פיטורי עובדים רפא''ל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי עובדים ברפא''ל: סגן הנשיא (אדלר) .1לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה (השופט הראשי מייבלום ונציגי הציבור בורנשטיין וצימט: תב"ע נד/235-13), אשר הצהיר כי פיטורי התובעים בטלים, שכן הליך פיטוריהם היה פגום. .2הרקע העובדתי א. המשיבים הם עובדי מדינה קבועים העובדים ברפא"ל כ- 15שנים. במשך שנות עבודתם אצל המערערת נתנו הממונים עליהם מספר חוות דעת, חלקן שליליות וחלקן חיוביות. ב. פוגל - נגד המשיב 1(להלן: פוגל) ננקטו מספר הליכים לקראת פיטוריו עקב אי התאמה: (1) הראשון ננקט בחודשים מאי - יוני 1985, בעת שפוגל שהה בשבתון בחו"ל. לא הובאו ראיות לגבי הפעולות שננקטו וכיצד נסתיים ההליך. אולם, מעצם העובדה שפוגל המשיך לעבוד אצל המערערת, ניתן ללמוד שהיא חזרה בה מכוונתה לפטרו. (2) ניסיון שני לסיים את עבודתו של פוגל נעשה בשנת 1991במסגרת פיטורי צמצום שבקשה המערערת לנקוט, כאשר ברשימה שהגישה לוועד העובדים נכלל שמו. בעקבות מו"מ עם הועד, בוטלו פיטורי הצמצום והומרו בפרישה מרצון של מספר עובדים. המערערת בקשה שפוגל יפרוש אף הוא, ובפגישה שהתקיימה, ביום 20.6.91בין פוגל לבין הממונה הישיר עליו, נתבקש פוגל לפרוש, ונאמר לו שקייימת בתיקו האישי חוות דעת שלילית מצד הממונים עליו. (3) במרץ 1992נפתח שוב הליך לפיטורי פוגל עקב אי התאמה. במסגרת הליך זה, התנגד הוועד לפיטורים, שכן בתיקו האישי נמצאה המלצה על טיב עבודתו. המערערת נמנעה מלפטרו. (4) הליך פיטורים נוסף נפתח בספטמבר 1993, והוא ההליך נשוא דיון זה, אשר יפורט בהמשך. ג. יניב - המשיב 2(להלן: יניב) לא היה מועמד לפיטורים מחמת אי התאמה לפני הליך זה. בתיקו האישי מצויות חוות דעת שליליות לגבי תפקודו, אשר הראשונה בהן ניתנה ב- 81- 1980וחוות דעת חיוניות רבות. .3הליך הפיטורים לפני הפניה לבית הדין האזורי א. בעקבות פניות אחדות מצד רפא"ל לפוגל כדי שיפרוש מרצון, פנה פוגל, ביום 14.9.93, להנהלת המערערת וביקש לפרט את הטענות נגדו (נ/10ב'). בתגובה לבקשתו נשלח אליו ביום 27.9.1993(נ/10א') מכתב בזו הלשון: "בעקבות פנייתך, ברצוני להביא לתשומת לבך שחוות הדעת של ממוניך מצביעות על צורך בהשקעת מאמץ ניהולי רב על מנת להפעיל אותך; על כך שרמתך המקצועית כמתכנת נמוכה מבינונית, וכי קיימים קשיים בשיבוצך בפרויקטים. חוות הדעת של ממוניך שלאורך השנים הביאו אותם למסקנה שאינך מתאים לפעילות במסגרת התחום והרמה המקצועית של השטח". ב. ביום 20.9.93קיימה הנהלת המערערת פגישה עם ועד עובדי המחקר, ובה הודיעה על כוונה לפטר 4עובדים מחמת אי התאמה, ובכללם