנוש והיחידה המשפטית הארצית; 2.3 הועדה תהיה אחראית להכנת הנחיות, קביעת קריטריונים וקביעת דרכים לקבלת רישיונות חשמלאים עבור עובדי החברה; 2.4 הועדה הנ"ל תעדכן , בין השאר, גם את נוהל החברה מספר 01-05-08. 3. הוראת שעה עד להגשת המלצות הועדה הנ"ל, עובד החברה יוכל להתמנות לתפקיד הנכלל ברשימת התפקידים/ עיסוקים כמפורט בנוהל 01-05-08 - "רישיונות חשמלאי לעובדי החברה"- נספח מספר 1, לכהן בו ולבצע אותו גם אם אין ברשותו רישיון חשמלאי מהנדס ובלבד, שכל עבודות חשמל כהגדרתה בחוק החשמל , התשי"ד - 1954 (להלן- החוק) , אשר ביצועה בהתאם להוראות החוק ותקנות החשמל (רישיונות) התשמ"ה-1985, מחייב רישיון חשמלאי מהנדס, תבוצע רק בידי מי שיש ברשותו רישיון חשמלאי מהנדס בר תוקף, המתיר לו לביצוע העבודה הנ"ל ובהתאם לתנאי הרישיון"; (ההדגשות הוספו- א.ס) נוכח האמור וכל עוד הוראת השעה הינה בתוקף, עובד חברה יוכל להתמנות לתפקיד הנכלל ברשימת התפקידים שבנספח 1, גם אם אין ברשותו רישיון חשמלאי מהנדס ובלבד שאין כל מניעה חוקית לכך. כעולה מתצהירו של מובשוביץ (סעיף 28), בהתאם להוראות הוראת השעה הוקמה ועדה מקצועית בראשותו של שמעון יופה- מנהל מחוז הצפון במשיבה הבוחנת את התיקונים הנדרשים בנוהל רישיונות. הועדה טרם סיימה את עבודתה. מכאן וכעולה מתצהירו של מובשוביץ, שעדותו לא נסתרה, הוכח לכאורה שהוראת השעה שרירה ותקפה ומהווה חלק בלתי נפרד מנוהל רישיונות ומשכך ונוכח האמור יכול עובד המשיבה להתמנות לאחד מהתפקידים המנויים בנספח 1 לנוהל רישיונות אף אם אין ברשותו רישיון חשמלאי מהנדס. בחקירתו הנגדית טען המבקש (גרסה שלא הוצגה בתצהירו) כי יש להבדיל בין נוהל רישיונות "ישן" לבין נוהל רישיונות "חדש"- בהקשר זה טענו המשיבים, מעבר לכך שמדובר בגרסה כבושה שנטענה לראשונה בחקירה נגדית , כי מדובר בגרסה חסרת כל בסיס עובדתי, משבנוהל הרישיונות לא חל בשנת 2009 כל שינוי אשר משליך על השאלות שבמחלוקת בהליך זה. עיון בנוהל הרישיונות מעלה כי בתחתית הנוהל נרשם- הוצאה ראשונה 28.9.01, הוצאה מס' 2 מ-3.8.03; הוצאה מס' 3 בתוקף מ-23.2.09. כעולה מתצהיר המשיבים, השינויים מסומנים בקו בצד ואותם סעיפים אשר שונו, נוגעים אך ורק לעניינים פרוצדורליים המתייחסים לתהליך קבלת הרישיונות וכך העיד בהקשר זה מובשוביץ- "כל השינויים שבוצעו בנוהל...מפברואר 2009 , התייחסו רק לפרוצדורות של קבלת רישיון, אי קבלת הרישיון, אבל לא לעצם המהות , מי רשאי או מי לא רשאי להשתתף במכרזים" (עמוד 14 לפרוטוקול שורות 16-19) עוד העיד מובשוביץ כי השינויים הפרוצדורלים שנערכו בנוהל הרישיונות לא שינו את הוראת השעה וזאת משעה שהועדה המקצועית אשר מונתה בהתאם להוראת השעה טרם העבירה המלצותיה לגבי שינויים מהותיים בנוהל הרשיונות . וכך השיב בקשר לכך מובשוביץ בחקירתו הנגדית- "...