פוגל ויניב. מפרוטוקול הישיבה (אשר לא נחתם) עולה, כי הועד התנגד לפיטוריהם והבטיח לעיין בתיקים, וההנהלה הבטיחה לנסות ולשבץ את יניב בעבודה. ג. ביום 22.9.1993, נשלחו למשיבים הודעות על פתיחת הליך פיטורים. ד. ביום 23.9.93, באו שני נציגי הועד לעיין בתיקיהם האישיים של המשיבים במשרדי המערערת, וגילו, כי בתיקו של פוגל חסרים שלושה מסמכים שהיו זכורים להם מהליך פיטורים קודם. מסמכים אלו הם: חוות דעת חיובית שנכתבה על ידי מר שפירא בראשית שנת 88'; חוות דעת שלילית משנת 1991מאת מר דניאל לוי; ומכתב שכתב מר בלטמן, בשנת 91' המסביר, כי מר לוי הודיע לפני כניסת פוגל לעבודה תחת פיקוחו, וכי אין לפוגל כל סיכוי להצליח בה, שכן חסרה לו הכשרה הכרחית להצלחה בתחום. כמו כן, ראו נציגי הועד, כי בתיקים אין רשימה, ובה פירוט המסמכים הנמצאים בתיק. אשר על כן, סרבו נציג הועד להמשיך לעיין בתיקים או להשתתף בכל מו"מ לפיטורי העובדים, עד אשר יתוקנו אי הסדרים שנתגלו בתיקים. ה. למחרת, ביום 24.9.93, הגיש פוגל תלונה במשטרה נגד המערערת, בשל אי הסדרים בתיקו האישי. ו. ביום 26.9.93הודיעה המערערת לוועד כי נמצאו שניים מתוך שלושת המסמכים החסרים בכספת אגף משאבי אנוש. בתגובה שלח הועד ביום 4.10.93דרישה למערערת לבדוק ולתקן את אי הסדרים. ז. המערערת שלחה תגובה ביום 12.10.93, ובה המעיטה בחשיבות העובדה שחלק מהמסמכים נעלמו מתיקו האישי של פוגל וטענה, כי אין אי סדרים בשאר התיקים. למחרת זימנה המערערת את הועד לפגישה, שעתידה היתה להתקיים ביום 18.10.93, ובה ידונו בפיטורי העובדים. ביום 17.10.93הודיע הועד כי אין בכוונתו להשתתף במו"מ על פיטורי העובדים, שכן ההנהלה אינה פועלת לתיקון הליקויים שנתגלו בתיקים. ח. ב- 18.10.93ביקשה הנהלת רפא"ל את אישור נציבות שירות המדינה לפיטורי העובדים (פוגל, יניב ועובד נוסף), ואישור כנ"ל ניתן ביום .26.10.93 ט. ביום 7.11.93נשלחו למשיבים הודעות על פיטוריהם, אשר ייכנסו לתוקף ביום .10.12.93 י. ביום 18.11.93הגישו שלושה העובדים הנ"ל לבית הדין האזורי תביעה להכריז על הפיטורים כבטלים, המשיבים ביקשו מבית הדין (תב"ע נד/566-12) גם ליתן צו לעיכוב הליכי הפיטורים עד להכרעה בתיק העיקרי. .4ההליך בפני בית הדין האזורי א. ביום 22.11.93נתקיים דיון בבקשת העובדים לצו זמני. בדיון הודיעו הצדדים לבית הדין על הסכמה כדלהלן: "וועד עובדי המחקר יעניין בתיקי התובעים בתיק זה לא יאוחר מיום .24.11.93העיון במקום שייקבע ע"י ההנהלה. לעובדים עצמם תינתן הזכות להיות נוכחים בעיון. לא יאוחר מיום 28.11ייפגשו העובדים ו/או נציג הוועד עם המנכ"ל לפגישה בנושאי העובדים הנ"ל..." ב. ביום 10.12.93ו- 12.12נתקיימו ישיבות בית הדין בתיק העיקרי, ובהן נגבו עדויות מטעם המשיבים. מהעדויות שנשמעו עולה התמונה הבאה: (1) ב- 24.11.93עיינו נציגי הועד והמשיבים בתיקים האישיים. במעמד זה, טענו כי עדיין חסרים מסמכים בתיק ראשי. (2) ב- 25.11.93נפגשו המשיבים עם מנכ"ל רפא"ל. לא הוצגו בפנינו פרוטוקולים של הישיבות, והמידע היחידי על תוכנן הובא בעדותם של המשיבים, אשר זו לשונה: "עדות פוגל - (עמ' 10לפרוטוקול): "לא קיבלתי שום הסבר. ביקשתי הסבר. הראה לי (תנועה של .... ביד) ואני בקשתי להוכיח שהמכתבים הוזמנו. היה כאן עניין של הזמנת מכתבים. יש שני מכתבים זהים של שני אנשים שונים. שניהם מכפישנים. היה עמי ראיון לפני שבתון. הוא לא היה בתיק. הצטיינות לא היתה. הפניתי תשומת לב גם לכך. הוא אמר לי "תסתכל בראי, אתה פוגע בנפש שלך, העניין יתפרסם בחוץ" הוא התעלם מכל טיעון שלי שהתיק הוא תיק מוזמן. הוא היה שקט ואני הרגשתי מאוים. דברתי על מסמך שנעלם מן התיק ונמחק אל תיתפס לדברים כאלה". ביום א' קבלתי הודעה על פיטורי פעם שנייה גם שם אין נימוק..." עדות יניב - (עמ' 26לפרוטוקול): "להפתעתי הרבה הזמינו אותי לפגישה עם המנכ"ל ב- 25.11מפני שמסרו לי שהמנכ"ל התעתד לנסוע לחו"ל ב-28.11, וזה הזמן שהוקצב לי לקחת את המסמכים ולהתכונן על פיהם לפגישה עם המנכ"ל. אף אחד לא הראה לי מה סיבות אי התאמה גם לקראת הפגישה עם המנכ"ל לא ידעתי על מה אני צריך להתגונן... בפגישה עם המנכ"ל המנכ"ל אמר לי שהוא לא רוצה להיכנס להיסטוריה אלא לאירועים האחרונים. הוא לא אמר לי מילה על אי התאמה, הוא לא פירט סיבה לאי התאמה. הוא ישר ביקש ממני להתייחס לגופו של עניין. אני סיפרתי לו מה עשיתי בשבתון, אמר לי שיש שינויים טכנולוגיים לכן יש צמצומים בהעסקה של הבטחת איכות ברשות. אני איש לוגיסטיקה ולא הבטחת איכות... ידוע לי שיש יחידות מעוניינות להעסיק אותי... המנכ"ל אמר שיש צמצומים, הוא לא הגיב לגבי הנושא של אפשרות העסקה שלי, הוא לא אמר לי שאני לא מתאים." .5בתום הדיון ביום 12.12.93החליט בית הדין כדלקמן: " .1התובעים יעבירו תוך 24שעות מהיום לנתבעת, באמצעות עו"ד אשכנזי, צילום של המסמכים, אשר לטענתם היה מקומם בתיקם האישי של התובעים - אך הם לא נמצאו בתיק. .2המסמכים הללו יועברו לעיון המנכ"ל וזה ישיב תוך 24שעות לתובעים על השאלות כדלקמן: ... האם היו המסמכים הללו לפניו, כאשר החליט על פיטורי כל אחד מהתובעים בשלב שקדם לישיבת היום. .6ביום 16.12.93דווח ב"כ פוגל ויניב לבית הדין כי רק חלק מהמסמכים היו בפני המנכ"ל בעת שקיבל את ההחלטה. אולם, לאחר שכל המסמכים הובאו לפניו והוא עיין בהם, גם את אלו שלא היו בפניו, הוא החליט כי פיטורי פוגל ויניב עומדים בעינם, בעוד שפיטורי התובע השלישי (אשר אינו משיב בפנינו) יושעו לפי שעה. .7במהלך מתן העדויות בקשה המערערת להגיש מסמכים שלא באמצעות עורכיהם, ובית הדין התיר זאת בנימוק שעורכי המסמכים יעידו בשלב מאוחר יותר. מטעם ההגנה העיד רק עד אחד, ולאחר סיום עדותו נתבקשו הצדדים לסכם. אין בפרוטוקול בית הדין בקשה מצד ב"כ המערערת להעיד עדים נוספים. עד כאן עובדות המקרה. .8עיקרי טענות המערערת בפנינו, הן כדלהלן: א) ההליך נוהל בבית הדין קמא בחפזון, אשר פגע ביכולתה להתגונן בתובענה. חפזון זה התבטא בכך, שההליך כולו הסתיים לפני שחלפו 30יום מיום הגשת התביעה. על כן, לא הוגש בתיק כתב הגנה, הדיון בבקשה הזמנית ובתיק העיקרי אוחד, כל ששני התיקים נשמעו יחדיו, והדבר לא הובא לידיעתה. כמו כן, סירב בית הדין לשמוע עדים נוספים מטעם המערערת, סירוב אשר אינו מוצא ביטוי בפרוטוקול, אבל העובדה שפסק הדין ניתן כשעה לאחר סיום הדיון בתיק מנעה ממנה את ההזדמנות לבקש את תיקון הפרוטוקול. ב) הפגם שנפל בהליך הפיטורים, בכך שלא כל המסמכים היו בפני המנכ"ל בשעה שהוחלט על הפיטורים, אינו פגם. לחלופין, נרפא הפגם במהלך הדיון, כך שאינו יכול עוד לשמש עילה לבטלות הפיטורים. ג) מהעובדה, שפיטורי אחד העובדים בוטלו מבקשת המערערת ללמוד, כי התקיים שימוע הוגן למשיבים, ואף בכך תוקן הפגם בהליך הפיטורים. ד) חוות הדעת החיוביות שניתנו על המשיבים היו מגמתיות, ויש להסתמך על חוות הדעת השליליות עליהם. .9המשיבים טענו, כי ההליך בבית הדין היה הוגן, שכן ראוי לנהל דיון בתביעה כגון זו במהירות האפשרית, ואף המערערת לא התנגדה בזמן הדיון בבית הדין קמא לאופן ניהולו. הליך הפיטורים לא תוקן בזמן הדיון, שכן לוח הזמנים המזורז שקבע המנכ"ל לשימוע לא אפשר להם לקיימו בצורה הוגנת, וכן משום שלא נמסרה להם הסיבה לאי-ההתאמה, והפיטורים לא היו מנומקים. ההכרעה .10הוראות התקשי"ר פיטורי עובדי מדינה קבועים מחמת אי-התאמה מוסדרים בפרק 82לתקשי"ר, ולהלן נביא כמה ניסמנים רלבנטיים לענייננו: 82.231 (ד) בבואו להחליט בדבר פיטורי עובד קבוע ישקול השר בדבר אישית; על כן יש להביא בפניו את תיקו האישי של העובד וכן חומר אחר הנוגע לעניין או העשוי לסייע לשר בקביעת החלטתו. 82.232 (א) שר רשאי לאצול למנהל הכללי של משרדו את סמכותו לפטר עובדים במשרדו, כולה, מקצתה או בסייגים, ובתנאי שסמכות זו לא תחול אלא על פיטורי עובד שדרגתו נמוכה בשתי דרגות לפחות מדרגת המנהל הכללי. אצילת הסמכות אינה גורעת מסמכותו של השר לפעול לפי פסקות 82.230.231גם אם אצל את סמכותו למנהל הכללי. (ג) מנהל כללי אשר השר אצל לו סמכות לפיטורי עובדים מהמשרד, יפעיל סמכות זו, במסגרת אצילת הסמכות, ובכפוף להחלטות הממשלה ולכל ההוראות והסייגים לגבי פיטורים שבסעיף זה החלים לגבי השר. 82.233 א) מוצע לפטר עובד, ימסור לו האחראי את הסיבה לפיטורים המוצעים; (ב) על השר או המנהל הכללי לתת לעובד אשר מוצע לפטרו, הזדמנות להביא בפניהם את טענותיו, בכתב או בעל פה, בטרם יחליטו לפטרו או לא לפטרו. 