מבחינה לוגית מה שתקף בעינינו זה ההוראה שאומרת , עד אשר לא תושלם העבודה של צוות שמונה בחברת החשמל על ידי מנהל אגף בכיר שהוא זהה במעמד שלי , עד אז הפרוצדורה היא כדלקמן, של מתמנים למכרזים עם דרישה לרישיון חשמלאי מהנדס רק במקום שהחוק מחייב ספיציפית את העיסוק שלהם להיות כזה וכל השאר פטורים מהעניין הזה" (עמוד 13 לפרוטוקול שורה 33 - עמוד 14 לפרוטוקול שורה 2). לציין כי עדותו של מובשוביץ היתה מהימנה ואמינה בעינינו ואף לא נסתרה ע"י המבקש , שכאשר נשאל בהקשר זה בחקירתו הנגדית השיב- "זה נכון, זה [החלק הרלבנטי בנוהל רישיונות] לא עבר שינוי, אבל אמרו לי שכן יעבור שינוי . זה לא עבר שינוי, הוא נשאר אותו דבר מה שהיה ב- 2000 וזה דרישה של החוק" (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 18-19) (ההדגשות הוספו - א.ס.) וכאשר נשאל המבקש היכן עמד בתצהירו על ההבדלים בין הנוהל "החדש" לנוהל "הישן" השיב- "תצהיר כתב עורך דין, אני הסברתי לו את זה, ועכשו אני לא יודע איפה זה כתוב. זה שלנו עורך דין"; (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 21-22) נוכח כל האמור שוכנענו, לכאורה, כי נוהל הרישיונות במתכונתו הנוכחית לא עבר כל שינוי ממנו נגזרת המסקנה כי תפקיד מנהל המחלקה מחייב רישיון חשמלאי מהנדס, וזאת בשים לב לשילוב ההוראות שבין נוהל הרישיונות והוראת השעה. כאמור; מתצהירו של מובשוביץ (סעיף 7) עולה כי לריבקין, מי שמילא את תפקיד מנהל המחלקה ומי שהמבקש שימש כסגנו, לא היה רישיון חשמלאי מהנדס. כאשר נשאל בעניין זה המבקש, בחקירתו הנגדית, השיב - "מר ריבקין קיבל תפקיד מנהל מחלקה ב- 94 , הרבה לפני שנכתב נוהל, ואין לו רישיון, ואני יודע שאין לו רישיון , והוא עבר גם לתפקיד אחר" (עמוד 4 שורות 17-18) ; אין לקבל את טענת המבקש שריבקין קיבל את התפקיד הרבה לפני שנכתב נוהל הרשיונות וזאת נוכח האמור לעיל בהקשר לנוהל הרישיונות , נוכח המזכר של בן זאב וכמו גם נוכח הוראת השעה שהוצאה ע"י מנכ"ל חברת החשמל והמתייחסת להגדרת הרישיונות בשלב הביניים. הדברים אף מקבלים משנה תוקף נוכח טענת המשיבים, שלא נסתרה, לפיה ריבקין עצמו מונה לאחרונה לתפקיד נוסף (מנהל מחלקת מבדקות מונים) הנמנה על אותו נספח לנוהל הרישיונות עליו סומך המבקש את טיעוניו. משטרם הוגשו המלצות הועדה אליה מתייחסת הוראת השעה, הרי שבשים לב להוראת השעה יכול להיבחר במכרז לתפקיד מהתפקידים המנויים בנספח 1 לנוהל הרישיונות גם מי שאיננו בעל רשיון חשמלאי מהנדס ובלבד שאין מניעה חוקית לכך. 10. המשיבים תמכו עמדתם גם בנוהל החברה המגדיר את דרישות ההכשרה וההשכלה של מנהל המחלקה (נספח א' לתגובת המשיבים) אשר בפרק "דרישות התפקיד של מנהל המחלקה" נרשם- "השכלה והכשרה מקצועית- תואר ראשון בהנדסת חשמל". בהקשר זה טען המבקש כי מדובר בנוהל שאיננו מחייב וכי נוהל זה, בניגוד לנוהל המכרזים ונוהל רישיונות, איננו מסופרר ואיננו חתום. משנוכח כל האמור לעיל, שוכנענו לכאורה, כי גם בנוהל הרישיונות לא קיים, במצב המשפטי של היום, תנאי סף לפיו מנהל המחלקה יהיה בעל "רישיון חשמלאי מהנדס" דווקא, אזי אין אנו נדרשים לדון בסוגית ההבדלים שבין שני סוגי הנוהלים. מכל מקום, סבורים אנו כי טוב היתה עושה המשיבה, כפי שנאמר לה בעניין יעקב חי, לו כללי איוש משרות היו מוסדרים באופן אחיד ,מסודר וברור ובלשון בית הדין שם "ראוי שחברת החשמל תחבר ספר תקנים ומשרות, בו יפורטו תיאורי התפקידים והדרישות באופן שתתקיים הלימה מלאה בין תיאורי התפקידים לדרישות, תוך שניתן יהיה לעדכנו מעת לעת על בסיס החלטות הנהלת חברת החשמל". 