82.234 החליט השר או המנהל הכללי לפטר עובד, יציין בהחלטתו את הנימוקים לכך, האחראי ימסור לעובד את ההחלטה ונימוקיה. 82.237 פיטורי עובד קבוע, למעט פיטורים המבוצעים על פי פסק דין של בית הדין למשמעת (ראה פסקה 47.384(ח)), טעונים משא ומתן מוקדם עם ועד העובדים. האחראי ידאג לכך שמשא ומתן כזה יתנהל לפני פיטורי העובד, ואף לפני בקשת אישור נציב שירות המדינה לפיטורים, אם אישור כזה דרוש לפי פסקה .82.238 האחראי ידאג לכך שיירשם זכרון דברים, חתום בידי שני הצדדים, על הדיונים שהתנהלו במשא ומתן האמור, וכן ההסכם שהגיעו אליו - אם: הגיעו להסכם. האחראי ישלח, בכל מקרה, העתק מזכרון הדברים אל נציבות שירות המדינה (ראה פסקה 82.238). 82.238 פיטורים בהתאם להוראות פסקה 82.231במקרים שונים מן המפורטים בפסקה 82.239, טעונים אישור מוקדם של נציב שירות המדינה. האחראי או מי שהוסמך לכך על ידיו יפנה אל נציב השירות, ויצרף לבקשה לאישור הפיטורים זכרון דברים על תוצאות המשא-ומתן שניהל עם ועד העובדים על פי פסקה .82.237 .11הפגמים בהליך הפיטורים לפני הגשת התביעה בדב"ע נד/33-3 בר - מנשה - שירות התעסוקה (טרם פורסם), נאמר בענין ההוראות הנ"ל של התקשי"ר, כדלקמן: "להוראת השימוע המפורטת בפיסקה 82.233בתקשי"ר יש נפקות בכך, שלגבי השירות הציבורי מוסמך בית הדין לעבודה לבטל פיטורים אשר לא נעשו בדרך שנקבעה בחוק או על-פי הדיון המינהלי, ותוך הקפדה על כללי הצדק הטבעי "דב"ע מב/117-3 מדינת ישראל - ד"ר יואל שקד, פד"ע י"ד, 169, 173; דב"ע מז/132-2 אנגלסמן - עמית ואח’, פד"ע י"ט 226, 229; דב"ע נא/112-3 עיריית קרית גן - גוזלן, פד"ע כ"ג 238, 240). כמו כן, קיימת חובה להקפיד על כך שכללי הצדק הטבעי בעניין שימוע העובד העומד לפני פיטורים יקוימו כהלכה ותינתן הזדמנות אמיתית ונאותה לעובד להשמיע טענותיו לפני ההחלטה על פיטוריו. בנוסף לכך, דרוש שיתנהל פרוטוקול או יירשם דו"ח על תהליך על מנת שניתן יהיה לבחון את הליך השימוע (ר' דב"ע נא/61-3 פנחסי - עירית ירושלים (לא פורסם); צוטט בדב"ע נא/112-3 הנ"ל, בעמ' 242)". מקריאת הוראות אלו ניתן לראות על נקלה, כי בהליך פיטורי המערערים, שהתקיים לפני הגשת התביעה, נפלו מספר פגמים: החומר שהובא למנכ"ל רפא"ל לא היה שלם; הסיבות לפיטורים לא הובאו לידיעת יניב; ולא ניתנה למשיבים הזכות להביא את טענותיהם בפני המנכ"ל. .12האם הפגמים בהליך הפיטורים תוקנו? ואולם לא די בכך. פגמים שנפלו בהליך פיטורים ניתן לתקן לאחר שנשלחה לעובדים הודעת הפיטורים, ובית הדין ישקול את חוקיות הליך הפיטורים מחדש, כך נפסק בבית דין זה פעמים מספר. "אין אנו מקבלים את הגישה לפיה מעביד אינו יכול לתקן פגם שנתגלה בהליך הפיטורים והוא מהווה פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי. אין זה סביר שעובד המועמד לפיטורים, ייהנה מחסינות מפני פיטורים בעתיד בגלל טעות מנהלית. (דב"ע מז/82-3 עירית ת"א-יפו - אברביה פד"ע יט 291, 300 ואסמכתאות שם, פניה לבג"צ נדחתה בבג"צ 6/88, פ"ד מב(4) 647), צוטט בהסכמה בדב"ע נא/210-3 ויסווסר - המועצה המקומית רמת השרון פד"ע כד 295, 299; וכך נפסק אף על ידי בית המשפט העליון, ראה: בג"צ 646/93 ברכה נ' שר התקשורת ורשות הדואר (טרם פורסם))." במהלך הדיון בבית הדין קמא היה נסיון לקיים שימוע מחדש של טענות המשיבים נגד כוונות הנהלת רפא"ל לפטרם. אשר על כן, פיטורי המערערים ייבחנו לאור כל ההליכים שננקטו הן ביוזמת בית הדין והן ביוזמת מנכ"ל רפא"ל, לאחר משלוח הודעת הפיטורים הראשונה. .13שימוע כדין: מסירת נימוקי הפיטורים על פי פיסקת 82.233לתקשי"ר יש ליידע את העובד בדבר הטענות נגדו, לפני ההחלטה הסופית של ההנהלה על פיטוריו. בעניין זה קיים הבדל בין שני המשיבים לפנינו, ועל כן נדון בכל אחד מהם בנפרד. א) פוגל - כמפורט בסעיף 3א' לעיל, במכתב מיום 27.9.93שנשלח אל פוגל, מפרטת הנהלת רפא"ל את הסיבות לאי התאמתו לעבודה, וזאת עוד בטרם נודע לו על פתיחת הליך פיטורים עקב אי-התאמה. פוגל היה מודע לחוות דעת שליליות שהיו מצויות בתיקו האישי, עוד משנים קודמות בהן היה מועמד לפיטורים. אשר על כן, מחומר הראיות עולה, כי פוגל ידע מהן הטענות נגדו. ב) יניב - ליניב, זו היתה הפעם הראשונה שהוא מועמד לפיטורים מחמת אי-התאמה, ומעולם לא נשלחה לו הודעה המפרטת את הסיבות לנקיטת הליך זה. לכל אורך עדותו בבית הדין קמא הדגיש יניב, כי לא ידע מהן הטענות שעליהן עליו להגיב. המערערת לא הוכיחה, כי נציגה הבהיר ליניב את הטענות נגדו. על כן, מסיבה זו בלבד נראה כי הליך הפיטורים של יניב נגוע בפגם היורד לשרשו עד כדי ביטול הפיטורים כליל. אולם כפי שנראה להלן, זו לא הסיבה היחידה לביטול הפיטורים. .12שימוע כדין: העדר פרוטוקול של השימוע האם ניתנה למשיבים הזדמנות לטעון טענותיהם? המשיבים נפגשו עם מנכ"ל רפא"ל ביום 25.11.93, והידוע אודות פגישה זו מפורט בסעיף 4(ב)(2) לעיל. פגישות אלו בין מועמדים לפיטורים לבין מי שמוסמך