11. מכאן נדרשים אנו לסוגיה האם קיימת מניעה חוקית לכך שמי שאיננו בעל "רישיון חשמלאי מהנדס" ימונה למנהל מחלקה. בהקשר זה טען המבקש כי יש ללמוד על הדרישה האמורה מהוראות חוק החשמל ותקנותיו. באשר להוראות חוק החשמל - המבקש לא הפנה אותנו להוראת חוק ספיציפית ממנה ניתן ללמוד את מה שהוא טוען לו, ואילו המשיבים טענו כי אין ולא נמצאה בחוק הוראה המחייבת כי מנהל המחלקה יהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס. בסיכומיו נסמך המבקש על הוראות תקנה 4 (ב) ו-(ג) ותקנה 5 לתקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבתו) התשס"ט- 2008 (להלן- התקנות) וטוען כי התקנות מחייבות כי העבודות המבוצעות על ידי מחלקת מונים צרכנות דרום יבוצעו על פי הוראות בכתב , הדרכה ופיקוח של מי שהינו בעל רישיון "חשמלאי מהנדס". תקנה 4 ב' לתקנות קובעת - "4. (א) עבודה במיתקן חי תיעשה בידי צוות חשמלאים, שאחד מהם יהיה בעל רישיון חשמלאי המתאים לגודל המיתקן האמור ויהיה אחראי על ביצוע העבודה, ונוכח במקום ביצוע העבודה ומשגיח במשך כל זמן ביצועה (להלן - האחראי); החשמלאים האחרים יהיו בעלי רישיון המתאים לגודל המיתקן האמור או רישיון מסוג הנמוך ממנו בדרגה אחת; הצוות יהיה מורכב - (1) במיתקן חי במתח נמוך - משני חשמלאים לפחות; (2) במיתקן חי במתח גבוה - משלושה חשמלאים לפחות. (ב) עבודה במיתקן חי תבוצע לפי הוראות בכתב של חשמלאי בעל רישיון תקף שהוא אחד מאלה: (1) במתח נמוך - רישיון חשמלאי הנדסאי או חשמלאי מהנדס; (2) במתח גבוה - רישיון חשמלאי מהנדס בלבד. (ג) חל שינוי בציוד או במבנה של המיתקן או בשיטת העבודה, לאחר מתן הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) יינתנו הוראות חדשות לביצוע העבודה באותו מיתקן". לטענת המבקש, משמובשוביץ אישר, בחקירתו הנגדית, כי מחלקת מונים צרכנות דרום עובדת במתקני מתח חי הן נמוך והן גבוה ונוכח הוראת התקנות כפי שהובאו לעיל לא יכול להיוותר עוד ספק כי מנהל המחלקת חייב ברישיון חשמלאי מהנדס . אמנם, כעולה מחקירתו של מובשוביץ עובדים במחלקה מבצעים, בין היתר, עבודות במתקן חי במתח נמוך ובמתח גבוה, אך שוכנענו, לכאורה, כי אין להסיק מכאן מסקנה כי מנהל המחלקה צריך להיות בעל רישיון חשמלאי מהנדס דווקא. מלשון התקנות עולה כי בכל עת שמבוצעת עבודה במתח חי, היא תבוצע לפי הוראות בכתב של חשמלאי בעל רישיון תקף שהוא בעל רישיון חשמלאי הנדסאי או חשמלאי מהנדס (במתח נמוך) או בעל רישיון מהנדס בלבד (במתח גבוה). בהקשר זה הצהיר מובשוביץ בתצהירו (סעיף 28), כי בכל פעם בה נדרש על פי החוק והתקנות אישור לעבודה מסוימת על ידי בעל רישיון חשמלאי מהנדס, האישור ניתן ע"י מנהל יחידת המונים הארצית, אמיל קויפמן , המחזיק ברישיון חשמלאי מהנדס. דברים אלה של מובשוביץ לא נסתרו ומהאמור עולה כי המשיבה ממלאת אחר הוראות החוק ונציין שוב כי גם ריבקין לא היה בעל רישיון חשמלאי מהנדס והוא מילא את תפקידו ללא שהועלתה כל טענה כנגדו בעניין. לציין כי המבקש שימש כסגנו בתקופה שבסמוך למכרז. מכל מקום לא מצאנו בהוראות החוק ו/או התקנות שהותקנו מכוחו, דרישה לפיה מנהל המחלקה יהיה בעל רשיון חשמלאי מהנדס, דווקא. העובדה שמנהל המחלקה אחראי על עובדים המבצעים בין היתר עבודות הדורשות אישור של בעל רישיון חשמלאי מהנדס אין משמעותה שמנהל המחלקה עצמו צריך להחזיק ברישיון חשמלאי מהנדס. כמו כן לא הוכח ולו לכאורה כי חל שינוי כלשהו בתפקידי המחלקה אשר הצריך שינוי בדרישות התפקיד. כן מקובל עלינו ההסבר הלוגי שהובא בסיכומי המשיבים כי ככל שקיימת דרישה להיותו של מנהל המחלקה בעל רישיון חשמלאי מהנדס הרי שגם מנהל האגף, סמנכ"ל החטיבה ומנכ"ל חברת החשמל נמצאים כממונים על עובדים המבצעים עבודות המאושרות על ידי בעל רישיון חשמלאי מהנדס, ולא נטען, וממילא לא הוכח, כי קיימת דרישה להיותם בעלי רישיון כאמור, בעצמם. הדברים אף מתיישבים ועולים בקנה אחד עם הוראת השעה הקובעת כי יוכלו לשמש בתפקידים שונים בחברה גם מי שאינם בעלי רישיון חשמלאי מהנדס ובלבד, שכל עבודת חשמל כהגדרתה בחוק החשמל אשר ביצועה בהתאם להוראות החוק ותקנות החשמל (רישיונות) התשמ"ה-1985, מחייב רישיון חשמלאי מהנדס, תבוצע רק בידי מי שיש ברשותו רישיון חשמלאי מהנדס בר תוקף, המתיר לו לביצוע העבודה הנ"ל ובהתאם לתנאי הרישיון. לציין עוד כי המבקש נסמך, בין היתר, על פסק הדין שניתן בבית הדין האזורי בחיפה בבש"א 255/07 חוסאם קדח- מועצה מקומית כפר מנדא שם נקבע כי על פי הוראות הדין יש לקרוא לתוך הוראות המכרז תנאי מכללא לפיו כולל המכרז דרישה לקיום רישיון חשמלאי מהנדס ומשמדובר בתנאי אינהרנטי למכרז יש להכלילו בתנאי המכרז. אלא שכפי שנרשם בסיכומי המשיבה, באותו מקרה דובר במכרז למינוי מהנדס במועצה המקומית, כאשר חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב- 1991 קובע תנאי נהיר ברור ומפורש לפיו על כל מהנדס ברשות המקומית להיות מהנדס רישוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח- 1958. אין הדבר דומה לענייננו שעה שהגענו למסקנה לכאורה כי אין כל הוראה בחוק ו/או בתקנות ממנה עולה כי מנהל מחלקת מונים צרכנות נדרש להיות בעל רישיון חשמלאי מהנדס. 