להחליט בעניינים אינן יכולות להיחשב שימוע. בהקשר לכך נביא מדברי בית דין זה בדב"ע נא 51-3, פנחסי עירית ירושלים (לא פורסם), כדלקמן: "נדגיש כי לעניין אישור פיטורים של עובד העירייה, דרוש כי יפורט בדו"ח הוועדה של מועצת העירייה או בפרוטוקול, החומר בכתב שהיה לפני חברי הוועדה, ועל הדו"ח או הפרוטוקול לשקף במדויק את מהלך הדיון, על מנת שניתן יהיה להיווכח שהתקיים דיון הוגן ובתום לב בוועדה, ושהוצגו לפניה כל ההיבטים של הנושא ובמיוחד עמדתו וגישתו של העובד העומד בפני פיטורים. כל זאת, על מנת שהעובד הנוגע בדבר ידע כיצד נפלה ההחלטה לגביו, וכן על מנת שהרשות השיפוטית הבוחנת את החלטת הוועדה תוכל להתרשם נכונה מהדרך בה קיבלה הוועדה את החלטתה. למותר להוסיף כי אי-קיום האמור לעיל עשוי להביא לפסילת החלטתה של הוועדה ואיון הפיטורים, ככל שהוחלט עליהם". פס"ד זה צוטט בדב"ע נא/112-3 עירית קרית גת - משה גוזלן פד"ע כג' 238, 242, אשר בו נפסק כי עריכת פרוטוקול אשר אינו מפורט דיו מהווה טעם לביטול הפיטורים. (ראה גם: דב"ע נד/33-3, שצוטט לעיל). העדר פרוטוקול הינו פגם פורמלי בהליך השימוע, אך בהעדרו מתקשה בית הדין לפקח על תקינות הליך הפיטורים. על כן, העדר פרוטוקול עשוי להביא לביטול פיטורים. במקרה דנן, משלא נטען שנרשם פרוטוקול בעת השימוע, ומשלא הוגש רישום של הליך הפיטורים, ומשלא העיד נציג ההנהלה לפניו השמיעו המשיבים את טענותיהם, מהווה הפגם של העדר פרוטוקול שיקול בהחלטתינו, שאין להתערב בהחלטת בית הדין קמא לבטל את פיטורי העובדים. .13העדר הנמקת ההחלטה לפטר פגם נוסף בהליך פיטורי המשיבים נוגע להודעת הפיטורים בנוסח זהה אשר נשלחה לשני המשיבים: "לאחר שהובהרה לך סיבת הפיטורים ולאחר שניתנה לך הזדמנות להשמיע טיעוניך בפני הסמנכ"ל למשאבי אנוש, הריני להודיעך בזאת כי בהתאם לסמכויותי עפ"י הדין ובאישור נציב שירות המדינה (בפועל), החלטתי לפטרך מעבודה מרפא"ל." מכתב זה נכתב ה-7.11.93, לפני קיום השימוע ביום 25.11.93, ואין הוא עומד בדרישות ההנמקה שבפיסקה 82.234לתקשי"ר. אף לאחר קיום השימוע, לא נימק מנכ"ל רפא"ל את החלטתו לאשר את הפיטורים. על חובת ההנמקה עמד כבר בית דין זה בדב"ע מח/103-3 גנאל - רשות הנמלים בישראל פד"ע כ' 443, 450: "לדעתנו יש לאמץ בישראל את הכלל כי מעביד יהיה חייב לנמק פיטורים, כל אימת שעובד יבקש זאת. אנו מצפים להתנהגות כזאת ממעביד נאור והוגן. החובה לנמק את הפיטורים, כאשר העובד מבקש זאת, איננה פוגעת בזכות המעביד לפטר אותו, אלא קובעת כללים פרצודרליים שיבטיחו שימוש בזכות הפיטורים בתום לב ובדרך המקובלת. במקרה שעובד חושש שייפגע ממה שעלול המעביד לכתוב במכתב