12. מכרז למחלקת מונים צפון - עוד נסמך המבקש בטיעוניו על מכרז שפורסם לתפקיד מנהל מחלקת מונים צרכנות צפון (מוצג מ/1) בו קיימת דרישה לפיה המנהל יהיה "מהנדס חשמל בעל רישיון חשמלאי מהנדס ו/או עומד בדרישות לקבלת רישיון חשמלאי מהנדס". נוכח האמור טוען המבקש כי גם במכרז בעניינו, רק מי שהוא בעל רישיון חשמלאי מהנדס יוכל להתמודד במכרז. אלא שנוכח האמור לעיל ביחס להוראת השעה אין לקבל אף טיעון זה של המבקש. מ/1 התפרסם בשנת 2004 והוראת השעה הוצאה בשנת 2007. עיון בהוראת השעה מעלה כי נקבע בה באופן ברור ונהיר כי את התפקידים המנויים בנספח 1 לנוהל רישיונות יכולים למלא גם מי שאין ברשותם רישיון חשמלאי מהנדס. לציין כי מובשוביץ נחקר בחקירה החוזרת בעניין זה והשיב כי מ/1 פורסם בשנת 2004 הרבה לפני הוראת השעה . (עמוד 16 לפרוטוקול שורות 21-25) אין לקבל את טענת המבקש, כפי שהובאה ביסכומיו, כי לא היה בפי מובשוביץ כל תשובה על שום מה מצאה המשיבה לשנות בין שני המכרזים . התשובה בחקירה הנגדית מתיישבת עם עמדת המשיבה. מובשוביץ השיב- "היה טייס אוטומטי שהכניסו את זה למכרזים, והצטערו שעשו את זה" (עמוד 13 לפרוטוקול שורה 4) ולראיה הוראת השעה מ-2007 שתוכנה הובא לעיל. מהאמור עולה, לכאורה, כי אין מקום, בשלב זה לעריכת השוואה בין המכרז מושא החלטה זו לבין מ/1. המכרזים פורסמו בשתי תקופות שונות באופן שמ/1 פורסם טרם פרסומה של הוראת השעה ואילו המכרז מושא החלטה זו פורסם לאחר כניסתה לתוקף של הוראת השעה אשר הבהירה כי אין כל הכרח שאת תפקיד מנהל המחלקה ימלא מי שמחזיק ברישיון חשמלאי מהנדס. עוד להוסיף כי בפרק דרישות התפקיד במ/1 נרשם - "1. מהנדס חשמל בעל רישיון חשמלאי מהנדס/ או עומד בדרישות לקבלת רישיון חשמלאי מהנדס ... (הערה: המועמד שיזכה בתפקיד ואינו בעל רישיון חשמלאי מהנדס יתחייב לקבל רישיון חשמלאי מהנדס תוך שנה מיום המינוי)"; אמנם אין חולק כי נוכח לשון מ/1 ,על מי שיזכה בתפקיד מושא מכרז מ/1 חלה חובה לקבל רישיון מהנדס תוך שנה , אך במועד קבלת התפקיד אין חובה כי יהיה בעל רישיון כנ"ל . כעולה מתצהירו של מובשוביץ (סעיף 29) המועמד שנבחר לתפקיד מנהל המחלקה בצפון לא היה בעל רישיון חשמלאי מהנדס, במועד בחירתו לתפקיד- הדברים לא נסתרו ויש בהם כדי לשמוט את הקרקע תחת הטענה בהקשר זה שכן אין כל מקור המחייב כי מנהל מחלקה יהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס במועד קבלת התפקיד. סיכומם של דברים עד כה- נוכח כל האמור לא הוכח, ולו לכאורה, כי קיים מקור נורמטיבי - בין בחוק, בין בתקנות ובין בנוהל מסוים, המחייב שמנהל מחלקת מונים צרכנות דרום יהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס דווקא, דרישה שאף לא הוצבה בנוסח המכרז . הדברים אף עולים בקנה אחד עם העובדה שמי שכיהן עד לא מכבר בתפקיד מנהל המחלקה לא היה בעל רישיון כאמור. כן מקובלת עלינו עמדת המשיבים כי לא הוכח, ולו לכאורה, כי חל שינוי בהקשר זה המחייב שינוי המצב הנוהג וקביעת תנאי לפיו מנהל המחלקה יהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס. 13. עוד טען המבקש כי המשיב נעדר ניסיון ניהולי מוכח של צוות עובדים שעה שאין מחלוקת כי תנאי סף של ניסיון ניהולי מוכח של צוות עובדים הינה אחת מדרישות המכרז. עוד הוסיף המבקש שהוא העיד על כך בתצהירו ולא נחקר