הסיום, לא יבקש זאת. הדבר נכון במיוחד במגזר הציבורי משני טעמים: הטעם אחד -על מנת לאפשר לעובד להשמיע את טענותיו, ולנסות לשכנע את הממונים עליו לשנות את החלטתם; הטעם השני - להבטיח כי העובד במגזר הציבורי יוכל לעמוד על זכויותיו ולא יפוטר בגלל השתייכות מפלגתית או מטעמי דת, לאום, מין, גזע, שייכות לארגון עובדים מסוים או גיל." אף זו סיבה נוספת לדחיית הערעור. .14משמעות החלטת המנכ"ל שלא לפטר אחד משלושת העובדים על פי החלטת בית הדין, היו המערערים רשאים להגיש למנכ"ל מסמך שנראה להם רלבנטי לדון בפיטוריהם. המנכ"ל הודיע לבית הדין (באמצעות הפרקליטות) כי עיין בכל המסמכים שהוגשו לו, והחליט לבטל את פיטורי אחד התובעים (אשר אינו מערער לפנינו). ביטול הפיטורים של עובד אחד בעקבות הליך השימוע מצביע על פתיחות מחשבתית של המנכ"ל, וכי הוא שקל מחדש את החלטת ההנהלה לפטר את המשיבים. האם יש בהתנהגות זו כדי לרפא את הפגמים בהליך הפיטורים לגבי העדר מסירת נימוקים ליניב, העדר רישום פרוטוקול והעדר הנמקה? אין, לדעתנו, בעובדה שהמנכ"ל שקל מחדש את ההחלטה כדי לרפא את הפגם של העדר מסירת הטענות נגד יניב, משום שאין לדעת אם המנכ"ל היה מגיע למסקנה אחרת לגבי פיטורי יניב, לו ידע מהן הטענות נגדו ויכול היה להשיב עליהן לפני המנכ"ל. כמו כן, רישום פרוטוקול והנמקת ההחלטה לפטר הינם חלק מהותי של הליך הפיטורים, וייתכן שלו בוצעו במקרה דנן, ניתן היה לפקח על החלטת המנכ"ל. בית הדין בודק את הליך הפיטורים כולו ואת מכלול הרכיבים הדרושים לשם קיום הליך תקין. תיקון פגם אחד בהליך, מבלי לתקן רכיבים חשובים אחרים, אין בו כדי להכשיר את ההליך. .15אי - הבאת עדים על ידי המערערת באשר לטענת המערערת, כי לא ניתנה לה האפשרות להביא את עדיה בפני בית הדין קמא, מוטב היה לה שלא נטענה כלל. אין בפרוטוקול בית הדין קמא בקשה של הפרקליטה שייצגה את המדינה שם להעיד עדים נוספים, או התנגדות לשמיעת סיכומים. כמו כן, לא הוגשה בקשה לבית הדין קמא לתיקון הפרוטוקול. במאמר מוסגר יצוין, כי יש לשבח את בית הדין קמא על הזריזות בה התנהל הדיון. אי-הגשת כתב הגנה היה מחדל של הפרקליטות. כמו כן, הדיון הסתיים כחודש לאחר הגשת הבקשה, ובהתחשב בכך שמדובר במקרה דחוף, היה לפרקליטות די זמן להגיש מסמכים ותצהירים. .16לאור כל האמור לעיל הגענו למסקנה שיש לדחות את הערעור. יחד עם זאת יובהר, כי אם ברצון הנהלת רפא"ל להביא לפיטורי המשיבים, אין מניעה לכך שהיא תנקוט עתה בצעדים הנדרשים להביא לפיטוריהם, על פי הוראות החוק והדין המינלי, ותוך שמירת כללי הצדק הטבעי כנדרש. המערערת תשלם למשיבה הוצאות משפט בסך 500, 2ש"ח, בתוספת מע"מ. פיטורים