על ידי המשיבה בנקודה זו כלל , ומשכך יש לקבל את הדברים כפי שנטענו . אין אנו מקבלים עמדה זו של המבקש משהמשיבה טענה אחרת לכל אורך ההליך ודבריה נתמכו בכתובים ולא נסתרו בטענות שנתמכו בכתובים ,אלא בטענות בע"פ בלבד. מפרוטוקול הועדה (נספח ה' לתצהיר מובשוביץ) עולה - בהופיעו בפני חברי הועדה ציין המשיב בתחילה כי עבד ברשות הדואר באופן זמני וניהל משמרת של כ- 30-40 עובדים. לאחר מכן בשנת 1991 נקלט בחח"י במח' מונים. במשך השנים עבר הסבה מקצועית . השלים לימודיו כהנדסאי חשמל ... בהמשך נשאל ע"י אבי ענתבי "על כמה עובדים ממונה" והמשיב השיב -"ממונה על 7 עובדים אך בנוסף מנהל פרויקטים ועובדים נוספים יש מעליו ר' מדור בכיר שהוא ס. מנהל מחלקה . במחלקה - 40 עובדים" כמו כן, כעולה מתצהירו של מובשוביץ, ניהל המשיב באופן מיטבי את המדור בראשו עמד וביצע לאורך שנות עבודתו במחלקה את המטלות השונות שהוטלו עליו על ידי מנהל המחלקה ומנהל יחידת המונים בהצלחה רבה ולשביעות הרצון המלאה של עובדיו. יכולותיו אף באו לידי ביטוי במבחני ההתאמה אליהם נשלח ובהם נמצא כבעל כישורי ניהול אשר אינם נופלים מאלה של המבקש (סעיף 36 לתצהיר מובשוביץ) דברים אלה לא נסתרו; כן יש ליתן משקל בעינינינו לעובדה כי כאשר נשאל המבקש על ידי חברי הועדה מי לדעתו ראוי לתפקיד מנהל מחלקה מלבדו - נקב המבקש בשמו של המשיב. מהאמור עולה כי שעה שהמבקש התייצב בפני ועדת המכרזים, לא הועלתה כל טענה מפיו לפיה המשיב נעדר ניסיון ניהולי ולראיה שמצא את המשיב דווקא ולא את יוסי טוינה כשיר לתפקיד ככל שלא יבחרו בו. מכאן שמדובר בטענה מאוחרת ואף מטעם זה בלבד אין לקבלה. כאשר נשאל המבקש בהקשר זה בחקירתו הנגדית השיב כי בחר "ברע במיעוטו". שוב, תשובתו זו של המבקש מלמדת כי באותו מועד הוא לא סבר כי למשיב עומדת איזושהי "מכשלה" מלכהן כמנהל המחלקה. ככל שסבר המבקש כי המשיב לא כשיר כלל לכהן כמנהל מחלקה, מהטעמים המועלים כעת, לא היה מקום כלל לציין את שמו. 14. דין הטענה בדבר שיקולים זרים והפליה מחמת גיל להדחות, משבמסגרת הסיכומים נזנחה טענה זו ולאור ההלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון כי דין טענה שנטענה בכתב הטענות אך לא הועלתה בסיכומים - אם בשל שגגה או במכוון - כדין טענה שנזנחה, ובית המשפט לא ישעה לה (ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ ואח' פ"ד מז (1) .311; ע"א 447/92 רוט נ' אינטר קונטיננטל קרדיט קורפריישן , פ"ד מט (2)) למעלה מהצריך מצאנו לציין עוד כי עיון בפרוטוקול הועדה מיום 14.7.09 מעלה כי דווקא גילו של המבקש נשקל כשיקול בעד מינויו לתפקיד (עמוד 22 לפרוטוקול). נציגי ועד העובדים הודיעו, לאחר התייעצות ביניהם , כי "לאור הוותק והגיל של בוריס" הם תומכים במבקש לתפקיד מנהל מחלקה. 15. המבקש קובל על כך שהמשיבה לא נתנה תצהיר מטעמו של מר אמיל קויפמן - מנהל מחלקת מונים ארצית והסמכות המקצועית הממונה על מחלקת המונים צרכנות דרום, צפון ומבדקות. המבקש מעלה השערות בדבר אי הבאתו של קויפמן לעדות. טענות המבקש כנגד זה שאמיל קויפמן לא הובא לעדות אינן ברורות לנו. על המבקש, בשלב זה, מוטל הנטל להוכיח את תביעתו לכאורה והעובדה שהמשיבים בחרו להביא עדים כאלו או אחרים לא פוטרת את המבקש מחובתו זו. המבקש היה רשאי לזמן עדים ככל שסבר שהם רלבנטיים להגנתו ואין מקום להעביר את הנטל המוטל על המבקש על כתפי המשיבים. לציין כי שאלות המבקש לעד במסגרת החקירה הנגדית, בהקשר זה, אינן בגדר שאלות שצריכות היו להיות מופנות אליו. כן לא מצאנו לקבל את השגות המבקש על כך שהמשיבה הגישה תצהיר דווקא של מובשוביץ, על אף שאין בין השכלתו הפורמלית ובין חוק החשמל דבר. מדובר בדמות בכירה אצל המשיבה, אשר ישב בועדות ומעורה בנהלי המשיבה. לא מצאנו כל פגם , כפי שניסה המבקש לטעון , בכך שהמשיבה בחרה להגיש תצהיר דווקא מטעמו. 16. מעבר לכל האמור ואף למעלה מהצריך נציין עוד כי הבקשה הוגשה בשיהוי ומטעם זה בלבד היה מקום , בשלב זה, לדחותה על הסף. בבקשתו מציין המבקש בין היתר- (סעיף 7) "אתמול , 15.11.07 בשעות הערב, הודע למבקש, כי ככל הנראה המשיב 1, מנכ"ל המשיבה 2 החליט להכריז על המשיב 3 כזוכה וזאת חרף העובדה, כי המשיב 3 אינו עומד בתנאי הסף של המכרז הואיל ואינו בעל רישיון חשמלאי מהנדס ואין לו ניסיון ניהולי מוכח בניהול צוות עובדים" מחומר הראיות עולה כי במועד התייצבותו בועדה המבקש כבר ידע מי מתמודד מולו , וחרף האמור ועד לשלב בו התבהר למבקש בבירור , כאמור לעיל, כי המשיב הועדף על פניו לא מצא הוא לנכון להעלות את טענותיו בדבר אי עמידה של המשיב בתנאי המכרז ו/או בהוראות נורמטיביות הנקלטות לתוך המכרז כמו גם לא בדבר העדר ניסיון ניהולי. כאמור לעיל, בהופעתו בפני הועדה ציין המבקש את שמו של המשיב כמועמד מתאים, ככל שלא הוא יבחר לתפקיד. 17. מאזן הנוחות - כעולה הן מפרוטוקול הועדה והן מעדותו של מובשוביץ מחלקת מונים עומדת לעבור שינויים משמעותיים בעת הקרובה. כעולה מהעדויות המחלקה מתנהלת כעת ללא מנהל הממלא את תפקידו באופן רשמי ומלא , דבר העשוי ללא ספק לגרום נזק למחלקה. מנגד ונוכח כל האמור לעיל למבקש לא יגרם כל נזק כתוצאה מדחיית הבקשה ובפרט שעה שמינויו של המשיב לתפקיד יהיה כפוף להכרעה שיפוטית אשר תתקבל בהקשר זה. משכך שוכנענו כי אין כל עילה, בשלב זה, לעיכוב נוסף במינוי המשיב כמנהל המחלקה. נוכח כל האמור ומשלא שוכנענו לכאורה כי המשיב לא עמד בתנאי המכרז, אין מקום, בשלב זה, לפסול את מועמדותו במסגרת המכרז. 18. סוף דבר - הבקשה נדחית. 19. נקבע לקדם משפט ליום 6/7/10 לשעה 11:30. המזכירות תשלח לצדדים הודעה בדבר ביצוע הליכים מקדמיים. 20. המבקש ישא בהוצאות המשיבים, ביחד ולחוד, בסך 750 ₪ ובנוסף סך 4,250 ₪ בצירוף מע"מ כחוק כשכ"ט עו"ד שישולם בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה. לא ישולם הסך הנ"ל במועד ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום קבלת החלטה זו ועד לתשלום המלא בפועל. מכרזחשמל